ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.8 2017-06
نرخ تورم 1 2017-09
نرخ بهره 6 2017-09
موازنه تجاری -218 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 2015-12
بازارها آخرین مرجع
پول 480 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 10.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205103 AMD - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175801 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3925 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108521 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 88966 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122296 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 32370 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 62061 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19107 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36282 AMD - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6105 AMD - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.8 % 2017-06
افراد بیکار 74.4 هزار 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 % 2017-06
دستمزد 183643 AMD / سال 2017-03
حداقل دستمزد 55000 AMD / سال 2017-07
جمعیت 3 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 63 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
افراد شاغل 724 هزار 2017-08
دستمزد در تولید 197639 AMD / ماهانه 2017-07
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.9 % 2017-09
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2017-09
قیمت صادرات 97.7 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 2.9 % 2017-09
قیمت واردات 99.5 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2017-09
عرضه پول M0 990380 AMD - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 683177 AMD - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 1214223 AMD - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 11.6 % 2016-12
ذخایر ارزی 2092 USD - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -218 USD - میلیون 2017-09
صادرات 180 USD - میلیون 2017-09
واردات 398 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 20.9 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 % 2016-12
بدهی خارجی 10044 USD - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 67.1 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.3 USD - میلیون 2017-06
حواله 336 USD - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 98.2 نقاط شاخص 2017-08
شاخص تروریسم 0.29 2015-12
ورود توریست 76955 هزار 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 % 2015-12
بودجه دولت -4.8 % of GDP 2015-12
ارزش بودجه دولت -19740 AMD - میلیارد 2017-06
درآمدهای دولت 319457 AMD - میلیارد 2017-06
بدهی های دولت 2946 AMD - میلیارد 2017-06
هزینه های مالی 339197 AMD - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 190305 AMD - میلیون 2017-06
مخارج نظامی 423 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 8.3 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 % 2017-08
تولید صنعتی 8.2 % 2017-06
شاخص اقتصادی مقدم 2.5 % 2017-09
اطمینان کسب و کار 51 2016-06
تغییرات موجودی انبار 9034 AMD - میلیون 2017-06
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 113 2016-12
آسانی کسب و کار 38 2016-12
استخراج معدن -6.2 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.6 2016-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.9 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 468572 AMD - میلیون 2017-08
هزینه های مصرف کننده 974952 AMD - میلیون 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.3 % 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 23 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12