الجزایر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.70 12 12 12 12 11.8
نرخ تورم 4.62 5 5.3 5.5 5.4 4.9
نرخ بهره 3.75 3.5 3.5 3.5 3.5 4
موازنه تجاری -1217.00 -228 450 1156 1849 6143
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 25 25 24.87 25 31
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 113.18
115 116 117 119 123
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40
1.7 2.6 2.5 2.7 4
تولید ناخالص داخلی 156.08
149 147 145 143 71.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000.00
11994397347 13638677378 15282957409 16927237440 22370629639
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7467341.80
7717753 7810610 7903466 7996322 9057570
تولید ناخالص داخلی سرانه 4846.40
4817 4840 4863 4886 4856
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13974.70
13905 13976 14046 14116 14281
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2034.50
2080 2095 2110 2124 2237
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2021.10
2032 2071 2109 2148 2594
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3018.90
2875 2927 2980 3033 2641
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4837.80
4903 4975 5047 5119 5819
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.70
12 12 12 12 11.8
افراد بیکار 1272.00
1386 1382 1378 1373 1539
استخدام تمام وقت 7309.00
7102 7281 7461 7640 7844
نرخ مشارکت نیروی کار 41.80
41.59 41.57 41.56 41.54 41.54
جمعیت 41.20
42 43 41.89 42 44.32
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
افراد شاغل 10845.00
10513 10546 10578 10611 10174
دستمزد در تولید 40935.00
41001 41361 41721 42080 42035
نرخ بیکاری جوانان 28.30
26.47 26.24 25.98 25.78 25.47
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.62
5 5.3 5.5 5.4 4.9
قیمت تولید 1343.60
1360 1365 1370 1373 1381
قیمت واردات 282.20
282 283 282 282 278
تورم مواد غذایی 4.15
4.58 4.75 4.81 4.82 4.83
نرخ تورم (ماهانه) -0.34
0.94 0.25 0.58 0.42 0.47
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
3.01 3.58 3.71 3.71 3.27
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 208.60
210 210 208 210 219
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 200.18
200 200 200 199 194
قیمت صادرات 1369.00
1283 1328 1373 1419 918
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 3.75
3.5 3.5 3.5 3.5 4
نرخ بهره سپرده 1.80
2.06 2.07 2.09 2.11 3.38
ذخایر ارزی 114653.00
122511 123663 122397 123264 126957
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -1217.00
-228 450 1156 1849 6143
صادرات 2098.00
2675 2861 3045 3227 5214
واردات 3315.00
4006 4620 5268 5897 8997
حساب جاری -5.93
-3.9 -3.32 -2.81 -2.34 0.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.50
-4.5 -4.5 -9.62 -4.5 -2.8
ذخایر طلا 173.64
174 174 174 174 174
تولید نفت خام 1013.00
1018 1017 1018 1018 1024
رابطه مبادله 5.30
5.04 5.03 5.02 5.01 3.82
شاخص تروریسم 3.97
4.05 3.94 3.84 3.73 3.59
درآمد گردشگری 303.70
271 279 287 294 277
ورود توریست 2100.00
1900 2000 2100 2200 2400
بدهی خارجی 3962.00
4250 4300 4349 4388 4520
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.32
0.54 0.6 0.63 0.67 0.76
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40
25 25 24.87 25 31
بودجه دولت -13.20
-10.02 -10.01 -9.99 -9.97 2.16
هزینه های دولت 619539.80
662432 636677 610923 585168 423624
مخارج نظامی 10653.80
11042 11154 11265 11376 12086
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 4.10
1.55 1.08 0.2 0.39 0.93
تولید صنعتی 1.50
-1.3 -0.14 -1.42 -1.8 -1.41
تغییرات موجودی انبار 1359496.60
1377619 1350138 1322657 1295176 1128803
سرعت اینترنت 2111.96
1913 1914 1895 1827 1531
آدرس های IP 2024533.00
1924958 1922602 1919317 1911621 1797098
استخراج معدن -15.60
-5.79 -8.17 -2.35 -3.32 -1.76
شاخص رقابتی 4.07
3.91 3.91 3.91 3.91 3.9
رتبه رقابتی 86.00
90 90 90 90 89
شاخص فساد مالی 34.00
34 33 33 33 32
رتبه فساد مالی 108.00
98 97 95 94 103
آسانی کسب و کار 166.00
163 163 163 163 156
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 7446006.50
7566298 7701167 7836036 7970905 9851127
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 26.00
26 26 26 26 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 0.34
8.96 5.77 3.98 9.47 7.2
درجه حرارت 13.35
14.91 27.11 32.09 18.01 23.55