شاخص یاب

اتریش

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 2987 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
نرخ بیکاری 8.7 2018-12
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -511 2018-10
حساب جاری 850 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
شاخص PMI تولید 53.9 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2018-11
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 417 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83628 2018-09
تولید ناخالص ملی 369 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20595 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2018-12
افراد شاغل 3760 2018-11
افراد بیکار 355637 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 8.8 2018-11
هزینه های کار 113 2018-09
پست های خالی شغلی 65372 2018-12
دستمزد 2646 2016-12
دستمزد در تولید 136 2018-11
جمعیت 8.82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 73 2018-06
استخدام تمام وقت 3082 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1560 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 2018-06
بهره وری 106 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 2018-09
قیمت تولید 104 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2018-11
تورم مواد غذایی 0.8 2018-12
CPI مسکن آب و برق 106 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2018-12
عرضه پول M1 251063 2018-11
عرضه پول M2 345100 2018-11
عرضه پول M3 347605 2018-11
ترازنامه بانک 824656 2015-12
ذخایر ارزی 20270 2018-12
وام به بخش خصوصی 765579 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 150223 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -511 2018-10
حساب جاری 850 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2017-12
صادرات 14017 2018-10
واردات 14528 2018-10
بدهی خارجی 580026 2018-09
گردش سرمایه -2364 2018-06
حواله 76 2018-06
ورود توریست 2166 2018-11
ذخایر طلا 280 2018-12
تولید نفت خام 13 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9032 2018-09
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 22 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
ارزش بودجه دولت 2342 2018-11
هزینه های دولت 16110 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 2017-12
درآمدهای دولت 8714 2018-11
هزینه های مالی 6373 2018-11
درخواست پناهندگی 985 2018-07
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 2017-12
مخارج نظامی 2881 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 53.9 2018-12
تولید صنعتی 5 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2018-10
تولید صنعتی 4.2 2018-10
استفاده از ظرفیت 88.5 2018-12
میزان سفارشات جدید 141 2018-10
ثبت خودرو 24556 2018-12
سرعت اینترنت 14100 2017-03
آدرس های IP 2593521 2017-03
اطمینان کسب و کار 1.7 2018-12
تغییرات موجودی انبار 1084 2017-12
شاخص رقابتی 76.34 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 75 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2018-12
تولید الکتریسیته 5164 2018-10
استخراج معدن 7.1 2018-10
تولید فولاد 673 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.2 2018-11
هزینه های مصرف کننده 40834 2018-09
پس انداز های شخصی 10.26 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 165166 2018-11
نرخ وام بانکی 1.78 2018-10
قیمت گازوئیل 1.41 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.9 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 84.91 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.6 2018-10
شاخص مسکن 119 2018-06
جواز ساختمان 18263 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 55 2017-12