شاخص یاب

اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 7 2018-08
نرخ تورم 2.2 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -146 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 3369 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 417 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82542 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 369 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19940 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2018-08
افراد شاغل 3812 هزار 2018-08
افراد بیکار 288186 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.4 % 2018-07
هزینه های کار 119 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 79354 2018-08
دستمزد 2646 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 136 نقاط شاخص 2018-08
جمعیت 8.82 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 72 % 2018-03
استخدام تمام وقت 2991 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1660 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1185 هزار 2018-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-07
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-08
عرضه پول M1 242799 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 335881 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 338749 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 19742 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 752444 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 148746 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -146 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 13175 EUR - میلیون 2018-06
واردات 13321 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری 5293 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 566186 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 6911 EUR - میلیون 2018-03
حواله 57 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 5300 هزار 2018-07
ذخایر طلا 280 تن 2018-06
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4293 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -984 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 15983 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 5086 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 6069 EUR - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 985 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 EUR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2881 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 56.4 2018-08
تولید صنعتی 5 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 % 2018-06
تولید صنعتی 4.8 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 88.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 128 نقاط شاخص 2018-06
ثبت خودرو 43731 2018-08
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.4 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار 1084 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2017-12
تولید الکتریسیته 5053 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -6.2 % 2018-06
تولید فولاد 354 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.1 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 40819 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 7.53 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 162891 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 1.71 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.1 % 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 84.28 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.7 % 2018-06
شاخص مسکن 118 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 16204 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.83 mm 2015-12
درجه حرارت 1.39 celsius 2015-12