شاخص یاب

ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 15.70 16.9 16.9 17 16 16.6
نرخ تورم 2.80 2.7 2.9 2.7 3.1 1.9
نرخ بهره 6.00 5.75 5.75 5.75 5.5 5.5
موازنه تجاری -211.50 -187 -200 -201 -205 -211
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50 49.1 50.2 50.2 50.2 52.9
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 486.50
483 484 485 485 489
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
4 3.8 3.3 5.1 4.3
تولید ناخالص داخلی 11.54
13 13.3 13.3 13.3 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1358429.10
1865594 1154432 1403257 1427709 2035322
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 189465.60
453948 133289 195718 199128 495247
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219.40
4388 4572 4572 4572 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8787.60
9100 9400 9400 9400 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 125689.50
293817 55712 129837 132100 320548
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 94491.50
172503 44929 97610 99311 188197
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144813.90
161858 133772 149593 152199 176583
تولید ناخالص داخلی از معادن 37310.80
48763 41676 38542 39214 53199
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 56805.80
95417 48597 58680 59703 104098
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24492.50
24897 16115 25301 25742 27162
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45142.30
44407 40818 46632 47445 48448
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6214.80
6116 5967 6420 6532 6673
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 15.70
16.9 16.9 17 16 16.6
افراد بیکار 66.40
68.1 67.9 65.04 67.9 67.6
نرخ مشارکت نیروی کار 64.00
61.3 60.8 61.2 62.4 61.7
دستمزد 172568.00
210000 213000 215000 223000 250000
حداقل دستمزد 55000.00
55000 60000 60000 60000 60000
جمعیت 2.98
2.95 2.93 2.93 2.93 2.91
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 162092.00
210000 215000 221000 229000 242000
افراد شاغل 1070.00
853 870 890 915 975
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.80
2.7 2.9 2.7 3.1 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.32
130 133 129 129 137
قیمت مصرف کننده اصلی 100.77
104 103 101 102 109
اندازه اصل تورم 3.90
3.5 2.9 1.3 1.6 1.6
قیمت تولید 100.20
106 103 107 105 115
تغییر قیمت تولید کننده -1.10
5.3 4.9 4.6 4.3 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.4 0.5 0.8 0.28 0.7
قیمت واردات 101.60
100 102 102 103 102
تورم مواد غذایی 3.50
2.1 2.3 2.5 2.6 2.4
قیمت صادرات 104.50
105 102 105 101 101
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 6.00
5.75 5.75 5.75 5.5 5.5
عرضه پول M0 1014282.00
1030000 1035000 1010000 990000 1060000
عرضه پول M1 788140.00
799000 810000 825000 831000 870000
عرضه پول M2 1420618.00
1480000 1510000 1560000 1585000 1750000
نرخ بهره سپرده 9.01
9.01 9.01 9.01 8.76 8.76
نرخ وام 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ذخایر ارزی 2081.25
2080 2020 2150 2170 2130
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -211.50
-187 -200 -201 -205 -211
صادرات 186.00
196 189 191 194 200
واردات 397.50
383 390 392 400 411
حساب جاری -220.00
-250 -206 -136 -98.7 -290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90
-3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.9
بدهی خارجی 10567.97
11100 11300 11500 11750 12800
گردش سرمایه -100.60
-456 -251 -233 -153 -335
رابطه مبادله 102.90
104 100 103 98.05 98.72
شاخص تروریسم 2.37
2.1 1.2 1.2 2.37 0.8
ورود توریست 86834.00
64600 57400 85100 85200 69900
حواله 336.40
510 274 350 452 545
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.40
81.7 83.4 74.5 64.3 120
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.50
49.1 50.2 50.2 50.2 52.9
بودجه دولت -5.60
-2.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4
ارزش بودجه دولت 24004.50
-170000 -20000 -21500 -57600 -190000
درآمدهای دولت 358778.10
370000 270000 335000 339000 390000
بدهی های دولت 3224.80
3540 3610 3690 3760 4370
هزینه های مالی 334773.60
540000 290000 356500 396600 580000
مخارج نظامی 437.45
442 449 449 449 451
هزینه های دولت 171668.80
272274 143388 177334 180424 297045
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 0.90
7.2 7.9 5.4 3.3 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
0.8 0.9 1.2 1.1 4.1
تولید صنعتی 9.20
7.1 8.6 9.1 6.4 8.7
شاخص اقتصادی مقدم 0.20
6.7 7.8 4.2 2.6 12.8
سرعت اینترنت 5182.66
4796 4803 4800 4802 4801
آدرس های IP 297303.00
237444 254552 240522 250424 236259
استخراج معدن -8.70
3.6 7.4 9.8 6.3 2.4
آسانی کسب و کار 41.00
45 42 42 42 42
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 107 107 107
تغییرات موجودی انبار 98535.00
105000 109000 110000 112000 115000
شاخص رقابتی 59.86
60.36 60.36 60.36 60.36 62.86
رتبه رقابتی 70.00
70 70 70 70 70
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80
4.8 9.8 9.86 8.1 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 629061.29
610000 615000 622000 639000 710000
هزینه های مصرف کننده 1046815.20
1306534 916948 1081360 1100203 1425400
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 3.50
0.9 1.8 2.3 4.7 2.5
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 0 0 0
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 24.21
32.78 29.75 44.31 44.31 44.96
درجه حرارت -4.14
3.81 -1.94 18.38 12.36 8.76