ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 18.00 17.8 17.6 16.3 16 15.6
نرخ تورم 2.40 3.9 4.1 4.1 4.5 4
نرخ بهره 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 6
موازنه تجاری -180.10 -159 -162 -163 -163 -162
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 37 37 37 33 31
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 481.20
478 478 478 478 478
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.20
3.4 3.7 3.8 3.5 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.55
10.25 10.32 13 13.3 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1112169.30
1238170 1621264 1862006 1005921 2021697
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 436488.00
178790 274960 453075 108863 491932
تولید ناخالص داخلی سرانه 3924.90
3974 4024 3947 4054 4073
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174.40
8128 8102 8077 7519 7291
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 53672.40
110365 342333 293252 51782 318402
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43284.00
91873 125893 172171 40341 186937
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128874.30
124375 138938 161546 110808 175401
تولید ناخالص داخلی از معادن 40150.50
32920 43081 48669 30729 52843
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46817.70
63116 61877 95233 57120 103401
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15524.80
19432 27677 24849 12719 26980
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39324.00
36899 41760 44322 33234 48123
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5748.80
6209 5993 6104 4617 6628
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 18.00
17.8 17.6 16.3 16 15.6
افراد بیکار 68.40
68.06 67.78 67.66 67.62 67.58
نرخ مشارکت نیروی کار 60.90
61.51 61.52 61.52 61.52 61.52
دستمزد 176306.00
196000 194000 260000 200000 290000
حداقل دستمزد 55000.00
55000 60000 60000 60000 65000
جمعیت 2.98
2.96 2.96 2.95 2.94 2.89
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 149967.00
167000 190000 210000 204000 242000
افراد شاغل 874.00
824 827 828 827 828
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.40
3.9 4.1 4.1 4.5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.00
130 126 131 135 142
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10
107 108 104 105 114
اندازه اصل تورم 5.60
6.83 7.12 6.38 4.84 5.93
قیمت تولید 98.30
105 104 105 102 113
تغییر قیمت تولید کننده 3.70
4.8 4.4 4 3.77 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.23 0.43 0.28 0.3 0.31
قیمت واردات 102.90
100 101 100 101 100
تورم مواد غذایی 1.50
2.2 2 2.1 2.39 2.4
قیمت صادرات 99.90
101 101 101 101 101
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 6.00
5.75 5.75 5.75 5.75 6
عرضه پول M0 994874.00
947376 949242 949082 948232 935825
عرضه پول M1 765461.00
772583 780516 784835 787095 789730
عرضه پول M2 1388458.00
1503861 1564541 1619209 1668765 1988052
نرخ بهره سپرده 9.01
12.98 10.61 8.24 7 5.51
ذخایر ارزی 2030.05
2155 2140 2127 2122 2116
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -180.10
-159 -162 -163 -163 -162
صادرات 180.10
198 197 197 197 197
واردات 360.20
357 359 359 359 359
حساب جاری -338.30
-41.46 -101 -301 -178 -214
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90
-2.8 -2.8 -2.7 -3 -3.2
بدهی خارجی 10528.67
10954 11032 11213 11382 12933
گردش سرمایه -470.10
-20.1 -20.1 -20.1 -20.1 -20.1
رابطه مبادله 97.10
101 100 100 100 100
شاخص تروریسم 2.37
1.35 1.37 1.39 1.34 0.42
ورود توریست 62997.00
70200 79700 73400 77600 75900
حواله 499.80
364 430 476 282 453
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 97.80
35.95 35.95 35.95 35.95 35.95
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23
37 37 37 33 31
بودجه دولت -5.60
-4.33 -4.24 -4.14 -3.81 -1.9
ارزش بودجه دولت -176100.10
-84661 -84014 -83325 -83709 -83522
درآمدهای دولت 362297.30
336841 330878 333149 332284 332523
بدهی های دولت 3271.60
3079 3071 3073 3072 3072
هزینه های مالی 538397.40
421502 414893 416288 415994 416045
مخارج نظامی 437.45
435 425 416 415 364
هزینه های دولت 261802.20
193540 213632 271751 148627 295057
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -3.70
9.12 8.55 9.2 9.27 9.26
تولیدات صنعتی (ماهانه) 17.50
1.1 1.04 1.02 1.02 1.02
تولید صنعتی 11.10
8.06 7.92 7.97 7.98 7.98
شاخص اقتصادی مقدم 7.30
8.25 8.9 4.2 8.95 3.9
سرعت اینترنت 5182.66
4784 4810 4796 4803 4801
آدرس های IP 297303.00
248158 239163 235107 235100 213593
استخراج معدن -12.90
12.05 18.11 16.31 13.97 15.14
آسانی کسب و کار 47.00
47 47 47 47 47
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
111 109 107 105 96
تغییرات موجودی انبار 52613.60
15421 12722 8772 10254 11043
شاخص رقابتی 4.19
4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
رتبه رقابتی 73.00
76 76 76 76 76
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.20
5.23 4.43 4.8 4.32 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 548642.11
578154 597636 611810 622164 649331
هزینه های مصرف کننده 1256282.40
991526 1178549 1304021 848574 1415858
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 19.20
10.38 5.5 0.9 2.05 2.5
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 0 4 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
-2.04 -2.04 -2.04 1.21 1.2
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 24.21
73.54 39.9 32.78 29.75 44.96
درجه حرارت -4.14
12.93 19.46 3.81 -1.94 8.76