شاخص یاب

ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 2017-12
نرخ تورم 0.9 2018-06
نرخ بهره 6 2018-06
موازنه تجاری -235 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 479 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 11.54 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1112169 AMD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128409 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8788 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53672 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43284 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128874 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 40150 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46818 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15525 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39324 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5749 AMD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 % 2017-12
افراد بیکار 68.6 هزار 2018-05
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 % 2017-12
دستمزد 167314 AMD/Month 2018-05
حداقل دستمزد 55000 AMD / سال 2017-07
جمعیت 2.98 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 929 هزار 2018-05
دستمزد در تولید 151369 AMD / ماهانه 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 99.8 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 4.2 % 2018-03
قیمت تولید 98.7 نقاط شاخص 2018-05
قیمت صادرات 97.2 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی -2.2 % 2018-06
قیمت واردات 99.5 نقاط شاخص 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) -1.6 % 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 % 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-06
عرضه پول M0 957127 AMD - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 780700 AMD - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 1410520 AMD - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 9.01 % 2017-12
ذخایر ارزی 1986 USD - میلیون 2018-06
نرخ وام 7.5 % 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -235 USD - میلیون 2018-05
صادرات 171 USD - میلیون 2018-05
واردات 407 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -209 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 % 2016-12
بدهی خارجی 10688 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -470 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.8 USD - میلیون 2017-12
حواله 500 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 97.7 نقاط شاخص 2018-05
شاخص تروریسم 2.37 2016-12
ورود توریست 52651 هزار 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 % 2015-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -18993 AMD - میلیارد 2018-03
درآمدهای دولت 266176 AMD - میلیارد 2018-03
بدهی های دولت 3298 AMD - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 285170 AMD - میلیون 2018-03
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 138139 AMD - میلیون 2018-03
مخارج نظامی 437 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.3 % 2018-05
تولید صنعتی -1.3 % 2018-05
شاخص اقتصادی مقدم 5.4 % 2018-05
سرعت اینترنت 5183 KBps 2017-03
آدرس های IP 297303 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 112000 AMD - میلیون 2018-03
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 47 2017-12
استخراج معدن -3.4 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.8 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 569958 AMD - میلیون 2018-05
هزینه های مصرف کننده 883380 AMD - میلیون 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 8.8 % 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.21 mm 2015-12
درجه حرارت -4.14 celsius 2015-12