الجزایر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.7 2017-09
نرخ تورم 3.01 2018-01
نرخ بهره 3.75 2018-02
موازنه تجاری -1217 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 114 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 156 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000 DZD هزار 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7467342 DZD - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4846 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13975 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2140 DZD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2021 DZD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3019 DZD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4838 DZD - میلیارد 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.7 % 2017-09
افراد بیکار 1440 هزار 2017-12
استخدام تمام وقت 7424 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 % 2017-12
جمعیت 41.2 میلیون 2016-12
افراد شاغل 10858 هزار 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 40935 DZD / ماه 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 28.3 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.01 % 2018-01
قیمت تولید 1344 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 282 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 0.63 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 207 نقاط شاخص 2018-01
قیمت صادرات 1369 نقاط شاخص 2012-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 % 2018-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.75 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 1.8 % 2016-12
ذخایر ارزی 106292 USD - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1217 USD - میلیون 2017-06
صادرات 2098 USD - میلیون 2017-06
واردات 3315 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -5.93 USD - میلیارد 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.8 % 2017-12
ذخایر طلا 174 تن 2017-12
تولید نفت خام 1036 BBL/D/1K 2018-02
بدهی خارجی 3962 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.32 USD - میلیارد 2017-06
رابطه مبادله 5.3 نقاط شاخص 2012-12
شاخص تروریسم 3.97 2016-12
درآمد گردشگری 304 USD - میلیون 2015-12
ورود توریست 2100 هزار 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.7 % 2017-12
بودجه دولت -6.4 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 619540 DZD - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 10654 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.1 % 2017-09
تولید صنعتی 1.5 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 1359497 DZD - میلیون 2016-12
سرعت اینترنت 2112 KBps 2017-03
آدرس های IP 2024533 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.07 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 86 2018-12
شاخص فساد مالی 33 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 112 2017-12
آسانی کسب و کار 166 2017-12
استخراج معدن -15.6 در صد 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 7446006 DZD - میلیون 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 0.34 mm 2015-12
درجه حرارت 13.35 celsius 2015-12