الجزایر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.70 12 12 12 12 11.8
نرخ تورم 1.80 5.3 5.5 5.4 5 4.9
نرخ بهره 3.75 3.5 3.5 3.5 4 4
موازنه تجاری -987.00 -5516 -6115 -7497 -7094 -9594
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 25 25 25 28 31
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 116.47
115 116 117 118 122
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
2.6 2.5 2.7 2.8 4
تولید ناخالص داخلی 156.08
147 145 144 91.6 76.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000.00
13418877240 14976211772 16533546303 17053183185 20567511534
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7467341.80
7661493 7654025 7868353 7676427 8494044
تولید ناخالص داخلی سرانه 4846.40
4865 5032 4916 5075 5110
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13974.70
13976 14046 14116 14281 14239
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2318.90
2196 2194 2255 2200 2435
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2129.50
2074 2072 2130 2078 2299
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3175.60
3097 3094 3181 3103 3434
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5153.80
4964 4959 5098 4973 5503
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.70
12 12 12 12 11.8
افراد بیکار 1440.00
1440 1440 1440 1440 1440
استخدام تمام وقت 7424.00
7652 7723 7794 7671 7284
نرخ مشارکت نیروی کار 41.80
41.8 41.8 41.8 41.8 41.8
جمعیت 41.80
43 42.44 42.63 42.84 44.93
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
افراد شاغل 10858.00
10810 10869 10929 10917 10659
دستمزد در تولید 40935.00
41361 41721 42080 42106 41822
نرخ بیکاری جوانان 28.30
29 29 29 29 29
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.80
5.3 5.5 5.4 5 4.9
قیمت تولید 1340.20
1381 1393 1405 1394 1498
قیمت واردات 319.80
283 282 282 281 276
تورم مواد غذایی -1.48
4.24 3.5 3.8 4.5 4.28
نرخ تورم (ماهانه) -0.19
0.3 0.59 0.42 0.49 0.47
تغییر قیمت تولید کننده 2.50
3.58 3.71 3.71 3.78 3.27
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 209.80
217 221 220 221 243
CPI مسکن آب و برق 159.60
160 160 160 160 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.15
209 210 211 219 234
قیمت صادرات 1369.00
1383 1411 1438 1455 1991
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 3.75
3.5 3.5 3.5 4 4
نرخ بهره سپرده 1.75
1.55 1.55 1.55 2.05 2.05
ذخایر ارزی 97300.00
123663 122397 123264 106292 126957
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -987.00
-5516 -6115 -7497 -7094 -9594
صادرات 2098.00
-896 -848 -714 -618 -597
واردات 3085.00
4620 5268 5897 6477 8997
حساب جاری -4.91
-3.32 -2.81 -2.34 -1.91 0.94
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.90
-4.5 -4.5 -4.5 -3.2 -2.8
ذخایر طلا 173.60
174 174 174 174 174
تولید نفت خام 966.00
1075 1048 1046 1055 1049
رابطه مبادله 5.30
488 500 585 518 720
شاخص تروریسم 3.97
3.94 3.84 3.73 3.69 3.59
درآمد گردشگری 207.30
217 216 215 223 257
ورود توریست 2102.00
2200 2250 2300 2400 2200
بدهی خارجی 4021.00
3962 3962 3962 3962 3962
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.27
0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70
25 25 25 28 31
بودجه دولت -6.40
-6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -3.5
هزینه های دولت 619539.80
635648 635028 652810 636887 704722
مخارج نظامی 9684.41
11135 11168 11201 11333 13220
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 2.60
3 3 3 3 3
تولید صنعتی 6.10
-0.14 -1.42 -1.8 -1.35 -1.41
تغییرات موجودی انبار 1359496.60
1421880 1397982 1374083 1363913 1352547
سرعت اینترنت 2111.96
1914 1895 1827 1797 1531
آدرس های IP 2024533.00
2215276 2268781 2305862 2340310 2886039
استخراج معدن -12.60
-10.65 -10.65 -10.65 -10.65 -10.65
شاخص رقابتی 4.07
3.91 3.91 3.91 3.92 3.9
رتبه رقابتی 86.00
86 86 86 86 86
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
102 104 105 107 98
آسانی کسب و کار 166.00
166 166 166 166 166
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 7446006.50
7639603 7632157 7845872 7654495 8469776
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 18 18
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 0.34
5.77 3.98 9.47 8.98 7.2
درجه حرارت 13.35
27.11 32.09 18.01 14.94 23.55