اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2017-06
نرخ بیکاری 7.7 2017-08
نرخ تورم 2.1 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -43 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 3306 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 386 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 79502 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 349 EUR - میلیون 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18944 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47704 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44144 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2017-08
افراد شاغل 3740 هزار 2017-07
افراد بیکار 311492 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 9.7 % 2017-07
هزینه های کار 116 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 61868 2017-08
دستمزد 2598 EUR / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 132 نقاط شاخص 2017-08
جمعیت 8.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 71 % 2017-03
استخدام تمام وقت 2940 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1318 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1037 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1170 هزار 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3510 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1690 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 99.5 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 % 2017-07
تورم مواد غذایی 2.5 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-09
عرضه پول M1 214917 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 316177 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 319218 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 17632 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 751828 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 138635 EUR - میلیون 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -43 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 11832 EUR - میلیون 2017-06
واردات 11876 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری 4282 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 % 2016-12
بدهی خارجی 590180 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 1399 EUR - میلیون 2017-03
حواله 57 EUR - میلیون 2017-03
ورود توریست 5178 هزار 2017-07
ذخایر طلا 280 تن 2017-06
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2775 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 0.18 2015-12
فروش اسلحه 14 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -6602 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 15590 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 39839 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 46441 EUR - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 1990 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 95.88
مخارج نظامی 2829 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 61.1 2017-08
تولید صنعتی 4.5 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2017-06
تولید صنعتی 3.9 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 86.9 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 131 نقاط شاخص 2017-06
ثبت خودرو 35505 ماشین 2017-08
اطمینان کسب و کار 4 2017-08
تغییرات موجودی انبار 190 EUR - میلیون 2017-03
شاخص رقابتی 5.22 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 19 2017-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 17 2016-12
آسانی کسب و کار 19 2016-12
تولید الکتریسیته 5701 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 11.7 % 2017-06
تولید فولاد 674 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 5 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 39573 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 13.9 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 158543 EUR - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 1.68 % 2017-07
قیمت گازوئیل 1.28 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.6 % 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 86.44 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.1 % 2017-06
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 16655 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2016-12