شاخص یاب

استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
نرخ بیکاری 5.00 5.2 5.3 5.1 5 5.3
نرخ تورم 1.90 2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
موازنه تجاری 3017.00 2000 3088 3099 3101 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 42.5 41 41 41 38
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 0.73
0.71 0.71 0.7 0.7 0.68
بازار سهام 5734.30
6121 6078 6035 5992 5823
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.68
2.71 2.75 2.79 2.83 3
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.6 0.7 0.7 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3 2.7 2.5 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 1323.42
1450 1580 1580 1580 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 441942.00
446186 449989 452991 452549 468317
تولید ناخالص ملی 442164.00
444656 452438 453218 452776 466711
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110021.00
112000 113000 113000 113000 117000
تولید ناخالص داخلی سرانه 55925.93
56220 56890 56890 56890 57160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44648.71
45100 45500 45500 45500 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10402.00
10699 10600 10662 10652 11229
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33503.00
33840 33751 34341 34307 35518
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25521.00
26095 26621 26159 26134 27389
تولید ناخالص داخلی از معادن 26745.00
26153 27048 27414 27387 27450
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24245.00
24396 24742 24851 24827 25606
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10636.00
10778 10790 10902 10891 11313
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.00
5.2 5.3 5.1 5 5.3
افراد شاغل 12671.54
12710 12820 12900 12910 13500
افراد بیکار 672.05
662 650 642 637 627
قسمت مدت زمان اشتغال -9461.00
4847 7117 6818 6818 6900
استخدام تمام وقت 42300.00
19719 15334 14508 14274 14184
تغییر اشتغال 32800.00
17100 22961 23201 23167 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60
65.6 65.8 65.7 65.58 66
نرخ بیکاری جوانان 11.30
12 12.8 12.2 12.2 13
بهره وری 101.80
101 101 102 102 102
هزینه های کار 100.60
101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 240.90
243 243 241 239 237
آگهی های کار 175905.00
174886 174170 173664 173324 172668
دستمزد 1207.40
1210 1230 1230 1230 1300
دستمزد در تولید 1304.50
1310 1350 1350 1338 1400
رشد دستمزد 2.30
2.4 2.4 2.35 2.27 3.3
حداقل دستمزد 719.20
719 740 740 740 760
جمعیت 24.70
25.3 25.4 25.5 25.32 26
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 2790.00
3500 3600 2822 2825 3600
هزینه زندگی انفرادی 1770.00
1781 1779 1778 1776 1777
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00
2481 2506 2700 2703 2506
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00
6200 6200 6151 6144 6300
نرخ اشتغال 62.20
62.26 62.3 62.33 62.35 62.4
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.1 2.2 2.3 2.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.4 0.4 0.5 0.44 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.50
114 115 116 116 120
قیمت مصرف کننده اصلی 114.60
115 116 116 117 120
اندازه اصل تورم 1.80
1.9 1.8 1.8 1.9 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.48
107 107 108 108 111
قیمت تولید 110.30
111 111 111 113 115
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
1.9 1.7 1.8 2.12 1.9
قیمت صادرات 100.10
100 98.5 97.16 96.34 97.39
قیمت واردات 112.10
112 111 111 110 107
تورم مواد غذایی 1.60
1.5 1.4 1.5 1.3 2
انتظارات تورم 3.60
3.9 4.1 4 3.79 3.9
CPI مسکن آب و برق 121.30
122 123 124 124 128
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.30
105 106 108 109 110
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 2.49
2.49 2.49 2.49 2.49 2.99
عرضه پول M0 109.68
110 110 110 110 110
عرضه پول M1 357.10
360 363 366 369 394
عرضه پول M3 2092.84
2109 2124 2139 2153 2271
ترازنامه بانک 4278.05
4075 4050 4060 4391 4100
ترازنامه بانک مرکزی 164291.00
163198 163143 163144 163144 163144
ذخایر ارزی 64038.00
66115 66752 66485 66452 66465
