شاخص یاب

آرژانتین

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 37.53 2019-01
بازار سهام 34844 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 2017-11
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2018-09
نرخ بیکاری 9 2018-09
نرخ تورم 47.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 2018-12
نرخ بهره 56.94 2019-01
موازنه تجاری 1369 2018-12
حساب جاری -7591 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 36 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 638 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 695664 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138728 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18934 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31154 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22914 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117565 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 21368 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32930 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 87630 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57101 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12774 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9 2018-09
افراد شاغل 11822 2018-09
افراد بیکار 1168 2018-09
نرخ اشتغال 42.5 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 46.7 2018-09
دستمزد 33590 2018-10
حداقل دستمزد 11300 2019-01
جمعیت 44.05 2017-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 3.83 2018-10
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 47.1 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 184 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2135 2018-09
قیمت تولید 277 2018-12
قیمت صادرات 161 2018-09
قیمت واردات 125 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 179 2018-12
اندازه اصل تورم 47.7 2018-12
CPI مسکن آب و برق 227 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201 2018-12
تورم مواد غذایی 51.16 2018-12
انتظارات تورم 30 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 75.5 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 56.94 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 58.68 2018-12
عرضه پول M0 1408977 2018-12
عرضه پول M1 1241866 2018-11
عرضه پول M2 1778675 2018-11
عرضه پول M3 3355738 2018-11
نرخ بهره سپرده 21.55 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 5514500 2018-12
ذخایر ارزی 46974 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1369 2018-12
حساب جاری -7591 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2017-12
صادرات 5282 2018-12
واردات 3913 2018-12
بدهی خارجی 254980 2018-09
رابطه مبادله 129 2018-09
گردش سرمایه -7333 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 182 2018-11
ورود توریست 274557 2018-11
ذخایر طلا 61.7 2018-12
تولید نفت خام 492 2018-08
شاخص تروریسم 0.81 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -3.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -135316 2018-12
هزینه های دولت 95670 2018-09
درآمدهای دولت 265998 2018-12
هزینه های مالی 401314 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 5165 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 44 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -13.3 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 2015-10
استفاده از ظرفیت 63.3 2018-11
تغییرات موجودی انبار 9945 2018-09
تولید خودرو 20475 2018-12
ثبت خودرو 48.42 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.9 2018-12
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.49 2018-12
رتبه رقابتی 81 2018-12
شاخص فساد مالی 39 2017-12
رتبه فساد مالی 85 2017-12
آسانی کسب و کار 119 2018-12
تولید فولاد 456 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 36 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.9 2015-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.6 2018-11
هزینه های مصرف کننده 503155 2018-09
قیمت گازوئیل 0.99 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.4 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 636 2018-11
میزان ساخت و ساز -15.9 2018-11