آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3.2 3.2 -0.64 0.27 3.7
نرخ بیکاری 26.00 25.6 25.16 25.29 25.42 25
نرخ تورم 27.29 30.97 29.34 28.15 28.08 17.21
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 12.5
موازنه تجاری 4283.65 3669 3731 3709 3829 3751
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 55 55 57 57 50
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 165.10 167 168 170 172 190
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 3.2 3.2 -0.64 0.27 3.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 1.8 1.9 1.8 1.7 4.7
تولید ناخالص داخلی 89.63 106 84.63 82.99 81.35 76.78
تولید ناخالص داخلی سرانه 3606.60 3563 3515 3503 3490 3451
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6024.70 5948 5872 5850 5829 5799
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 749.00 761 701 696 692 674
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 914.10 839 875 867 858 701
تولید ناخالص داخلی از ساخت 726.30 664 696 689 682 563
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 26.00 25.6 25.16 25.29 25.42 25
حداقل دستمزد 15003.00 15347 16300 14072 13647 20500
جمعیت 27.50 63.98 64.62 73.11 81.6 158
هزینه زندگی خانواده 134775.70 130707 130599 130563 130550 130544
هزینه زندگی انفرادی 63545.90 61937 61706 61550 61445 61232
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 173000.00 168620 168620 168620 168620 168620
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 59600.00 59600 59600 59600 59600 59600
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 27.29 30.97 29.34 28.15 28.08 17.21
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 1.67 1.65 1.67 1.66 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 183.47 193 201 210 218 290
تورم مواد غذایی 30.10 20.8 12.42 5.79 1.52 12
قیمت تولید 156.29 161 164 167 169 176
تغییر قیمت تولید کننده 27.39 37 38.4 22.67 22.66 16.68
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 155.28 159 163 167 171 202
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 12.5
نرخ بهره بین بانکی 20.15 20.08 20.16 20.14 20.14 8.62
عرضه پول M0 1565378.00 1568615 1568885 1568752 1568780 1568778
نرخ بهره سپرده 5.54 5.02 5.23 5.22 5.21 4.41
عرضه پول M1 3608191.21 3659018 3677397 3695520 3712511 3835298
عرضه پول M2 6296707.98 6234510 6208949 6190038 6175776 6134474
عرضه پول M3 6300027.21 24.2 25 6194127 6177534 26.1
نرخ وام 20.00 20.01 20.03 20.05 20.06 11
وام به بانک 294028.00 298867 303609 308862 312522 323213
وام به بخش خصوصی 3203051.00 2920102 2824907 2767541 2735123 2691951
ذخایر ارزی 2990.80 2870 2871 2871 2871 2871
ترازنامه بانک مرکزی 5425.97 5289 5329 5320 5315 5316
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 4283.65 3669 3731 3709 3829 3751
صادرات 7052.46 7056 7002 7002 7041 7024
واردات 2768.81 4097 4542 4989 5420 7841
حساب جاری -10272.80 -4872 -5916 -5222 -4528 475
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -4 -4 -2 -2 2
گردش سرمایه 6927.30 2516 3708 3223 2738 -525
تولید نفت خام 1662.00 1653 1651 1653 1652 1652
شاخص تروریسم 0.00 -0.08 -0.09 -0.11 -0.14 0.1
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16176.40 16858 16854 17019 17184 19245
بدهی خارجی 36278.70 37496 37376 38202 39027 38044
ذخایر طلا 19.13 18.71 18.66 18.68 18.68 18.68
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 55 55 57 57 50
بودجه دولت -4.20 2.02 -5.18 4.05 5.04 -2.91
درآمدهای دولت 3514.50 3176 3249 3316 3382 3514
هزینه های مالی 4295.70 3553 3455 3137 2819 1589
مخارج نظامی 3232.20 4160 4144 4261 4378 4287
هزینه های دولت 4682.39 4378 4391 4406 4423 4478
ارزش بودجه دولت -781.20 -266 -265 -172 -78.17 185
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار -24.00 -15.26 -15.35 -13.55 -14.79 -14.81
تولید صنعتی 9.70 4.6 6.5 6.77 8.96 11.71
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.10 0.13 3.29 6.89 7.45 2.16
تولید صنعتی 5.30 17.3 14.06 13.99 14.08 14.61
استخراج معدن 10.10 4.16 3.46 5.33 8.58 10.09
آسانی کسب و کار 182.00 182 181 182 183 188
شاخص فساد مالی 18.00 19 20 20 20 19
رتبه فساد مالی 164.00 165 165 165 165 167
شاخص رقابتی 3.03 3.02 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00 140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ وام بانکی 15.66 15.69 15.72 15.71 15.72 15.72
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3