شاخص یاب

استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.5 5.4 5.4 5.6
نرخ تورم 1.90 2.3 2.5 2.3 2.2 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 2
موازنه تجاری 827.00 600 2000 652 630 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90 42.5 42.5 41 41 38
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 0.74
0.73 0.71 0.7 0.69 0.64
بازار سهام 6203.60
6047 5913 5783 5655 5171
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.66
2.71 2.84 2.98 3.12 3.77
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.8 0.9 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.9 2.7 2.9 3.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 1323.42
1450 1450 1580 1580 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 437246.00
437363 444367 449926 441832 468686
تولید ناخالص ملی 440282.00
437378 444793 453050 441554 469134
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108617.00
111000 111000 112000 110000 117000
تولید ناخالص داخلی سرانه 55925.93
56220 56220 56890 56890 57160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44648.71
45100 45100 45500 45500 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10243.00
10729 10699 10540 11699 11285
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32447.00
32660 33556 33388 32832 35393
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25955.00
25864 26028 26708 25862 27453
تولید ناخالص داخلی از معادن 26142.00
25407 26102 26900 26285 27531
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24022.00
23739 24319 24719 24035 25650
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10448.00
10659 10744 10751 10666 11332
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.5 5.5 5.4 5.4 5.6
افراد شاغل 12518.30
12660 12710 12820 12900 13500
افراد بیکار 714.61
719 717 716 715 713
قسمت مدت زمان اشتغال 32648.00
8387 7304 7392 7372 6900
استخدام تمام وقت -20600.00
7790 8923 9255 9362 9403
تغییر اشتغال 12000.00
19803 17100 20440 20454 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50
65.6 65.6 65.8 65.7 66
نرخ بیکاری جوانان 11.60
12.2 12 12.8 12.2 13
بهره وری 100.90
102 102 102 102 102
هزینه های کار 101.10
102 102 102 102 103
پست های خالی شغلی 234.20
246 253 257 259 257
آگهی های کار 175660.00
174971 174286 173779 173431 172755
دستمزد 1191.50
1210 1210 1230 1230 1300
دستمزد در تولید 1309.40
1310 1310 1350 1350 1400
رشد دستمزد 2.10
2.3 2.4 2.4 1.99 3.3
حداقل دستمزد 719.20
719 719 740 740 760
جمعیت 24.70
25.2 25.3 25.4 25.5 26
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.5 65.25 65 66
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.5 66 66 66
هزینه زندگی خانواده 3420.00
3500 3500 3600 3442 3600
هزینه زندگی انفرادی 2420.00
2431 2432 2431 2431 2430
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440.00
2481 2481 2506 2494 2506
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110.00
6200 6200 6200 6144 6300
نرخ اشتغال 61.90
61.9 61.9 61.9 61.9 61.9
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.3 2.5 2.3 2.2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.8 0.3 0.4 0.5 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60
114 115 115 116 121
قیمت مصرف کننده اصلی 113.73
115 115 116 117 120
اندازه اصل تورم 1.90
1.9 1.9 2.08 2.06 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.16
107 108 108 108 112
قیمت تولید 109.10
110 111 111 112 115
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
2.2 1.9 1.7 1.8 1.9
قیمت صادرات 94.70
97.82 96.25 94.5 93.67 95.01
قیمت واردات 106.30
107 106 106 106 105
تورم مواد غذایی 0.50
1.9 1.7 2.1 2.15 3
انتظارات تورم 3.90
4 3.9 4.1 4 3.9
CPI مسکن آب و برق 120.60
122 123 123 122 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.80
103 105 106 105 111
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 2
نرخ بهره بین بانکی 2.18
2.18 2.18 2.18 2.18 2.68
عرضه پول M0 107.71
108 108 108 108 108
عرضه پول M1 356.37
360 363 366 369 399
عرضه پول M3 2070.32
2084 2094 2104 2114 2197
ترازنامه بانک 4224.39
4100 4075 4050 4060 4100
ترازنامه بانک مرکزی 173209.00
172639 172521 172520 172520 172520
ذخایر ارزی 75790.00
