شاخص یاب

ارمنستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 17.60 17 16.9 16.9 17 16.6
نرخ تورم 3.30 2.4 2.7 2.9 2.7 1.9
نرخ بهره 6.00 6 5.75 5.75 5.75 5.5
موازنه تجاری -228.00 -184 -187 -200 -201 -211
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23 49.1 49.1 50.2 50.2 52.9
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 481.42
481 481 481 481 481
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
3.7 4 3.5 3.3 4.3
تولید ناخالص داخلی 11.54
13 13 13.3 13.3 13.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1358429.10
1621264 1865594 1151095 1403257 2027539
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 189465.60
274960 453948 132904 195718 493353
تولید ناخالص داخلی سرانه 4219.40
4388 4388 4572 4572 4584
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8787.60
9100 9100 9400 9400 9700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 125689.50
342333 293817 55551 129837 319322
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 94491.50
125893 172503 44799 97610 187477
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144813.90
138938 161858 133385 149593 175908
تولید ناخالص داخلی از معادن 37310.80
43081 48763 41556 38542 52996
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 56805.80
61877 95417 48456 58680 103700
تولید ناخالص داخلی از خدمات 24492.50
27677 24897 16068 25301 27058
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45142.30
41760 44407 40700 46632 48262
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6214.80
5993 6116 5950 6420 6647
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 17.60
17 16.9 16.9 17 16.6
افراد بیکار 67.80
68.2 68.1 67.9 66.72 67.6
نرخ مشارکت نیروی کار 60.70
60.9 61.3 60.8 61.2 61.7
دستمزد 1745422.00
194000 210000 213000 215000 250000
حداقل دستمزد 55000.00
55000 55000 60000 60000 60000
جمعیت 2.98
2.95 2.95 2.93 2.93 2.91
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد در تولید 161767.00
190000 210000 215000 221000 242000
افراد شاغل 1149.00
888 853 870 890 975
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.30
2.4 2.7 2.9 2.7 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.91
124 130 133 129 135
قیمت مصرف کننده اصلی 99.66
104 104 103 101 108
اندازه اصل تورم 4.20
3.8 3.5 2.9 1.3 1.6
قیمت تولید 98.50
105 106 103 107 115
تغییر قیمت تولید کننده -0.90
4.7 5.3 4.9 4.6 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.2 0.4 0.5 0.8 0.7
قیمت واردات 101.60
99.7 100 102 102 102
تورم مواد غذایی 4.10
2 2.1 2.3 2.5 2.4
قیمت صادرات 94.60
101 105 102 105 101
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 6.00
6 5.75 5.75 5.75 5.5
عرضه پول M0 1011136.00
1000000 1030000 1035000 1010000 1060000
عرضه پول M1 795886.00
792000 799000 810000 825000 870000
عرضه پول M2 1432446.00
1430000 1480000 1510000 1560000 1750000
نرخ بهره سپرده 9.01
9.01 8.76 8.76 8.76 8.51
نرخ وام 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
ذخایر ارزی 2066.60
2100 2080 2020 2150 2130
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -228.00
-184 -187 -200 -201 -211
صادرات 209.50
197 196 189 191 200
واردات 437.50
381 383 390 392 411
حساب جاری -208.70
-93.6 -250 -206 -136 -290
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90
-3.1 -3.1 -3.2 -3.2 -3.7
بدهی خارجی 10687.78
10888 11100 11300 11500 12800
گردش سرمایه -232.50
-87.68 -456 -251 -233 -335
رابطه مبادله 93.10
102 104 100 103 98.72
شاخص تروریسم 2.37
2.1 2.1 1.2 1.2 0.8
ورود توریست 86834.00
86900 64600 57400 85100 69900
حواله 261.20
440 510 274 350 545
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 90.50
57.5 81.7 83.4 74.5 120
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.23
49.1 49.1 50.2 50.2 52.9
بودجه دولت -5.60
-2.6 -2.6 -1.8 -1.8 -1.4
ارزش بودجه دولت 24004.50
-59500 -170000 -20000 -21500 -190000
درآمدهای دولت 358778.10
329000 370000 270000 335000 390000
بدهی های دولت 3224.80
3400 3540 3610 3690 4370
هزینه های مالی 334773.60
388500 540000 290000 356500 580000
مخارج نظامی 437.45
442 442 449 449 451
هزینه های دولت 171668.80
213632 272274 142974 177334 295909
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 5.40
8.3 7.2 7.9 5.4 8.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.40
-0.6 0.8 0.9 1.2 4.1
تولید صنعتی 5.70
2.4 7.1 8.6 9.1 8.7
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
9.4 6.7 7.8 4.2 12.8
سرعت اینترنت 5182.66
4810 4796 4803 4800 4801
آدرس های IP 297303.00
262207 237444 254552 240522 236259
استخراج معدن -6.80
2.5 3.6 7.4 9.8 2.4
آسانی کسب و کار 47.00
45 45 49 49 46
شاخص فساد مالی 35.00
37 37 39 39 36
رتبه فساد مالی 107.00
106 106 105 105 108
تغییرات موجودی انبار 98535.00
10000 105000 109000 110000 115000
شاخص رقابتی 4.19
4.1 4.1 4.19 4.23 4.12
رتبه رقابتی 73.00
73 73 71 71 68
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 14.70
8.4 4.8 8.1 6.7 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 621804.42
592000 610000 615000 622000 710000
هزینه های مصرف کننده 1046815.20
1178549 1306534 914298 1081360 1419949
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 1.60
-1.2 0.9 1.8 2.3 2.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 0.00
0 0 4 4 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0.00
0 0 0 0 0
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 24.21
39.9 32.78 29.75 44.31 44.96
درجه حرارت -4.14
19.46 3.81 -1.94 18.38 8.76