شاخص یاب

ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 483 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-09
نرخ بیکاری 15.7 2018-06
نرخ تورم 1.8 2018-12
نرخ بهره 6 2018-12
موازنه تجاری -301 2018-11
حساب جاری -251 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2016-12
بودجه دولت -5.6 2016-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 11.54 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1676535 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265443 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8788 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 321044 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120515 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 169435 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 34919 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52139 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35890 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51643 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6938 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 2018-06
افراد بیکار 65.1 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 64 2018-06
دستمزد 168795 2018-11
حداقل دستمزد 55000 2018-07
جمعیت 2.98 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1211 2018-11
دستمزد در تولید 161761 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2018-11
اندازه اصل تورم 2.8 2018-11
قیمت تولید 102 2018-11
قیمت صادرات 101 2018-11
تورم مواد غذایی 1.6 2018-12
قیمت واردات 101 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2018-12
عرضه پول M0 1042413 2018-10
عرضه پول M1 828422 2018-10
عرضه پول M2 1483512 2018-10
نرخ بهره سپرده 9.01 2017-12
ذخایر ارزی 2243 2018-12
نرخ وام 7.5 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -301 2018-11
حساب جاری -251 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2016-12
صادرات 200 2018-11
واردات 502 2018-11
بدهی خارجی 10837 2018-09
گردش سرمایه -22.5 2018-09
ذخایر طلا 0 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 75.5 2018-09
حواله 390 2018-09
رابطه مبادله 100 2018-11
شاخص تروریسم 2.37 2016-12
ورود توریست 44595 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2016-12
بودجه دولت -5.6 2016-12
ارزش بودجه دولت -8867 2018-09
درآمدهای دولت 347514 2018-09
بدهی های دولت 3246 2018-09
هزینه های مالی 356381 2018-09
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 203058 2018-09
مخارج نظامی 437 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.1 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11 2018-10
تولید صنعتی 11.4 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 2018-11
سرعت اینترنت 5183 2017-03
آدرس های IP 297303 2017-03
تغییرات موجودی انبار 92324 2018-09
شاخص رقابتی 59.86 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن -29.1 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 671307 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1230383 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.2 2018-11