شاخص یاب

ارمنستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 2018-06
نرخ تورم 2.8 2018-10
نرخ بهره 6 2018-11
موازنه تجاری -212 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 484 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 11.54 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1676535 AMD - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265443 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8788 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 321044 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 120515 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 169435 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 34919 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 52139 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35890 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51643 AMD - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6938 AMD - میلیون 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.7 % 2018-06
افراد بیکار 66.4 هزار 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64 % 2018-06
دستمزد 172568 AMD/Month 2018-09
حداقل دستمزد 55000 AMD/Month 2018-07
جمعیت 2.98 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1070 هزار 2018-09
دستمزد در تولید 162092 AMD / ماهانه 2018-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3.9 % 2018-09
قیمت تولید 100 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 104 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.5 % 2018-10
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 % 2018-11
عرضه پول M0 1014282 AMD - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 788140 AMD - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1420618 AMD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 9.01 % 2017-12
ذخایر ارزی 2081 USD - میلیون 2018-10
نرخ وام 7.5 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -212 USD - میلیون 2018-09
صادرات 186 USD - میلیون 2018-09
واردات 398 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری -220 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 % 2016-12
بدهی خارجی 10568 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -101 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.4 USD - میلیون 2018-06
حواله 336 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2018-09
شاخص تروریسم 2.37 2016-12
ورود توریست 86834 هزار 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 % 2016-12
بودجه دولت -5.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 24004 AMD - میلیارد 2018-06
درآمدهای دولت 358778 AMD - میلیارد 2018-06
بدهی های دولت 3225 AMD - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 334774 AMD - میلیون 2018-06
ارزیابی اعتبار 42.5
هزینه های دولت 203058 AMD - میلیون 2018-09
مخارج نظامی 437 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.9 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 % 2018-09
تولید صنعتی 11.4 % 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 % 2018-09
سرعت اینترنت 5183 KBps 2017-03
آدرس های IP 297303 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 92324 AMD - میلیون 2018-09
شاخص رقابتی 59.86 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 70 2018-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 107 2017-12
آسانی کسب و کار 41 2018-12
استخراج معدن -29.1 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.8 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 629061 AMD - میلیون 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1230383 AMD - میلیون 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.5 % 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 24.21 mm 2015-12
درجه حرارت -4.14 celsius 2015-12