شاخص یاب

ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 484.50 482 482 482 482 482