شاخص یاب

اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 2987.48 2707 2670 2634 2598 2528
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47 0.43 0.46 0.49 0.52 0.58