شاخص یاب

اتریش

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
نرخ بیکاری 6.80 7.4 9.2 8 7.6 7.7
نرخ تورم 1.90 2.4 2.5 2 2.2 2.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -324.00 -609 -696 -535 -820 -736
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40 75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 3280.36
3127 3017 2911 2808 2433
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.56
0.69 0.81 0.96 1.14 2.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.6 0.5 0.7 0.6 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
2.8 2.6 1.8 2.1 1.8
تولید ناخالص داخلی 416.60
424 424 448 448 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 81205.03
83468 87401 82667 82403 90665
تولید ناخالص ملی 369.22
358 379 376 361 393
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17349.56
19901 21603 17662 19457 22409
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129.23
48010 48010 49800 49800 50000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45436.69
45649 46058 43949 43949 46773
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.80
7.4 9.2 8 7.6 7.7
افراد شاغل 3737.00
3699 3667 3692 3709 3693
افراد بیکار 274667.00
322969 356950 323704 308792 326809
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
1.69 1.67 1.7 1.68 1.69
نرخ بیکاری جوانان 10.20
10.05 10.1 10.09 10.08 10.09
هزینه های کار 113.30
114 114 115 120 117
پست های خالی شغلی 79114.00
75612 67957 69302 73455 71578
دستمزد 2646.00
2750 2750 2800 2709 2850
دستمزد در تولید 135.70
139 140 142 137 150
جمعیت 8.82
8.82 8.82 8.85 8.85 8.88
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630.00
1759 1759 1759 1794 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3580.00
3737 3737 3737 3822 3767
بهره وری 104.20
106 109 104 104 109
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80
61.78 61.41 60.91 61.27 61.37
هزینه زندگی خانواده 1660.00
1750 1750 1800 1851 1800
هزینه زندگی انفرادی 1010.00
1088 1082 1086 1090 1104
قسمت مدت زمان اشتغال 1184.60
1175 1186 1192 1191 1203
استخدام تمام وقت 2991.20
3075 3043 3005 3033 3039
تغییر اشتغال 0.50
0.37 0.31 0.28 0.25 0.24
نرخ اشتغال 72.00
73.3 72.94 72.36 72.87 73.01
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.4 2.5 2 2.2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.5 0.7 -0.1 0.1 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.40
106 108 107 108 112
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.90
106 107 107 108 112
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.61
115 116 116 116 119
قیمت تولید 102.20
101 102 103 102 104
تغییر قیمت تولید کننده 2.40
0.9 1.2 1.3 1.5 0.9
تورم مواد غذایی 1.90
2 2.3 1.8 1.9 1.9
CPI مسکن آب و برق 104.50
105 105 106 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20
104 105 104 105 109
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M1 238552.00
246227 249197 249124 250765 251377
عرضه پول M2 331233.00
335819 337760 337208 338491 338760
عرضه پول M3 334265.00
337693 339166 338417 339463 339491
ذخایر ارزی 19743.00
19484 19347 19330 19320 19319
ترازنامه بانک 824655.86
801663 787539 783927 780315 727538
وام به بخش خصوصی 762468.00
763358 765208 766332 766582 766969
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.00
161 160 160 159 158
ترازنامه بانک مرکزی 148610.00
148794 148732 148728 148734 148734
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -324.00
-609 -696 -535 -820 -736
صادرات 12192.00
12369 11189 13674 11918 11689
واردات 12516.00
12978 11885 14209 12738 12425
حساب جاری 5293.00
1476 1220 4150 965 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.90
3.2 3.2 3.4 3.4 3.6
بدهی خارجی 566186.00
552861 546572 546218 543594 513398
گردش سرمایه 6911.00
3192 2536 3515 2294 2104
حواله 57.00
57.01 76.32 57.02 76.31 76.26
ورود توریست 3247.50
3500 3500 3800 3100 3300
ذخایر طلا 280.00
280 280 280 280 280
شاخص تروریسم 1.52
0.92 0.81 0.83 0.86 1.99
فروش اسلحه 22.00
23.22 22.29 21.43 20.58 19.21
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4293.00
196 258 -44.8 87.36 78.97
تولید نفت خام 13.00
13.78 13.81 13.79 13.79 13.79
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.40
75.1 75.1 72.3 72.3 70.2
بودجه دولت -0.70
-0.4 -0.4 0.2 -1.44 0.5
ارزش بودجه دولت 1886.00
3140 2533 2542 2191 2033
هزینه های دولت 15874.70
16276 17381 16160 16165 18030
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.10
49.36 48.85 49.16 49.48 50.46
درآمدهای دولت 8619.00
13413 14539 14498 14300 14206
هزینه های مالی 6733.00
10273 11495 11956 12109 12173
مخارج نظامی 2881.09
2831 2823 2820 2817 2848
بدهی های دولت 290331.00
293649 291852 293680 295508 306966
درخواست پناهندگی 1110.00
1218 1220 1219 1220 1219
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 56.60
55.6 56 55.4 55.77 53.4
تولید صنعتی 5.90
3.6 4 3.1 3.6 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
تولید صنعتی 5.90
5.42 5.38 5.36 5.35 5.34
استفاده از ظرفیت 88.70
88.2 87.47 86.69 85.97 85.33
میزان سفارشات جدید 120.80
122 122 122 122 122
ثبت خودرو 49136.00
33174 33401 38438 36712 36265
سرعت اینترنت 14100.00
14361 14591 14438 14426 14654
آدرس های IP 2593521.00
2711288 2717211 2712659 2719430 2722684
تولید فولاد 708.52
676 670 669 668 668
استخراج معدن -8.10
-0.18 0.2 0.16 0.14 0.13
تغییرات موجودی انبار 1083.50
680 535 514 507 469
شاخص رقابتی 5.25
5.22 5.22 5.24 5.24 5.24
رتبه رقابتی 18.00
19 19 18 18 18
اطمینان کسب و کار 9.50
10.5 6.5 -0.8 -1.7 -5.2
آسانی کسب و کار 22.00
28 30 29 29 22
تولید الکتریسیته 6006.00
5713 5678 5674 5668 5666
شاخص فساد مالی 75.00
75 75 75 75 76
رتبه فساد مالی 16.00
16 16 16 16 16
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.20
7 5 3 2 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70
1.7 -0.3 1.2 -1.5 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.20
1.5 0.3 1.1 0.7 0.5
هزینه های مصرف کننده 40542.60
40814 41395 41272 40865 42940
پس انداز های شخصی 7.53
7.87 13.87 14.05 13.14 13.75
تسهیلات اعتباری خریدار 162364.00
163299 164066 164804 165515 171303
نرخ وام بانکی 1.74
1.74 1.74 1.74 1.74 2.49
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 49.10
48.66 48.51 48.45 48.39 48.18
بدهی خانوار به درآمد 84.28
83.78 83.64 83.57 83.5 83.71
قیمت گازوئیل 1.52
1.44 1.36 1.28 1.21 0.7
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 7.80
6.62 6.63 6.63 6.63 6.63
شاخص مسکن 117.50
119 119 119 120 120
نرخ مالکیت مسکن 55.00
55.93 56.61 56.71 56.81 55.38
جواز ساختمان 16204.00
20566 18966 17599 19375 20904
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00
55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60
39.6 39.6 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.48
21.51 21.51 21.49 21.48 21.53
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12
18.13 18.13 18.12 18.11 18.1
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 18.83
126 86.48 68.2 97.53 100
درجه حرارت 1.39
14.55 1.68 -1.83 10.76 6.38