ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 16.50 17 16.8 16.2 16.3 15.6
نرخ تورم 2.60 1.2 1.3 1.5 1.4 3.9
نرخ بهره 6.00 6 5.75 5.75 5.75 6
موازنه تجاری -246.10 -206 -200 -195 -191 -174
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 37 37 37 37 31
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 481.50
481 481 481 481 481
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
3.6 3.4 3.35 3.4 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.55
10.25 10.32 13 13 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1583508.80
1186328 1572423 1485904 1042573 1472108
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 269965.60
178827 271996 362122 112874 355050
تولید ناخالص داخلی سرانه 3924.90
3902 3890 3878 3860 3610
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174.40
8128 8102 8077 8040 7519
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 334186.00
210698 210698 210698 210698 210698
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 123606.00
89437 123594 156155 46424 158305
تولید ناخالص داخلی از ساخت 136414.50
121468 132566 129508 113540 125109
تولید ناخالص داخلی از معادن 42298.30
29429 31831 32624 32495 31580
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 60752.90
61957 60322 62460 60606 59899
تولید ناخالص داخلی از خدمات 27176.60
18647 25571 20014 13336 19731
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41094.00
29008 31530 35835 34505 33674
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5883.90
5477 5411 5071 5061 5015
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 16.50
17 16.8 16.2 16.3 15.6
افراد بیکار 71.50
69.77 70.04 70.4 70.79 73.41
نرخ مشارکت نیروی کار 63.40
60.47 63.16 61.92 59.82 62.53
دستمزد 187914.00
187642 187021 186388 185763 181760
حداقل دستمزد 55000.00
53780 53780 65000 65000 75000
جمعیت 3.00
3.01 3.01 3.02 3.02 3.05
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 179854.00
179399 178858 178328 177807 174411
افراد شاغل 1190.00
869 857 852 848 845
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.60
1.2 1.3 1.5 1.4 3.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.31
127 127 127 127 125
قیمت مصرف کننده اصلی 100.73
100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 2.40
3.58 3.49 3.36 3.23 3.02
قیمت تولید 100.70
100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 3.60
3.2 4.6 4.8 5.8 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
0.1 0.27 0.38 0.33 0.33
قیمت واردات 99.70
100 100 100 100 100
تورم مواد غذایی 5.50
2.4 2.2 2 2.1 2.4
قیمت صادرات 106.30
101 101 101 101 101
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 6.00
6 5.75 5.75 5.75 6
عرضه پول M0 1049099.00
1049017 1050798 1050340 1049362 1040356
عرضه پول M1 710904.00
722541 724148 723578 722187 707627
عرضه پول M2 1274778.00
1315758 1326621 1329769 1329184 1300371
نرخ بهره سپرده 11.60
14.31 12.74 11.16 11.02 13.68
ذخایر ارزی 2306.60
2279 2250 2224 2199 2026
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -246.10
-206 -200 -195 -191 -174
صادرات 209.70
203 199 195 192 169
واردات 455.80
393 380 368 358 310
حساب جاری 3.50
0.33 5.8 -9.51 -27.21 -25.62
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90
-2.8 -2.8 -2.7 -2.7 -3.2
بدهی خارجی 9902.79
9764 9716 9667 9618 9292
گردش سرمایه -113.10
17.27 -81.24 -68.85 -72.97 -68.19
رابطه مبادله 106.60
101 101 101 101 101
شاخص تروریسم 2.37
1.35 1.37 1.39 1.34 0
ورود توریست 83054.00
0 0 0 0 0
حواله 335.80
323 355 401 294 372
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.30
48.31 73.75 86.38 78.28 73.52
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23
37 37 37 37 31
بودجه دولت -5.60
-4.43 -4.33 -4.24 -4.14 -1.9
ارزش بودجه دولت -54726.90
-19847 -44134 -90624 -32115 -63526
درآمدهای دولت 315813.90
293551 310971 310448 317737 310462
بدهی های دولت 3011.30
3047 3044 3038 3027 2912
هزینه های مالی 370540.80
340199 363781 427808 321233 407410
مخارج نظامی 422.90
435 425 416 415 377
هزینه های دولت 209752.00
187578 205856 194507 156571 191966
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 11.00
3.05 2.75 2.64 2.6 2.58
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30
1.33 1.1 1.04 1.02 1.02
تولید صنعتی 8.20
7.39 7.39 7.39 7.39 7.39
شاخص اقتصادی مقدم 9.20
4.56 4.58 4.2 4.2 3.9
سرعت اینترنت 5182.66
5125 6156 6087 5236 5790
آدرس های IP 297303.00
248158 239163 235107 235100 218307
استخراج معدن -6.20
11.89 12.38 12.6 12.71 12.8
آسانی کسب و کار 47.00
47 48 50 49 51
شاخص فساد مالی 33.00
31 31 30 30 28
رتبه فساد مالی 113.00
108 113 118 118 108
تغییرات موجودی انبار 24844.60
9422 8441 8957 8840 8856
شاخص رقابتی 4.19
4.1 4.1 4.1 4.1 4.19
رتبه رقابتی 73.00
80.62 80.62 80.62 80.62 76.61
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22.60
16.54 14.65 4.8 4.8 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 493634.53
531091 539205 544085 546575 533959
هزینه های مصرف کننده 1157142.20
959092 1144642 1068334 885788 1058772
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 6.90
-4.84 -4.74 0.9 0.9 2.5
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 35 34 33 23
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 23.00
22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
6.55 6.55 6.55 6.55 7.4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 24.21
29.7 73.54 39.9 32.78 44.96
درجه حرارت -4.14
-1.94 12.93 19.46 3.81 8.76