آندورا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 3.28
3.25 3.27 3.66 3.82 3.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 38715.36
44270 44270 44270 44830 45260
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 13833.38
15324 15617 15912 16201 19077
آدرس های IP 28333.00
27859 28595 28408 28695 31208
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.50
4.5 4.5 4.5 5 5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 7.08
13.41 18.7 7.68 5.19 11.49
بارش 1.78
75.46 60.29 71.65 57.2 67.6