شاخص یاب

آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 20.00 20 20 20 20 18
نرخ تورم 19.52 17 16 15 15 12
نرخ بهره 16.50 16.5 16.5 16 16 14
موازنه تجاری 4962.29 2231 1287 1525 1212 -237
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 57 57 55 55 50
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 255.58
259 269 280 291 340
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30
2.5 2.2 3.4 3.4 4.7
تولید ناخالص داخلی 124.21
127 127 143 143 150
تولید ناخالص داخلی سرانه 3484.60
3456 3455 3472 3472 3445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5819.50
5768 5770 5721 5721 5753
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375.00
1409 1405 1422 1422 1521
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811.00
1856 1851 1873 1873 2004
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740.00
758 756 765 765 819
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260.00
3342 3332 3371 3371 3607
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571.00
1610 1606 1624 1624 1738
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176.00
2230 2224 2250 2250 2408
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626.00
642 640 647 647 693
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71.00
72.78 72.56 73.41 73.41 78.56
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 20.00
20 20 20 20 18
حداقل دستمزد 15003.00
15003 15003 16000 13264 17000
جمعیت 29.78
29.42 29.25 29.88 30.15 33.52
هزینه زندگی خانواده 139400.00
145400 145400 155400 139400 155400
هزینه زندگی انفرادی 56700.00
56700 56700 56700 56700 56700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 227500.00
24000 24000 24000 195104 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 75300.00
77300 77300 79300 55807 79300
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 19.52
17 16 15 15 12
نرخ تورم (ماهانه) 1.26
1.27 1.27 1.27 1.27 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211.65
219 227 234 243 290
تورم مواد غذایی 14.10
10.5 9.8 9.5 9 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 176.17
186 195 198 203 248
قیمت تولید 178.78
186 184 189 209 214
تغییر قیمت تولید کننده 15.73
14.9 10 8.5 16.02 7.4
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 16.50
16.5 16.5 16 16 14
نرخ بهره بین بانکی 19.97
19.97 19.97 19.47 19.47 17.47
عرضه پول M0 1599755.00
1593235 1593235 1593235 1593235 1593235
نرخ بهره سپرده 6.33
6.33 6.33 5.83 5.83 3.83
نرخ وام 20.00
20 20 19.5 19.5 17.5
وام به بانک 468274.00
471740 481873 496550 507346 545092
وام به بخش خصوصی 3537144.00
3575152 3567783 3584441 3572095 3576331
عرضه پول M1 3847408.92
3828171 3838138 3834226 3834840 3834866
عرضه پول M2 7285428.09
7566301 7738901 7872043 7972814 8271800
عرضه پول M3 7290306.45
6164000 6251000 7871259 7978143 6517000
ذخایر ارزی 3236.85
3575 3196 3723 3744 3767
ترازنامه بانک مرکزی 6954.84
7260 7313 7335 7338 7341
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 4962.29
2231 1287 1525 1212 -237
صادرات 8119.72
7806 7833 7823 7822 7823
واردات 3157.43
5575 5954 6297 6610 8060
حساب جاری -942.70
3994 3714 3065 2416 -4420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-2 -2 -1 -1 2
گردش سرمایه -5472.16
-8095 -10165 -9088 -8012 6421
تولید نفت خام 1448.00
1446 1450 1448 1448 1448
ذخایر طلا 19.13
18.68 18.68 18.68 18.68 18.68
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8559.00
11761 10880 11072 11264 10095
بدهی خارجی 43739.10
45658 45224 46135 47046 50773
شاخص تروریسم 0.15
0.18 0.24 0.24 0.23 0.1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
57 57 55 55 50
بودجه دولت -4.90
-3.5 -3.5 -2.7 -3.97 -3
درآمدهای دولت 3514.50
2644 2662 2594 2526 2187
هزینه های مالی 4295.70
3553 3455 3137 2819 1103
مخارج نظامی 2371.81
3739 3773 3899 4025 3655
هزینه های دولت 3309.85
3393 3383 3422 3422 3662
ارزش بودجه دولت -781.20
-909 -458 -544 -294 1084
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -14.00
-14.39 -14.8 -14.93 -15.09 -15.06
تولید صنعتی -2.60
-3.17 -2.26 -2.57 -2.33 -2.51
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40
0.62 0.74 -2.01 -0.75 -0.22
تولید صنعتی 17.10
9.37 12.43 11.07 7.65 8.84
سرعت اینترنت 3718.95
3880 3880 3880 3880 3880
آدرس های IP 156892.00
156213 155612 154885 154411 151755
استخراج معدن -5.50
-7.76 -6.83 -5.59 -5.21 -6.05
آسانی کسب و کار 175.00
176 175 175 175 175
شاخص فساد مالی 19.00
19 19 19 20 20
رتبه فساد مالی 167.00
165 166 165 165 157
شاخص رقابتی 3.03
3.02 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00
140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ وام بانکی 20.83
20.83 20.83 20.33 20.33 18.33
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00
8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 193.26
7.93 123 156 70.33 84.06
درجه حرارت 23.52
20.67 23.14 22.88 22.43 22.36