آرژانتین

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
نرخ بیکاری 8.70 10.2 10.1 10 9.5 9
نرخ تورم 23.10 20 19 18 18 12
نرخ بهره 26.25 24.75 23.5 22.75 21.75 15.5
موازنه تجاری -1083.00 -710 -1180 -1270 -1170 -10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20 54.3 54.7 54.7 54.7 56
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 17.41 17.22 17.04 16.87 16.69 14.78
بازار سهام 26978.98 26700 26500 26200 25900 23000
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.4 2.5 2.7 2.6 3.4
تولید ناخالص داخلی 545.90 550 560 560 560 620
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 781780.00 720000 677535 751000 719951 805000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 152705.00 160000 141643 143723 145030 180000
تولید ناخالص داخلی سرانه 10148.50 10180 10280 10280 10280 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18479.40 18700 19100 19100 19100 22000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106364.68 35000 32271 100367 32650 38000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21231.01 22000 21814 21104 21455 22000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 120537.98 123500 114918 118570 117579 136000
تولید ناخالص داخلی از معادن 20827.23 21950 22050 22740 22450 22760
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33052.97 33138 33168 33172 33170 30916
تولید ناخالص داخلی از خدمات 95446.93 95000 90000 95002 95826 105000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 61495.51 64500 58512 59525 59444 67000
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12268.42 12120 12970 12650 12970 12740
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.70 10.2 10.1 10 9.5 9
افراد شاغل 11395.00 13900 11577 11638 11696 15500
افراد بیکار 1088.00 1350 1125 1140 1157 1000
نرخ اشتغال 41.50 42.2 41.46 41.44 41.42 45
نرخ مشارکت نیروی کار 45.40 45.47 45.54 45.55 45.56 45.65
دستمزد 34251.00 28276 28190 28109 28017 27187
دستمزد در تولید 2781.74 2800 3708 3848 3986 3700
حداقل دستمزد 8860.00 8857 8852 8846 8841 10510
جمعیت 43.59 44.04 44.15 44.26 44.38 45.37
هزینه زندگی خانواده 9308.20 12400 12600 12600 12600 13300
هزینه زندگی انفرادی 7055.10 7400 7600 7600 7600 8000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 7100.00 8100 5756 5688 5634 17900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16400.00 20350 14651 14587 14540 26700
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 23.10 20 19 18 18 12
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 1.3 1.5 1.6 1.7 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117.57 117 118 120 121 134
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1319.40 1650 1324 1316 1306 2130
قیمت تولید 949.61 1018 1039 1039 1015 1080
قیمت صادرات 152.10 151 150 150 149 145
قیمت واردات 119.40 126 117 117 117 129
CPI مسکن آب و برق 129.27 130 123 114 107 112
تغییر قیمت تولید کننده 15.40 15.13 14.88 14.65 14.43 13.06
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 26.25 24.75 23.5 22.75 21.75 15.5
نرخ بهره بین بانکی 26.49 19 18 16 16 11
عرضه پول M0 868105.00 867785 867223 866473 865734 1432662
عرضه پول M1 1030414.30 1043781 1043623 1042640 1041541 957789
عرضه پول M2 1424372.70 1240000 1446133 1444924 1443484 1370000
عرضه پول M3 2194703.30 1571923 2250135 2253891 2254054 1851923
نرخ بهره سپرده 24.30 25 27 27 27 32
ذخایر ارزی 43735.00 43953 43647 43311 42976 52683
ترازنامه بانک مرکزی 2886563.97 2858396 2826005 2791937 2757963 2483279
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1083.00 -710 -1180 -1270 -1170 -10
صادرات 5228.00 5390 5220 5300 5450 6940
واردات 6311.00 6100 6400 6570 6620 6950
حساب جاری -5954.00 -2400 -5096 -5131 -4522 -3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.60 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -1.9
بدهی خارجی 204508.58 202786 199535 196189 192842 170000
رابطه مبادله 127.40 131 130 129 129 127
گردش سرمایه -6371.74 2490 -4181 -3564 -3084 6510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 788.00 960 1050 1200 1370 1800
حواله 1078.00 1024 1006 988 969 601
ورود توریست 1483988.00 1403200 1674200 1368500 1238400 1328900
ذخایر طلا 59.78 63.34 63.06 62.41 61.42 55.44
تولید نفت خام 485.00 505 510 510 500 510
شاخص تروریسم 0.50 1.04 1.2 1.2 1.2 1.1
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.20 54.3 54.7 54.7 54.7 56
بودجه دولت -4.60 -4.5 -3.9 -3.9 -3.9 -2.5
ارزش بودجه دولت -24650.60 -24954 -22533 -20327 -18389 -7925
هزینه های دولت 98366.00 100358 95255 97890 96803 107000
درآمدهای دولت 202581.70 175411 182201 158435 146527 143406
هزینه های مالی 227232.30 208603 207280 204176 203220 198004
مخارج نظامی 6163.90 6134 6182 6231 6279 6418
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 5.10 3.3 1.8 2.4 2.8 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.60 0.8 0.9 1.2 1.4 1.6
استفاده از ظرفیت 67.30 66.83 66.85 66.94 67 67.39
تغییرات موجودی انبار 11604.00 17739 -6242 10143 -5848 9390
تولید خودرو 46961.00 36900 42948 42080 41379 40900
ثبت خودرو 76.19 52 72.76 71.42 70.13 58
شاخص اقتصادی مقدم 0.60 1.3 1.5 1.7 1.6 1.8
شاخص رقابتی 3.95 3.81 3.9 3.85 3.85 4
رتبه رقابتی 92.00 103 100 97 100 98
آسانی کسب و کار 116.00 115 114 114 114 113
شاخص فساد مالی 36.00 38 39 39 38 39
رتبه فساد مالی 95.00 93 88 93 93 91
تولید فولاد 417.42 389 384 378 373 348
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 51.00 50 51 52 53 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 1.1 1.11 1.11 1.11 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 16.30 12 15.43 9.2 12 17
هزینه های مصرف کننده 579170.00 557000 518552 557674 537198 585000
قیمت گازوئیل 1.19 1.12 1.1 1.09 1.15 1.17
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 743.96 515 661 648 637 640
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 44.00 44 44 44 44 44
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17