استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8
نرخ بیکاری 5.60 5.4 5.5 5.4 5.6 5.6
نرخ تورم 1.90 2 1.9 2 2.1 2.2
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3
موازنه تجاری 856.00 550 100 -140 500 -3910
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 42.86 43.62 43.99 44.36 45.91
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 0.79 0.75 0.74 0.74 0.73 0.65
بازار سهام 5734.18 5730 5670 5610 5550 4920
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.68 2.65 2.67 2.7 2.72 3.01
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.7 2.4 2.5 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 1204.62 1410 1410 1600 1600 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 423935.00 428907 431436 433658 436044 459154
تولید ناخالص ملی 421097.00 426142 428283 430484 432937 457151
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 103231.00 103763 104007 103973 104095 104715
تولید ناخالص داخلی سرانه 55670.90 56000 56000 57220 57220 59160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414.00 44370 44370 45000 45000 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10369.00 10017 9794 9749 9766 9890
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32130.00 32165 32207 32159 32227 32197
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24033.00 24035 24100 24149 24147 24121
تولید ناخالص داخلی از معادن 29319.00 29968 30311 30592 30911 33866
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23388.00 23507 23697 23844 23966 25252
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10965.00 10901 10975 10988 11018 11340
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.4 5.5 5.4 5.6 5.6
افراد شاغل 12201.37 12247 12313 12374 12430 12798
افراد بیکار 730.60 705 725 724 723 722
قسمت مدت زمان اشتغال 48242.00 5000 7088 6950 6955 6900
استخدام تمام وقت -20300.00 21752 12563 8839 7728 7169
تغییر اشتغال 27900.00 10000 18600 23699 23698 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 65.10 64.9 65.06 65.06 65.06 65.06
نرخ بیکاری جوانان 12.90 12.9 12.92 12.92 12.92 12.92
بهره وری 102.10 104 105 104 104 105
هزینه های کار 99.30 98.86 98.49 98.46 98.21 97.14
پست های خالی شغلی 189.20 190 189 188 188 187
آگهی های کار 177879.00 182036 186686 189837 191963 196260
دستمزد 1179.00 1184 1189 1194 1199 1250
دستمزد در تولید 1254.10 1269 1282 1289 1295 1365
رشد دستمزد 1.90 1.93 2.9 2 2.01 3.3
حداقل دستمزد 694.90 688 690 709 716 760
جمعیت 24.13 24.19 24.28 24.28 24.28 25.62
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5350.00 5537 5537 5538 5538 5538
هزینه زندگی خانواده 2582.40 2588 2588 2588 2588 2588
هزینه زندگی انفرادی 2260.43 2229 2231 2230 2231 2231
نرخ اشتغال 61.46 61.59 61.56 61.5 61.49 61.51
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.90 2 1.9 2 2.1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.7 0.6 0.5 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.70 111 112 112 113 118
قیمت مصرف کننده اصلی 112.23 113 113 114 115 121
اندازه اصل تورم 1.80 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.17 107 108 108 109 114
قیمت تولید 107.80 108 109 109 110 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 1.5 1.4 1.6 1.7 1.9
قیمت صادرات 90.50 84.54 80.44 78.82 81.28 84.4
قیمت واردات 103.80 104 104 104 104 104
تورم مواد غذایی 1.90 1.7 2 1.7 1.8 3
Inflation Expectations 4.20 3.93 4 4 3.99 3.97
CPI Housing Utilities 117.20 118 118 119 119 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.30 100 101 101 101 103
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 3
نرخ بهره بین بانکی 1.97 1.94 2 2 2 4
عرضه پول M0 104.10 104 104 104 104 104
عرضه پول M1 351.81 356 360 364 368 407
عرضه پول M3 2038.22 2073 2108 2142 2176 2501
ترازنامه بانک 4187.32 4209 4230 4242 4269 4414
ترازنامه بانک مرکزی 168905.00 168308 168372 168371 168371 168371
