اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ بیکاری 7.60 8.1 10 8.8 7.7 9.2
نرخ تورم 2.00 2 2.2 2.4 2.5 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -69.00 -323 -380 -375 -373 -373
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60 84 84 83.6 83.6 82.5
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 3178.13 3120 3080 3050 3020 2680
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.60 0.66 0.66 0.67 0.68 0.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.6 2.6 2.5 2.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 386.43 396 402 396 389 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 77688.21 80292 82633 78586 79790 82735
تولید ناخالص ملی 349.49 3811 3814 4621 5428 12926
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16442.86 19048 20194 16694 18680 20033
تولید ناخالص داخلی سرانه 47703.91 47867 47878 47913 47948 48195
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44143.70 43998 43909 43927 43946 43949
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.60 8.1 10 8.8 7.7 9.2
افراد شاغل 3684.00 3651 3589 3606 3643 3620
افراد بیکار 307200.00 342978 381942 351893 330308 352393
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 1.89 1.84 1.9 1.84 1.87
نرخ بیکاری جوانان 8.40 8.97 8.99 8.88 8.95 8.93
هزینه های کار 115.80 113 116 113 116 116
پست های خالی شغلی 65038.00 63665 58029 57204 59714 59277
دستمزد 2598.50 2629 2641 2651 2661 2798
دستمزد در تولید 132.10 132 133 133 133 133
جمعیت 8.77 8.77 8.77 8.81 8.81 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.40 0.28 0.24 0.22 0.21 0.22
نرخ اشتغال 71.00 72.71 71.98 71.23 71.92 72.03
استخدام تمام وقت 2940.30 3040 2998 2955 2990 2994
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10 61.94 61.15 60.73 61.36 61.19
قسمت مدت زمان اشتغال 1170.50 1177 1185 1190 1193 1214
بهره وری 104.20 105 109 105 105 109
هزینه زندگی خانواده 1318.50 1350 1350 1350 1350 1350
هزینه زندگی انفرادی 1037.30 1051 1052 1053 1053 1053
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1690.00 1692 1692 1692 1692 1692
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3510.00 3429 3425 3422 3420 3416
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.00 2 2.2 2.4 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.26 0.8 0.11 0.13 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.50 102 103 102 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70 104 105 107 109 122
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112.25 113 113 113 114 116
قیمت تولید 99.60 104 106 108 108 118
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 4.4 3.6 3.2 3.2 2.5
تورم مواد غذایی 2.20 1.9 2.01 2.02 1.99 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70 99.78 99.17 99.05 99.21 99.36
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
عرضه پول M1 214076.00 215113 217601 216777 218358 218511
عرضه پول M2 316199.00 316928 318487 318025 319000 319127
عرضه پول M3 319154.00 318934 319880 319131 319910 319856
ذخایر ارزی 19405.00 18661 18438 18379 18363 18358
ترازنامه بانک 824655.86 801663 787539 783927 780315 734552
وام به بخش خصوصی 756515.00 763281 760653 764184 761713 762810
ترازنامه بانک مرکزی 136635.00 135138 135384 135691 135639 135625
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 165.64 167 167 167 166 166
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -69.00 -323 -380 -375 -373 -373
صادرات 12533.00 11905 11827 11869 11856 11858
واردات 12602.00 12214 12259 12260 12257 12258
حساب جاری 4282.00 818 741 3842 952 1046
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 3 3 3.2 3.2 3.6
بدهی خارجی 590180.00 588421 580824 580298 581182 563578
گردش سرمایه 1399.00 2499 -442 1407 514 948
حواله 78.00 58.04 77.97 58.05 77.96 77.91
ورود توریست 3833.80 3151 3495 3361 3357 3332
ذخایر طلا 279.99 277 275 273 271 252
تولید نفت خام 15.00 15.41 15.43 15.44 15.44 15.44
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2775.00 -1578 -549 -1290 -1088 -1066
شاخص تروریسم 0.18 1.08 0.96 0.89 0.83 1.4
فروش اسلحه 14.00 30.81 30.75 31.14 31.53 33.17
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.60 84 84 83.6 83.6 82.5
بودجه دولت -1.60 -1.61 -1.5 -1.65 -1.65 -0.4
ارزش بودجه دولت -5119.00 -5039 -5070 -4968 -5011 -4961
هزینه های دولت 15884.05 15674 16744 15970 15695 16527
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10 51.49 51.73 51.54 51.36 51.83
درآمدهای دولت 35193.00 44409 49683 52416 53963 55786
هزینه های مالی 40312.00 55500 69177 81312 92010 148472
درخواست پناهندگی 1845.00 1725 1731 1727 1729 1729
مخارج نظامی 2828.90 2800 2840 2830 2819 2805
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص PMI تولید 60.00 60.41 54.2 60.8 60.86 52.9
تولید صنعتی 3.60 3.78 3.77 3.76 3.76 3.76
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18
تولید صنعتی 2.10 2.86 2.84 2.84 2.84 2.83
استفاده از ظرفیت 86.90 86.84 86.84 86.52 86.04 84.78
میزان سفارشات جدید 125.90 134 129 131 128 128
ثبت خودرو 38090.00 32262 32577 37318 35791 35351
تغییرات موجودی انبار 190.20 388 281 338 338 327
شاخص رقابتی 5.22 5.14 5.14 5.16 5.16 5.15
رتبه رقابتی 19.00 21 21 19 19 18
اطمینان کسب و کار 7.50 9.09 -7.9 11.75 12.19 -3.7
آسانی کسب و کار 19.00 11 11 14 17 31
تولید الکتریسیته 5798.00 5660 5629 5643 5638 5640
شاخص فساد مالی 75.00 74 73 73 73 74
رتبه فساد مالی 17.00 19 20 20 21 19
تولید فولاد 690.00 674 665 662 660 658
استخراج معدن 15.20 2.78 1.68 1.6 1.61 1.62
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 5 4 6 7 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 0.13 1.1 0.03 0.04 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 1.94 1 1.81 1.81 0.7
هزینه های مصرف کننده 39572.90 39596 39608 39615 39618 39621
پس انداز های شخصی 13.90 12.66 16.13 14.26 12.29 14.81
تسهیلات اعتباری خریدار 157869.00 158601 159276 159919 160537 165494
نرخ وام بانکی 1.66 1.57 1.53 1.52 1.51 1.51
قیمت گازوئیل 1.31 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.60 51.74 51.9 51.89 51.93 52.08
بدهی خانوار به درآمد 86.44 86.1 86.4 86.24 86.07 86.39
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 6.60 2.93 2.61 2.59 2.59 2.59
شاخص مسکن 111.54 112 112 112 112 113
جواز ساختمان 16655.00 16130 15254 16687 17550 16263
نرخ مالکیت مسکن 55.00 55.93 56.61 56.71 56.81 56.04
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 53.75 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.7 39.66 39.68 39.69 39.81
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48 21.59 21.54 21.55 21.57 21.68
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.13 18.15 18.16 18.17 18.26