ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.5 2017-09
نرخ تورم 2.6 2017-12
نرخ بهره 6 2017-12
موازنه تجاری -246 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 482 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 10.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1583509 AMD - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 269966 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3925 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 334186 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 123606 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 136414 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 42298 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 60753 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27177 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41094 AMD - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5884 AMD - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.5 % 2017-09
افراد بیکار 71.5 هزار 2017-11
نرخ مشارکت نیروی کار 63.4 % 2017-09
دستمزد 187914 AMD/Month 2017-11
حداقل دستمزد 55000 AMD / سال 2017-07
جمعیت 3 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 63 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
افراد شاغل 1190 هزار 2017-11
دستمزد در تولید 179854 AMD / ماهانه 2017-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2017-11
اندازه اصل تورم 2.4 % 2017-10
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 106 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 5.5 % 2017-12
قیمت واردات 99.7 نقاط شاخص 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-12
عرضه پول M0 1049099 AMD - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 710904 AMD - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1274778 AMD - میلیون 2017-11
نرخ بهره سپرده 11.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 2307 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -246 USD - میلیون 2017-11
صادرات 210 USD - میلیون 2017-11
واردات 456 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری 3.5 USD - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 % 2016-12
بدهی خارجی 9903 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -113 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.3 USD - میلیون 2017-06
حواله 336 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 107 نقاط شاخص 2017-11
شاخص تروریسم 2.37 2016-12
ورود توریست 83054 هزار 2017-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 % 2015-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -54727 AMD - میلیارد 2017-09
درآمدهای دولت 315814 AMD - میلیارد 2017-09
بدهی های دولت 3011 AMD - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 370541 AMD - میلیون 2017-09
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 209752 AMD - میلیون 2017-09
مخارج نظامی 423 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2018-11
تولید صنعتی 8.2 % 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 9.2 % 2017-11
سرعت اینترنت 5183 KBps 2017-03
آدرس های IP 297303 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 24845 AMD - میلیون 2017-09
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 113 2016-12
آسانی کسب و کار 47 2017-12
استخراج معدن -6.2 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22.6 % 2017-11
تسهیلات اعتباری خریدار 493635 AMD - میلیون 2017-11
هزینه های مصرف کننده 1157142 AMD - میلیون 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.9 % 2017-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.21 mm 2015-12
درجه حرارت -4.14 celsius 2015-12