ذخایر ارزی 74660.00 73106 72574 72822 72979 73088
وام به بخش خصوصی 893.82 905 916 926 934 987
نرخ بهره سپرده 2.10 2.16 3.27 2.14 2.15 3.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.38 225 224 224 223 222
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 856.00 550 100 -140 500 -3910
صادرات 31779.00 31450 30800 30160 30800 28500
واردات 30923.00 30900 30700 30300 30300 32400
حساب جاری -3108.00 -7654 -17900 -11808 -12455 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.3
بدهی خارجی 1886770.00 1926358 1956981 1977284 1999923 2198231
رابطه مبادله 109.70 113 112 110 110 110
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64825.00 49598 47623 49434 51246 50650
گردش سرمایه 3693.00 7419 5405 5428 6312 5953
ورود توریست 605100.00 647306 639998 636709 639514 638969
ذخایر طلا 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85
تولید نفت خام 271.00 277 278 278 278 278
شاخص تروریسم 2.74 2.99 3.05 2.97 2.89 3.05
فروش اسلحه 127.00 102 110 104 97.65 100
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 42.86 43.62 43.99 44.36 45.91
بودجه دولت -2.40 -2.2 -2.2 -1.4 -1.4 -0.3
ارزش بودجه دولت 6165.00 -5457 -3446 -2735 -2261 -1844
هزینه های دولت 78644.00 79508 79955 80411 80852 85274
درآمدهای دولت 43640.00 40324 43286 40906 43651 43890
هزینه های مالی 37475.00 36804 36634 36677 36689 36685
مخارج نظامی 24370.60 24008 23621 23476 23332 24442
درخواست پناهندگی 1519.00 1673 1673 1673 1673 1673
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00 34.76 34.85 34.82 34.78 34.29
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 12.00 7 8 6 9 6
شاخص PMI تولید 56.00 54.3 54 53 53.4 52
شاخص PMI خدمات 56.40 53.2 52.5 53 52.8 52.2
تولید صنعتی -0.70 1.13 0.56 1.1 0.69 0.45
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.39 0.73 0.51 0.53 0.48 0.55
تولید صنعتی -2.30 -1.4 0.2 0.2 -0.5 1
استفاده از ظرفیت 81.93 82.02 81.97 81.97 81.96 81.96
میزان سفارشات جدید 39.00 49.82 35.6 48.35 37.81 37.61
تغییرات موجودی انبار 2069.00 827 548 485 437 420
ورشکستگی 792.00 721 706 703 702 702
سود شرکت سهامی 82628.00 82901 64900 79130 78393 59900
مجموع فروش خودرو 99911.00 100048 100345 100486 100376 101000
تولید خودرو 11193.00 12116 10700 11596 11637 12700
ثبت خودرو 13815.11 14002 14067 14130 14193 14821
شاخص اقتصادی مقدم 0.12 -0.3 0.2 0 0 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک -2.81 -4.49 -1.2 -2.93 -0.19 -1.3
Private Investment 0.30 0.46 0.7 0.95 1.01 1.38
تولید فولاد 448.77 435 437 438 438 438
استخراج معدن 0.90 0.5 0.7 1.2 1.1 4
شاخص رقابتی 5.19 5.19 5.19 5.21 5.21 5.25
رتبه رقابتی 22.00 22 22 23 23 25
موجودی انبارهای تجاری 1.20 0.6 0.6 0.62 0.58 0.4
شاخص فساد مالی 79.00 79 79 79 79 79
رتبه فساد مالی 13.00 12 12 12 11 8
آسانی کسب و کار 15.00 14.02 14.41 14.41 14.41 13.34
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.50 96.64 97 96.76 96.76 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30 3.45 4.6 3.49 3.5 3.6
هزینه های مصرف کننده 241640.00 244319 245421 246561 247570 254623
درآمد قابل تصرف شخص 289308.00 293192 295025 296828 298602 315890
پس انداز های شخصی 4.70 5.12 5.13 5.14 5.1 5.11
تسهیلات اعتباری خریدار 2626.87 2659 2691 2723 2753 3032
اعتبار بخش خصوصی 0.60 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 123.10 123 123 123 123 123
نرخ وام بانکی 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 11
قیمت گازوئیل 0.96 0.95 0.9 0.95 0.95 0.93
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جواز ساختمان 10.90 -3.2 4.5 -6.2 5.1 2
فروش خانه جدید 6934.00 7200 7000 7365 7364 7450
شاخص مسکن 2.20 1.12 2.44 1.7 2.83 2.65
نرخ مالکیت مسکن 67.00 66.75 66.65 66.58 66.51 65.5
میزان ساخت و ساز -0.70 0.9 0.8 0.7 0.7 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 60.50 53.5 52 51.5 51 50
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2.5