شاخص یاب

الجزایر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 11.70 12 12 12 9.1 11.8
نرخ تورم 4.66 5.5 5.4 5 4.5 4.9
نرخ بهره 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4
موازنه تجاری -987.00 -3571 -3467 -3469 -3429 -3417
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70 25 25 28 28 31
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 117.60
118 120 121 122 126
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
0.9 2.7 1.2 1 4
تولید ناخالص داخلی 170.37
175 175 178 178 156
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 14584200000.00
14976211772 16533546303 17053183185 17572820068 20567511534
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7467341.80
7534548 7668960 7556950 7542015 8278796
تولید ناخالص داخلی سرانه 4825.20
4951 4951 5044 5044 5076
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13913.80
13993 13972 14281 14281 13882
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2318.90
2160 2382 2347 2342 2571
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2129.50
2008 2187 2155 2151 2361
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 3175.60
3046 3261 3214 3207 3521
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5153.80
4881 5293 5216 5205 5714
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 11.70
12 12 12 9.1 11.8
افراد بیکار 1440.00
1437 1489 1500 1511 1605
استخدام تمام وقت 7424.00
7723 7794 7671 7549 7284
نرخ مشارکت نیروی کار 41.80
41.37 41.25 41.37 41.49 41.56
جمعیت 41.80
42.44 42.63 42.84 43.05 44.93
سن بازنشستگی مردان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
افراد شاغل 10858.00
10779 10677 10768 10858 11085
دستمزد در تولید 40935.00
41545 41748 41774 41801 39586
نرخ بیکاری جوانان 28.30
28.4 28.37 28.31 28.5 28.27
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.66
5.5 5.4 5 4.5 4.9
قیمت تولید 1359.80
1366 1378 1397 1400 1459
قیمت واردات 319.80
302 318 302 316 314
تورم مواد غذایی 4.44
3.5 3.8 4.5 2.68 2.89
نرخ تورم (ماهانه) 1.60
0.17 0.6 0.39 0.5 0.46
تغییر قیمت تولید کننده 1.80
2.6 2.55 2.76 2.94 2.83
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 215.37
221 220 220 225 243
CPI مسکن آب و برق 159.60
160 160 160 160 160
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209.15
210 211 220 219 234
قیمت صادرات 1369.00
1411 1438 1455 1473 1991
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 4
نرخ بهره سپرده 1.75
1.75 1.75 1.75 1.75 2
ذخایر ارزی 97300.00
122397 123264 81398 79005 126957
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -987.00
-3571 -3467 -3469 -3429 -3417
صادرات 2098.00
-848 -714 -618 -579 -597
واردات 3085.00
2724 2814 2851 2850 2820
حساب جاری -4.91
-5.14 -5.17 -5.17 -5.16 -5.14
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.90
-4.5 -4.5 -3.2 -3.2 -2.8
ذخایر طلا 173.60
174 174 174 174 174
تولید نفت خام 1054.00
1043 1045 1047 1048 1052
رابطه مبادله 5.30
466 520 482 467 634
شاخص تروریسم 3.97
3.84 3.73 3.69 3.65 3.59
درآمد گردشگری 207.30
216 215 223 230 257
ورود توریست 2102.00
2250 2300 2400 2500 2200
بدهی خارجی 4021.00
3927 3929 3878 3948 3920
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.27
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.70
25 25 28 28 31
بودجه دولت -6.40
-6.67 -5 -5.35 -5.54 -3.5
هزینه های دولت 619539.80
625116 636267 626974 625735 686863
مخارج نظامی 9684.41
10167 9947 9961 9975 9910
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -0.70
0.4 0.78 2.1 1.97 1.54
تولید صنعتی -0.80
-1.07 -2.17 1.27 1.13 -0.11
تغییرات موجودی انبار 1359496.60
1397982 1374083 1363913 1353743 1352547
سرعت اینترنت 2111.96
2115 2084 2049 2079 2071
آدرس های IP 2024533.00
2268781 2305862 2340310 2390415 2886039
استخراج معدن -17.40
-11.5 -16.4 -12.83 -14.34 -13.5
شاخص رقابتی 4.07
3.91 3.91 3.92 3.92 3.9
رتبه رقابتی 86.00
88 88 88 88 88
شاخص فساد مالی 33.00
32 31 31 32 35
رتبه فساد مالی 112.00
108 111 111 111 112
آسانی کسب و کار 166.00
163 163 162 160 156
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 7446006.50
7513021 7647049 7535359 7520467 8255142
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 26.00
26 26 20.75 19 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00
9 9 9 9 9
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 0.34
3.98 9.47 8.98 7.04 7.2
درجه حرارت 13.35
32.09 18.01 14.94 31.84 23.55