استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8
نرخ بیکاری 5.60 5.5 5.5 5.5 5.4 5.6
نرخ تورم 1.90 2.2 2.3 2.2 2.3 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.75 2 3
موازنه تجاری 1527.00 300 600 2000 487 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 40.7 40.7 40.7 36.5 32.9
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 0.75
0.76 0.74 0.73 0.72 0.67
بازار سهام 6087.40
5619 5480 5345 5213 4717
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.87
2.77 2.91 3.06 3.22 3.94
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.7 0.8 0.9 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.7 2.9 2.7 2.9 2.9
تولید ناخالص داخلی 1204.62
1600 1600 1600 1680 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 432685.00
433912 437363 444367 436962 468686
تولید ناخالص ملی 432308.00
433577 437932 443980 443262 468277
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107702.00
108000 111000 111000 109000 117000
تولید ناخالص داخلی سرانه 55670.90
57220 57220 57220 58190 59160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414.00
45100 45100 45100 45500 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10893.00
12061 11357 11187 12536 11799
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32280.00
32213 32655 33152 32274 34966
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25233.00
25401 25870 25914 25182 27332
تولید ناخالص داخلی از معادن 25384.00
25666 25414 26069 25942 27496
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23682.00
23602 23741 24321 24096 25652
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10429.00
10467 10661 10711 10750 11297
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.60
5.5 5.5 5.5 5.4 5.6
افراد شاغل 12501.00
12550 12660 12710 12820 13500
افراد بیکار 741.00
720 723 717 723 721
قسمت مدت زمان اشتغال -10017.00
4284 7023 6792 6827 6900
استخدام تمام وقت 32700.00
22790 12086 27394 24028 22871
تغییر اشتغال 22600.00
38209 19708 17100 34291 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60
65.7 65.6 65.6 65.8 66
نرخ بیکاری جوانان 12.60
13 13.2 13 12.8 13
بهره وری 100.20
99.6 99.45 99.34 99.26 98.7
هزینه های کار 101.20
100 100 100 100 100
پست های خالی شغلی 220.80
227 232 233 233 231
آگهی های کار 176418.43
179684 179102 176888 173821 145976
دستمزد 1191.50
1200 1210 1210 1230 1300
دستمزد در تولید 1309.40
1290 1310 1310 1350 1400
رشد دستمزد 2.10
2.2 2.3 2.4 2.4 3.3
حداقل دستمزد 694.90
705 705 705 740 760
جمعیت 24.70
25 25.2 25.3 25.4 26
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.5 65.5 65 66
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.5 65.5 65 66
هزینه زندگی خانواده 3420.00
3500 3500 3500 3600 3600
هزینه زندگی انفرادی 2420.00
2420 2420 2420 2420 2420
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440.00
2481 2481 2481 2506 2506
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110.00
6200 6200 6200 6300 6300
نرخ اشتغال 61.90
62.41 62.42 62.3 62.1 62.12
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.2 2.3 2.2 2.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.4 0.8 0.3 0.4 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60
113 114 115 115 120
قیمت مصرف کننده اصلی 113.73
114 115 115 116 120
اندازه اصل تورم 1.90
1.9 1.9 1.9 1.8 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.93
105 105 105 105 105
قیمت تولید 109.10
110 110 111 111 115
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
1.9 2.2 1.9 1.7 1.9
قیمت صادرات 94.70
90.29 87.91 90.28 87.91 90.24
قیمت واردات 106.30
104 103 102 102 99.29
تورم مواد غذایی 0.50
0.8 1.9 1.7 2.1 3
انتظارات تورم 3.70
3.6 3.8 3.9 3.9 3.9
CPI مسکن آب و برق 120.60
120 122 122 122 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.80
103 103 105 105 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.75 2 3
نرخ بهره بین بانکی 2.21
1.87 1.87 2.12 2.37 3.37
عرضه پول M0 107.99
105 105 105 105 105
عرضه پول M1 355.71
355 358 361 364 396
عرضه پول M3 2068.45
2080 2096 2111 2126 2278
ترازنامه بانک 4224.39
4140 4100 4075 4050 4100
ترازنامه بانک مرکزی 190425.00
