اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-03
نرخ بیکاری 7.7 2018-04
نرخ تورم 1.8 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 15.8 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.16 2018-05
بازار سهام 3405 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 386 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84946 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 369 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20978 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 47704 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44144 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2018-04
افراد شاغل 3705 هزار 2018-03
افراد بیکار 308859 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 10.1 % 2018-03
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 71013 2018-04
دستمزد 2646 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 134 نقاط شاخص 2018-04
جمعیت 8.77 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 72.7 % 2017-12
استخدام تمام وقت 3043 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1660 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1172 هزار 2017-12
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 % 2018-03
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2018-04
عرضه پول M1 236654 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 330833 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 333398 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 20618 EUR - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 747956 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 148419 EUR - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15.8 EUR - میلیون 2018-02
صادرات 11777 EUR - میلیون 2018-02
واردات 11761 EUR - میلیون 2018-02
حساب جاری 2288 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 558261 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 2238 EUR - میلیون 2017-12
حواله 76 EUR - میلیون 2017-12
ورود توریست 4066 هزار 2018-03
ذخایر طلا 280 تن 2018-03
تولید نفت خام 14 BBL/D/1K 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4947 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -2012 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 17329 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 5253 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 7265 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 1015 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 EUR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2881 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 58 2018-04
تولید صنعتی 3.9 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 % 2018-03
تولید صنعتی 4.4 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 88.7 % 2018-06
میزان سفارشات جدید 114 نقاط شاخص 2018-02
ثبت خودرو 45939 2018-04
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 11.5 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات موجودی انبار 1084 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 5.25 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 18 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 22 2017-12
تولید الکتریسیته 5555 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن -17.3 % 2018-03
تولید فولاد 713 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 13 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 40339 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 7.53 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 160438 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 1.67 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.5 % 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 84.28 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 7.6 % 2018-02
شاخص مسکن 117 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 17904 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.83 mm 2015-12
درجه حرارت 1.39 celsius 2015-12