شاخص یاب

آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 20.00 20 20 20 20 18
نرخ تورم 18.56 18.3 16 15 15 12
نرخ بهره 16.50 16.5 16.5 16 16 14
موازنه تجاری 4962.29 2231 1287 1525 1212 -237
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 57 57 55 55 50
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 289.71
275 278 282 286 302
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20
-0.5 2.2 3.4 3.4 4.7
تولید ناخالص داخلی 124.21
127 127 143 143 150
تولید ناخالص داخلی سرانه 3484.60
3456 3455 3472 3472 3445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5819.50
5768 5770 5721 5721 5753
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375.00
1368 1405 1422 1422 1521
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811.00
1802 1851 1873 1873 2004
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740.00
736 756 765 765 819
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260.00
3244 3332 3371 3371 3607
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571.00
1563 1606 1624 1624 1738
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176.00
2165 2224 2250 2250 2408
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626.00
623 640 647 647 693
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71.00
70.65 72.56 73.41 73.41 78.56
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 20.00
20 20 20 20 18
حداقل دستمزد 16503.30
15003 15003 16000 15436 17000
جمعیت 29.78
29.42 29.25 29.88 30.15 33.52
هزینه زندگی خانواده 139400.00
145400 145400 155400 139400 155400
هزینه زندگی انفرادی 56700.00
56700 56700 56700 56700 56700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 227500.00
24000 24000 24000 195104 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 75300.00
77300 77300 79300 55807 79300
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 18.56
18.3 16 15 15 12
نرخ تورم (ماهانه) 1.21
1.27 1.27 1.27 1.27 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.90
221 227 234 243 290
تورم مواد غذایی 13.40
10.5 9.8 9.5 9 7.5
CPI مسکن آب و برق 163.81
166 170 174 177 210
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 177.26
188 195 198 203 248
قیمت تولید 185.94
188 184 189 211 214
تغییر قیمت تولید کننده 16.29
16 10 8.5 16.41 7.4
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 16.50
16.5 16.5 16 16 14
نرخ بهره بین بانکی 16.81
16.81 16.81 16.31 16.31 14.31
عرضه پول M0 1599755.00
1593235 1593235 1593235 1593235 1593235
نرخ بهره سپرده 6.33
6.33 6.33 5.83 5.83 3.83
نرخ وام 20.00
20 20 19.5 19.5 17.5
وام به بانک 577246.00
554820 610764 646308 675580 824676
وام به بخش خصوصی 3328850.00
3382110 3345047 3306680 3316034 3310704
عرضه پول M1 3895511.32
3889027 3898569 3891608 3893228 3893140
عرضه پول M2 7350432.91
7489592 7628529 7736252 7816161 8039329
عرضه پول M3 7355560.78
6164000 6251000 7753468 7842811 6517000
ذخایر ارزی 3498.40
3632 3196 3714 3720 3735
ترازنامه بانک مرکزی 7578.25
7694 7827 7899 7909 7920
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 4962.29
2231 1287 1525 1212 -237
صادرات 8119.72
7806 7833 7823 7822 7823
واردات 3157.43
5575 5954 6297 6610 8060
حساب جاری -942.70
3994 3714 3065 2416 -4420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-2 -2 -1 -1 2
گردش سرمایه -5472.16
-8095 -10165 -9088 -8012 6421
تولید نفت خام 1481.00
1446 1450 1448 1448 1448
ذخایر طلا 19.13
18.68 18.68 18.68 18.68 18.68
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8559.00
11761 10880 11072 11264 10095
بدهی خارجی 43739.10
45658 45224 46135 47046 50773
شاخص تروریسم 0.15
0.18 0.24 0.24 0.23 0.1
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
57 57 55 55 50
بودجه دولت -4.90
-3.5 -3.5 -2.7 -3.97 -3
درآمدهای دولت 3514.50
2644 2662 2594 2526 2187
هزینه های مالی 4295.70
3553 3455 3137 2819 1103
مخارج نظامی 2371.81
3739 3773 3899 4025 3655
هزینه های دولت 3309.85
3293 3383 3422 3422 3662
ارزش بودجه دولت -781.20
-909 -458 -544 -294 1084
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -14.00
-14.39 -14.8 -14.93 -15.09 -15.06
تولید صنعتی -2.60
-3.17 -2.26 -2.57 -2.33 -2.51
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40
0.62 0.74 -2.01 -0.75 -0.22
تولید صنعتی 17.10
9.37 12.43 11.07 7.65 8.84
سرعت اینترنت 3718.95
3880 3880 3880 3880 3880
آدرس های IP 156892.00
156213 155612 154885 154411 151755
استخراج معدن -5.50
-7.76 -6.83 -5.59 -5.21 -6.05
آسانی کسب و کار 175.00
176 175 175 175 175
شاخص فساد مالی 19.00
19 19 19 20 20
رتبه فساد مالی 167.00
165 166 165 165 157
شاخص رقابتی 3.03
3.02 3.01 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00
140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ وام بانکی 22.36
22.36 22.36 21.86 21.86 19.86
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00
8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 193.26
7.93 123 156 70.33 84.06
درجه حرارت 23.52
20.67 23.14 22.88 22.43 22.36