استرالیا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8
نرخ بیکاری 5.60 5.9 5.9 6 6.1 6.2
نرخ تورم 1.30 1.3 1.9 2 2 3.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.25 1 3.5
موازنه تجاری -2010.00 -2330 -2220 -2220 -2133 -3910
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 38 39 39 39 39.39
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.62
بازار سهام 5361.70 5410 5360 5310 5250 4380
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.29 2.1 2.12 2.14 2.16 2.5
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3 2.6 2.8 2.6 2.9
تولید ناخالص داخلی 1339.54 1330 1410 1410 1410 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 421725.00 428593 431698 434836 437000 481649
تولید ناخالص ملی 395902.00 399576 401117 402607 404423 426696
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 99642.00 101732 102479 103251 104009 114382
تولید ناخالص داخلی سرانه 54717.71 55160 56000 56000 56000 59160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43654.58 43957 44370 44370 44370 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8509.00 9306 9324 9337 9354 9576
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32223.00 32181 32164 32142 32167 32153
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24451.00 24633 24530 24550 24536 24527
تولید ناخالص داخلی از معادن 37618.00 38511 39833 39853 40830 47145
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23175.00 22951 23278 23487 23579 25314
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11216.00 11328 11359 11406 11440 11924
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.9 5.9 6 6.1 6.2
افراد شاغل 11947.17 11970 11987 12002 12016 12115
افراد بیکار 705.07 701 694 690 705 681
قسمت مدت زمان اشتغال 43186.00 7000 -12000 6000 5000 6900
استخدام تمام وقت -53000.00 -7665 1501 4757 5921 6688
تغییر اشتغال -9800.00 5400 15000 -1200 10000 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 64.51 64.57 64.57 64.57 64.9 64.57
نرخ بیکاری جوانان 12.81 13.16 13.25 13.3 13.33 13.38
هزینه های کار 99.90 99.04 98.52 98.37 97.98 96.42
بهره وری 103.50 105 106 106 106 109
پست های خالی شغلی 175.30 181 185 188 189 187
آگهی های کار 159550.27 160639 161342 161802 162107 162718
دستمزد 1160.90 1172 1178 1183 1189 1261
دستمزد در تولید 1282.70 1277 1286 1295 1303 1328
رشد دستمزد 2.10 2.1 2.4 2.4 2.39 3.3
حداقل دستمزد 656.90 670 680 680 680 760
جمعیت 23.94 24.28 24.37 24.46 24.55 25.62
سن بازنشستگی زنان 64.50 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5350.00 5517 5531 5535 5537 5538
زندگی خانواده دستمزد 3500.00 3364 3416 3396 3403 3401
زندگی فردی دستمزد 2260.00 2252 2255 2254 2254 2254
نرخ اشتغال 60.60 61.04 60.93 60.92 60.95 60.95
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 1.30 1.3 1.9 2 2 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 0.7 0.7 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.40 110 111 111 112 119
قیمت مصرف کننده اصلی 110.61 111 111 112 113 121
اندازه اصل تورم 1.70 1.64 1.68 1.76 1.82 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 99.22 99.91 99.99 100 100 101
قیمت تولید 106.00 107 107 108 108 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 0.9 1 1.1 1 1.9
قیمت صادرات 73.90 76.86 77.85 77.5 76.7 76.49
قیمت واردات 103.50 103 104 104 104 104
تورم مواد غذایی 1.50 0.2 0.5 0.7 0.8 3
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.25 1 3.5
نرخ بهره بین بانکی 2.17 2.14 1.97 1.73 2.1 4
عرضه پول M0 98.96 106 111 116 121 191
عرضه پول M1 331.11 346 354 364 373 518
عرضه پول M3 1919.41 1966 2001 2037 2074 2627
ترازنامه بانک 4116.26 4289 4385 4480 4599 5882
ترازنامه بانک مرکزی 156284.00 156428 156389 156389 156389 156389
ذخایر ارزی 65826.00 66032 66092 66104 66107 66110
وام به بخش خصوصی 857.19 864 869 873 876 900
