ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 17.80 16.5 17 16.8 16.8 15.6
نرخ تورم 1.20 1.1 1.2 1.3 1.5 3.9
نرخ بهره 6.00 6 6 5.75 5.75 6
موازنه تجاری -217.50 -177 -181 -177 -175 -164
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 45 37 37 40.57 31
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 484.00 473 469 464 459 407
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 3.9 3.6 3.4 3.35 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.55 12.8 10.27 10.15 10.02 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205103.40 1491132 1016841 1182060 1522119 1455299
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175801.00 366318 111038 178547 254932 359075
تولید ناخالص داخلی سرانه 3924.90 3878 3860 3843 3825 3610
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174.40 8077 8040 8003 7967 7519
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108520.60 204998 205082 205085 205085 205085
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 88965.50 106554 109358 108440 108740 108666
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122295.90 131896 110861 120939 128389 123500
تولید ناخالص داخلی از معادن 32370.20 32738 30881 32313 30302 31245
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 62060.90 65261 58845 61676 58299 58695
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19107.00 16924 13408 18416 21393 16559
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36282.50 30402 30406 33885 34277 32756
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6105.40 5455 5004 5652 5841 5172
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 17.80 16.5 17 16.8 16.8 15.6
افراد بیکار 73.60 72.64 72.6 72.85 73.19 76.33
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50 61.32 59.38 60.48 62.82 62.31
دستمزد 183643.00 183419 182998 182671 182351 179583
حداقل دستمزد 55000.00 65000 53780 53780 53780 75000
جمعیت 3.00 3.01 3.01 3.01 3.02 3.05
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 178628.00 179344 179365 178907 178365 173737
افراد شاغل 671.00 769 795 810 820 831
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.20 1.1 1.2 1.3 1.5 3.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.92 122 122 122 122 120
قیمت مصرف کننده اصلی 100.83 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 1.90 2.73 3.12 3.25 3.25 2.99
قیمت تولید 100.10 100 100 101 101 101
قیمت واردات 103.30 99.5 101 100 101 100
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 2.79 3.74 4.14 4.3 4.39
تغییر قیمت تولید کننده 4.10 3.4 3.2 4.6 4.8 3.7
تورم مواد غذایی 3.60 2.5 2.4 2.2 2 2.4
قیمت صادرات 104.10 101 101 101 101 101
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 5.75 5.75 6
عرضه پول M0 972346.00 965867 964318 963295 962218 951705
عرضه پول M1 694334.00 710916 715777 716395 715429 698979
عرضه پول M2 1231315.00 1269762 1285231 1290325 1290584 1258829
نرخ بهره سپرده 11.60 11.16 11.02 10.88 10.74 13.68
ذخایر ارزی 2117.82 2096 2076 2052 2029 1854
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -217.50 -177 -181 -177 -175 -164
صادرات 180.40 180 176 171 167 138
واردات 397.90 354 345 335 326 282
حساب جاری 20.90 -87.32 -86.08 -21.98 -20.57 -62.21
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.5 -2.8 -2.8 -5.38 -3.2
بدهی خارجی 10044.32 10242 10290 10323 10332 10093
گردش سرمایه -113.10 -87.58 17.27 -81.24 -68.85 -68.19
رابطه مبادله 100.80 101 100 100 100 100
شاخص تروریسم 0.29 0.88 0.92 0.96 1 0.87
ورود توریست 76955.00 41700 42300 68500 62700 48000
حواله 335.80 420 272 323 355 372
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.30 103 79.24 48.31 73.75 73.52
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 45 37 37 40.57 31
بودجه دولت -5.60 -4.1 -3.81 -3.48 -3.14 -1.9
ارزش بودجه دولت -19739.90 -108430 -25503 -20010 -38119 -61317
درآمدهای دولت 319456.80 318009 291051 310650 303398 306608
بدهی های دولت 2945.90 2990 2996 2994 2987 2841
هزینه های مالی 339196.70 439003 308496 340326 354217 404946
هزینه های دولت 190305.10 194428 149283 187109 176451 187118
مخارج نظامی 422.90 416 415 414 413 377
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 8.30 3.93 2.95 2.6 2.51 2.46
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.70 2.02 1.33 1.1 1.04 1.02
تولید صنعتی 8.20 7.19 7.35 7.39 7.39 7.39
شاخص اقتصادی مقدم 2.50 3.7 4.25 4.32 4.19 3.9
سرعت اینترنت 5182.66 5801 5125 6156 6087 5790
آدرس های IP 297303.00 260810 240803 248158 239163 218307
استخراج معدن -6.20 8.55 10.83 11.89 12.38 12.8
شاخص فساد مالی 33.00 30 30 29 29 28
رتبه فساد مالی 113.00 118 118 118 119 108
آسانی کسب و کار 47.00 45 47 48 50 51
تغییرات موجودی انبار 9034.40 8451 7801 7781 8212 7965
شاخص رقابتی 4.19 4.1 4.1 4.1 4.1 4.19
رتبه رقابتی 73.00 81 81 81 81 77
اطمینان کسب و کار 51.00 55.72 56.04 56.11 56.13 55.89
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 44.3 44.49 44.67 44.83 45.78
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.90 3.5 6.04 5.18 4.59 5.2
هزینه های مصرف کننده 974952.00 1076842 865354 958544 1141572 1057013
تسهیلات اعتباری خریدار 472577.43 477163 479756 480639 480214 454360
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 1.30 1.3 -5.53 -5.4 -5.41 2.5
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 34 33 32 31 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 23.00 21.55 21.64 21.74 21.83 22.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 6.55 6.64 6.74 6.83 7.4
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 24.00 43.41 43.37 43.38 43.38 43.38
درجه حرارت -4.00 -1.74 3.05 16.2 11.26 1.41