شاخص یاب

اتریش

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-09
نرخ بیکاری 7.3 2018-10
نرخ تورم 2.2 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -587 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 3134 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.61 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 417 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82727 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 369 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19908 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45437 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 % 2018-10
افراد شاغل 3786 هزار 2018-09
افراد بیکار 296236 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.1 % 2018-09
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2018-09
پست های خالی شغلی 73725 2018-10
دستمزد 2646 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 136 نقاط شاخص 2018-10
جمعیت 8.82 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
نرخ اشتغال 73 % 2018-06
استخدام تمام وقت 3082 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.2 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1560 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1010 EUR / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1158 هزار 2018-06
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2018-09
تورم مواد غذایی 1.3 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-10
عرضه پول M1 243841 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 336819 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 339594 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 824656 EUR - میلیون 2015-12
ذخایر ارزی 20241 EUR - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 759533 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 148388 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -587 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 11315 EUR - میلیون 2018-08
واردات 11902 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری 992 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 % 2017-12
بدهی خارجی 583571 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -2364 EUR - میلیون 2018-06
حواله 76 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 3860 هزار 2018-09
ذخایر طلا 280 تن 2018-09
تولید نفت خام 13 BBL/D/1K 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 577 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.52 2016-12
فروش اسلحه 22 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 332 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 16008 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 6145 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 5813 EUR - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 985 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 95.88
بدهی های دولت 290331 EUR - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 2881 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 53.8 2018-10
تولید صنعتی 2.8 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 % 2018-07
تولید صنعتی 2.4 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 88.5 % 2018-12
میزان سفارشات جدید 109 نقاط شاخص 2018-08
ثبت خودرو 29459 2018-10
سرعت اینترنت 14100 KBps 2017-03
آدرس های IP 2593521 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 5.6 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات موجودی انبار 1084 EUR - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 76.34 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 75 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 16 2017-12
آسانی کسب و کار 26 2018-12
تولید الکتریسیته 4731 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 7.7 % 2018-08
تولید فولاد 348 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.3 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.5 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 40819 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 14.07 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 164523 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 1.75 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.53 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.5 % 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 84.91 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 10.1 % 2018-07
شاخص مسکن 119 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 16204 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 55 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.6 % 2017-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 18.83 mm 2015-12
درجه حرارت 1.39 celsius 2015-12