شاخص یاب

ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.6 2018-03
نرخ تورم 3.3 2018-08
نرخ بهره 6 2018-08
موازنه تجاری -228 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 480 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 11.54 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1358429 AMD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 189466 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8788 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 125690 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 94492 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144814 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 37311 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 56806 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24492 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45142 AMD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6215 AMD - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.6 % 2018-03
افراد بیکار 67.8 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 % 2018-03
دستمزد 169115 AMD/Month 2018-08
حداقل دستمزد 55000 AMD/Month 2018-07
جمعیت 2.98 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1149 هزار 2018-07
دستمزد در تولید 161767 AMD / ماهانه 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 99.66 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-07
قیمت تولید 98.8 نقاط شاخص 2018-08
قیمت صادرات 94.6 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 4.1 % 2018-08
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-08
عرضه پول M0 1011136 AMD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 795886 AMD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1432446 AMD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 9.01 % 2017-12
ذخایر ارزی 2067 USD - میلیون 2018-08
نرخ وام 7.5 % 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228 USD - میلیون 2018-08
صادرات 210 USD - میلیون 2018-08
واردات 438 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -209 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 % 2016-12
بدهی خارجی 10688 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -232 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 90.5 USD - میلیون 2018-03
حواله 261 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 93.1 نقاط شاخص 2018-07
شاخص تروریسم 2.37 2016-12
ورود توریست 86834 هزار 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 % 2015-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 24004 AMD - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 358778 AMD - میلیارد 2018-06
بدهی های دولت 3225 AMD - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 334774 AMD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 171669 AMD - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 437 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.4 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.4 % 2018-07
تولید صنعتی 5.7 % 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 % 2018-08
سرعت اینترنت 5183 KBps 2017-03
آدرس های IP 297303 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 98535 AMD - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 47 2017-12
استخراج معدن -6.8 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.7 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 621804 AMD - میلیون 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1046815 AMD - میلیون 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.6 % 2018-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.21 mm 2015-12
درجه حرارت -4.14 celsius 2015-12