ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 19.00 16.2 16.5 17 16.8 15.6
نرخ تورم 0.90 3.7 3.8 4 4.2 4.4
نرخ بهره 6.00 6 6 6 5.75 6
موازنه تجاری -137.60 -141 -150 -148 -148 -148
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 45 45 37 37 31
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 477.73 473 469 464 459 406
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 3.4 3.9 3.6 4.2 4.3
تولید ناخالص داخلی 10.55 12.8 12.8 10.68 10.64 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1205103.40 1231829 1234173 1234379 1234397 1234398
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 105181.70 252434 363975 105391 184531 353358
تولید ناخالص داخلی سرانه 3924.90 3961 3947 3956 3965 4054
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8174.40 8249 8220 8239 8258 8443
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 108520.60 380110 264101 50662 107862 269801
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 88965.50 114118 149397 37378 84501 140338
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122295.90 119722 119775 119774 119774 119774
تولید ناخالص داخلی از معادن 32370.20 27939 35222 30005 34074 33866
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 62060.90 60983 61227 61172 61184 61182
تولید ناخالص داخلی از خدمات 19107.00 16674 16360 16319 16314 16313
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36282.50 40111 37183 33833 35746 37234
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6105.40 6966 6125 4878 6438 5784
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 19.00 16.2 16.5 17 16.8 15.6
افراد بیکار 75.50 74.22 73.32 72.97 72.84 72.76
نرخ مشارکت نیروی کار 58.90 62.57 60.64 58.82 60.08 60.84
دستمزد 183643.00 190809 192996 186065 188853 191562
حداقل دستمزد 55000.00 65000 65000 55018 55001 75000
جمعیت 3.00 3 3 3 3 2.99
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
افراد شاغل 636.00 740 728 731 731 731
دستمزد در تولید 157254.00 178184 179981 176478 173541 175831
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.90 3.7 3.8 4 4.2 4.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.05 127 128 128 128 128
قیمت مصرف کننده اصلی 100.35 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 1.50 2.01 2.95 3.35 3.44 3.01
قیمت تولید 100.10 101 101 101 101 101
تغییر قیمت تولید کننده 3.50 1.3 1.5 3.2 4.6 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 3.00 0.86 0.23 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 2.60 3.78 3.91 3.9 3.82 3.84
قیمت صادرات 105.40 101 101 100 100 100
قیمت واردات 102.20 102 100 101 100 100
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 6.00 6 6 6 5.75 6
عرضه پول M0 960984.00 991303 982397 978313 976112 963747
عرضه پول M1 677519.00 690494 704653 708389 708535 690896
عرضه پول M2 1184978.00 1225060 1260690 1274738 1279129 1247112
نرخ بهره سپرده 11.60 10.61 8.24 7 5.77 4.17
ذخایر ارزی 2175.50 2155 2145 2121 2095 1885
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -137.60 -141 -150 -148 -148 -148
صادرات 191.20 177 177 178 178 178
واردات 340.50 317 320 323 322 322
حساب جاری -86.20 8.51 -106 -77.43 -29.86 -67.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.5 -2.5 -2.8 -2.8 -3.2
بدهی خارجی 9899.91 10085 10235 10369 10492 11514
گردش سرمایه 67.10 9.04 -59.13 63.62 27.88 -2.54
ذخایر طلا 1.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
حواله 240.20 393 444 252 360 422
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73.00 93.37 111 86.96 77.58 91.22
رابطه مبادله 103.10 100 100 100 100 100
شاخص تروریسم 0.29 0.65 0.62 0.67 0.71 0.46
ورود توریست 76955.00 77441 48292 47979 75693 54432
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 45 45 37 37 31
بودجه دولت -4.80 -3.92 -4.1 -4.01 -3.81 -1.9
ارزش بودجه دولت -19739.90 -48062 -113063 -18257 -25058 -84921
درآمدهای دولت 319456.80 315106 325478 289314 323077 322442
بدهی های دولت 2945.90 3005 3063 3121 3179 3703
هزینه های مالی 339196.70 354606 351173 351938 351767 351798
مخارج نظامی 422.90 422 411 415 419 419
هزینه های دولت 143600.50 169356 170068 169960 169976 169974
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 10.90 8.45 9.26 9.05 9.01 9.01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70 -1.52 0.34 0.85 0.99 1.01
تولید صنعتی 8.20 14.59 16.97 16.24 16.52 16.44
شاخص اقتصادی مقدم 2.40 2.8 3.7 3.62 3.8 3.9
استخراج معدن -6.20 -0.09 0.97 0.4 0.53 0.52
شاخص فساد مالی 33.00 32 32 32 32 35
رتبه فساد مالی 113.00 113 118 118 118 108
آسانی کسب و کار 38.00 35 31 34 38 41
تغییرات موجودی انبار 9044.20 10440 11766 8047 10608 10079
شاخص رقابتی 4.07 4.03 4.03 4.06 4.07 4.26
رتبه رقابتی 79.00 80 80 87 89 92
اطمینان کسب و کار 51.00 52.58 52.64 52.66 52.59 52.45
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.60 42.26 42.32 42.31 42.32 42.31
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.90 12.42 3.5 12.23 12.23 5.2
هزینه های مصرف کننده 819878.30 956640 959159 959525 959578 959587
تسهیلات اعتباری خریدار 464642.71 473735 479453 483640 486578 492680
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز -5.10 0.9 1.3 -5.55 -5.56 2.5
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8