شاخص یاب

آندورا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید ناخالص داخلی 3.01
3.07 3.15 3.15 3.15 3.15
تولید ناخالص داخلی سرانه 43942.90
44270 44830 44830 44830 45260
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 13833.38
15912 16201 16484 16763 19077
آدرس های IP 28333.00
28408 28695 29144 29190 31208
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.50
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 7.08
7.68 5.19 14.69 12.18 11.49
بارش 1.78
71.65 57.2 60.8 60.8 67.6