شاخص یاب

آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.00 -1 -1.2 -1 -1.1 1
نرخ بیکاری 9.60 9.6 9.8 9.9 9.8 9.7
نرخ تورم 34.40 36 38 38 40 40
نرخ بهره 60.00 60 60 60 60 40
موازنه تجاری -789.00 -2070 -1900 -1050 -1160 -1700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 54.7 54.7 54.9 54.9 56
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 37.17
31.89 32.35 32.82 33.3 35.27
بازار سهام 34327.12
24340 23666 23010 22372 19994
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22
5.95 5.82 5.83 5.86 5.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.00
-1 -1.2 -1 -1.1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.20
-4.6 -1.9 -1.9 -2 1.3
تولید ناخالص داخلی 637.59
560 560 680 680 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 752791.00
704592 709418 696677 737735 704986
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152509.00
152626 156856 148441 149459 155876
تولید ناخالص داخلی سرانه 10398.09
10280 10280 13100 13100 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18933.91
18200 18200 19000 19000 18800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72515.85
32574 32744 36044 35500 32539
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22625.17
22570 22052 23141 22173 21914
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122173.79
122985 126798 111731 119730 126006
تولید ناخالص داخلی از معادن 21492.29
20897 21241 20694 21062 21108
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32911.98
32345 32932 32566 32254 32726
تولید ناخالص داخلی از خدمات 94549.65
94005 96289 91904 92659 95688
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 59099.23
58006 57420 57112 57917 57062
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12688.83
12313 11837 12623 12435 11763
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.60
9.6 9.8 9.9 9.8 9.7
افراد شاغل 11642.00
11750 12000 11744 11700 12500
افراد بیکار 1239.00
1250 1300 1270 1280 1300
نرخ اشتغال 41.90
43.06 43.2 43.09 43.11 45
نرخ مشارکت نیروی کار 46.40
46.56 46.46 46.61 46.47 46.51
دستمزد 29476.00
29000 40000 32000 36000 45000
دستمزد در تولید 2781.74
3250 3300 3400 4590 3600
حداقل دستمزد 10700.00
9500 9500 10000 11704 11000
جمعیت 44.05
44.38 44.38 44.61 44.61 45.2
رشد دستمزد 1.39
1.41 1.73 1.78 1.84 1.91
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910.00
10540 10540 11700 11700 12300
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000.00
23000 23000 25500 25500 26700
هزینه زندگی خانواده 11300.00
12600 12600 13000 13000 13400
هزینه زندگی انفرادی 7620.00
7600 7600 8000 8000 8400
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 34.40
36 38 38 40 40
نرخ تورم (ماهانه) 3.90
4.3 3 3 2.8 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 155.10
160 172 184 203 342
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1887.00
1857 1780 2021 2102 2130
قیمت تولید 949.61
1377 1329 1282 1282 2106
قیمت صادرات 169.30
161 161 160 160 160
قیمت واردات 122.50
119 127 121 121 129
تغییر قیمت تولید کننده 50.20
45 40 35 35 20
انتظارات تورم 30.00
30 30 35 35 33
CPI مسکن آب و برق 193.67
176 215 226 253 427
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 60.00
60 60 60 60 40
نرخ بهره بین بانکی 45.52
47.38 50 53 56 45
عرضه پول M0 1208276.00
1191932 1283097 1313451 1377963 1432662
عرضه پول M1 1201390.80
1343243 827047 1461175 1517537 957789
عرضه پول M2 1724713.20
1917296 1280000 2115964 2211253 1370000
عرضه پول M3 2991375.80
3110451 1671923 3486884 3674802 1851923
نرخ بهره سپرده 21.55
24 24 27 27 25
ذخایر ارزی 46132.00
50000 52500 51700 52000 53000
ترازنامه بانک مرکزی 4080301.96
4339860 4084103 3978388 3964800 3750911
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -789.00
-2070 -1900 -1050 -1160 -1700
صادرات 5385.00
4550 4600 5400 5200 5000
واردات 6174.00
6620 6500 6450 6360 6700
حساب جاری -9623.00
-8800 -9100 -9200 -9328 -8700
بدهی خارجی 253740.59
267887 275000 277308 281922 286000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80
-4 -4 -3.6 -3.6 -3.6
رابطه مبادله 138.20
136 126 133 132 124
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 165.38
140 127 100 85 120
گردش سرمایه -10060.35
-9587 -9700 -10500 -11500 -8500
ورود توریست 234400.00
227600 255000 225000 225400 245000
ذخایر طلا 61.70
63.29 62.89 63.17 62.98 63.02
تولید نفت خام 485.00
500 510 485 485 510
شاخص تروریسم 0.81
1.2 1.2 1.4 1.4 1.1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10
54.7 54.7 54.9 54.9 56
بودجه دولت -3.90
-2.7 -2.7 -3 -3 -2.8
ارزش بودجه دولت -10356.40
-18661 -30086 -16719 -25445 -22373
هزینه های دولت 97236.00
97000 102000 93000 96000 98000
درآمدهای دولت 282911.70
263078 250323 262955 254164 257221
هزینه های مالی 293268.10
281738 280409 279674 279609 279594
مخارج نظامی 5164.97
5176 5176 5238 5238 5350
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -5.70
-1.8 1.4 1.7 1.7 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
1.4 -0.8 -0.9 -1 1.2
استفاده از ظرفیت 60.10
60 60 62 62 64
تغییرات موجودی انبار -14710.00
10332 17539 13991 15738 15162
تولید خودرو 49335.00
48065 38900 43945 44134 40900
ثبت خودرو 52.22
58.91 55 60.1 59.1 58
شاخص اقتصادی مقدم -0.60
-0.7 -1.7 -1.9 -1.8 0.9
سرعت اینترنت 6268.01
7159 7097 6980 7261 7495
آدرس های IP 8203135.00
8618254 8661368 8697988 8729645 8889896
تولید فولاد 463.82
448 426 421 417 414
شاخص رقابتی 3.95
3.95 3.95 4 4 4
رتبه رقابتی 92.00
92 92 90 90 91
شاخص فساد مالی 39.00
38 38 37 37 36
رتبه فساد مالی 85.00
85 85 84 84 84
آسانی کسب و کار 117.00
114 114 117 117 113
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.20
35.2 35.3 35.5 35.7 36.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90
1.63 1.2 -10 -14 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 31.20
26 20 10.2 7 15
هزینه های مصرف کننده 581505.00
514746 491136 539872 569875 488068
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 7.00
7.64 7.92 7.97 8.19 8.69
قیمت گازوئیل 0.94
0.96 0.9 0.85 0.81 0.64
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 731.45
650 620 639 638 640
میزان ساخت و ساز 0.70
0.4 -0.1 -1 -1.4 0.5
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.00
44 44 44 44 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 77.43
25.77 54.22 62.67 48.74 46.12
درجه حرارت 20.31
9.81 17.8 20.02 11.7 14.99