الجزایر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 4.1 4.12 4.15 4.17 3.1
نرخ بیکاری 10.50 11.9 13.5 13.8 14.2 12.56
نرخ تورم 5.16 6.6 5.8 5.7 4.6 4.9
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
موازنه تجاری -1239.00 2316 2993 3602 4139 6511
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 23 25 25 29.4 31
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 113.79 112 111 110 109 96.56
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 4.1 4.12 4.15 4.17 3.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.9 3.7 3.6 3.6 4
تولید ناخالص داخلی 156.08 143 136 128 121 88.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10100768514.72 10403174189 10473919835 10544665481 10615411127 11348735866
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7159367.20 7689342 7849070 8008799 8168527 9815771
تولید ناخالص داخلی سرانه 4846.40 4886 4890 4895 4899 4886
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13974.70 14116 14142 14169 14196 14281
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2034.50 2124 2142 2160 2178 2247
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2021.10 2148 2180 2213 2246 2501
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2715.40 2506 2428 2351 2274 1375
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4553.30 4823 4887 4952 5016 5538
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 10.50 11.9 13.5 13.8 14.2 12.56
افراد بیکار 1272.00 1373 1383 1393 1404 1539
استخدام تمام وقت 7309.00 7640 7690 7741 7791 7844
نرخ مشارکت نیروی کار 41.80 41.54 41.51 41.48 41.45 41.6
جمعیت 41.20 42 42 43 42.53 44.32
دستمزد در تولید 40112.00 39461 39318 39175 39032 37566
نرخ بیکاری جوانان 29.90 25.89 25.75 25.61 25.47 25.24
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
افراد شاغل 10845.00 10611 10627 10643 10659 10330
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 5.16 6.6 5.8 5.7 4.6 4.9
قیمت تولید 1310.80 1324 1324 1324 1324 1311
قیمت واردات 259.10 261 260 260 259 254
تورم مواد غذایی 4.69 5.1 4.93 4.84 4.81 4.79
نرخ تورم (ماهانه) 1.31 0.07 0.56 0.43 0.48 0.47
تغییر قیمت تولید کننده 3.90 3.14 3.01 3.05 3.09 3.44
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 205.76 207 210 210 205 219
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 198.51 198 198 197 197 192
قیمت صادرات 1369.00 1419 1421 1423 1426 982
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 4
نرخ بهره سپرده 1.80 2.11 2.2 2.3 2.39 3.13
ذخایر ارزی 144130.00 188515 192511 193663 192397 156957
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -1239.00 2316 2993 3602 4139 6511
صادرات 2282.00 3259 3447 3631 3813 5335
واردات 3521.00 5734 6359 6926 7421 9190
حساب جاری -4.89 -2.3 -1.81 -1.35 -0.95 1.35
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.50 -7.7 -4.5 -4.5 -7.47 -2.8
ذخایر طلا 173.64 174 174 174 174 174
تولید نفت خام 1067.00 1066 1066 1066 1066 1064
رابطه مبادله 5.30 5.01 4.99 4.96 4.93 3.82
شاخص تروریسم 4.28 4.36 4.36 4.37 4.38 4.51
بدهی خارجی 3849.00 4384 4495 4554 4609 4658
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.29 0.61 0.65 0.68 0.71 0.78
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.40 23 25 25 29.4 31
بودجه دولت -16.00 -9.53 -8.94 -8.34 -7.74 2.16
هزینه های دولت 606890.60 571014 561973 552932 543891 411968
مخارج نظامی 10653.80 11376 11436 11496 11555 12057
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 1.50 0.69 0.84 0.9 0.93 0.88
تولید صنعتی -0.20 -1.85 -1.68 -1.37 -1.32 -1.45
تغییرات موجودی انبار 1326028.80 1224649 1210515 1196380 1182246 1039149
استخراج معدن 0.60 -1.22 -0.62 -0.56 -0.87 -0.68
تولید فولاد 35.00 58.22 58.73 59.17 59.53 61.07
شاخص رقابتی 4.07 3.91 3.91 3.91 3.91 3.87
رتبه رقابتی 86.00 90 90 90 90 90
شاخص فساد مالی 34.00 33 32 32 32 31
رتبه فساد مالی 108.00 94 98 101 105 100
آسانی کسب و کار 156.00 157 156 155 154 146
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 6750300.10 7217776 7325779 7433782 7541785 8746114
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 26.00 23.22 23.3 23.38 23.46 23.51
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.00 9 9 9 9 9