آندورا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید ناخالص داخلی 3.28 3.33 3.51 3.34 3.32 3.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 38715.36 39537 43961 40177 40461 45263
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5