اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 7.6 2017-07
نرخ تورم 2 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -69 2017-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2017-08
بازار سهام 3201 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.61 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 386 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 77688 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 349 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16443 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 47704 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44144 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-07
افراد شاغل 3684 هزار 2017-06
افراد بیکار 307200 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 8.4 % 2017-06
هزینه های کار 116 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 65038 2017-07
دستمزد 2598 EUR / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 132 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 8.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-03
نرخ اشتغال 71 % 2017-03
استخدام تمام وقت 2940 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.1 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 1318 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1037 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1170 هزار 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3510 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1690 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 99.6 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 % 2017-06
تورم مواد غذایی 2.2 % 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-08
عرضه پول M1 214076 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 316199 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 319154 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 20444 EUR - میلیون 2017-05
وام به بخش خصوصی 756515 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 136635 EUR - میلیون 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -69 EUR - میلیون 2017-05
صادرات 12533 EUR - میلیون 2017-05
واردات 12602 EUR - میلیون 2017-05
حساب جاری 4282 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2016-12
بدهی خارجی 590180 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 1399 EUR - میلیون 2017-03
حواله 78 EUR - میلیون 2016-12
ورود توریست 3834 هزار 2017-06
ذخایر طلا 280 تن 2017-03
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2017-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2775 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.18 2015-12
فروش اسلحه 14 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -5119 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 15884 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 35193 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 40312 EUR - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 1845 افراد 2017-02
ارزیابی اعتبار 95.88
مخارج نظامی 2829 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 60 2017-07
تولید صنعتی 3.6 % 2017-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 % 2017-05
تولید صنعتی 2.1 % 2017-05
استفاده از ظرفیت 86.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 126 نقاط شاخص 2017-05
ثبت خودرو 46694 ماشین 2017-06
اطمینان کسب و کار 7.5 2017-07
تغییرات موجودی انبار 190 EUR - میلیون 2017-03
شاخص رقابتی 5.22 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 19 2017-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 17 2016-12
آسانی کسب و کار 19 2016-12
تولید الکتریسیته 5798 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 15.2 % 2017-05
تولید فولاد 690 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 39573 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 13.9 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 157869 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 1.66 % 2017-06
قیمت گازوئیل 1.31 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.6 % 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 86.44 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.6 % 2017-05
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 16655 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2016-12