شاخص یاب

الجزایر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 118.26 119 119 119 120 120