آنگولا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 19.90 26.95 26.67 26.4 26.62 25
نرخ تورم 20.22 19 17 16 15 12
نرخ بهره 18.00 18 18 18 17 14
موازنه تجاری 4962.29 8010 8449 9537 9221 12472
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 57 57 57 55 50
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 234.26
222 230 239 248 287
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30
2.4 2.5 2.2 3.4 4.7
تولید ناخالص داخلی 89.63
87.7 86.5 85.3 77.5 76.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 3606.60
3606 3456 3515 3472 3493
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5984.60
5989 5897 5805 5721 5764
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1375.00
1408 1409 1466 1422 1587
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1811.00
1854 1856 1930 1873 2090
تولید ناخالص داخلی از ساخت 740.00
758 758 789 765 854
تولید ناخالص داخلی از معادن 3260.00
3338 3342 3475 3371 3762
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1571.00
1609 1610 1675 1624 1813
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2176.00
2228 2230 2319 2250 2511
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 626.00
641 642 667 647 722
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71.00
72.7 72.78 75.68 73.41 81.93
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 19.90
26.95 26.67 26.4 26.62 25
حداقل دستمزد 15003.00
15003 15003 15003 16000 17000
جمعیت 27.50
28.64 29.42 29.25 29.88 32.75
هزینه زندگی خانواده 139400.00
145400 145400 145400 155400 155400
هزینه زندگی انفرادی 56700.00
56700 56700 56700 56700 56700
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 227500.00
24000 24000 24000 24000 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 75300.00
77300 77300 77300 79300 79300
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 20.22
19 17 16 15 12
نرخ تورم (ماهانه) 1.22
1.23 1.21 1.2 1.19 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 206.39
211 219 227 234 290
تورم مواد غذایی 15.65
16.2 10.5 9.8 9.5 7.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 174.60
185 186 195 198 248
قیمت تولید 176.28
180 186 184 189 214
تغییر قیمت تولید کننده 15.57
15.4 14.9 10 8.5 7.4
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 18.00
18 18 18 17 14
نرخ بهره بین بانکی 19.79
18.92 18.92 18.92 17.92 14.92
عرضه پول M0 1599755.00
1585014 1585014 1585014 1585014 1585014
نرخ بهره سپرده 6.33
5.54 5.54 5.54 4.54 1.54
نرخ وام 18.00
20 20 20 19 16
وام به بانک 385671.00
447567 458697 469696 480648 517097
وام به بخش خصوصی 3403717.00
3432404 3460716 3448575 3462578 3454563
عرضه پول M1 3873521.93
3813524 3816480 3815177 3815363 3815386
عرضه پول M2 6986206.32
7243660 7409152 7534487 7628768 7902262
عرضه پول M3 6990589.14
6177000 6164000 6251000 7502142 6517000
ذخایر ارزی 2876.96
2883 2881 3196 2875 2875
ترازنامه بانک مرکزی 6273.93
6117 6087 6099 6097 6096
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 4962.29
8010 8449 9537 9221 12472
صادرات 8119.72
13182 14024 14801 15518 20532
واردات 3157.43
5172 5575 5954 6297 8060
حساب جاری -942.70
2631 4752 6873 7900 -5767
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.90
-2 -2 -2 -1 2
گردش سرمایه -5472.16
4186 4037 3889 3533 472
تولید نفت خام 1496.00
1585 1656 1617 1570 1601
ذخایر طلا 19.13
18.39 18.33 18.29 18.28 18.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8559.00
15914 15591 15268 15503 16430
بدهی خارجی 43739.10
44038 45986 47934 48036 53024
شاخص تروریسم 0.15
0.12 0.18 0.24 0.24 0.1
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
57 57 57 55 50
بودجه دولت -4.90
-3.5 -3.5 -3.5 -2.7 -3
درآمدهای دولت 3514.50
2627 2644 2662 2594 2187
هزینه های مالی 4295.70
3651 3553 3455 3137 1103
مخارج نظامی 2371.81
3876 3867 3859 3908 3431
هزینه های دولت 3309.85
3389 3393 3528 3422 3820
ارزش بودجه دولت -781.20
-1024 -909 -458 -544 1084
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار -15.00
-19 -19 -19 -19 -19
تولید صنعتی -0.30
2.08 2.53 2.67 2.65 2.56
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.00
-0.76 2.48 0.26 1.77 1.15
تولید صنعتی 2.20
6.24 10.06 7.73 9.15 8.61
سرعت اینترنت 3718.95
3454 3405 3380 3365 3125
آدرس های IP 156892.00
157354 156213 155612 154885 151755
استخراج معدن -1.20
-4 -4 -4 -4 -4
آسانی کسب و کار 175.00
175 175 175 175 175
شاخص فساد مالی 19.00
19 19 19 19 19
رتبه فساد مالی 167.00
167 167 167 167 167
شاخص رقابتی 3.03
3.03 3.02 3.01 3.01 3.01
رتبه رقابتی 140.00
140 140 140 140 140
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ وام بانکی 25.21
17.26 16.58 16.45 16.45 16.47
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 31 33
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00
17 17 17 17 17
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 11.00
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.00
8 8 8 8 8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 193.26
42.18 7.93 123 156 84.06
درجه حرارت 23.52
20.82 20.67 23.14 22.88 22.36