ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 2017-12
نرخ تورم 2.4 2018-04
نرخ بهره 6 2018-05
موازنه تجاری -180 2018-04
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 2015-12

بازارها آخرین مرجع
پول 481 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 10.55 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1112169 AMD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 436488 AMD - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3925 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53672 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43284 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128874 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 40150 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46818 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15525 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39324 AMD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5749 AMD - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 18 % 2017-12
افراد بیکار 68.4 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 % 2017-12
دستمزد 176306 AMD/Month 2018-03
حداقل دستمزد 55000 AMD / سال 2017-07
جمعیت 2.98 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 874 هزار 2018-03
دستمزد در تولید 149967 AMD / ماهانه 2018-02
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 100 نقاط شاخص 2018-03
اندازه اصل تورم 5.6 % 2018-02
قیمت تولید 98.3 نقاط شاخص 2018-03
قیمت صادرات 99.9 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-04
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-05
عرضه پول M0 994874 AMD - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 765461 AMD - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 1388458 AMD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 9.01 % 2017-12
ذخایر ارزی 2030 USD - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -180 USD - میلیون 2018-04
صادرات 180 USD - میلیون 2018-04
واردات 360 USD - میلیون 2018-04
حساب جاری -338 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 % 2016-12
بدهی خارجی 10529 USD - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -470 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.8 USD - میلیون 2017-12
حواله 500 USD - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 97.1 نقاط شاخص 2018-03
شاخص تروریسم 2.37 2016-12
ورود توریست 62997 هزار 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 % 2015-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -176100 AMD - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 362297 AMD - میلیارد 2017-12
بدهی های دولت 3272 AMD - میلیارد 2017-12
هزینه های مالی 538397 AMD - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 261802 AMD - میلیون 2017-12
مخارج نظامی 437 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3.7 % 2018-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 17.5 % 2018-03
تولید صنعتی 11.1 % 2018-02
شاخص اقتصادی مقدم 7.3 % 2018-04
سرعت اینترنت 5183 KBps 2017-03
آدرس های IP 297303 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 52614 AMD - میلیون 2017-12
شاخص رقابتی 4.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 73 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 47 2017-12
استخراج معدن -12.9 % 2018-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-04
تسهیلات اعتباری خریدار 548642 AMD - میلیون 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1256282 AMD - میلیون 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 19.2 % 2018-04
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.21 mm 2015-12
درجه حرارت -4.14 celsius 2015-12