شاخص یاب

استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
نرخ بیکاری 5.30 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
نرخ تورم 2.10 2.1 1.8 1.7 1.7 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
موازنه تجاری 1551.00 600 2000 1354 1339 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 42.5 42.5 41 41 38
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.73
0.73 0.72 0.72 0.71 0.7
بازار سهام 6194.60
6308 6263 6219 6176 6005
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.70
2.6 2.64 2.69 2.73 2.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
2.7 2.7 2.3 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 1323.42
1450 1450 1580 1580 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 441942.00
436153 444886 448237 452107 466952
تولید ناخالص ملی 442164.00
435784 443361 450675 452334 465352
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110021.00
110000 111000 113000 113000 117000
تولید ناخالص داخلی سرانه 55925.93
56220 56220 56890 56890 57160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44648.71
45100 45100 45500 45500 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10402.00
10687 10667 10558 10641 11197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33503.00
32703 33741 33620 34274 35415
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25521.00
25828 26019 26517 26108 27310
تولید ناخالص داخلی از معادن 26745.00
25310 26077 26943 27360 27370
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24245.00
23719 24324 24646 24803 25531
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10636.00
10652 10747 10748 10881 11280
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.30
5.4 5.5 5.5 5.6 5.6
افراد شاغل 12631.28
12660 12710 12820 12900 13500
افراد بیکار 708.77
712 709 707 706 702
قسمت مدت زمان اشتغال 10250.00
8537 7589 7526 7524 6900
استخدام تمام وقت 33700.00
13447 11039 10482 10397 10376
تغییر اشتغال 44000.00
23014 17100 22869 22881 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70
65.6 65.6 65.8 65.7 66
نرخ بیکاری جوانان 11.70
12.2 12 12.8 12.2 13
بهره وری 101.80
102 101 101 102 102
هزینه های کار 100.60
101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 234.20
246 253 257 259 257
آگهی های کار 177241.00
177013 177068 176990 176924 176792
دستمزد 1207.40
1210 1210 1230 1230 1300
دستمزد در تولید 1304.50
1310 1310 1350 1350 1400
رشد دستمزد 2.10
2.3 2.4 2.4 1.99 3.3
حداقل دستمزد 719.20
719 719 740 740 760
جمعیت 24.70
25.2 25.3 25.4 25.5 26
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.5 65.25 65 66
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.5 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 3420.00
3500 3500 3600 3442 3600
هزینه زندگی انفرادی 2420.00
2431 2432 2431 2431 2430
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440.00
2481 2481 2506 2494 2506
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110.00
6200 6200 6200 6144 6300
نرخ اشتغال 62.10
62.12 62.15 62.17 62.19 62.22
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
2.1 1.8 1.7 1.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.6 0.4 0.4 0.5 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.00
114 115 115 115 121
قیمت مصرف کننده اصلی 114.25
115 115 116 116 120
اندازه اصل تورم 1.90
1.9 1.9 1.82 1.83 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.48
107 107 107 108 111
قیمت تولید 109.40
110 111 111 111 115
تغییر قیمت تولید کننده 1.50
2.2 1.9 1.7 1.8 1.9
قیمت صادرات 96.50
96.2 94.78 93.27 92.78 94
قیمت واردات 110.00
110 110 109 109 106
تورم مواد غذایی 0.30
1.6 1.5 1.4 1.5 2
انتظارات تورم 4.00
4 3.9 4.1 4 3.9
CPI مسکن آب و برق 120.80
122 123 123 123 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.50
103 105 106 108 111
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 2.26
2.26 2.26 2.26 2.26 2.76
عرضه پول M0 108.69
109 109 109 109 109
عرضه پول M1 352.84
354 357 359 362 389
عرضه پول M3 2074.81
2081 2090 2099 2108 2180
ترازنامه بانک 4268.34
4100 4075 4050 4060 4100
ترازنامه بانک مرکزی 172822.00
178384 178833 178826 178826 178826
ذخایر ارزی 70975.00
