شاخص یاب

الجزایر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.10 12 12 10.8 10.8 11.8
نرخ تورم 2.86 6.2 5.9 5.6 5 4.9
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
موازنه تجاری -390.00 -467 -478 -492 -493 -478
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 25 28 28 28 31
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 118.27
118 119 119 119 121
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
2.7 1.9 1.7 1.7 4
تولید ناخالص داخلی 170.37
175 178 178 178 180
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000.00
16533546303 17053183185 17572820068 17572820068 20567511534
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7691099.10
7668960 7609221 7594287 7723389 8278796
تولید ناخالص داخلی سرانه 4825.20
4951 5044 5044 5044 5076
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13913.80
13972 14281 14281 13974 13882
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2281.90
2344 2325 2321 2321 2530
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2117.40
2175 2158 2153 2153 2347
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3175.60
3261 3236 3230 3122 3521
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5153.80
5293 5252 5241 5004 5714
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 11.10
12 12 10.8 10.8 11.8
افراد بیکار 1440.00
1489 1500 1511 1522 1605
استخدام تمام وقت 7424.00
7794 7671 7549 7427 7284
نرخ مشارکت نیروی کار 41.80
41.25 41.37 41.49 41.61 41.56
جمعیت 41.80
42.63 42.84 43.05 43.26 44.93
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
افراد شاغل 10858.00
10677 10768 10858 10949 11085
دستمزد در تولید 40935.00
41748 41774 41801 41827 39586
نرخ بیکاری جوانان 26.40
27.27 27.39 27.59 27.31 27.22
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.86
6.2 5.9 5.6 5 4.9
قیمت تولید 1365.00
1379 1394 1391 1395 1447
قیمت واردات 293.40
293 288 293 288 292
تورم مواد غذایی 0.32
3.8 4.5 1.31 1.99 1.76
نرخ تورم (ماهانه) 0.04
0.36 0.29 0.5 0.41 0.44
تغییر قیمت تولید کننده 1.80
2.8 2.5 2.3 2.1 2.83
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215.30
222 222 230 226 245
CPI مسکن آب و برق 160.10
160 160 160 160 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.89
213 221 221 220 235
قیمت صادرات 1369.00
1438 1455 1473 1490 1991
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 4
نرخ بهره سپرده 1.75
1.75 1.75 1.75 1.75 2
ذخایر ارزی 97300.00
123264 81398 79005 76824 126957
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -390.00
-467 -478 -492 -493 -478
صادرات 3301.00
2920 2935 2954 2965 2965
واردات 3691.00
3367 3413 3447 3459 3443
حساب جاری -4.58
-4.83 -4.87 -4.87 -4.86 -4.84
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.90
-4.5 -3.2 -3.2 -3.2 -2.8
ذخایر طلا 173.60
174 174 174 174 174
تولید نفت خام 1070.00
1077 1082 1086 1090 1100
رابطه مبادله 5.30
503 506 503 517 682
شاخص تروریسم 3.97
3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
درآمد گردشگری 207.30
215 223 230 237 257
ورود توریست 2102.00
2300 2400 2500 2600 2200
بدهی خارجی 4021.00
3929 3878 3948 3888 3920
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.27
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70
25 28 28 28 31
بودجه دولت -6.40
-5 -4 -4 -4 -3.5
هزینه های دولت 529164.90
636267 631311 630072 640783 686863
مخارج نظامی 9684.41
9947 9961 9975 9990 9910
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -0.70
0.78 2.1 1.97 1.92 1.54
تولید صنعتی -3.20
-2.66 0.5 0.91 -0.99 -0.95
تغییرات موجودی انبار 1308100.00
1256225 1264384 1272544 1280703 1264115
سرعت اینترنت 2111.96
2084 2049 2079 2091 2071
آدرس های IP 2024533.00
2305862 2340310 2390415 2446154 2886039
استخراج معدن -17.40
-16.4 -12.83 -14.34 -15.55 -13.5
شاخص رقابتی 53.75
54.25 54.25 54.25 54.25 56.75
رتبه رقابتی 92.00
92 92 92 92 92
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
112 112 112 112 112
آسانی کسب و کار 157.00
165 162 160 158 157
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 8037200.00
8254204 8189907 8173832 8173832 8910579
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 0.34
9.47 8.98 7.04 7.04 7.2
درجه حرارت 13.35
18.01 14.94 31.84 26.78 23.55