شاخص یاب

آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 20.00 20 20 20 20 18
نرخ تورم 18.04 16 15 15 14.5 12
نرخ بهره 16.50 16.5 16 16 16 14
موازنه تجاری 6516.37 5166 5531 5043 4749 3148
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 57 55 55 55 50
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 310.01
302 306 310 314 332
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.40
2.2 3.4 3.4 2.5 4.7
تولید ناخالص داخلی 124.21
127 143 143 143 150
تولید ناخالص داخلی سرانه 3484.60
3455 3472 3472 3438 3445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5819.50
5770 5721 5721 5742 5753
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375.00
1405 1422 1422 1409 1521
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811.00
1851 1873 1873 1856 2004
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740.00
756 765 765 758 819
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260.00
3332 3371 3371 3342 3607
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571.00
1606 1624 1624 1610 1738
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176.00
2224 2250 2250 2230 2408
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626.00
640 647 647 642 693
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71.00
72.56 73.41 73.41 72.78 78.56
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 20.00
20 20 20 20 18
حداقل دستمزد 16503.30
15003 16000 15436 14902 17000
جمعیت 29.78
29.25 29.88 30.15 31.42 33.52
هزینه زندگی خانواده 149400.00
145400 155400 149400 149400 155400
هزینه زندگی انفرادی 61900.00
61900 61900 61900 61900 61900
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500.00
24000 24000 205002 205295 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400.00
77300 79300 53749 54645 79300
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 18.04
16 15 15 14.5 12
نرخ تورم (ماهانه) 1.39
1.45 1.56 1.55 1.55 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225.83
227 234 243 255 290
تورم مواد غذایی 12.60
9.8 9.5 9 9 7.5
CPI مسکن آب و برق 242.17
328 392 436 464 454
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.62
195 198 203 206 248
قیمت تولید 190.79
195 202 209 217 246
تغییر قیمت تولید کننده 16.55
16.6 16 15.5 15 10
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 16.50
16.5 16 16 16 14
نرخ بهره بین بانکی 17.23
17.23 16.73 16.73 16.73 14.73
عرضه پول M0 1599755.00
1593235 1593235 1593235 1593235 1593235
نرخ بهره سپرده 6.33
6.33 5.83 5.83 5.83 3.83
نرخ وام 20.00
20 19.5 19.5 19.5 17.5
وام به بانک 562618.00
618953 656157 687524 715931 848871
وام به بخش خصوصی 3515353.00
3492729 3461922 3468842 3463560 3466228
عرضه پول M1 3868839.15
3899717 3940315 3978709 4016568 4327194
عرضه پول M2 7691450.67
7896500 8101727 8259045 8381920 8780409
عرضه پول M3 7696888.41
6251000 8103697 8266451 8397942 6517000
ذخایر ارزی 3575.68
3196 3634 3646 3652 3656
ترازنامه بانک مرکزی 7882.68
8033 8119 8133 8143 8145
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 6516.37
5166 5531 5043 4749 3148
صادرات 10700.92
10526 10649 10459 10527 10525
واردات 4184.55
4640 5118 5416 5778 7377
حساب جاری -942.70
3714 3065 2416 1767 -4420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-2 -1 -1 -1 2
گردش سرمایه -5472.16
-10165 -9088 -8012 -6936 6421
تولید نفت خام 1457.00
1500 1540 1580 1600 1650
ذخایر طلا 19.13
18.68 18.68 18.68 18.68 18.68
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8559.00
10880 11072 11264 11456 10095
بدهی خارجی 43739.10
45224 46135 47046 47958 50773
شاخص تروریسم 0.15
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
57 55 55 55 50
بودجه دولت -4.90
-3.5 -2 -2 -2 -3
درآمدهای دولت 3514.50
2662 2594 2526 2458 2187
هزینه های مالی 4295.70
3455 3137 2819 2501 1103
مخارج نظامی 2371.81
3773 3899 4025 4150 3655
هزینه های دولت 3309.85
3383 3422 3422 3393 3662
ارزش بودجه دولت -781.20
-294 -544 -294 -43.63 1084
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -14.00
-14.8 -14.93 -15.09 -15.08 -15.06
تولید صنعتی -2.60
-2.26 -2.57 -2.33 -2.69 -2.51
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40
0.74 -2.01 -0.75 0.14 -0.22
تولید صنعتی 17.10
12.43 11.07 7.65 8.58 8.84
سرعت اینترنت 3718.95
3880 3880 3880 3880 3880
آدرس های IP 156892.00
155612 154885 154411 153917 151755
استخراج معدن -5.50
-6.83 -5.59 -5.21 -5.46 -6.05
آسانی کسب و کار 173.00
173 173 172 172 171
شاخص فساد مالی 19.00
19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 167.00
167 167 167 167 167
شاخص رقابتی 37.06
37.56 37.56 37.56 37.56 40.06
رتبه رقابتی 137.00
137 137 137 137 137
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ وام بانکی 21.02
21.02 20.52 20.52 20.52 18.52
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00
8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 193.26
123 156 70.33 86.33 84.06
درجه حرارت 23.52
23.14 22.88 22.43 22.43 22.36