استرالیا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8
نرخ بیکاری 5.50 5.4 5.3 5.2 5.4 5.6
نرخ تورم 1.90 2 2.1 2.1 2 2.5
نرخ بهره 1.50 1.5 1.75 1.75 2 3
موازنه تجاری -1358.00 1200 300 600 2000 -500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 40.17 41.05 41.05 42.8 32.9
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 0.79
0.78 0.77 0.75 0.74 0.69
بازار سهام 6032.34
5912 5778 5648 5520 4598
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.77
2.98 3.14 3.3 3.48 4.28
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.7 0.8 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80
2.5 2.5 2.4 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 1204.62
1600 1600 1600 1600 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430724.00
435405 437328 439067 440604 448597
تولید ناخالص ملی 431914.00
439747 443650 446251 448250 453900
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108233.00
108976 109276 109352 109383 108118
تولید ناخالص داخلی سرانه 55670.90
57220 57220 57220 57220 59160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44414.00
45100 45100 45100 45100 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11238.00
11182 11157 11107 11056 10538
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31936.00
32101 32117 32112 32092 31617
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25437.00
25421 25381 25360 25346 25168
تولید ناخالص داخلی از معادن 25732.00
25826 25847 25841 25829 25548
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23403.00
23378 23370 23366 23360 23291
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10518.00
10545 10510 10531 10514 10483
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.50
5.4 5.3 5.2 5.4 5.6
افراد شاغل 12453.50
12495 12526 12542 12550 12532
افراد بیکار 723.80
728 726 723 720 693
قسمت مدت زمان اشتغال 65900.00
11688 6223 6611 6597 6900
استخدام تمام وقت -49800.00
3862 7551 7054 7039 7132
تغییر اشتغال 16000.00
22019 16711 14780 17100 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60
65.62 65.6 65.58 65.57 65.38
نرخ بیکاری جوانان 12.30
12.33 12.37 12.41 12.45 12.78
بهره وری 100.80
98.88 98.46 98.25 98.15 97.78
هزینه های کار 100.50
101 101 101 101 101
پست های خالی شغلی 210.80
216 217 217 215 203
آگهی های کار 177960.57
178825 182512 182524 180536 146588
دستمزد 1191.50
1197 1202 1207 1212 1241
رشد دستمزد 2.10
2.2 2.3 2.3 2.4 3.3
حداقل دستمزد 694.90
695 705 705 705 760
دستمزد در تولید 1309.40
1290 1290 1310 1310 1400
جمعیت 24.13
24.26 24.26 24.26 24.3 24.66
سن بازنشستگی زنان 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.50
65.5 65.5 65.5 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 3420.00
3500 3500 3500 3500 3600
هزینه زندگی انفرادی 2420.00
2430 2431 2432 2433 2428
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110.00
6200 6200 6200 6200 6400
نرخ اشتغال 62.00
62.06 62.05 62.02 61.98 61.51
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440.00
2481 2481 2481 2481 2550
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.90
2 2.1 2.1 2 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.6 0.5 0.4 1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.10
113 113 114 114 116
قیمت مصرف کننده اصلی 113.06
113 114 114 114 117
اندازه اصل تورم 1.80
1.9 2.1 2 2.1 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.38
104 104 104 104 103
قیمت تولید 108.60
109 109 109 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
1.6 1.9 2.2 1.9 1.9
قیمت صادرات 90.30
92.51 92.88 91.89 90.77 87.08
قیمت واردات 104.10
104 104 104 104 101
تورم مواد غذایی -0.20
1.8 1.8 1.9 1.9 3
انتظارات تورم 3.60
3.72 3.92 4.08 4.19 4.38
CPI مسکن آب و برق 119.80
121 121 122 123 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70
103 103 103 103 103
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.50
1.5 1.75 1.75 2 3
نرخ بهره بین بانکی 2.00
2 2.25 2.21 2.6 3.5
عرضه پول M0 110.24
111 111 110 110 109
عرضه پول M1 356.07
356 356 356 356 354
عرضه پول M3 2047.32
2040 2031 2023 2016 1965
ترازنامه بانک 4131.61
4134 4115 4110 4101 3947
ترازنامه بانک مرکزی 166858.00
165071 162860 160664 158532 137129
ذخایر ارزی 65342.00
65384 64877 64063 63270 55212
