شاخص یاب

آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.00 -1.2 -1 -1.1 -0.9 1
نرخ بیکاری 9.60 9.8 9.9 9.8 9.8 9.7
نرخ تورم 45.50 44.8 40 35 30 23
نرخ بهره 63.29 60 50 45 35 20
موازنه تجاری 314.00 -1900 -1050 -1160 -1150 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 54.7 54.9 54.9 54.9 56
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 35.90
40.18 40.98 41.79 42.62 46.09
بازار سهام 31109.25
31995 31021 30078 29164 25775
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22
5.82 5.83 5.86 5.84 5.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.00
-1.2 -1 -1.1 -0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20
-3.9 -1.3 -1 -1.8 2.3
تولید ناخالص داخلی 637.59
560 680 680 680 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 752791.00
694955 700938 745263 739241 700275
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152509.00
153658 149349 150984 149764 154834
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398.09
10280 13100 13100 13100 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18933.91
18200 19000 19000 19000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72515.85
31000 30000 35500 30984 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22625.17
21602 23282 22399 22218 21768
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122173.79
124213 112414 120952 119975 125163
تولید ناخالص داخلی از معادن 21492.29
20808 20821 21277 21105 20967
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32911.98
32260 32765 32583 32320 32507
تولید ناخالص داخلی از خدمات 94549.65
94326 92466 93604 92848 95048
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59099.23
56250 57461 58508 58035 56680
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12688.83
11595 12701 12562 12460 11684
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 9.60
9.8 9.9 9.8 9.8 9.7
افراد شاغل 11642.00
12000 11634 11700 11720 12500
افراد بیکار 1239.00
1300 1270 1280 1275 1300
نرخ اشتغال 41.90
43.2 42.63 42.28 42.59 45
نرخ مشارکت نیروی کار 46.40
46.45 46.61 46.46 46.55 46.5
دستمزد 42398.00
40000 32000 36000 29600 45000
حداقل دستمزد 10700.00
9500 10000 11687 12091 11000
جمعیت 44.05
44.38 44.61 44.61 44.61 45.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00
23000 25500 25500 25500 26700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00
10540 11700 11700 11700 12300
رشد دستمزد 2.84
1.73 1.87 1.95 1.99 2.06
هزینه زندگی خانواده 14400.00
12600 13000 13000 13000 13400
هزینه زندگی انفرادی 10400.00
7600 8000 8000 8000 8400
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 45.50
44.8 40 35 30 23
نرخ تورم (ماهانه) 5.40
5.3 4 3.5 3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174.15
181 186 195 215 279
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1887.00
1780 2235 2349 2463 2130
قیمت تولید 268.06
264 302 354 453 709
قیمت صادرات 160.70
156 155 155 156 156
قیمت واردات 124.70
127 126 126 127 129
انتظارات تورم 30.00
30 35 35 35 33
قیمت مصرف کننده اصلی 168.59
183 205 227 247 294
اندازه اصل تورم 43.33
51.4 61.06 68.39 73.96 90.06
CPI مسکن آب و برق 215.51
225 230 244 258 348
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191.39
218 257 291 320 280
تورم مواد غذایی 46.41
49.51 51.38 44.14 32.15 29.06
تغییر قیمت تولید کننده 77.80
67 68 68 69 60
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 63.29
60 50 45 35 20
نرخ بهره بین بانکی 69.59
50 53 56 58 45
عرضه پول M0 1155082.00
1283097 1276060 1337685 1394019 1432662
عرضه پول M1 1254077.70
827047 1379571 1425986 1472161 957789
عرضه پول M2 1827235.40
1280000 1810660 1818018 1821316 1370000
عرضه پول M3 3134303.00
1671923 3520342 3715098 3909243 1851923
نرخ بهره سپرده 21.55
24 27 27 27 25
ترازنامه بانک مرکزی 4764478.61
4084103 5449304 5831052 6186618 9057935
ذخایر ارزی 42429.00
52500 51700 52000 52200 53000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 314.00
-1900 -1050 -1160 -1150 -1700
صادرات 5013.00
4600 5400 5200 5150 5000
واردات 4699.00
6500 6450 6360 6300 6700
حساب جاری -8292.00
-9100 -9200 -8777 -9180 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
بدهی خارجی 261482.81
275000 277281 281894 286172 286000
رابطه مبادله 128.90
123 123 123 123 121
گردش سرمایه -8416.87
-9700 -10500 -11500 -12000 -8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 207.65
127 100 85 75 120
ورود توریست 225300.00
255000 214800 216400 215000 245000
ذخایر طلا 61.70
62.89 60.75 60.54 60.59 60.58
تولید نفت خام 483.00
510 484 484 484 510
شاخص تروریسم 0.81
1.2 1.4 1.4 1.4 1.1
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10
54.7 54.9 54.9 54.9 56
بودجه دولت -3.90
-2.7 -3 -3 -3 -2.8
ارزش بودجه دولت -16585.90
-30086 -17687 -18679 -18824 -18825
هزینه های دولت 97236.00
102000 93000 96000 100000 98000
درآمدهای دولت 306649.50
250323 289724 289235 289177 289188
هزینه های مالی 323235.40
280409 307411 307914 308001 308013
مخارج نظامی 5164.97
5176 5238 5238 5238 5350
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -11.50
-6 -3 0.4 -1.2 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
-0.8 -0.9 -1 -1.1 1.2
استفاده از ظرفیت 61.10
60 62 62 63 64
تغییرات موجودی انبار -14710.00
17539 -8577 -10283 21600 25837
تولید خودرو 38659.00
38900 41696 41465 41490 40900
ثبت خودرو 37.21
55 60.1 59.1 54 58
شاخص اقتصادی مقدم -2.10
-3.3 -1.9 -1.8 -1.7 0.9
سرعت اینترنت 6268.01
7097 6980 7261 7342 7495
آدرس های IP 8203135.00
8661368 8697988 8729645 8757428 8889896
شاخص رقابتی 57.49
57.49 58 58 58 58.7
رتبه رقابتی 81.00
81 81 81 81 81
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
آسانی کسب و کار 119.00
114 118 118 118 113
تولید فولاد 434.74
421 416 414 413 411
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 32.60
33.4 33.8 34.2 35 36.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90
1.2 -10 -14 -18 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 23.20
17 10.2 7 5 15
هزینه های مصرف کننده 581505.00
481123 543174 575690 571038 484806
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.30
7.92 8.25 8.49 8.53 9.12
قیمت گازوئیل 1.02
1.01 0.99 0.97 0.95 0.88
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 740.56
620 678 675 674 640
میزان ساخت و ساز 0.10
-0.1 -1 -1.4 -2 0.5
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.00
44 44 44 44 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 77.43
54.22 62.67 48.74 48.78 46.12
درجه حرارت 20.31
17.8 20.02 11.7 13.52 14.99