آندورا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 3.28
3.66 3.66 3.66 3.66 3.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 38715.36
44270 44270 44270 44270 45260
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 13833.38
13622 13463 13376 13244 11560
آدرس های IP 28333.00
25868 26316 26803 25824 24907
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 7.08
5.18 13.41 18.7 7.68 11.49
بارش 1.78
57.09 75.46 60.29 71.65 67.6