شاخص یاب

الجزایر

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 118 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 11.1 2018-04
نرخ تورم 3.99 2018-11
نرخ بهره 3.75 2018-11
موازنه تجاری -390 2018-03
حساب جاری -3.05 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2017-12
بودجه دولت -6.4 2017-12
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 2018-06
تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4825 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13914 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2282 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3176 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5154 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.1 2018-04
افراد بیکار 1440 2017-12
استخدام تمام وقت 7424 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 2017-12
جمعیت 41.8 2017-12
افراد شاغل 10858 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 40935 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 26.4 2018-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.99 2018-11
قیمت تولید 1365 2018-06
قیمت واردات 293 2017-12
تورم مواد غذایی 2.61 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 218 2018-11
CPI مسکن آب و برق 160 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 210 2018-11
قیمت صادرات 1369 2012-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.35 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.75 2018-11
نرخ بهره سپرده 1.75 2018-11
ذخایر ارزی 94529 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -390 2018-03
حساب جاری -3.05 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.9 2017-12
صادرات 3301 2018-03
واردات 3691 2018-03
ذخایر طلا 174 2018-12
تولید نفت خام 1063 2018-12
بدهی خارجی 4012 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.31 2018-03
رابطه مبادله 5.3 2012-12
شاخص تروریسم 3.97 2016-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 2102 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2017-12
بودجه دولت -6.4 2017-12
هزینه های دولت 529165 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 9684 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.5 2018-06
تولید صنعتی -4.4 2018-09
تغییرات موجودی انبار 1308100 2017-12
سرعت اینترنت 2112 2017-03
آدرس های IP 2024533 2017-03
شاخص رقابتی 53.75 2018-12
رتبه رقابتی 92 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 157 2018-12
استخراج معدن -8.4 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8037200 2017-12