ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.5 2017-09
نرخ تورم 3.3 2018-02
نرخ بهره 6 2018-02
موازنه تجاری -172 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 479 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1793840 AMD - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 269966 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3925 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 282516 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 165868 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 155632 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 46887 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 91747 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23939 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42700 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5881 AMD - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.5 % 2017-09
افراد بیکار 69.8 هزار 2018-01
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 % 2017-09
دستمزد 198816 AMD/Month 2018-01
حداقل دستمزد 55000 AMD / سال 2017-07
جمعیت 2.98 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 651 هزار 2018-01
دستمزد در تولید 206380 AMD / ماهانه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 4.5 % 2018-01
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 102 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 4 % 2018-02
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-02
عرضه پول M0 928623 AMD - میلیون 2017-12
عرضه پول M1 735284 AMD - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 1341975 AMD - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده 11.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 2279 USD - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -172 USD - میلیون 2018-02
صادرات 210 USD - میلیون 2018-02
واردات 383 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری 3.46 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 % 2016-12
بدهی خارجی 9903 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 67.7 USD - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 48.4 USD - میلیون 2017-09
حواله 419 USD - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 99.1 نقاط شاخص 2018-01
شاخص تروریسم 2.37 2016-12
ورود توریست 62997 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 % 2015-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -176100 AMD - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 362297 AMD - میلیارد 2017-12
بدهی های دولت 3272 AMD - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 538397 AMD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 209752 AMD - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 423 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.3 % 2018-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2018-11
تولید صنعتی 18.4 % 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 7.3 % 2018-02
سرعت اینترنت 5183 KBps 2017-03
آدرس های IP 297303 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 24845 AMD - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 47 2017-12
استخراج معدن 22.8 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.6 % 2018-02
تسهیلات اعتباری خریدار 532275 AMD - میلیون 2018-01
هزینه های مصرف کننده 1157142 AMD - میلیون 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 25.1 % 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.21 mm 2015-12
درجه حرارت -4.14 celsius 2015-12