آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3.2 3.2 -0.64 0.27 3.7
نرخ بیکاری 26.00 25.6 25.16 25.29 25.42 25
نرخ تورم 25.18 30.97 29.34 28.15 28.08 17.21
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 12.5
موازنه تجاری 4283.65 3669 3731 3709 3829 3751
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 55 55 57 57 50
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 165.10 163 162 160 158 140
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3.2 3.2 -0.64 0.27 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 1.8 1.9 1.8 1.7 4.7
تولید ناخالص داخلی 89.63 106 84.63 82.99 81.35 76.78
تولید ناخالص داخلی سرانه 3606.60 3563 3515 3503 3490 3451
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6024.70 5948 5872 5850 5829 5799
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 749.00 761 701 696 692 674
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 914.10 839 875 867 858 701
تولید ناخالص داخلی از ساخت 726.30 664 696 689 682 563
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 26.00 25.6 25.16 25.29 25.42 25
حداقل دستمزد 15003.00 15347 16300 14072 13647 20500
جمعیت 27.50 63.98 64.62 73.11 81.6 158
هزینه زندگی خانواده 134775.70 130707 130599 130563 130550 130544
هزینه زندگی انفرادی 63545.90 61937 61706 61550 61445 61232
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 173000.00 168620 168620 168620 168620 168620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 59600.00 59600 59600 59600 59600 59600
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 25.18 30.97 29.34 28.15 28.08 17.21
نرخ تورم (ماهانه) 1.59 1.67 1.65 1.67 1.66 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 182.94 193 202 211 220 295
تورم مواد غذایی 20.80 20.8 12.42 5.79 1.52 12
قیمت تولید 159.89 161 165 168 171 179
تغییر قیمت تولید کننده 20.16 37 38.4 14.63 14.75 16.68
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 156.19 158 161 164 168 201
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 12.5
نرخ بهره بین بانکی 19.99 19.97 20.06 20.04 20.04 8.62
عرضه پول M0 1544100.00 1557292 1559370 1559437 1559410 1559413
نرخ بهره سپرده 5.54 5.02 5.23 5.22 5.21 4.41
عرضه پول M1 3631631.28 3657460 3679145 3697947 3715754 3845691
عرضه پول M2 6253470.47 6244184 6217310 6198145 6183548 6140534
عرضه پول M3 6256879.68 6262000 6212000 6194000 6177000 6517000
نرخ وام 20.00 20 20.02 20.03 20.04 11
وام به بانک 278217.00 291512 295958 302913 307508 321029
وام به بخش خصوصی 3288196.00 3311579 3307600 3325895 3313337 3318075
ذخایر ارزی 2895.48 2831 2843 2830 2827 2830
ترازنامه بانک مرکزی 5842.94 5932 5920 5872 5875 5879
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 4283.65 3669 3731 3709 3829 3751
صادرات 7052.46 7056 7002 7002 7041 7024
واردات 2768.81 4097 4542 4989 5420 7841
حساب جاری -10272.80 -4872 -5916 -5222 -4528 475
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -4 -4 -2 -2 2
گردش سرمایه 6927.30 2516 3708 3223 2738 -525
تولید نفت خام 1680.00 1678 1676 1673 1670 1641
شاخص تروریسم 0.00 -0.04 -0.03 -0.05 -0.07 0.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16176.40 16858 16854 17019 17184 19245
بدهی خارجی 36278.70 37496 37376 38202 39027 38044
ذخایر طلا 19.13 18.71 18.66 18.68 18.68 18.68
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 55 55 57 57 50
بودجه دولت -4.20 2.02 -5.18 4.05 5.04 -2.91
درآمدهای دولت 3514.50 3176 3249 3316 3382 3514
هزینه های مالی 4295.70 3553 3455 3137 2819 1589
مخارج نظامی 3232.20 4160 4144 4261 4378 4287
هزینه های دولت 4682.39 4378 4391 4406 4423 4478
ارزش بودجه دولت -781.20 -266 -265 -172 -78.17 185
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار -21.00 -15.71 -16.03 -14.21 -15.53 -15.47
تولید صنعتی 9.70 4.6 6.5 6.77 8.96 11.71
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.10 0.13 3.29 6.89 7.45 2.16
تولید صنعتی 5.30 17.3 14.06 13.99 14.08 14.61
استخراج معدن 10.10 4.16 3.46 5.33 8.58 10.09
آسانی کسب و کار 182.00 182 181 182 183 188
شاخص فساد مالی 18.00 19 20 20 20 19
رتبه فساد مالی 164.00 165 165 165 165 167
شاخص رقابتی 3.03 3.02 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00 140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ وام بانکی 15.66 15.69 15.72 15.71 15.72 15.72
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3