آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.2 -0.8 -1.2 0.3 1.5
نرخ بیکاری 7.20 7.4 7.7 7.5 6.7 6.8
نرخ تورم 25.60 19 19 17 17 15
نرخ بهره 40.00 40 40 40 37.25 25
موازنه تجاری -938.00 -2170 -2070 -1900 -1400 -1950
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20 54.7 54.7 54.7 54.9 56
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 24.45
20.66 21.19 21.73 22.29 24.65
بازار سهام 30233.95
29583 27922 26358 24879 19749
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22
6.31 6.23 6.18 6.16 6.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.2 -0.8 -1.2 0.3 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
2.2 2.1 2 2.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 545.90
560 560 560 600 620
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 723427.00
794750 728751 737896 699515 776008
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 161782.00
149526 157859 165018 133808 173541
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148.50
10280 10280 10280 13100 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479.40
19100 19100 19100 21800 22000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33917.68
107253 33199 34596 37500 36383
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22594.36
21677 23344 23046 21805 24237
تولید ناخالص داخلی از ساخت 128028.85
125816 127202 130589 112337 137334
تولید ناخالص داخلی از معادن 21687.97
20800 21614 22122 21310 23264
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33308.92
33383 33454 33975 33775 35730
تولید ناخالص داخلی از خدمات 99198.13
97193 97229 101182 90396 106408
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58414.07
62108 59995 59582 58982 62660
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12063.43
12583 12735 12305 13180 12940
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.20
7.4 7.7 7.5 6.7 6.8
افراد شاغل 11892.00
11660 11660 15000 11660 15500
افراد بیکار 926.00
1000 1100 1250 950 1000
نرخ اشتغال 43.00
42.3 42.3 43.2 42.3 45
نرخ مشارکت نیروی کار 46.40
46.08 46.04 46.05 46.05 46.05
دستمزد 26163.00
38000 29000 40000 30000 45000
حداقل دستمزد 9500.00
9500 9500 9500 10000 11000
دستمزد در تولید 2781.74
3180 3250 3300 3400 3600
جمعیت 44.05
43.81 43.92 44.04 44.15 45.78
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910.00
10540 10540 10540 11500 11500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000.00
23000 23000 23000 25500 26700
رشد دستمزد 0.80
1.74 1.8 1.86 1.88 1.92
هزینه زندگی خانواده 11300.00
12600 12600 12600 13000 13300
هزینه زندگی انفرادی 7620.00
7600 7600 7600 7620 8000
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 25.60
19 19 17 17 15
نرخ تورم (ماهانه) 2.70
2.5 2.3 1.8 1.4 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136.75
133 140 146 156 196
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1595.80
1488 1487 1780 1488 2130
قیمت تولید 949.61
1282 1329 1585 1206 2114
قیمت صادرات 160.20
157 156 155 155 149
قیمت واردات 119.40
117 117 127 117 129
تغییر قیمت تولید کننده 32.40
35 40 33 27 13
انتظارات تورم 21.00
20 22 22 22 20
CPI مسکن آب و برق 177.25
145 154 182 192 245
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 40.00
40 40 40 37.25 25
نرخ بهره بین بانکی 26.84
38.09 38.09 38.09 35.34 23.09
عرضه پول M0 999359.00
982743 903818 1283097 821077 1432662
عرضه پول M1 1173745.60
1231625 1280903 827047 1375447 957789
عرضه پول M2 1665098.50
1765347 1852120 1280000 2018723 1370000
عرضه پول M3 2732340.80
2922510 3100480 1671923 3469253 1851923
نرخ بهره سپرده 24.30
35.55 35.55 35.55 32.8 20.55
ذخایر ارزی 50771.00
50000 50000 52500 53000 56000
ترازنامه بانک مرکزی 3467656.61
3408257 3154340 2892654 2766792 3031847
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -938.00
-2170 -2070 -1900 -1400 -1950
صادرات 5164.00
4400 4550 4600 5400 5000
واردات 6102.00
6570 6620 6500 6800 6950
حساب جاری -8738.00
-8600 -8800 -9100 -9200 -8400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-2.4 -2.4 -2.4 -2.3 -1.9
بدهی خارجی 232951.95
218047 218040 175000 218040 170000
رابطه مبادله 134.20
135 134 121 133 115
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 136.17
1200 1370 1500 181 1800
گردش سرمایه -8335.94
-6957 -7094 3510 -6457 6510
ورود توریست 196000.00
516100 610300 689200 754500 1032300
ذخایر طلا 61.70
62.94 64.9 64.77 65.07 64.93
تولید نفت خام 480.00
510 500 510 474 510
شاخص تروریسم 0.81
1.2 1.2 1.2 1.56 1.1
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20
54.7 54.7 54.7 54.9 56
بودجه دولت -3.90
-2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.4
ارزش بودجه دولت -10342.40
-33355 -26490 -26877 -26794 -26788
هزینه های دولت 102478.00
100407 101792 104528 95764 109926
درآمدهای دولت 237579.10
215133 220423 220054 220284 220302
هزینه های مالی 247921.50
248488 246913 247020 247079 247090
مخارج نظامی 5164.97
6002 6240 6479 6467 6795
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 1.20
1.3 1.5 1.6 2 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
1.2 1.4 1.3 0.43 1.6
استفاده از ظرفیت 66.79
63 63 64 65 66
تغییرات موجودی انبار 41711.00
24560 22959 23379 23269 23292
تولید خودرو 45802.00
44924 40851 38900 38645 40900
ثبت خودرو 72.75
80.11 78.19 55 77.12 58
شاخص اقتصادی مقدم 1.40
-2.6 -3 -2.8 0.5 1.8
سرعت اینترنت 6268.01
6409 6401 6191 6215 5325
آدرس های IP 8203135.00
8216994 8176685 8126888 8072624 7367612
تولید فولاد 473.90
400 397 395 395 394
شاخص رقابتی 3.95
3.85 3.85 3.85 3.88 4
رتبه رقابتی 92.00
97 100 97 84 98
آسانی کسب و کار 117.00
114 114 114 118 113
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
93 93 93 85 91
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.10
37.7 38.1 38.3 38.3 39
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90
1.63 1.63 1.2 1.63 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 35.50
16.4 16.1 20 10.2 17
هزینه های مصرف کننده 502190.00
586312 532396 512234 539571 538691
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.50
6.66 6.62 6.55 6.45 5.1
قیمت گازوئیل 1.23
1.19 1.12 1.06 1 0.69
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 666.44
564 573 620 575 640
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.00
44 44 44 44 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00
17 17 17 16.66 17
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 77.43
37.93 25.77 54.22 62.67 46.12
درجه حرارت 20.31
11.06 9.81 17.8 20.02 14.99