ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 16.50 17 16.8 16.2 16.3 15.6
نرخ تورم 3.30 3.4 3.9 4.1 4.1 4
نرخ بهره 6.00 6 5.75 5.75 5.75 6
موازنه تجاری -172.40 -156 -179 -167 -173 -171
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 37 37 37 37 31
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 479.40
481 481 481 481 481
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.20
3.6 3.4 3.35 3.4 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.55
13 13 13 13 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1793840.30
1642977 1548565 1489481 1452505 1390889
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 269965.60
109486 178827 271996 362122 351364
تولید ناخالص داخلی سرانه 3924.90
3715 3715 3715 3715 3501
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174.40
7737 7737 7737 7737 7291
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 282516.30
221338 202585 196837 195075 194296
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 165867.90
141035 126227 117397 112131 104370
تولید ناخالص داخلی از ساخت 155632.30
145641 139598 135944 133733 130359
تولید ناخالص داخلی از معادن 46887.40
43079 40868 39585 38841 37813
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 91747.00
62190 68570 67193 67490 67437
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23939.30
21676 20960 20733 20661 20627
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42699.50
40842 39723 39048 38641 38025
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5880.90
5557 5731 5638 5688 5670
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 16.50
17 16.8 16.2 16.3 15.6
افراد بیکار 69.80
69.89 71.28 74.29 77.79 79.54
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40
59.35 60.47 63.16 61.92 62.67
دستمزد 198944.00
195000 196000 194000 260000 290000
حداقل دستمزد 55000.00
60000 60000 60000 60000 65000
جمعیت 2.98
2.97 2.97 2.97 2.97 2.97
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 206380.00
193000 167000 190000 210000 242000
افراد شاغل 651.00
690 862 732 817 785
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.30
3.4 3.9 4.1 4.1 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.08
128 127 126 126 126
قیمت مصرف کننده اصلی 100.23
100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 4.50
5.62 7.24 8.29 8.67 1.64
قیمت تولید 98.40
100 101 100 99.88 100
تغییر قیمت تولید کننده 3.60
5.1 4.8 4.4 4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.50
-0.57 0.23 0.44 0.28 0.31
قیمت واردات 103.20
100 101 100 100 100
تورم مواد غذایی 4.00
2.4 2.2 2 2.1 2.4
قیمت صادرات 102.30
101 102 102 102 102
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.00
6 5.75 5.75 5.75 6
عرضه پول M0 928623.00
940581 947376 949242 949082 935825
عرضه پول M1 735284.00
754602 761685 763381 762882 741072
عرضه پول M2 1341975.00
1424388 1466686 1486439 1494435 1453886
نرخ بهره سپرده 11.60
11.81 11.81 11.81 11.81 16.19
ذخایر ارزی 2278.64
2195 2145 2147 2132 2130
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -172.40
-156 -179 -167 -173 -171
صادرات 210.20
200 185 183 185 192
واردات 382.60
419 345 346 364 356
حساب جاری 3.46
-70.95 -9.09 -20.03 -65.17 -59.96
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3.2
بدهی خارجی 9902.79
9820 9764 9716 9667 9115
گردش سرمایه 67.70
25.37 -65.94 15.86 -47.63 -44.54
رابطه مبادله 99.10
102 101 102 101 102
شاخص تروریسم 2.37
0.25 0.25 0.25 0.25 0.42
ورود توریست 62997.00
66800 66000 66200 66200 66200
حواله 418.90
332 332 332 332 332
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 48.40
74.32 47.4 53.13 76.86 65.14
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23
37 37 37 37 31
بودجه دولت -5.60
-2.45 -2.45 -2.45 -2.45 -1.9
ارزش بودجه دولت -176100.10
-94104 -73252 -67950 -66602 -66142
درآمدهای دولت 362297.30
311487 320358 318809 319080 319040
بدهی های دولت 3271.60
3111 3062 3048 3043 3041
هزینه های مالی 538397.40
422130 394092 387330 385700 385182
مخارج نظامی 422.90
392 392 392 392 364
هزینه های دولت 209752.00
150741 187578 205856 194507 190819
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 3.30
16.4 13.35 4.86 11.36 10.04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30
1.33 1.1 1.04 1.02 1.02
تولید صنعتی 18.40
16.71 14.9 8.23 17.05 13.91
شاخص اقتصادی مقدم 7.30
8.25 7.88 7.95 4.2 3.9
سرعت اینترنت 5182.66
5125 6156 6087 5236 4893
آدرس های IP 297303.00
240803 248158 239163 235107 213593
استخراج معدن 22.80
10.09 17.82 17.6 12.54 15.68
آسانی کسب و کار 47.00
49 49 49 49 46
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 107 107 107
تغییرات موجودی انبار 24844.60
9557 9422 8441 8957 8856
شاخص رقابتی 4.19
4.23 4.23 4.23 4.23 4.12
رتبه رقابتی 73.00
72 72 72 72 81
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.60
21.74 14.14 17.45 4.8 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 532275.21
560772 597922 625941 646814 663873
هزینه های مصرف کننده 1157142.20
864724 959092 1144642 1068334 1054159
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 25.10
28.39 23.83 13.8 0.9 2.5
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 30
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 0 0 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
7.89 7.89 7.89 7.89 14.44
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
5.31 5.31 5.31 5.31 8.24
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 24.21
29.7 73.54 39.9 32.78 44.96
درجه حرارت -4.14
-1.94 12.93 19.46 3.81 8.76