شاخص یاب

آندورا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید ناخالص داخلی 3.01
3.07 3.07 3.15 3.15 3.15
تولید ناخالص داخلی سرانه 43942.90
44270 44270 44830 44830 45260
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 13833.38
15617 15912 16201 16484 19077
آدرس های IP 28333.00
28595 28408 28695 29144 31208
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.50
4.5 4.5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 7.08
18.7 7.68 5.19 14.69 11.49
بارش 1.78
60.29 71.65 57.2 60.8 67.6