استرالیا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.8 0.7 0.88 1 0.8
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6.1 6.2 6.2
نرخ تورم 1.50 1.5 1.6 1.7 1.8 3.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.25 1 1 3.5
موازنه تجاری 3511.00 -2220 -2220 3364 -2900 -3910
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 39 39 38.1 38.76 39.39
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 0.77 0.71 0.7 0.69 0.71 0.58
بازار سهام 5805.10 5570 5510 5460 5400 4550
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.83 2.91 2.94 2.96 2.63 3.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.8 0.7 0.88 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.6 2.8 2.7 2.4 2.9
تولید ناخالص داخلی 1339.54 1410 1410 1410 1500 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 417688.00 428564 431584 434631 437702 476403
تولید ناخالص ملی 406142.00 408936 410332 412177 413971 434992
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101340.00 106519 107586 108003 108737 117946
تولید ناخالص داخلی سرانه 54708.18 56000 56000 56000 56000 59160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43646.98 44370 44370 44370 44370 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9601.00 9007 9017 9046 9069 9368
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32222.00 31767 31596 31712 31639 31686
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24657.00 24792 24759 24770 24739 24749
تولید ناخالص داخلی از معادن 28476.00 28936 29252 29539 29768 32630
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22750.00 23025 23155 23258 23358 24791
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10629.00 10724 10740 10773 10800 11125
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6.1 6.2 6.2
افراد شاغل 11998.24 12019 12049 12077 12102 12280
افراد بیکار 720.25 727 728 705 730 732
قسمت مدت زمان اشتغال 58340.00 -12000 6000 5000 7590 6900
استخدام تمام وقت -44800.00 1995 6378 6428 6583 6766
تغییر اشتغال 13500.00 15000 -1200 10000 18600 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 64.60 64.62 64.61 64.9 64.62 64.62
نرخ بیکاری جوانان 12.30 12.58 12.39 12.31 12.26 12.17
هزینه های کار 101.30 101 102 102 102 103
بهره وری 101.90 97.67 97.6 97.81 98.45 95.92
پست های خالی شغلی 181.00 185 188 189 189 187
آگهی های کار 167163.66 168625 172342 174619 176115 179116
دستمزد 1160.90 1178 1183 1189 1195 1261
دستمزد در تولید 1282.70 1277 1286 1295 1303 1328
رشد دستمزد 1.90 2.4 2.4 2.02 2.9 3.3
حداقل دستمزد 672.70 680 680 687 690 760
جمعیت 24.13 24.01 24.1 24.19 24.28 25.62
سن بازنشستگی زنان 65.50 65 65 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65 65 65.5 65.5 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5350.00 5531 5535 5537 5537 5538
زندگی خانواده دستمزد 2582.40 2696 2678 2681 2681 2681
زندگی فردی دستمزد 2260.43 2219 2235 2229 2231 2231
نرخ اشتغال 61.49 61.28 61.18 61.2 61.22 61.22
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.50 1.5 1.6 1.7 1.8 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.5 0.4 0.7 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.00 111 111 112 112 119
قیمت مصرف کننده اصلی 111.27 111 112 113 113 121
اندازه اصل تورم 1.60 1.68 1.76 1.82 1.8 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.06 102 102 102 102 105
قیمت تولید 106.80 107 108 108 109 114
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 1 1.1 1 1.1 1.9
قیمت صادرات 86.00 79.38 78.81 77.66 76.87 77.55
قیمت واردات 102.70 103 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 1.80 0.8 0.7 0.8 1 3
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.25 1 1 3.5
نرخ بهره بین بانکی 2.12 1.97 1.73 2.06 3 4
عرضه پول M0 103.53 103 104 104 104 104
عرضه پول M1 335.11 339 342 345 349 388
عرضه پول M3 1960.56 1991 2021 2050 2079 2407
ترازنامه بانک 4167.98 4234 4282 4321 4367 4745
ترازنامه بانک مرکزی 151919.00 153450 153595 153594 153594 153594
ذخایر ارزی 68616.00 68207 67682 67686 67713 67740
وام به بخش خصوصی 878.78 891 902 912 921 981