وام به بخش خصوصی 944.03
960 974 987 999 1064
نرخ بهره سپرده 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205.50
200 196 196 196 191
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 3017.00
2000 3088 3099 3101 -500
صادرات 37496.00
33000 37677 37685 37686 34500
واردات 34479.00
31000 34589 34587 34585 35000
حساب جاری -13472.00
-19000 -13023 -12978 -12989 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10
-2.6 -3 -3 -3 -3.3
بدهی خارجی 2045588.00
2092303 2113446 2135704 2159481 2366661
رابطه مبادله 89.30
89.04 88.36 87.9 87.82 90.76
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499.00
52665 50966 49267 47569 56688
گردش سرمایه 12538.00
13482 12477 12526 12690 12677
ورود توریست 741700.00
1022100 785600 780800 722800 1080400
ذخایر طلا 68.70
68.69 67.36 67.36 67.18 67.37
تولید نفت خام 285.00
280 280 280 280 280
شاخص تروریسم 3.09
3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
فروش اسلحه 97.00
88.88 89.28 89.68 90.09 102
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
42.5 41 41 41 38
بودجه دولت -1.90
-1.2 -0.8 -0.8 -0.8 -0.3
ارزش بودجه دولت -5446.00
-3163 -5787 -3172 -4884 -2379
هزینه های دولت 85568.00
85840 86996 87707 87622 90098
درآمدهای دولت 31157.00
33978 32557 35050 33294 35813
هزینه های مالی 36603.00
37627 38343 38222 38177 38192
مخارج نظامی 26102.32
24976 24690 24404 24118 25993
درخواست پناهندگی 2042.00
2282 2298 2292 2294 2294
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
36.2 36.2 36.2 36.2 36.2
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 4.00
10 9 5.51 5.73 6
شاخص PMI تولید 58.30
57.1 56.2 55.8 58.35 52
شاخص PMI خدمات 51.10
55 53.5 53.87 53.87 52.2
تولید صنعتی 3.50
2.85 1.41 2.24 2.62 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.06 0.03 0.59 0.57 0.49
تولید صنعتی 1.90
0.5 -0.67 1.91 2.47 1
استفاده از ظرفیت 82.10
82.18 82.17 82.17 82.17 82.17
میزان سفارشات جدید 31.00
30.1 36.96 35.44 32.32 34.61
تغییرات موجودی انبار 1160.00
662 591 559 524 466
ورشکستگی 635.00
662 675 677 678 678
سود شرکت سهامی 88467.00
68900 87184 87048 86998 59900
مجموع فروش خودرو 90718.00
99100 94422 94629 94821 101000
ثبت خودرو 14078.61
14200 14260 14260 14505 14350
شاخص اقتصادی مقدم -0.07
0.1 0 -0.2 0 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک -4.01
2.8 -2.14 4 -0.31 0.87
سرعت اینترنت 11063.10
14067 14383 14695 14967 16567
آدرس های IP 9859878.00
9942116 9949235 9951342 9951220 9953818
سرمایه گذاری خصوصی -2.50
0.34 0.7 0.68 0.96 1.23
استخراج معدن 4.50
1.2 4.79 4.78 3.37 4
تولید فولاد 433.73
461 466 464 463 463
موجودی انبارهای تجاری 0.60
0.3 0.6 0.2 0.51 0.4
شاخص رقابتی 78.85
79.35 79.35 79.35 79.35 81.85
رتبه رقابتی 14.00
14 14 14 14 14
پی ام آی مرکب 52.00
53.9 53.5 53.8 51.95 56.5
شاخص فساد مالی 77.00
77 77 77 77 77
رتبه فساد مالی 13.00
13 13 13 13 13
آسانی کسب و کار 18.00
16 15 16 17 17
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 104.30
104 99 104 104 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.27 0.29 0.29 0.29 0.29
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50
2.3 3.92 3.97 4.02 2.6
هزینه های مصرف کننده 258440.00
263018 263688 264901 264643 276063
درآمد قابل تصرف شخص 298813.00
302807 304614 306406 308164 323574
پس انداز های شخصی 1.00
1.44 1.56 1.64 1.51 1.56
تسهیلات اعتباری خریدار 2783.41
2819 2855 2891 2926 3212
اعتبار بخش خصوصی 0.40
0.42 0.41 0.41 0.41 0.41
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122.20
124 124 125 125 126
نرخ وام بانکی 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
قیمت گازوئیل 1.14
1.12 1.1 1.08 1.06 0.99
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 3.30
3.2 0.31 0.35 0.37 2
فروش خانه جدید 4821.00
5000 4900 5451 5448 5550
شاخص مسکن -0.70
-1.5 -0.4 -0.57 -0.54 2.1
نرخ مالکیت مسکن 65.00
64 63.5 63.5 64.38 64
میزان ساخت و ساز 1.60
1.5 0.6 0.55 1.23 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 46.40
56 55.6 54 47.06 50
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.06
25.05 26.96 19.26 23.25 22.17
بارش 52.60
36.65 71.17 40.27 40.27 39.33