شاخص یاب

آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 37.57 38.43 39.26 40.1 40.96 42.74
بازار سهام 35141.32 29320 28362 27435 26537 24831
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22 5.83 5.86 5.84 5.84 5.85