شاخص یاب

آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 -0.8 -1.2 0.3 0.7 1.5
نرخ بیکاری 9.10 8.4 8 7.7 7.6 7.7
نرخ تورم 29.50 28 30 27 26 17
نرخ بهره 40.00 40 40 37.25 37.25 25
موازنه تجاری -1285.00 -920 -1000 -1200 -1340 -900
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 54.7 54.7 54.9 54.9 56
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 27.64
29.09 30.33 31.61 32.96 38.92
بازار سهام 27462.72
25003 23074 21297 19655 14260
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22
5.95 5.82 5.83 5.86 5.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
-0.8 -1.2 0.3 0.7 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
2 2 2.3 2.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 637.59
560 560 680 680 650
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 708474.00
728391 737621 724769 804969 775719
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 154687.00
157781 163092 158245 151449 171516
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398.09
10280 10280 13100 13100 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18933.91
18200 18200 19000 19000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36742.24
33182 34045 37587 108632 35804
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23374.70
23332 22928 23912 21956 24113
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113617.11
127139 131839 116230 127434 138648
تولید ناخالص داخلی از معادن 21084.47
21603 22086 21569 21068 23226
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33079.67
33437 34241 33840 33812 36009
تولید ناخالص داخلی از خدمات 93812.72
97181 100117 95970 98443 105289
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58306.66
59966 59703 59648 62906 62787
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12851.85
12729 12307 13147 12745 12943
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.10
8.4 8 7.7 7.6 7.7
افراد شاغل 11749.00
11750 15000 11744 11743 15500
افراد بیکار 1183.00
1100 1250 950 940 1000
نرخ اشتغال 42.40
43.06 43.2 43.09 43.11 45
نرخ مشارکت نیروی کار 46.70
46.56 46.46 46.61 46.47 46.51
دستمزد 26163.00
29000 40000 30000 25887 45000
حداقل دستمزد 10000.00
9500 9500 10000 11155 11000
دستمزد در تولید 2781.74
3250 3300 3400 4590 3600
جمعیت 44.05
44.38 44.38 44.61 44.61 45.2
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910.00
10540 10540 11700 11700 12300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000.00
23000 23000 25500 25500 26700
رشد دستمزد 3.51
1.6 1.83 1.87 1.89 1.89
هزینه زندگی خانواده 11300.00
12600 12600 13000 13000 13400
هزینه زندگی انفرادی 7620.00
7600 7600 8000 8000 8400
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 29.50
28 30 27 26 17
نرخ تورم (ماهانه) 3.70
2.3 1.8 1.4 1.4 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144.81
150 162 169 182 222
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1690.40
1857 1780 2021 2102 2130
قیمت تولید 949.61
1329 1263 1206 1111 1684
قیمت صادرات 160.20
161 161 160 160 160
قیمت واردات 119.40
119 127 121 121 129
تغییر قیمت تولید کننده 32.40
40 33 27 17 13
انتظارات تورم 25.00
22 22 22 22.46 20
CPI مسکن آب و برق 180.62
165 202 208 228 277
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 40.00
40 40 37.25 37.25 25
نرخ بهره بین بانکی 38.44
38.44 38.44 35.69 35.69 23.44
عرضه پول M0 1043632.00
1084761 1283097 1174648 1218990 1432662
عرضه پول M1 1253655.70
1300815 827047 1400955 1450673 957789
عرضه پول M2 1724923.50
1817454 1280000 1971286 2047684 1370000
عرضه پول M3 2786771.60
3025016 1671923 3344684 3504800 1851923
نرخ بهره سپرده 21.55
21.55 21.55 18.8 18.8 6.55
ذخایر ارزی 44682.00
50000 52500 53000 54000 56000
ترازنامه بانک مرکزی 3436751.93
3476196 3482486 3485624 3486856 3488458
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -1285.00
-920 -1000 -1200 -1340 -900
صادرات 5162.00
4550 4600 5400 4966 5000
واردات 6447.00
6620 6500 6800 6306 6950
حساب جاری -9623.00
-8800 -9100 -9200 -9328 -8400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-2.4 -2.4 -2.3 -2.3 -1.9
بدهی خارجی 253740.59
267887 175000 277308 281922 170000
رابطه مبادله 134.20
136 126 133 132 124
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 192.72
1370 1500 166 167 1800
گردش سرمایه -10060.35
-9587 3510 -9674 -8527 6510
ورود توریست 215268.00
227600 225200 225000 225400 225300
ذخایر طلا 61.70
63.29 62.89 63.17 62.98 63.02
تولید نفت خام 487.00
500 510 485 485 510
شاخص تروریسم 0.81
1.2 1.2 1.4 1.4 1.1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10
54.7 54.7 54.9 54.9 56
بودجه دولت -3.90
-2.7 -2.7 -2.5 -2.5 -2.4
ارزش بودجه دولت -7817.80
-3255 -24788 -2512 -25208 -21156
هزینه های دولت 92276.00
101741 105058 94398 101699 110484
درآمدهای دولت 253783.00
252073 229397 252209 229508 233559
هزینه های مالی 261600.80
255328 254778 254721 254715 254715
مخارج نظامی 5164.97
5176 5176 5238 5238 5350
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -1.20
1.5 1.6 2 2.4 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
1.4 1.3 0.43 0.43 1.6
استفاده از ظرفیت 65.10
63 64 65 65.16 66
تغییرات موجودی انبار -4761.00
10332 17539 13991 15738 15162
تولید خودرو 39420.00
39489 38900 40414 40399 40900
ثبت خودرو 55.36
58.91 55 60.66 60.75 58
شاخص اقتصادی مقدم 0.40
0.7 1.7 2 2.2 1.8
سرعت اینترنت 6268.01
7159 7097 6980 7261 7495
آدرس های IP 8203135.00
8618254 8661368 8697988 8729645 8889896
تولید فولاد 438.11
417 410 408 406 405
شاخص رقابتی 3.95
3.95 3.95 4 4 4
رتبه رقابتی 92.00
92 92 90 90 91
آسانی کسب و کار 117.00
114 114 117 117 113
شاخص فساد مالی 39.00
38 38 37 37 36
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 84 84 84
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.00
35.2 35.3 35.5 35.7 36.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90
1.63 1.2 1.63 1.63 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 31.80
16.1 20 10.2 27.03 17
هزینه های مصرف کننده 549155.00
532133 510661 561786 593851 537037
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.00
7.64 7.92 7.97 8.19 8.69
قیمت گازوئیل 0.98
0.93 0.88 0.83 0.78 0.44
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 626.18
600 620 598 598 640
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.00
44 44 44 44 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 77.43
25.77 54.22 62.67 48.74 46.12
درجه حرارت 20.31
9.81 17.8 20.02 11.7 14.99