نرخ بهره سپرده 2.30 2.93 2.93 2.42 3.27 3.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 222.38 231 232 234 235 244
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 3511.00 -2220 -2220 3364 -2900 -3910
صادرات 32630.00 26200 26200 33641 26800 28500
واردات 29120.00 29197 29250 29268 29700 32400
حساب جاری -11358.00 -16700 -16700 -12870 -17900 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.73 -4.04 -4.35 -4.66 -4.27
بدهی خارجی 1916975.00 1979770 2019603 2046442 2076780 2410054
رابطه مبادله 93.90 97.23 97.23 96.7 96.25 96.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29636.00 54238 54387 54536 54686 46728
گردش سرمایه 15721.00 15477 15976 15761 16580 16145
ورود توریست 971800.00 808463 809398 827105 826999 824151
ذخایر طلا 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85
تولید نفت خام 292.00 309 309 309 309 309
شاخص تروریسم 2.74 2.85 2.92 2.99 3.05 3.05
فروش اسلحه 113.00 72.16 72.43 72.69 70.33 63.03
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 39 39 38.1 38.76 39.39
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -2.38 -2.5 -1.8
ارزش بودجه دولت -4004.00 -5220 -5220 -3213 -3110 -3188
هزینه های دولت 77644.00 78631 79063 79490 79941 85266
درآمدهای دولت 34053.00 32968 35732 33924 36334 36729
هزینه های مالی 38057.00 37055 36704 36761 36780 36773
مخارج نظامی 27793.00 28387 28676 28964 28956 29324
درخواست پناهندگی 1519.00 1673 1673 1673 1673 1673
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 35.68 35.8 35.65 35.51 34.68
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 10.00 4 4 6 8 6
شاخص PMI تولید 51.20 54.1 54.1 54.73 55 52
شاخص PMI خدمات 54.50 49.8 49.8 51.58 51.2 50.2
تولید صنعتی -0.20 -1.06 -0.41 0.55 0.63 0.16
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 0.56 0.9 0.7 0.54 0.55
تولید صنعتی -0.20 -0.95 -0.59 0.58 0.6 0.16
استفاده از ظرفیت 81.50 81.3 81.28 81.3 81.29 81.29
میزان سفارشات جدید 32.00 33.22 15.47 29.15 16.16 16.03
تغییرات موجودی انبار 1053.00 601 479 448 423 412
ورشکستگی 636.00 746 749 749 749 749
سود شرکت سهامی 64174.00 64657 64018 64090 64900 59900
مجموع فروش خودرو 97636.00 97311 97620 97523 97490 101000
تولید خودرو 9334.00 11700 11700 13337 10700 12700
ثبت خودرو 13549.45 13611 13675 13740 13804 14803
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 0.2 0.1 -0.3 0.2 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک 1.56 3.6 2.09 2.22 2.58 2.4
تولید فولاد 448.12 463 461 461 461 461
استخراج معدن 3.60 2.64 2.64 5.6 5.81 4.71
شاخص رقابتی 5.19 5.17 5.17 5.17 5.17 5.18
رتبه رقابتی 22.00 24.07 24.07 24.92 25.21 29.47
موجودی انبارهای تجاری 0.80 0.4 0.4 0.52 0.6 0.4
شاخص فساد مالی 79.00 80.65 80.79 80.92 81.06 83.16
رتبه فساد مالی 13.00 13.86 14.21 14.56 14.9 8.56
آسانی کسب و کار 15.00 13.25 13.64 14.02 14.41 13.34
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.64 99.21 99.28 99.29 103 108
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.28 0.32 0.32 0.31 0.31
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20 4.2 4.2 2.72 4.6 3.6
هزینه های مصرف کننده 238664.00 242334 243929 245536 247154 267468
درآمد قابل تصرف شخص 287837.00 292995 295274 297592 299832 326284
پس انداز های شخصی 6.30 6.92 6.94 7.06 6.94 6.98
تسهیلات اعتباری خریدار 2571.66 2614 2656 2698 2739 3184
اعتبار بخش خصوصی 0.70 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
نرخ وام بانکی 8.60 8.59 8.59 8.58 10 11
قیمت گازوئیل 1.01 0.84 0.74 0.88 0.9 0.93
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 123.00 120 120 119 119 117
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
جواز ساختمان -1.20 0.63 0.63 0.35 1.5 0.33
فروش خانه جدید 7543.00 7150 7250 7200 7000 7450
شاخص مسکن 1.50 0.81 1.71 0.78 1.98 1.94
میزان ساخت و ساز -0.20 0.3 0.3 0.88 2.2 0.85
پی ام آی ساخت و ساز 47.70 51 51 46.69 55 49
نرخ مالکیت مسکن 67.00 66.95 66.85 66.76 66.66 65.22
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 47 47 47 47 47
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.25 11.25 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.25 9.25 9.5 9.5 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2.5