شاخص یاب

ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.00 17.6 16.3 16 16 15.6
نرخ تورم 0.90 4.1 4.1 0.1 0.1 4
نرخ بهره 6.00 5.75 5.75 5.75 6 6
موازنه تجاری -235.40 -184 -187 -187 -187 -187
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 37 37 33 33 31
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 479.50
482 482 482 482 482
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60
3.7 3.8 3.5 3.3 4.3
تولید ناخالص داخلی 11.54
13 13 13.3 13.3 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1112169.30
1621264 1862006 1151095 1257650 2021697
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128409.30
274960 453075 132904 181602 491932
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219.40
4388 4388 4572 4572 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8787.60
8896 9111 7519 7519 9524
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53672.40
342333 293252 55551 112102 318402
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43284.00
125893 172171 44799 93318 186937
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128874.30
138938 161546 133385 126332 175401
تولید ناخالص داخلی از معادن 40150.50
43081 48669 41556 33438 52843
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46817.70
61877 95233 48456 64109 103401
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15524.80
27677 24849 16068 19738 26980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39324.00
41760 44322 40700 37480 48123
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5748.80
5993 6104 5950 6307 6628
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 18.00
17.6 16.3 16 16 15.6
افراد بیکار 68.60
68.15 68.06 68.01 68 67.99
نرخ مشارکت نیروی کار 60.90
61.52 61.52 61.52 61.52 61.52
دستمزد 167314.00
194000 260000 200000 170445 290000
حداقل دستمزد 55000.00
60000 60000 60000 55002 65000
جمعیت 2.98
2.95 2.95 2.95 2.94 2.89
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 151369.00
190000 210000 204000 155683 242000
افراد شاغل 929.00
858 853 854 854 854
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.90
4.1 4.1 0.1 0.1 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.62
124 131 130 126 142
قیمت مصرف کننده اصلی 99.80
101 101 101 101 105
اندازه اصل تورم 4.20
1 0.63 0.92 1.36 1.55
قیمت تولید 98.70
103 105 99.62 104 113
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
4.4 4 1.34 1.33 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -1.60
0.3 0.4 0.25 0.29 0.29
قیمت واردات 99.50
101 100 101 101 101
تورم مواد غذایی -2.20
2 2.1 2.39 2.35 2.4
قیمت صادرات 97.20
101 101 101 101 101
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.00
5.75 5.75 5.75 6 6
عرضه پول M0 957127.00
947567 938642 937186 937060 937335
عرضه پول M1 780700.00
801765 809041 813656 816034 818944
عرضه پول M2 1410520.00
1473729 1512549 1547087 1578002 1756695
نرخ بهره سپرده 9.01
10.61 8.24 7 5.77 5.51
نرخ وام 7.50
7.47 7.46 7.46 7.45 7.45
ذخایر ارزی 1986.42
1960 1957 1957 1957 1957
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -235.40
-184 -187 -187 -187 -187
صادرات 171.40
189 188 188 188 188
واردات 406.80
372 374 374 374 374
حساب جاری -208.70
-93.62 -290 -206 -93.45 -219
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90
-2.8 -2.7 -3 -3 -3.2
بدهی خارجی 10687.78
10982 11164 11325 11505 12811
گردش سرمایه -470.10
-25.84 -401 -68.87 -180 -260
رابطه مبادله 97.70
99.99 100 100 100 100
شاخص تروریسم 2.37
1.31 1.38 1.32 1.26 0.31
ورود توریست 52651.00
82000 64600 55800 76700 66800
حواله 499.80
440 504 308 392 483
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.80
55.55 78.65 74.65 63.38 67.5
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23
37 37 33 33 31
بودجه دولت -5.60
-4.26 -4.2 -3.87 -3.55 -1.9
ارزش بودجه دولت -18993.20
-69746 -76818 -75392 -76053 -75908
درآمدهای دولت 266176.50
305928 307291 307061 307100 307094
بدهی های دولت 3297.80
3458 3542 3618 3695 4373
هزینه های مالی 285169.70
375674 385008 382453 383152 383002
مخارج نظامی 437.45
450 457 453 448 451
هزینه های دولت 138139.10
213632 271751 142974 196585 295057
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -3.10
8.8 8.2 5.4 7.9 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.30
-0.04 0.14 0.61 0.84 0.98
تولید صنعتی -1.30
13.24 7.15 8.68 9.61 8.97
شاخص اقتصادی مقدم 5.40
7.58 4.2 7.77 7.7 3.9
سرعت اینترنت 5182.66
4810 4796 4803 4800 4801
آدرس های IP 297303.00
262207 237444 254552 240522 236259
استخراج معدن -3.40
-2.99 -3.16 -2.91 -3 -2.98
آسانی کسب و کار 47.00
48 50 49 49 46
شاخص فساد مالی 35.00
35 36 36 36 36
رتبه فساد مالی 107.00
110 109 108 107 102
تغییرات موجودی انبار 112000.00
93047 74485 52129 33550 16846
شاخص رقابتی 4.19
4.1 4.1 4.19 4.23 4.12
رتبه رقابتی 73.00
79 79 71 69 68
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80
7.9 4.8 7.58 7.59 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 569958.21
603125 620633 633478 642896 667601
هزینه های مصرف کننده 883379.50
1178549 1304021 914298 1007125 1415858
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 8.80
2.84 0.9 0.34 0.04 2.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 35.75 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 4 4 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
-2.04 -2.04 0.39 1.21 1.2
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 24.21
39.9 32.78 29.75 44.31 44.96
درجه حرارت -4.14
19.46 3.81 -1.94 18.38 8.76