آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 26.00 26.4 26.62 26.85 27.07 25
نرخ تورم 26.25 29.34 28.15 28.08 28 17.21
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 12.5
موازنه تجاری 4962.29 7177 7757 8295 8796 11907
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 55 57 57 44.2 50
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 165.10 163 162 160 158 140
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 1.9 1.8 1.7 2.5 4.7
تولید ناخالص داخلی 89.63 79.8 76.1 72.4 68.7 40.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 3606.60 3467 3435 3402 3369 3126
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6024.70 5972 5960 5947 5935 5829
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375.00 1512 1558 1604 1650 1858
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811.00 1737 1690 1644 1597 794
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740.00 733 722 710 699 404
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260.00 2887 2867 2847 2827 3066
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571.00 1767 1741 1714 1688 1294
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176.00 2455 2526 2596 2666 3427
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626.00 614 601 588 575 274
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71.00 65.86 66.36 66.87 67.37 50.73
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 26.00 26.4 26.62 26.85 27.07 25
حداقل دستمزد 15003.00 16300 14826 14630 14433 20500
جمعیت 27.50 31.07 31.29 31.52 31.74 34.63
هزینه زندگی خانواده 139400.00 139400 139400 139400 139400 139400
هزینه زندگی انفرادی 56700.00 56700 56700 56700 56700 56700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 227500.00 193206 194856 195681 196505 193450
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 75300.00 66338 53225 46669 40112 43501
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 26.25 29.34 28.15 28.08 28 17.21
نرخ تورم (ماهانه) 2.39 2.11 1.96 1.84 1.74 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194.65 216 236 256 275 401
تورم مواد غذایی 20.80 19.2 18.4 16.2 10.5 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 159.19 162 163 163 163 161
قیمت تولید 161.79 166 169 170 170 141
تغییر قیمت تولید کننده 18.20 16.5 12.2 10.5 8.9 7.4
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 12.5
نرخ بهره بین بانکی 18.81 18.93 18.67 18.39 18.14 8.62
عرضه پول M0 1599755.00 1582606 1575985 1568901 1562570 1527159
نرخ بهره سپرده 5.54 10.92 11.99 13.06 14.13 21.36
نرخ وام 20.00 19.82 19.42 18.98 18.54 11
وام به بانک 283239.00 291803 297323 302052 306079 323326
وام به بخش خصوصی 3165018.00 3148012 3126569 3105880 3086738 2972380
عرضه پول M1 3798681.79 3785719 3766142 3746860 3727902 3570913
عرضه پول M2 6419275.37 6447784 6438366 6415933 6389616 6153430
عرضه پول M3 6424072.21 6212000 6194000 6177000 6164000 6517000
ذخایر ارزی 2503.20 2380 2460 2645 2839 2986
ترازنامه بانک مرکزی 5495.04 5309 5200 5109 5027 4546
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 4962.29 7177 7757 8295 8796 11907
صادرات 8119.72 11293 12272 13182 14024 19198
واردات 3157.43 4904 5586 6189 6778 9347
حساب جاری -3071.00 4602 5197 5791 6386 -873
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40 -4 -2 -2 -3.92 2
گردش سرمایه 6029.20 246 -1282 -2810 -4338 -2587
تولید نفت خام 1657.00 1656 1653 1650 1648 1623
ذخایر طلا 19.13 18.21 18.37 18.39 18.33 18.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13424.93 13983 13990 13997 14004 13296
بدهی خارجی 43368.50 47934 48036 48138 48240 53753
شاخص تروریسم 0.00 0.31 0.46 0.62 0.78 0.1
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 55 57 57 44.2 50
بودجه دولت -5.50 -5.18 2.43 3.52 4.62 5.47
درآمدهای دولت 3514.50 2662 2594 2526 2458 2141
هزینه های مالی 4295.70 3455 3137 2819 2501 1589
مخارج نظامی 3232.20 3897 3926 3955 3984 3443
هزینه های دولت 4682.39 4589 4599 4600 4592 4537
ارزش بودجه دولت -781.20 -265 -172 -78.17 15.24 185
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار -21.00 -7.55 -0.84 4.23 8.7 5.9
تولید صنعتی 9.70 3.52 4.32 5.3 5.97 5.56
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.10 3.84 7.3 6.77 3.34 0.93
تولید صنعتی 5.30 10.4 10.28 10.62 10.46 10.13
سرعت اینترنت 3718.95 3421 3474 3454 3405 3208
آدرس های IP 156892.00 154686 152331 150420 148429 133631
استخراج معدن 10.10 0.84 2.93 4.84 5.5 3.94
آسانی کسب و کار 175.00 180 178 176 175 175
شاخص فساد مالی 18.00 21 21 21 21 20
رتبه فساد مالی 164.00 162 161 160 159 151
شاخص رقابتی 3.03 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00 140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ وام بانکی 15.50 15.98 16.15 16.21 16.24 16.26
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 33 33 34 34 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 16
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00 8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 193.00 106 76.18 62.8 84.62 80.87
درجه حرارت 23.00 21.3 21.29 21.29 21.3 21.29