وام به بخش خصوصی 907.84
910 910 910 909 898
نرخ بهره سپرده 2.00
2 2.25 2.25 2.5 3.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.38
227 226 225 224 214
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1358.00
1200 300 600 2000 -500
صادرات 32465.00
31500 30800 31200 33000 34500
واردات 33823.00
30300 30500 30600 31000 35000
حساب جاری -9125.00
-8468 -8485 -8493 -19000 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3
بدهی خارجی 1898196.00
1897848 1896426 1894394 1892078 1868346
رابطه مبادله 114.70
120 120 120 120 113
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64825.00
47260 45584 43909 42233 40139
گردش سرمایه 14066.00
10594 10653 10940 10767 9298
ورود توریست 1010600.00
862100 857000 845200 833000 707300
ذخایر طلا 79.85
79.84 79.84 79.84 79.84 79.84
تولید نفت خام 277.00
307 317 326 335 404
شاخص تروریسم 3.09
2.35 2.07 1.79 1.51 1.23
فروش اسلحه 127.00
66.05 74.51 82.98 91.44 55.45
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10
40.17 41.05 41.05 42.8 32.9
بودجه دولت -2.40
-1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -0.3
ارزش بودجه دولت -8510.00
-846 -726 -839 -870 -681
هزینه های دولت 81684.00
82402 82462 82599 82653 82473
درآمدهای دولت 31823.00
34835 33322 32109 31055 22801
هزینه های مالی 40333.00
38768 38116 37373 36670 29854
مخارج نظامی 24370.60
24730 24372 24014 23656 22857
درخواست پناهندگی 1640.00
1377 1313 1257 1206 889
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.00
35.38 35.46 35.54 35.63 34.65
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 12.00
6 9 10 7 6
شاخص PMI تولید 58.70
53 53.4 53 53.1 52
شاخص PMI خدمات 54.90
53 52.8 52 51.9 52.2
تولید صنعتی 3.60
3.84 3.47 2.73 2.15 2.14
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
0.53 0.31 0.4 0.53 0.53
تولید صنعتی 2.40
0.2 -0.5 -0.6 0.5 1
استفاده از ظرفیت 82.67
82.28 82.15 82.04 81.94 81.28
میزان سفارشات جدید 33.00
24.21 20.85 18.6 17.77 15.17
تغییرات موجودی انبار 506.00
451 445 473 475 481
ورشکستگی 534.00
595 611 619 625 651
سود شرکت سهامی 79233.00
78508 78358 78253 68900 59900
مجموع فروش خودرو 103743.00
101154 101131 100973 99100 101000
تولید خودرو 1.00
6963 9088 11101 10700 12700
ثبت خودرو 14078.61
14123 14186 14250 14313 14958
شاخص اقتصادی مقدم -0.25
0.02 0.1 0.2 0.1 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک 3.36
-0.5 1.11 0.42 0.03 1.26
سرعت اینترنت 11063.10
12322 12490 12505 12519 11211
آدرس های IP 9859878.00
9404654 9311370 9192759 9065898 8816418
استخراج معدن 5.90
1.2 1.1 0.9 1.2 4
سرمایه گذاری خصوصی 1.00
1.28 1.3 1.34 1.36 1.42
تولید فولاد 471.82
490 503 514 523 567
شاخص رقابتی 5.19
5.21 5.21 5.21 5.21 5.25
رتبه رقابتی 21.00
23 23 22 23 25
پی ام آی مرکب 54.20
55.07 55.2 55.19 55.19 55.19
موجودی انبارهای تجاری 0.20
0.38 0.4 0.5 0.48 0.4
شاخص فساد مالی 79.00
80 80 80 80 84
رتبه فساد مالی 13.00
12 12 12 12 8
آسانی کسب و کار 14.00
16 16 16 16 17
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.70
96.8 97.4 98 99 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50
0.35 0.46 0.47 0.48 0.48
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00
2.73 3.34 3.63 5.3 3.6
هزینه های مصرف کننده 250770.00
252536 253136 253760 254299 256787
درآمد قابل تصرف شخص 291915.00
294500 294964 295912 296283 297556
پس انداز های شخصی 3.20
3.85 3.9 4.04 4.13 5.12
تسهیلات اعتباری خریدار 2684.68
2709 2730 2750 2767 2874
اعتبار بخش خصوصی 0.30
0.48 0.55 0.6 0.64 0.82
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121.90
121 121 120 120 119
نرخ وام بانکی 8.65
8.65 8.65 8.65 8.65 11
قیمت گازوئیل 1.13
1.11 1.11 1.1 1 1.2
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان -20.00
-6.2 5.1 -2.2 3.2 2
فروش خانه جدید 6841.00
5900 6000 5800 5950 6550
شاخص مسکن -0.20
0.83 1.6 1.7 2 2.1
نرخ مالکیت مسکن 67.00
67 66.91 66.82 66.73 68.17
میزان ساخت و ساز -19.40
9 1.1 0.8 1.5 0.2
پی ام آی ساخت و ساز 54.30
51.5 51 50.7 53 50
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50
9.53 9.53 9.53 9.53 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00
1.97 1.97 1.97 1.97 2.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.06
26.91 18.27 16.54 25.05 22.17
بارش 52.60
71.02 26.87 19.33 36.65 39.33