آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 26.00 29 29 29 29 25
نرخ تورم 21.47 20.5 23 23 20 14
نرخ بهره 18.00 18 18 18 18 14
موازنه تجاری 4962.29 6687 6993 7246 8022 11147
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 57 57 57 57 50
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 214.36
188 193 197 202 223
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.94
2.5 2.4 2.5 2.2 4.7
تولید ناخالص داخلی 89.63
51.6 51.6 51.6 51.6 31.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 3606.60
3222 3222 3222 3222 3048
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5984.60
5835 5835 5835 5835 5746
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375.00
1846 1846 1846 1846 1816
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811.00
1047 1047 1047 1047 583
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740.00
505 505 505 505 315
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260.00
2972 2972 2972 2972 3120
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571.00
1495 1495 1495 1495 1157
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176.00
3221 3221 3221 3221 3604
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626.00
369 369 369 369 174
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71.00
55.75 55.75 55.75 55.75 44.45
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 26.00
29 29 29 29 25
حداقل دستمزد 15003.00
15003 15003 15003 15003 17000
جمعیت 27.50
32.74 32.74 32.74 32.74 35.22
هزینه زندگی خانواده 139400.00
145400 145400 145400 145400 155400
هزینه زندگی انفرادی 56700.00
56700 56700 56700 56700 56700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 227500.00
24000 24000 24000 24000 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 75300.00
77300 77300 77300 77300 80300
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 21.47
20.5 23 23 20 14
نرخ تورم (ماهانه) 1.26
1.22 1.23 1.21 1.2 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 201.00
203 205 204 198 200
تورم مواد غذایی 18.70
18.4 16.2 10.5 9.8 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 170.19
171 168 163 160 162
قیمت تولید 171.72
172 171 170 170 166
تغییر قیمت تولید کننده 15.54
15.4 10.5 8.9 8.5 7.4
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 18.00
18 18 18 18 14
نرخ بهره بین بانکی 19.82
20.46 20.16 19.88 19.62 8.62
عرضه پول M0 1599755.00
1575985 1568901 1562570 1556855 1519270
نرخ بهره سپرده 5.54
10.92 10.92 10.92 10.92 21.36
نرخ وام 20.00
20 20 20 20 11
وام به بانک 448706.00
401390 394418 383363 374187 335297
وام به بخش خصوصی 3338332.00
3325911 3323317 3298442 3271043 3052029
عرضه پول M1 3740749.78
3736032 3717355 3698535 3680056 3482153
عرضه پول M2 6897978.31
7016093 7122388 7129915 7110429 6772011
عرضه پول M3 6903023.12
6194000 6177000 6164000 6251000 6517000
ذخایر ارزی 2711.11
2763 3032 3160 3196 3047
ترازنامه بانک مرکزی 5354.40
5218 5124 5042 4969 4463
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 4962.29
6687 6993 7246 8022 11147
صادرات 8119.72
12272 13182 14024 14801 20532
واردات 3157.43
5586 6189 6778 7316 9385
حساب جاری -3071.00
2977 2977 2977 2977 -1298
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-2 -2 -2 -2 2
گردش سرمایه 6029.20
-6564 -6564 -6564 -6564 2222
تولید نفت خام 1498.00
1539 1576 1619 1614 1611
ذخایر طلا 19.13
18.37 18.39 18.33 18.29 18.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13424.93
13457 13457 13457 13457 13134
بدهی خارجی 43368.50
52044 52044 52044 52044 53024
شاخص تروریسم 0.15
1.77 1.77 1.77 1.77 0.1
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00
57 57 57 57 50
بودجه دولت -5.50
-3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3
درآمدهای دولت 3514.50
2372 2372 2372 2372 2187
هزینه های مالی 4295.70
2494 2494 2494 2494 1103
مخارج نظامی 3232.20
3624 3624 3624 3624 3455
هزینه های دولت 3309.85
4913 4913 4913 4913 3820
ارزش بودجه دولت -781.20
243 243 243 243 90.52
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -17.00
-8.95 -4.95 -1.22 1.85 6.04
تولید صنعتی -0.30
-2.42 -3.49 -4.02 -4.28 -4.54
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.00
3.49 -0.92 2.08 0.03 0.85
تولید صنعتی 2.20
4.56 3.8 4.04 3.97 3.99
سرعت اینترنت 3718.95
3474 3454 3405 3380 3125
آدرس های IP 156892.00
152331 150420 148429 146557 128413
استخراج معدن -1.20
-2.77 -3.73 -4.32 -4.68 -5.25
آسانی کسب و کار 175.00
175 175 175 175 175
شاخص فساد مالی 19.00
21 21 21 21 20
رتبه فساد مالی 167.00
164 164 164 164 157
شاخص رقابتی 3.03
3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00
140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ وام بانکی 20.50
19.18 17.26 16.58 16.45 16.47
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
31 31 31 31 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00
8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 193.26
156 42.18 7.93 123 84.06
درجه حرارت 23.52
22.84 20.82 20.67 23.14 22.36