شاخص یاب

اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.7 0.6 0.6 0.3
نرخ بیکاری 7.30 7.4 7 7.3 7.5 7.7
نرخ تورم 2.00 2.3 2.4 2.3 2.2 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -587.00 -696 -535 -820 -404 -736
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40 75.1 72.3 72.3 72.3 70.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 3151.94
3326 3287 3249 3212 3065
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64
0.73 0.77 0.82 0.88 1.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.5 0.7 0.6 0.6 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.1 1.9 2.2 2.3 1.4
تولید ناخالص داخلی 416.60
424 448 448 448 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82726.65
86966 83685 84547 84629 89770
تولید ناخالص ملی 369.22
377 376 377 378 389
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19907.63
21959 17454 20346 20366 22667
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129.23
49800 50600 50600 50600 51500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45436.69
46058 43949 43949 46110 46773
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.30
7.4 7 7.3 7.5 7.7
افراد شاغل 3785.60
3689 3690 3747 3747 3725
افراد بیکار 296236.00
327456 332960 306177 306826 316614
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
1.67 1.7 1.68 1.7 1.69
نرخ بیکاری جوانان 9.10
9.44 9.23 9.33 9.3 9.3
هزینه های کار 118.70
115 115 120 116 118
پست های خالی شغلی 73725.00
68131 67618 73029 73570 71397
دستمزد 2646.00
2750 2800 2709 2719 2850
دستمزد در تولید 135.80
140 142 136 136 150
جمعیت 8.82
8.82 8.85 8.85 8.85 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00
1759 1759 1762 1767 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00
3737 3737 3987 4072 3767
بهره وری 105.80
111 105 107 108 111
نرخ مشارکت نیروی کار 61.20
61.4 60.9 61.23 61.68 61.35
هزینه زندگی خانواده 1560.00
1750 1800 1574 1573 1800
هزینه زندگی انفرادی 1010.00
1021 1017 1015 1013 1013
قسمت مدت زمان اشتغال 1157.90
1163 1164 1152 1150 1148
استخدام تمام وقت 3082.10
3061 3024 3083 3108 3064
تغییر اشتغال 0.50
0.33 0.29 0.26 0.25 0.24
نرخ اشتغال 73.00
73.09 72.51 73.22 73.7 73.25
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.00
2.3 2.4 2.3 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.7 -0.1 0.1 0.2 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.10
107 108 108 108 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.70
107 107 108 108 111
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.97
115 115 115 116 116
قیمت تولید 103.40
104 104 105 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3.4 3.1 2.8 2.5 0.9
تورم مواد غذایی 1.30
2.3 1.8 1.9 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 105.20
106 106 106 106 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.20
104 104 107 108 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M1 243841.00
245814 244783 246290 245050 246420
عرضه پول M2 336819.00
339010 338235 339765 338662 340034
عرضه پول M3 339594.00
341453 340591 341890 340802 341947
ذخایر ارزی 20241.00
20342 20462 20486 20490 20491
ترازنامه بانک 824655.86
787539 783927 780315 776703 727538
وام به بخش خصوصی 759533.00
761455 762123 762525 762607 762735
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.00
160 160 159 159 158
ترازنامه بانک مرکزی 148314.00
148442 148452 148454 148455 148454
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -587.00
-696 -535 -820 -404 -736
صادرات 11315.00
11189 13674 11918 12343 11689
واردات 11902.00
11885 14209 12738 12747 12425
حساب جاری 992.00
1220 4150 1318 828 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90
2.5 2 2 2 1.9
بدهی خارجی 583571.00
567461 568838 575452 574703 572361
گردش سرمایه -2364.00
1726 4040 -53.15 2708 1571
حواله 76.00
75.99 56.95 75.98 56.96 75.93
ورود توریست 3860.05
4100 4300 3800 4100 3900
ذخایر طلا 280.00
280 280 280 280 280
شاخص تروریسم 1.52
1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
فروش اسلحه 22.00
22.29 21.43 20.58 19.73 19.21
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 577.00
417 189 287 290 282
تولید نفت خام 13.00
13 13 13 13 13
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40
75.1 72.3 72.3 72.3 70.2
بودجه دولت -0.70
-0.4 0.2 0.2 0.2 0.5
ارزش بودجه دولت 332.00
961 1299 1291 1137 908
هزینه های دولت 16008.27
17205 15840 16360 16376 17760
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
49.1 49.1 49.1 49.1 49.1
درآمدهای دولت 6145.00
8959 10676 11256 11336 11252
هزینه های مالی 5813.00
8045 9377 9964 10199 10345
مخارج نظامی 2881.09
2823 2820 2817 2814 2848
بدهی های دولت 290331.00
291852 293680 295508 297337 306966
درخواست پناهندگی 985.00
1083 1087 1085 1086 1086
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص PMI تولید 53.80
56 55.4 55.1 54.8 53.4
تولید صنعتی 2.80
4 3.1 3.6 3.2 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10
0.23 0.24 0.24 0.24 0.24
تولید صنعتی 2.40
1.99 1.72 1.61 1.56 1.53
استفاده از ظرفیت 88.50
88.07 87.82 87.07 86.34 85.2
میزان سفارشات جدید 108.60
118 120 116 119 116
ثبت خودرو 24633.00
29181 40412 37267 34030 36116
سرعت اینترنت 14100.00
14591 14438 14426 14585 14654
آدرس های IP 2593521.00
2717211 2712659 2719430 2719551 2722684
تولید فولاد 347.64
462 509 530 539 545
استخراج معدن 7.70
1.8 0.91 0.93 0.98 0.99
تغییرات موجودی انبار 1083.50
535 514 507 468 469
شاخص رقابتی 76.34
76.84 76.84 76.84 76.84 79.34
رتبه رقابتی 22.00
22 22 22 22 22
اطمینان کسب و کار 5.60
6.5 2.1 1.5 1.2 1
آسانی کسب و کار 26.00
27 27 27 27 24
تولید الکتریسیته 4731.00
5079 5069 4996 5059 5035
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 75
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.30
5 3 2 9.66 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.00
-0.3 1.2 -1.5 0.04 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.50
0.3 1.1 0.7 -0.31 0.5
هزینه های مصرف کننده 40819.20
41193 41313 41717 41758 42522
پس انداز های شخصی 14.07
13.67 13.76 13.78 8.23 13.54
تسهیلات اعتباری خریدار 164523.00
165440 166323 167176 167998 174192
نرخ وام بانکی 1.75
1.69 1.69 1.69 1.94 2.44
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.50
48.01 47.81 47.75 47.68 47.38
بدهی خانوار به درآمد 84.91
83.68 83.86 83.86 83.86 85.34
قیمت گازوئیل 1.53
1.51 1.48 1.45 1.43 1.32
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 10.10
7.9 7.88 7.88 7.88 7.88
شاخص مسکن 118.51
119 120 120 120 121
نرخ مالکیت مسکن 55.00
56.92 56.97 57.02 57.07 55.47
جواز ساختمان 16204.00
18966 17599 19375 20542 20904
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00
55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60
39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48
21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12
18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 18.83
86.48 68.2 97.53 97.53 100
درجه حرارت 1.39
1.68 -1.83 10.76 8.67 6.38