الجزایر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 2014-12
نرخ بیکاری 10.5 2016-09
نرخ تورم 5.16 2017-08
نرخ بهره 3.5 2017-07
موازنه تجاری -1239 2016-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.4 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 113 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4 % 2014-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 156 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10100768515 DZD Thousand 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7159367 DZD - میلیون 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4846 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13975 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2034 DZD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2021 DZD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2715 DZD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4553 DZD - میلیارد 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.5 % 2016-09
افراد بیکار 1272 هزار 2016-12
استخدام تمام وقت 7309 هزار 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 41.8 % 2016-12
جمعیت 41.2 میلیون 2016-12
افراد شاغل 10845 هزار 2016-12
سن بازنشستگی مردان 60 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2017-12
دستمزد در تولید 40112 DZD/Month 2015-12
نرخ بیکاری جوانان 29.9 % 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.16 % 2017-08
قیمت تولید 1311 نقاط شاخص 2016-09
قیمت واردات 259 نقاط شاخص 2016-09
تورم مواد غذایی 4.69 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 206 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 199 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 1369 نقاط شاخص 2012-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.31 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 % 2016-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 % 2017-07
نرخ بهره سپرده 1.8 % 2016-12
ذخایر ارزی 144130 USD - میلیون 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1239 USD - میلیون 2016-09
صادرات 2282 USD - میلیون 2016-09
واردات 3521 USD - میلیون 2016-09
حساب جاری -4.89 USD - میلیارد 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.5 % 2016-12
ذخایر طلا 174 تن 2017-06
تولید نفت خام 1067 BBL/D/1K 2017-08
بدهی خارجی 3849 USD - میلیون 2016-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.29 USD - میلیارد 2016-12
رابطه مبادله 5.3 نقاط شاخص 2012-12
شاخص تروریسم 4.28 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.4 % 2016-12
بودجه دولت -16 % of GDP 2015-12
هزینه های دولت 606891 DZD - میلیون 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 10654 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 1.5 % 2016-09
تولید صنعتی -0.2 % 2016-09
تغییرات موجودی انبار 1326029 DZD - میلیون 2015-12
شاخص رقابتی 3.98 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 87 2017-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 156 2016-12
استخراج معدن 0.6 در صد 2016-09
تولید فولاد 35 هزار تن 2014-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 6750300 DZD - میلیون 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 26 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 35 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 % 2016-12