نرخ بهره سپرده 2.30 2.92 2.93 2.93 2.5 3.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 224.68 230 233 234 236 247
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -2010.00 -2330 -2220 -2220 -2133 -3910
صادرات 26856.00 26200 26200 26200 26903 28500
واردات 28866.00 29051 29078 29086 29089 32400
حساب جاری -15535.00 -13270 -16700 -16700 -12092 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -4.66 -4.47 -4.28 -4.5 -4.27
بدهی خارجی 1941405.00 2049560 2085408 2118805 2153597 2637416
رابطه مبادله 80.50 82.12 82.49 82.34 82.25 82.08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29636.00 54686 52779 50872 48966 46728
گردش سرمایه 14062.00 20620 16526 16655 17762 17810
ورود توریست 632600.00 646172 628163 632310 634382 633225
ذخایر طلا 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85
تولید نفت خام 292.00 309 309 309 309 309
شاخص تروریسم 3.11 2.39 2.31 2.23 2.15 1.85
فروش اسلحه 113.00 72.16 72.43 72.69 70.33 63.03
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 38 39 39 39 39.39
بودجه دولت -2.40 -3.7 -3.5 -3.5 -2.27 -1.8
ارزش بودجه دولت -5784.00 -4900 -5220 -5220 -2626 -2375
هزینه های دولت 75957.00 76304 76819 77227 77636 83104
درآمدهای دولت 34846.00 36512 34940 37315 35510 37927
هزینه های مالی 40630.00 36200 36422 36482 36460 36459
مخارج نظامی 27793.00 28387 28676 28964 28956 29324
درخواست پناهندگی 1519.00 1672 1673 1673 1673 1673
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 35.68 35.8 35.65 35.51 34.68
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 6.00 5 4 4 6 6
شاخص PMI تولید 49.80 54 54.1 54.1 49.8 52
شاخص PMI خدمات 48.90 50 49.8 49.8 48.31 50.2
تولید صنعتی 3.61 1.75 2.06 2.77 3.75 3.13
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.48 0.4 0.52 0.93 0.67 0.62
تولید صنعتی -2.18 0.39 1.15 1.57 1.87 2.42
استفاده از ظرفیت 80.63 80.78 80.8 80.8 80.8 80.8
میزان سفارشات جدید 27.00 13.01 33.22 15.47 29.15 16.03
تغییرات موجودی انبار 706.00 490 427 435 424 422
ورشکستگی 812.00 663 822 788 744 744
سود شرکت سهامی 63661.00 65031 64933 64254 64315 59900
مجموع فروش خودرو 100640.00 99380 99425 99573 99552 101000
تولید خودرو 15055.00 11700 11700 11700 14089 12700
ثبت خودرو 13549.45 13804 13867 13930 13992 14803
شاخص اقتصادی مقدم 0.10 -0.1 0.2 0.1 -0.3 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک 5.38 6.51 6.22 5.16 4.51 5.62
تولید فولاد 477.10 466 466 469 469 469
استخراج معدن 9.94 2.64 2.64 2.64 7.22 8.4
شاخص رقابتی 5.19 5.17 5.17 5.17 5.17 5.18
رتبه رقابتی 22.00 24.07 24.07 24.92 25.21 29.47
موجودی انبارهای تجاری 0.30 0.3 0.4 0.4 0.44 0.4
شاخص فساد مالی 79.00 81.06 81.19 81.32 81.45 83.16
رتبه فساد مالی 13.00 14.88 14.76 14.63 14.51 8.52
آسانی کسب و کار 13.00 12.44 12.35 12.26 12.17 11.64
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.40 102 102 102 102 108
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 3.9 4.2 4.2 2.87 3.6
هزینه های مصرف کننده 234141.00 237926 239511 241107 242714 264669
درآمد قابل تصرف شخص 287139.00 294608 298012 301435 304886 352031
پس انداز های شخصی 8.00 8.12 8.02 8.06 8 8.05
تسهیلات اعتباری خریدار 2513.56 2552 2579 2606 2633 2928
اعتبار بخش خصوصی 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
نرخ وام بانکی 8.60 8.53 8.49 8.46 8.44 11
قیمت گازوئیل 0.89 0.9 0.84 0.74 0.89 0.93
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 125.20 128 129 129 130 133
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
جواز ساختمان -1.80 -0.04 0.63 0.63 0.38 0.38
فروش خانه جدید 7543.00 7200 7150 7250 7200 7450
شاخص مسکن 2.00 2.29 0.8 1.71 0.77 1.94
میزان ساخت و ساز -3.70 0.3 0.3 0.3 1.01 0.79
پی ام آی ساخت و ساز 51.40 50 51 51 47.56 49
نرخ مالکیت مسکن 67.00 66.66 66.59 66.52 67 65.22
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 47 47 47 47 47
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2.5