74152 75044 75031 75042 75051
وام به بخش خصوصی 914.97
920 923 926 928 942
نرخ بهره سپرده 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 204.90
200 200 196 196 191
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 827.00
600 2000 652 630 -500
صادرات 35562.00
31200 33000 35736 35737 34500
واردات 34735.00
30600 31000 35084 35107 35000
حساب جاری -10469.00
-10962 -19000 -11361 -11636 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10
-2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.3
بدهی خارجی 2005834.00
2065766 2083966 2105488 2127384 2353772
رابطه مبادله 89.10
91.65 90.3 89.19 88.7 90.86
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499.00
51675 52665 50966 49267 56688
گردش سرمایه 7339.00
10767 11251 11517 11692 11645
ورود توریست 609300.00
680500 1022100 785600 780800 1080400
ذخایر طلا 72.80
72.79 72.79 72.79 72.79 72.79
تولید نفت خام 292.00
281 280 280 280 280
شاخص تروریسم 3.09
2.18 1.93 1.82 1.71 2.39
فروش اسلحه 97.00
94.08 88.88 89.28 89.68 102
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.90
42.5 42.5 41 41 38
بودجه دولت -1.90
-1.2 -1.2 -0.8 -0.8 -0.3
ارزش بودجه دولت 10417.00
4379 8202 5759 8399 9014
هزینه های دولت 84615.00
82688 85572 87069 84339 90255
درآمدهای دولت 49256.00
42339 45435 43612 46262 46873
هزینه های مالی 38839.00
37960 37801 37853 37863 37859
مخارج نظامی 26102.32
25466 24976 24690 24404 25993
درخواست پناهندگی 2042.00
2091 2088 2089 2089 2089
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20
35.96 35.97 35.97 35.97 36.01
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 6.00
11 10 9 6.06 6
شاخص PMI تولید 57.40
56.4 57.1 56.2 55.8 52
شاخص PMI خدمات 63.00
53.8 55 53.5 57.05 52.2
تولید صنعتی 1.70
0.56 0.93 0.92 1.58 1.32
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.57 0.59 0.5 0.48 0.47
تولید صنعتی 2.40
-0.6 0.5 0.18 1.17 1
استفاده از ظرفیت 82.39
82.25 82.27 82.27 82.27 82.27
میزان سفارشات جدید 49.00
47.51 38.51 45.01 43.89 42.7
تغییرات موجودی انبار 1222.00
619 505 530 489 450
ورشکستگی 619.00
656 652 651 650 650
سود شرکت سهامی 86499.00
87481 68900 86032 86016 59900
مجموع فروش خودرو 130300.00
90991 99100 93152 92779 101000
ثبت خودرو 14078.61
14200 14200 14260 14260 14350
شاخص اقتصادی مقدم -0.22
0.2 0.1 0 -0.2 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک 7.92
5.7 10.4 5.66 8.79 8.15
سرعت اینترنت 11063.10
13737 14067 14383 14695 16567
آدرس های IP 9859878.00
9945263 9942116 9949235 9951342 9953818
سرمایه گذاری خصوصی 0.40
1.01 1.02 1.09 1.15 1.25
استخراج معدن 1.10
0.9 1.2 3.07 3.37 4
تولید فولاد 518.03
507 509 511 510 510
موجودی انبارهای تجاری 0.70
0.5 0.3 0.6 0.2 0.4
شاخص رقابتی 5.19
5.21 5.21 5.19 5.19 5.25
رتبه رقابتی 21.00
22 23 20 19 25
پی ام آی مرکب 52.90
55.1 53.9 53.5 53.8 56.5
شاخص فساد مالی 77.00
77 76 76 76 74
رتبه فساد مالی 13.00
11 11 11 10 8
آسانی کسب و کار 14.00
16 16 12 11 17
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 106.10
101 104 99 105 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
0.29 0.3 0.3 0.3 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80
3.14 2.3 3.2 3.23 2.6
هزینه های مصرف کننده 256004.00
256219 262019 263428 259144 276357
درآمد قابل تصرف شخص 297957.00
301900 303767 305675 307557 325777
پس انداز های شخصی 2.10
2.5 2.49 2.56 2.48 2.49
تسهیلات اعتباری خریدار 2730.17
2762 2785 2807 2829 3023
اعتبار بخش خصوصی 0.20
0.35 0.34 0.34 0.34 0.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121.70
122 122 122 122 123
نرخ وام بانکی 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 9.15
قیمت گازوئیل 1.11
1.05 0.99 0.94 0.89 0.49
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان -3.20
-2.2 3.2 0.4 0.4 2
فروش خانه جدید 4958.00
5200 5000 4900 5882 5550
شاخص مسکن -0.70
1.2 2 -0.4 0.57 2.1
نرخ مالکیت مسکن 65.00
64 64 63.5 63.5 64
میزان ساخت و ساز 0.20
0.8 1.5 0.6 0.66 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 50.60
55.7 56 55.6 54 50
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
2 2 2 2 2.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.06
16.54 25.05 26.96 19.26 22.17
بارش 52.60
19.33 36.65 71.17 40.27 39.33