آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.9 0.8 1.2 1.9
نرخ بیکاری 7.20 10.1 10 9.5 9.1 9
نرخ تورم 25.40 25 23 20 18 15
نرخ بهره 27.25 27.25 27.25 27.25 26 15.5
موازنه تجاری -903.00 -1180 -1270 -1170 -990 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20 54.7 54.7 54.7 54.7 56
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 20.26
19.12 19.58 20.06 20.55 22.63
بازار سهام 32369.59
31972 30402 28909 27490 18377
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.22
6.42 6.31 6.23 6.18 6.11
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.5 0.9 0.8 1.2 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
2.5 2.7 2.6 2.8 3.4
تولید ناخالص داخلی 545.90
560 560 560 560 620
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 719778.00
678731 751833 724562 700000 805000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 156046.00
142624 144540 146014 169000 180000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148.50
10280 10280 10280 10280 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479.40
19100 19100 19100 19100 22000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 33783.00
31787 100497 34276 36000 38000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23041.37
22974 21900 22323 20000 22000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 123833.57
116458 118890 121025 125000 136000
تولید ناخالص داخلی از معادن 21644.17
22050 22740 22450 22320 22760
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32942.84
32953 32948 32933 31389 30916
تولید ناخالص داخلی از خدمات 96857.37
90000 95002 95826 96000 105000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 58633.64
57845 59193 58759 65500 67000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12581.01
12970 12650 12970 12230 12740
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.20
10.1 10 9.5 9.1 9
افراد شاغل 11892.00
11766 11693 11651 15000 15500
افراد بیکار 926.00
1007 1036 1046 1100 1000
نرخ اشتغال 42.40
42.08 42.04 42.05 43.2 45
نرخ مشارکت نیروی کار 46.40
46.06 45.96 45.92 45.91 45.9
دستمزد 26163.00
28000 38000 29000 40000 45000
دستمزد در تولید 2781.74
3058 3180 3250 3300 3800
حداقل دستمزد 9500.00
9500 9500 9500 9500 11000
جمعیت 43.59
44.04 44.04 44.04 44.04 45.37
رشد دستمزد 0.74
2.06 1.87 2.09 2.18 2.27
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9910.00
10540 10540 10540 10540 13540
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20000.00
23000 23000 23000 23000 26700
هزینه زندگی خانواده 11300.00
12600 12600 12600 12600 13300
هزینه زندگی انفرادی 7620.00
7600 7600 7600 7600 8000
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 25.40
25 23 20 18 15
نرخ تورم (ماهانه) 2.40
1.9 1.6 1.6 1.3 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.06
118 120 121 126 134
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1463.30
1567 1628 1674 1780 2130
قیمت تولید 949.61
1039 1039 1015 1050 1080
قیمت صادرات 155.10
158 157 156 156 149
قیمت واردات 114.30
115 115 115 127 129
تغییر قیمت تولید کننده 21.70
22 20 18 15.3 10
انتظارات تورم 20.00
20.46 20.36 20.34 20.35 20.35
CPI مسکن آب و برق 163.18
167 161 148 135 136
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 27.25
27.25 27.25 27.25 26 15.5
نرخ بهره بین بانکی 26.99
18 16 16 16 11
عرضه پول M0 1002919.00
1036015 993835 921217 1283097 1432662
عرضه پول M1 1166098.00
1179115 1090610 1025633 827047 957789
عرضه پول M2 1642844.50
1637095 1497778 1419771 1280000 1370000
عرضه پول M3 2577241.30
2598735 2426593 2240926 1671923 1851923
نرخ بهره سپرده 24.30
27 27 27 27 32
ذخایر ارزی 56324.00
61013 66129 63677 56718 52683
ترازنامه بانک مرکزی 3462389.77
3466136 3429598 3186380 2909160 2978828
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -903.00
-1180 -1270 -1170 -990 -10
صادرات 4294.00
5220 5300 5450 5510 6940
واردات 5197.00
6400 6570 6620 6500 6950
حساب جاری -8683.45
-6764 -6303 -7092 -3000 -3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60
-2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -1.9
بدهی خارجی 216350.88
217435 218032 215946 175000 170000
رابطه مبادله 135.70
135 131 131 132 130
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 109.24
1050 1200 1370 1500 1800
گردش سرمایه -8412.15
-5823 -6028 -5962 3510 6510
حواله 1078.00
654 654 654 654 570
ورود توریست 259900.00
216500 205400 213200 214500 213200
ذخایر طلا 56.12
53.08 50.54 49.55 48.96 46.42
تولید نفت خام 486.00
510 510 500 510 510
شاخص تروریسم 0.81
1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20
54.7 54.7 54.7 54.7 56
بودجه دولت -4.60
-3.9 -3.9 -3.9 -3.9 -2.5
ارزش بودجه دولت -20227.60
-21478 -37468 -34985 -36671 -37049
هزینه های دولت 100412.00
96142 97849 98985 100554 107000
درآمدهای دولت 200409.90
241596 125603 175395 142971 151373
هزینه های مالی 220637.50
257510 164345 208855 180061 188421
مخارج نظامی 6163.90
6365 6365 6365 6365 6442
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 2.60
1.8 2.3 2.4 2.1 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60
0.9 1.2 1.4 1.3 1.6
استفاده از ظرفیت 61.60
68.33 65.05 67.02 65.71 66.21
تغییرات موجودی انبار 12728.00
-6463 10856 -6003 13752 8358
تولید خودرو 39085.00
51796 45417 40762 38900 40900
ثبت خودرو 73.73
83.37 76.96 75.78 55 58
شاخص اقتصادی مقدم 0.30
1.5 1.7 1.6 1.5 1.8
سرعت اینترنت 6268.01
6225 6409 6401 6191 5656
آدرس های IP 8203135.00
8243259 8216994 8176685 8126888 7367612
تولید فولاد 343.76
364 430 360 399 390
شاخص رقابتی 3.95
3.85 3.85 3.85 3.85 4
رتبه رقابتی 92.00
84 84 84 84 98
آسانی کسب و کار 117.00
114 114 114 114 113
شاخص فساد مالی 39.00
39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 85.00
93 93 93 93 91
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.80
45 47 50 52 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90
1.11 1.11 1.11 1.2 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 20.20
18.73 9.2 12 20 17
هزینه های مصرف کننده 523604.00
518716 556342 525838 563000 585000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 6.50
6.26 6.26 6.26 6.26 6.26
قیمت گازوئیل 1.21
1.1 1.09 1.18 1.08 1.17
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 539.56
645 647 647 620 640
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.00
44 44 44 44 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00
17 17 17 17 17
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 77.43
62.54 37.93 25.77 54.22 46.12
درجه حرارت 20.31
19.98 11.06 9.81 17.8 14.99