70221 71740 71511 71538 71558
وام به بخش خصوصی 927.00
933 941 949 955 994
نرخ بهره سپرده 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 204.90
200 200 196 196 191
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 1551.00
600 2000 1354 1339 -500
صادرات 36070.00
31200 33000 36165 36166 34500
واردات 34519.00
30600 31000 34811 34827 35000
حساب جاری -13472.00
-13243 -19000 -13023 -12978 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10
-2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.3
بدهی خارجی 2045588.00
2072865 2092303 2113446 2135704 2366661
رابطه مبادله 87.70
87.22 86.74 85.37 85.48 88.47
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499.00
51675 52665 50966 49267 56688
گردش سرمایه 12538.00
13182 13482 12477 12526 12677
ورود توریست 774400.00
680500 1022100 785600 780800 1080400
ذخایر طلا 72.80
72.79 72.79 72.79 72.79 72.79
تولید نفت خام 272.00
274 274 274 274 274
شاخص تروریسم 3.09
2.18 1.93 1.82 1.71 2.39
فروش اسلحه 97.00
94.08 88.88 89.28 89.68 102
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
42.5 42.5 41 41 38
بودجه دولت -1.90
-1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.3
ارزش بودجه دولت 10417.00
4379 8202 5759 8399 9014
هزینه های دولت 85568.00
82714 85590 86657 87536 89835
درآمدهای دولت 49256.00
42339 45435 43612 46262 46873
هزینه های مالی 38839.00
37960 37801 37853 37863 37859
مخارج نظامی 26102.32
25466 24976 24690 24404 25993
درخواست پناهندگی 2042.00
2091 2088 2089 2089 2089
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
35.96 35.97 35.97 35.97 36.01
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 4.00
11 10 9 6.06 6
شاخص PMI تولید 56.70
56.4 57.1 56.2 55.8 52
شاخص PMI خدمات 52.20
53.8 55 53.5 54.74 52.2
تولید صنعتی 4.40
2.41 2.47 1.29 2.23 2.63
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.20
0.52 0.15 0.1 0.59 0.48
تولید صنعتی 6.50
-0.6 0.5 1.25 2.58 1
استفاده از ظرفیت 82.27
82.21 82.23 82.22 82.22 82.22
میزان سفارشات جدید 31.00
47.51 38.51 45.01 43.89 42.7
تغییرات موجودی انبار 1160.00
797 662 591 559 466
ورشکستگی 764.00
660 660 659 658 658
سود شرکت سهامی 88467.00
88769 68900 87184 87048 59900
مجموع فروش خودرو 85551.00
112960 99100 103819 102978 101000
ثبت خودرو 14078.61
14200 14200 14260 14260 14350
شاخص اقتصادی مقدم 0.10
0.2 0.1 0 -0.2 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک 1.54
-4.81 2.15 -2.76 3.48 0.37
سرعت اینترنت 11063.10
13737 14067 14383 14695 16567
آدرس های IP 9859878.00
9945263 9942116 9949235 9951342 9953818
سرمایه گذاری خصوصی -2.50
0.74 0.34 0.7 0.68 1.23
استخراج معدن 4.40
0.9 1.2 3.56 4.38 4
تولید فولاد 515.57
512 516 516 516 516
موجودی انبارهای تجاری 0.60
0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
شاخص رقابتی 5.19
5.21 5.21 5.19 5.19 5.25
رتبه رقابتی 21.00
22 23 20 19 25
پی ام آی مرکب 52.00
55.1 53.9 53.5 53.8 56.5
شاخص فساد مالی 77.00
77 76 76 76 74
رتبه فساد مالی 13.00
11 11 11 10 8
آسانی کسب و کار 14.00
16 16 12 11 17
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.50
101 104 99 105 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
0.31 0.29 0.29 0.29 0.29
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
3.56 2.3 3.71 3.77 2.6
هزینه های مصرف کننده 258440.00
255947 262252 262661 264384 275259
درآمد قابل تصرف شخص 298813.00
301173 302807 304614 306406 323574
پس انداز های شخصی 1.00
1.53 1.44 1.56 1.64 1.56
تسهیلات اعتباری خریدار 2750.93
2769 2795 2821 2846 3073
اعتبار بخش خصوصی 0.40
0.36 0.35 0.35 0.35 0.35
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121.70
122 122 122 122 123
نرخ وام بانکی 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
قیمت گازوئیل 1.07
1.09 1.03 0.97 0.92 0.73
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان -5.20
-2.2 3.2 0.41 0.41 2
فروش خانه جدید 5065.00
5200 5000 4900 5791 5550
شاخص مسکن -0.70
-0.5 -1.5 -0.4 -0.57 2.1
نرخ مالکیت مسکن 65.00
64 64 63.5 63.5 64
میزان ساخت و ساز 1.60
0.8 1.5 0.6 0.55 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 51.80
55.7 56 55.6 54 50
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.06
16.54 25.05 26.96 19.26 22.17
بارش 52.60
19.33 36.65 71.17 40.27 39.33