ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 19.00 16.2 16.5 17 16.8 15.6
نرخ تورم 0.90 3.7 3.8 4 4.2 4.4
نرخ بهره 6.00 6 6 6 5.75 6
موازنه تجاری -149.30 -141 -150 -148 -148 -148
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 45 45 37 37 31
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 477.92 485 490 494 499 552
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50 3.4 3.9 3.6 4.2 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.55 12.8 12.8 10.68 10.64 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 971904.00 1234285 1236109 1236267 1236281 1236282
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 105181.70 252434 363975 105391 184531 353358
تولید ناخالص داخلی سرانه 3924.90 3961 3947 3956 3965 4054
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174.40 8249 8220 8239 8258 8443
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50030.50 386955 265577 51382 121041 268388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 38976.90 118510 152272 40518 106472 150684
تولید ناخالص داخلی از ساخت 107060.80 118819 118819 118819 118819 118819
تولید ناخالص داخلی از معادن 29690.00 27431 34835 29885 33614 33394
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 55188.20 61595 62277 62088 62141 62129
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12288.90 14618 14712 14733 14738 14739
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 32110.30 32793 32833 32237 32143 32465
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4461.30 6430 5802 4490 5415 5372
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 19.00 16.2 16.5 17 16.8 15.6
افراد بیکار 76.60 74.42 73.58 73.27 73.14 73.07
نرخ مشارکت نیروی کار 60.70 62.52 60.59 58.65 59.95 60.74
دستمزد 183643.00 190809 192996 186065 188853 191562
حداقل دستمزد 55000.00 65000 65000 55018 55001 75000
جمعیت 3.00 3 3 3 3 2.99
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
افراد شاغل 756.00 750 755 754 754 754
دستمزد در تولید 185798.00 187044 186346 182790 182723 184093
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.90 3.7 3.8 4 4.2 4.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.44 120 119 120 120 120
قیمت مصرف کننده اصلی 99.90 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 0.30 0.64 0.4 0.05 -0.16 -0.04
قیمت تولید 100.50 101 101 101 101 101
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 1.3 1.5 3.2 4.6 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -2.60 -0.38 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
تورم مواد غذایی 3.30 4.48 4.26 4.36 4.3 4.34
قیمت صادرات 100.40 101 100 100 100 100
قیمت واردات 98.20 101 100 101 100 100
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 5.75 6
عرضه پول M0 1010208.00 1009594 1018935 1011883 1017017 1016431
عرضه پول M1 642442.00 648311 651037 652695 653386 654033
عرضه پول M2 1132600.00 1149624 1158311 1162516 1164513 1166320
نرخ بهره سپرده 11.60 10.61 8.24 7 5.77 4.17
ذخایر ارزی 2101.20 2090 2101 2102 2103 2103
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -149.30 -141 -150 -148 -148 -148
صادرات 191.20 177 177 178 178 178
واردات 340.50 317 320 323 322 322
حساب جاری -86.20 8.51 -106 -77.43 -29.86 -67.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -3.2
بدهی خارجی 9899.91 10085 10235 10369 10492 11514
گردش سرمایه 67.10 9.04 -59.13 63.62 27.88 -2.54
ذخایر طلا 1.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
حواله 240.20 393 444 252 360 422
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73.00 93.37 111 86.96 77.58 91.22
رابطه مبادله 102.20 100 100 100 100 100
شاخص تروریسم 0.29 0.65 0.62 0.67 0.71 0.46
ورود توریست 41696.00 61821 40640 42971 48532 44347
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 45 45 37 37 31
بودجه دولت -4.80 -3.92 -4.1 -4.01 -3.81 -1.9
ارزش بودجه دولت -14000.80 -59392 -118356 -20664 -55825 -92746
درآمدهای دولت 278590.80 311018 322188 286837 315607 317686
بدهی های دولت 2897.30 3038 3102 3164 3224 3780
هزینه های مالی 292591.60 376520 453107 306564 376298 451058
مخارج نظامی 422.90 422 411 415 419 419
هزینه های دولت 143600.50 169356 170068 169960 169976 169974
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 4.30 7.23 8.11 8.34 8.34 8.33
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70 -1.52 0.34 0.85 0.99 1.01
تولید صنعتی 29.40 19.34 20.42 21.12 20.65 20.79
شاخص اقتصادی مقدم 7.00 2.8 3.7 3.62 3.8 3.9
استخراج معدن 9.00 9.15 9.2 9.1 9.12 9.12
شاخص فساد مالی 33.00 32 32 32 32 35
رتبه فساد مالی 113.00 113 118 118 118 108
آسانی کسب و کار 38.00 35 31 34 38 41
تغییرات موجودی انبار 9044.20 10440 11766 8047 10608 10079
شاخص رقابتی 4.07 4.03 4.03 4.06 4.07 4.26
رتبه رقابتی 79.00 80 80 87 89 92
اطمینان کسب و کار 51.00 52.58 52.64 52.66 52.59 52.45
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 42.26 42.32 42.31 42.32 42.31
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.90 12.42 3.5 12.23 12.23 5.2
هزینه های مصرف کننده 819878.30 956640 959159 959525 959578 959587
تسهیلات اعتباری خریدار 466565.46 482569 494291 502552 508284 520574
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز -3.90 0.9 1.3 -5.55 -5.56 2.5
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8