آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9
نرخ بیکاری 8.30 10.1 10 9.5 9.1 9
نرخ تورم 25.00 19 18 18 15 10
نرخ بهره 28.00 27.75 27.75 27 21.25 15.5
موازنه تجاری -1541.00 -1180 -1270 -1170 -990 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20 54.7 54.7 54.7 54.7 56
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 18.66
19.12 19.58 20.06 20.55 22.63
بازار سهام 33491.80
31972 30402 28909 27490 18377
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22
6.31 6.23 6.18 6.16 6.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
1.6 1.7 1.7 1.7 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
2.5 2.7 2.9 3.5 3.4
تولید ناخالص داخلی 545.90
560 560 560 560 620
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 719778.00
750766 724306 700000 700000 805000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156046.00
144540 146014 169000 169000 180000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148.50
10280 10280 10280 10280 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479.40
19100 19100 19100 19100 22000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33783.00
31787 100497 34276 36000 38000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23041.37
21897 22337 20000 20000 22000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123833.57
118662 120940 125000 125000 136000
تولید ناخالص داخلی از معادن 21644.17
22050 22740 22450 22320 22760
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32942.84
32910 32886 31389 31389 30916
تولید ناخالص داخلی از خدمات 96857.37
90000 95002 95826 96000 105000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58633.64
59217 58771 65500 65500 67000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12581.01
12970 12650 12970 12230 12740
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.30
10.1 10 9.5 9.1 9
افراد شاغل 11694.00
11876 11926 15000 15000 15500
افراد بیکار 1058.00
1103 1120 1100 1100 1000
نرخ اشتغال 42.40
42.04 42.05 43.2 43.2 45
نرخ مشارکت نیروی کار 46.30
45.92 45.75 45.83 45.91 45.79
دستمزد 34251.00
28109 28017 27923 27830 27187
دستمزد در تولید 2781.74
3848 3986 3150 3150 3700
حداقل دستمزد 9500.00
8855 8850 8844 10200 10510
جمعیت 43.59
43.81 43.93 44.04 44.15 45.37
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910.00
8842 9021 13540 13540 17900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000.00
18259 18516 23000 23000 26700
هزینه زندگی خانواده 11300.00
12600 12600 12600 12600 13300
هزینه زندگی انفرادی 7620.00
7600 7600 7600 7600 8000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 25.00
19 18 18 15 10
نرخ تورم (ماهانه) 3.10
1.5 1.6 1.7 1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.80
118 120 121 126 134
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1463.30
1567 1628 1674 1780 2130
قیمت تولید 949.61
1039 1039 1015 1050 1080
قیمت صادرات 149.10
147 146 146 145 141
قیمت واردات 116.30
116 115 127 127 129
تغییر قیمت تولید کننده 16.80
14.65 14.43 14.23 14.04 13.06
CPI مسکن آب و برق 155.59
171 166 153 140 133
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 28.00
27.75 27.75 27 21.25 15.5
نرخ بهره بین بانکی 27.93
18 16 16 16 11
عرضه پول M0 1001113.00
1011702 1013018 1012309 1283097 1432662
عرضه پول M1 1053545.50
1051903 1050879 827047 827047 957789
عرضه پول M2 1455403.80
1463693 1462303 1280000 1280000 1370000
عرضه پول M3 2252142.60
2330453 2335346 1671923 1671923 1851923
نرخ بهره سپرده 24.30
27 27 27 27 32
ذخایر ارزی 49506.00
50120 49798 49458 49119 52683
ترازنامه بانک مرکزی 3049710.71
3062569 3034184 3002892 2971077 2762000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1541.00
-1180 -1270 -1170 -990 -10
صادرات 4610.00
5220 5300 5450 5510 6940
واردات 6151.00
6400 6570 6620 6500 6950
حساب جاری -8683.45
-6764 -6303 -7092 -3000 -3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -1.9
بدهی خارجی 216350.88
218032 215946 175000 175000 170000
رابطه مبادله 128.20
128 128 128 128 126
گردش سرمایه -8412.15
-6028 -5962 3510 3510 6510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 189.33
1050 1200 1370 1500 1800
حواله 1078.00
994 1009 1024 1006 601
ورود توریست 244500.00
0 0 0 0 0
ذخایر طلا 56.12
53.08 50.54 49.55 48.96 46.42
تولید نفت خام 485.00
510 510 500 510 510
شاخص تروریسم 0.81
1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20
54.7 54.7 54.7 54.7 56
بودجه دولت -4.60
-3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -2.5
ارزش بودجه دولت -29661.50
-26709 -24567 -22595 -20792 -11053
هزینه های دولت 100412.00
97849 98985 100554 97405 107000
درآمدهای دولت 209578.00
205526 202163 200749 199795 189464
هزینه های مالی 239239.50
234331 233128 232327 231709 226724
مخارج نظامی 6163.90
5875 6004 6134 6182 6418
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 3.50
1.8 2.3 2.4 2.1 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
0.9 1.2 1.4 1.3 1.6
استفاده از ظرفیت 69.20
68.49 68.41 68.38 68.34 68.14
تغییرات موجودی انبار 11604.00
10138 -5841 13623 -5069 9374
تولید خودرو 33280.00
37509 36420 36802 38900 40900
ثبت خودرو 90.31
85.45 83.32 81.79 55 58
شاخص اقتصادی مقدم -0.60
1.5 1.7 1.6 1.5 1.8
سرعت اینترنت 6268.01
6225 6409 6401 6191 5656
آدرس های IP 8203135.00
8216994 8176685 8126888 8072624 7621465
تولید فولاد 434.40
405 397 390 384 358
شاخص رقابتی 3.95
3.9 3.85 3.85 3.85 4
رتبه رقابتی 92.00
100 97.03 100 97.03 98
آسانی کسب و کار 117.00
114 114 114 114 113
شاخص فساد مالی 36.00
35 37 39 39 39
رتبه فساد مالی 95.00
93 93 93 93 91
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.20
51 52 53 54 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90
1.11 1.11 1.11 1.2 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.60
9.2 9.2 12 20 17
هزینه های مصرف کننده 523604.00
518716 556342 525838 563000 585000
قیمت گازوئیل 1.22
1.1 1.09 1.08 1.08 1.17
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 596.35
613 607 620 620 640
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.00
44 44 44 44 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 77.43
62.54 37.93 25.77 54.22 46.12
درجه حرارت 20.31
19.98 11.06 9.81 17.8 14.99