اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ بیکاری 9.00 8.4 7.2 7.4 9.2 7.7
نرخ تورم 1.80 2.4 2.5 2.4 2.5 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -746.00 -348 -369 -368 -368 -368
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.60 83.6 83.6 83.6 83.6 82.5
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 3453.43
3497 3387 3280 3176 2457
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.78
1.12 1.34 1.61 1.92 3.97
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.5 2.4 2.4 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 386.43
372 381 390 424 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84946.36
80678 80794 81442 83864 81987
تولید ناخالص ملی 369.22
369 369 369 369 369
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20977.50
17128 18860 19403 20811 20236
تولید ناخالص داخلی سرانه 47703.91
48010 48010 48010 48010 48190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44143.70
43937 43983 44029 44075 43406
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 9.00
8.4 7.2 7.4 9.2 7.7
افراد شاغل 3648.70
3676 3701 3659 3680 3681
افراد بیکار 364650.00
335675 286441 285912 273338 218768
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90
1.81 1.76 1.74 1.7 1.51
نرخ بیکاری جوانان 9.40
9.54 9.39 9.32 9.24 8.65
هزینه های کار 112.20
110 114 112 113 113
پست های خالی شغلی 62867.00
64758 56685 59641 62686 59470
دستمزد 2646.00
2750 2750 2750 2750 2850
دستمزد در تولید 134.30
135 137 139 140 150
جمعیت 8.77
8.81 8.81 8.81 8.81 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1759 1759 1759 1759 1800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580.00
3737 3737 3737 3737 3826
بهره وری 109.50
108 107 106 106 106
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80
60.67 61.03 61.48 61.2 60.98
هزینه زندگی خانواده 1660.00
1750 1750 1750 1750 1800
هزینه زندگی انفرادی 1010.00
1101 1095 1088 1082 1104
قسمت مدت زمان اشتغال 1147.30
1144 1138 1137 1136 1123
استخدام تمام وقت 3080.50
2966 3003 3043 3016 3005
تغییر اشتغال 0.40
0.29 0.25 0.24 0.23 0.24
نرخ اشتغال 72.90
71.29 72.01 72.45 71.86 71.62
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.80
2.4 2.5 2.4 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.51 0.23 0.17 0.5 0.4
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.10
104 103 103 104 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.90
107 109 103 112 122
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.53
114 114 114 113 113
قیمت تولید 101.30
108 108 99.88 109 118
تغییر قیمت تولید کننده 1.30
1.1 1 0.9 0.8 2.5
تورم مواد غذایی 1.20
1.53 2.53 2.86 1.84 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.20
102 102 101 101 101
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.31 -0.26 -0.2 -0.13 0.65
عرضه پول M1 229542.00
233009 233468 229816 224392 218138
عرضه پول M2 327192.00
327393 323718 320119 318306 318544
عرضه پول M3 330290.00
331349 327844 323684 321784 323090
ذخایر ارزی 20108.00
20558 22321 21940 20220 20417
ترازنامه بانک 824655.86
809251 798408 787566 776723 630802
وام به بخش خصوصی 748229.00
750603 751107 751148 751151 751151
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.00
162 161 160 159 152
ترازنامه بانک مرکزی 148274.00
148714 148336 144751 141264 143301
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -746.00
-348 -369 -368 -368 -368
صادرات 10739.00
12982 10888 12544 11431 11828
واردات 11485.00
12954 11789 12653 12040 12293
حساب جاری 1575.00
3569 1522 1476 1087 1221
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.10
3.2 3.2 3.2 3.2 3.6
بدهی خارجی 569242.00
564803 560764 559217 557696 547879
گردش سرمایه 4555.00
1474 2387 2232 809 868
حواله 57.00
72.75 74.32 73.89 74.01 73.99
ورود توریست 3632.40
3600 3500 3500 3500 3500
ذخایر طلا 279.99
280 281 282 282 288
شاخص تروریسم 1.52
1.15 1.03 0.92 0.81 1.99
فروش اسلحه 14.00
35.79 35.99 36.19 36.39 40.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3946.00
1509 1912 1721 1664 1681
تولید نفت خام 14.00
14.49 14.74 14.99 15.22 16.85
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.60
83.6 83.6 83.6 83.6 82.5
بودجه دولت -1.60
-1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.4
ارزش بودجه دولت -3033.00
-5236 -4537 -4655 -4826 -4750
هزینه های دولت 17328.92
16292 16190 16180 16179 16179
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.10
51.76 51.72 51.68 51.64 52.43
درآمدهای دولت 4055.00
20420 49461 25560 34307 34713
هزینه های مالی 7088.00
29412 53962 29468 41303 39207
مخارج نظامی 2828.90
2828 2872 2916 2960 3000
درخواست پناهندگی 1420.00
2240 2998 3415 3582 3609
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI تولید 59.20
59.39 59.05 58.57 53.8 52.9
تولید صنعتی 3.50
3.25 3.07 2.95 2.86 2.71
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00
0.15 0.21 0.22 0.22 0.22
تولید صنعتی 4.80
4.62 4.45 4.31 4.19 3.8
استفاده از ظرفیت 88.80
87.96 88.58 88.04 87.27 85.38
میزان سفارشات جدید 125.40
124 122 119 117 111
ثبت خودرو 31807.00
31300 33412 35962 37704 38438
سرعت اینترنت 14100.00
13961 13940 13898 13744 12281
آدرس های IP 2593521.00
2522737 2449415 2381173 2337882 2188239
تولید فولاد 658.16
685 676 680 680 680
استخراج معدن 4.20
2.58 1.87 1.68 1.64 1.64
تغییرات موجودی انبار 1083.50
569 932 676 857 783
شاخص رقابتی 5.25
5.19 5.19 5.19 5.19 5.12
رتبه رقابتی 18.00
16 16 16 16 19
اطمینان کسب و کار 12.60
11.16 8.13 4.89 -5.5 -3.7
آسانی کسب و کار 22.00
23 25 26 28 30
تولید الکتریسیته 6620.00
5946 6060 5923 5926 5918
شاخص فساد مالی 75.00
77 76 75 75 76
رتبه فساد مالی 17.00
15 15 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 13.00
6 7 8 9 5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
-0.53 0.79 0.24 0.9 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
0.29 1.04 1.61 0.7 0.7
هزینه های مصرف کننده 40338.80
40254 40201 40168 40148 40114
پس انداز های شخصی 7.53
14.49 13.79 8.24 14.42 14.73
تسهیلات اعتباری خریدار 160143.00
159822 158892 158415 158744 159139
نرخ وام بانکی 1.69
1.68 1.7 1.69 1.69 1.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.50
50.02 50.07 50.06 50.06 50.06
بدهی خانوار به درآمد 84.28
84.26 84.04 83.82 83.6 81.96
قیمت گازوئیل 1.38
1.53 1.39 1.34 1.31 1.3
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 2.30
3.2 3.15 3.2 3.22 3.27
شاخص مسکن 114.75
113 112 110 109 101
نرخ مالکیت مسکن 55.00
55.72 56.14 56.56 56.98 55.32
جواز ساختمان 20576.00
16618 18943 19714 17263 17652
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00
55 55 55 55 51
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60
39.6 39.6 39.6 39.6 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48
21.57 21.57 21.57 21.57 21.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12
18.12 18.12 18.12 18.12 18.06
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 18.83
68.06 111 126 86.48 100
درجه حرارت 1.39
-1.82 10.58 14.55 1.68 6.38