آندورا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید ناخالص داخلی 3.28 3.51 3.17 3.15 3.12 3.96
تولید ناخالص داخلی سرانه 38715.36 43960 44270 44270 44270 45260
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 13833.38 13717 13622 13463 13376 12087
آدرس های IP 28333.00 27524 25868 26316 26803 25393
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.50 5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
درجه حرارت 7.00 8.22 10.29 13.91 11.85 9.87
بارش 1.00 61.96 61.96 61.96 61.96 61.96