اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-12
نرخ بیکاری 9.5 2018-01
نرخ تورم 2.2 2017-12
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری 12 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.6 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-02
بازار سهام 3417 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 386 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82347 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 353 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19688 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 47704 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44144 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.5 % 2018-01
افراد شاغل 3646 هزار 2017-12
افراد بیکار 379209 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 9.3 % 2017-12
هزینه های کار 112 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 59103 2018-01
دستمزد 2646 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 134 نقاط شاخص 2018-01
جمعیت 8.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-09
نرخ اشتغال 72.9 % 2017-09
استخدام تمام وقت 3080 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 1660 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1147 هزار 2017-09
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 % 2017-12
تورم مواد غذایی 3.2 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-02
عرضه پول M1 226305 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 325056 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 327442 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 19071 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 736010 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 146098 EUR - میلیون 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 13122 EUR - میلیون 2017-11
واردات 13109 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری 1575 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.1 % 2016-12
بدهی خارجی 569242 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 4555 EUR - میلیون 2017-09
حواله 57 EUR - میلیون 2017-09
ورود توریست 3437 هزار 2017-12
ذخایر طلا 280 تن 2017-12
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3946 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 14 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -1790 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 16063 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 6290 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 8080 EUR - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 1420 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 95.88
مخارج نظامی 2829 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 61.3 2018-01
تولید صنعتی 3.4 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2017-11
تولید صنعتی 4.6 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 88.8 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 140 نقاط شاخص 2017-11
ثبت خودرو 33321 2018-01
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 10.1 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات موجودی انبار 504 EUR - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 17 2016-12
آسانی کسب و کار 22 2017-12
تولید الکتریسیته 5810 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن -6.1 % 2017-11
تولید فولاد 676 هزار تن 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 12 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 40181 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 7.53 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 160320 EUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 1.66 % 2017-12
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.7 % 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 84.28 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.3 % 2017-11
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 20576 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.83 mm 2015-12
درجه حرارت 1.39 celsius 2015-12