استرالیا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.8 0.7 0.88 1 0.8
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6.1 6.2 6.2
نرخ تورم 1.30 1.5 2 2 2.1 3.8
نرخ بهره 1.50 1.5 1.25 1 1 3.5
موازنه تجاری 1243.00 -2220 -2220 519 -2900 -3910
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 39 39 38.1 38.76 39.39
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 0.76 0.71 0.7 0.69 0.71 0.58
بازار سهام 5699.42 5570 5510 5460 5400 4550
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.70 2.91 2.94 2.96 2.63 3.42
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.8 0.7 0.88 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2.6 2.8 2.7 2.4 2.9
تولید ناخالص داخلی 1339.54 1410 1410 1410 1500 1720
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 417688.00 428564 431584 434631 437702 476403
تولید ناخالص ملی 406142.00 408936 410332 412177 413971 434992
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101340.00 106519 107586 108003 108737 117946
تولید ناخالص داخلی سرانه 54717.71 56000 56000 56000 56000 59160
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 43654.58 44370 44370 44370 44370 46000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9601.00 9007 9017 9046 9069 9368
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32222.00 31767 31596 31712 31639 31686
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24657.00 24792 24759 24770 24739 24749
تولید ناخالص داخلی از معادن 28476.00 28936 29252 29539 29768 32630
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22750.00 23025 23155 23258 23358 24791
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10629.00 10724 10740 10773 10800 11125
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6.1 6.2 6.2
افراد شاغل 11973.20 11993 12011 12028 12042 12146
افراد بیکار 725.23 720 720 705 721 722
قسمت مدت زمان اشتغال -200.00 -12000 6000 5000 7267 6900
استخدام تمام وقت 39300.00 4233 6585 6745 6653 6537
تغییر اشتغال 39100.00 15000 -1200 10000 18600 15600
نرخ مشارکت نیروی کار 64.60 64.53 64.54 64.9 64.54 64.54
نرخ بیکاری جوانان 13.57 12.49 12.45 12.42 12.41 12.38
هزینه های کار 101.30 101 102 102 102 103
بهره وری 101.90 97.67 97.6 97.81 98.45 95.92
پست های خالی شغلی 181.00 185 188 189 189 187
آگهی های کار 161008.07 168762 171089 172636 173670 175748
دستمزد 1160.90 1178 1183 1189 1195 1261
دستمزد در تولید 1282.70 1277 1286 1295 1303 1328
رشد دستمزد 1.90 2.4 2.4 2.12 2.9 3.3
حداقل دستمزد 672.70 680 680 683 690 760
جمعیت 23.94 24.01 24.1 24.19 24.28 25.62
سن بازنشستگی زنان 65.50 65 65 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65 65 65.5 65.5 66
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5350.00 5531 5535 5537 5537 5538
زندگی خانواده دستمزد 3500.00 3364 3416 3396 3403 3401
زندگی فردی دستمزد 2260.00 2252 2255 2254 2254 2254
نرخ اشتغال 61.11 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.30 1.5 2 2 2.1 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.7 0.7 0.6 0.8 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.40 111 111 112 112 119
قیمت مصرف کننده اصلی 110.61 111 112 113 113 121
اندازه اصل تورم 1.70 1.68 1.76 1.82 1.8 2.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.06 102 102 102 102 105
قیمت تولید 106.30 107 108 108 109 114
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 1 1.1 1 1.1 1.9
قیمت صادرات 76.50 79.38 78.81 77.66 76.87 77.55
قیمت واردات 102.50 103 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 1.50 0.8 0.7 0.8 1 3
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.25 1 1 3.5
نرخ بهره بین بانکی 2.39 1.97 1.73 2.47 3 4
عرضه پول M0 101.23 101 102 101 102 102
عرضه پول M1 335.09 340 343 347 350 390
عرضه پول M3 1945.22 1982 2009 2036 2063 2363
ترازنامه بانک 4098.68 4361 4442 4525 4608 5703
ترازنامه بانک مرکزی 159566.00 158211 158211 158211 158211 158211
ذخایر ارزی 76084.00 69800 69216 68897 68747 68625
وام به بخش خصوصی 869.69 880 887 894 899 936
نرخ بهره سپرده 2.30 2.93 2.93 2.42 3.27 3.97