182568 182550 182550 182550 182550
ذخایر ارزی 72752.00
74292 85176 75007 79837 78428
وام به بخش خصوصی 912.04
906 907 907 908 910
نرخ بهره سپرده 1.90
1.9 1.85 1.85 2.2 4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 204.90
200 200 200 196 191
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1527.00
300 600 2000 487 -500
صادرات 34840.00
30800 31200 33000 33572 34500
واردات 33314.00
30500 30600 31000 33085 35000
حساب جاری -14024.00
-12962 -12511 -19000 -12036 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10
-2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.3
بدهی خارجی 1941517.00
1917039 1912017 1913834 1913177 1913351
رابطه مبادله 89.10
87.15 85.4 88.88 86.3 90.89
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499.00
51573 49598 47623 49434 53063
گردش سرمایه 13577.00
11634 11659 11648 11453 10425
ورود توریست 872400.00
772400 680500 1022100 785600 1080400
ذخایر طلا 72.80
72.8 72.79 72.79 72.79 72.79
تولید نفت خام 240.00
273 284 294 303 376
شاخص تروریسم 3.09
2.07 1.79 1.51 1.46 1.23
فروش اسلحه 97.00
97 97 97 97 97
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
40.7 40.7 40.7 36.5 32.9
بودجه دولت -1.90
-1.2 -1.2 -1.2 -0.8 -0.3
ارزش بودجه دولت -2049.00
1964 -331 2175 -43 2248
هزینه های دولت 83164.00
82750 82984 85409 83018 90083
درآمدهای دولت 36003.00
39281 37175 39513 37359 39657
هزینه های مالی 38052.00
37317 37505 37414 37402 37409
مخارج نظامی 26102.32
24272 23892 23512 23338 25625
درخواست پناهندگی 3281.00
2922 3022 2962 2997 2984
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
35.46 35.54 35.63 35.5 34.65
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 10.00
9 11 10 9 6
شاخص PMI تولید 58.30
56.5 56.4 57.1 56.2 52
شاخص PMI خدمات 55.20
54.1 53.8 55 53.5 52.2
تولید صنعتی 1.70
1.74 2.05 1.78 2.02 1.88
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.32 0.56 0.59 0.49 0.47
تولید صنعتی 2.40
-0.5 -0.6 0.5 0.3 1
استفاده از ظرفیت 82.45
82.27 82.15 82.03 81.93 81.32
میزان سفارشات جدید 31.00
32.84 33.87 34.44 34.76 35.15
تغییرات موجودی انبار 14.00
333 399 412 437 463
ورشکستگی 645.00
723 668 607 650 638
سود شرکت سهامی 81045.00
80040 79762 68900 79829 59900
مجموع فروش خودرو 82930.00
98558 98835 99100 99009 101000
ثبت خودرو 14078.61
14200 14200 14200 14260 14350
شاخص اقتصادی مقدم -0.23
0.1 0.2 0.1 0 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک 7.92
3.51 3.88 3.6 3.81 3.71
سرعت اینترنت 11063.10
13287 13737 14067 14383 16567
آدرس های IP 9859878.00
9930375 9945263 9942116 9949235 9953818
سرمایه گذاری خصوصی -0.20
0.41 1.64 0.74 1.4 1.11
استخراج معدن 1.10
1.1 0.9 1.2 2.98 4
تولید فولاد 481.62
450 443 443 444 444
موجودی انبارهای تجاری 0.20
0.29 0.5 0.38 0.4 0.4
شاخص رقابتی 5.19
5.21 5.21 5.21 5.19 5.25
رتبه رقابتی 21.00
23 21 23 21 25
پی ام آی مرکب 55.30
55.5 55.1 53.9 53.5 56.5
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 13.00
12 11 11 11 8
آسانی کسب و کار 14.00
16 16 16 14 17
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.80
102 101 104 99 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
-0.18 0.28 0.07 0.29 -0.23
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60
2.46 2.52 2.3 2.6 2.6
هزینه های مصرف کننده 254902.00
254556 256150 261784 256103 276111
درآمد قابل تصرف شخص 296667.00
299003 300853 301603 302970 306712
پس انداز های شخصی 2.70
3.47 3.48 3.48 3.48 3.48
تسهیلات اعتباری خریدار 2719.33
2739 2765 2790 2815 3056
اعتبار بخش خصوصی 0.50
0.32 0.34 0.34 0.34 0.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120.90
121 120 120 120 118
نرخ وام بانکی 8.65
8.65 8.65 8.65 8.83 11
قیمت گازوئیل 1.11
1.07 1.01 0.95 0.9 0.62
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 2.60
5.1 -2.2 3.2 0.4 2
فروش خانه جدید 5418.00
5400 5200 5000 4900 5550
شاخص مسکن 1.00
1.1 1.2 2 -0.4 2.1
نرخ مالکیت مسکن 65.00
64 64 64 63.5 64
میزان ساخت و ساز -19.40
1.1 0.8 1.5 0.6 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 55.37
54.8 55.7 56 55.6 50
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.06
18.27 16.54 25.05 26.96 22.17
بارش 52.60
26.87 19.33 36.65 71.17 39.33