شاخص یاب

استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 0.72 0.7 0.69 0.69 0.68 0.67
بازار سهام 5879.60 5506 5454 5403 5352 5251
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.33 2.27 2.3 2.33 2.37 2.44