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 222.38 231 232 234 235 244
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 1243.00 -2220 -2220 519 -2900 -3910
صادرات 30083.00 26200 26200 30545 26800 28500
واردات 28840.00 28872 28884 28888 29700 32400
حساب جاری -11358.00 -16700 -16700 -12870 -17900 -22900
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.60 -3.73 -4.04 -4.35 -4.66 -4.27
بدهی خارجی 1916975.00 1979770 2019603 2046442 2076780 2410054
رابطه مبادله 93.90 97.23 97.23 96.7 96.25 96.09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29636.00 54238 54387 54536 54686 46728
گردش سرمایه 15721.00 15477 15976 15761 16580 16145
ورود توریست 694300.00 673268 669803 672871 672737 672345
ذخایر طلا 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85 79.85
تولید نفت خام 292.00 309 309 309 309 309
شاخص تروریسم 2.74 2.85 2.92 2.99 3.05 3.05
فروش اسلحه 113.00 72.16 72.43 72.69 70.33 63.03
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 39 39 38.1 38.76 39.39
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -2.38 -2.5 -1.8
ارزش بودجه دولت -2162.00 -5220 -5220 -3553 -3338 -3305
هزینه های دولت 77644.00 78631 79063 79490 79941 85266
درآمدهای دولت 33699.00 30448 33419 31881 34348 35017
هزینه های مالی 35861.00 36313 36329 36312 36311 36312
مخارج نظامی 27793.00 28387 28676 28964 28956 29324
درخواست پناهندگی 1519.00 1673 1673 1673 1673 1673
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.20 35.68 35.8 35.65 35.51 34.68
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 4 4 6 8 6
شاخص PMI تولید 55.40 54.1 54.1 54.73 55 52
شاخص PMI خدمات 57.70 49.8 49.8 51.66 51.2 50.2
تولید صنعتی -0.20 -1.06 -0.41 0.55 0.63 0.16
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 0.56 0.9 0.7 0.54 0.55
تولید صنعتی -0.20 -0.95 -0.59 0.58 0.6 0.16
استفاده از ظرفیت 81.32 81 80.97 80.97 80.97 80.97
میزان سفارشات جدید 32.00 33.22 15.47 29.15 16.16 16.03
تغییرات موجودی انبار 1053.00 601 479 448 423 412
ورشکستگی 636.00 746 749 749 749 749
سود شرکت سهامی 64174.00 64657 64018 64090 64900 59900
مجموع فروش خودرو 97305.00 97548 97801 97771 97733 101000
تولید خودرو 9334.00 11700 11700 13337 10700 12700
ثبت خودرو 13549.45 13611 13675 13740 13804 14803
شاخص اقتصادی مقدم 0.00 0.2 0.1 -0.3 0.2 0.1
تمایلات کسب و کار کوچک 1.90 -0.79 -1.33 -0.98 0 -0.62
تولید فولاد 458.35 463 461 461 461 461
استخراج معدن 3.60 2.64 2.64 5.6 5.81 4.71
شاخص رقابتی 5.19 5.17 5.17 5.17 5.17 5.18
رتبه رقابتی 22.00 24.07 24.07 24.92 25.21 29.47
موجودی انبارهای تجاری 0.80 0.4 0.4 0.52 0.6 0.4
شاخص فساد مالی 79.00 80.65 80.79 80.92 81.06 83.16
رتبه فساد مالی 13.00 13.86 14.21 14.56 14.9 8.56
آسانی کسب و کار 15.00 13.25 13.64 14.02 14.41 13.34
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.30 97.96 98.22 98.24 103 108
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 4.2 4.2 3.5 4.6 3.6
هزینه های مصرف کننده 238664.00 242334 243929 245536 247154 267468
درآمد قابل تصرف شخص 287837.00 292995 295274 297592 299832 326284
پس انداز های شخصی 6.30 6.92 6.94 7.06 6.94 6.98
تسهیلات اعتباری خریدار 2545.56 2584 2613 2641 2668 2953
اعتبار بخش خصوصی 0.50 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
نرخ وام بانکی 8.60 8.58 8.58 8.57 10 11
قیمت گازوئیل 0.89 0.84 0.74 0.88 0.9 0.93
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 123.00 120 120 119 119 117
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
جواز ساختمان 7.00 0.63 0.63 0.37 1.5 0.36
فروش خانه جدید 7094.00 7150 7250 7200 7000 7450
شاخص مسکن 1.50 0.81 1.71 0.78 1.98 1.94
میزان ساخت و ساز -4.90 0.3 0.3 1.12 2.2 0.58
پی ام آی ساخت و ساز 47.00 51 51 46.23 55 49
نرخ مالکیت مسکن 67.00 66.95 66.85 66.76 66.66 65.22
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 27.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.00 47 47 47 47 47
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.50 11.25 11.25 11.5 11.5 11.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.25 9.25 9.5 9.5 9.25
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2.00 2 2 2 2 2.5