آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.06 2017-03
نرخ بیکاری 9.2 2017-03
نرخ تورم 21.9 2017-06
نرخ بهره 26.25 2017-08
موازنه تجاری -748 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.3 2017-08
بازار سهام 22967 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.06 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 546 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 677346 ARS - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129173 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34186 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21276 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 110016 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 21081 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32913 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 86198 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57561 ARS - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12818 ARS - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.2 % 2017-03
افراد شاغل 11328 هزار 2017-03
افراد بیکار 1149 هزار 2017-03
نرخ اشتغال 41.3 % 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 45.5 % 2017-03
دستمزد 31225 ARS / ماه 2016-12
حداقل دستمزد 8860 ARS / ماه 2017-08
دستمزد در تولید 2782 نقاط شاخص 2016-09
جمعیت 43.59 میلیون 2016-12
هزینه زندگی خانواده 9308 ARS / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 7055 ARS / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16400 ARS / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 7100 ARS / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 21.9 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1318 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 950 نقاط شاخص 2015-10
قیمت صادرات 152 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2017-06
CPI Housing Utilities 139 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 11.53 % 2015-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 26.25 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 25.15 % 2017-07
عرضه پول M0 832274 ARS - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 991852 ARS - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 1403196 ARS - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 2166835 ARS - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده 24.3 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 2720399 USD - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 42596 USD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -748 USD - میلیون 2017-06
صادرات 5150 USD - میلیون 2017-06
واردات 5898 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -6871 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 % 2016-12
بدهی خارجی 204509 USD - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 127 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه -6454 USD - میلیون 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 788 USD - میلیون 2016-06
حواله 1078 USD - میلیون 2013-12
ورود توریست 1483988 2015-12
ذخایر طلا 54.9 تن 2017-03
تولید نفت خام 485 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0.5 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.2 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -57039 ARS - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 93593 ARS - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 104611 ARS - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 161650 ARS - میلیون 2017-06
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 6164 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 6.6 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2015-10
استفاده از ظرفیت 67.1 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار -6896 ARS - میلیون 2017-03
تولید خودرو 38169 واحد 2017-07
ثبت خودرو 72.68 هزار 2017-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 % 2017-07
شاخص رقابتی 3.81 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 104 2017-12
شاخص فساد مالی 36 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 95 2016-12
آسانی کسب و کار 116 2016-12
تولید فولاد 372 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.5 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -44.76 % 2016-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.3 % 2017-05
هزینه های مصرف کننده 519737 ARS - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 1.19 USD / لیتر 2017-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 607 SQ. متر THO 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 44 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 % 2016-12