آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.74 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ بیکاری 14.60 14 13.8 13.6 13.2 11.5
نرخ تورم 2.00 2.2 2.4 2.2 2.3 3
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
موازنه تجاری -30000.00 -28760 -28764 -28769 -28769 -28769
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 69.8 69.8 69.5 69.5 68.8
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 112.33 117 118 119 121 133
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.74 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 3.4 3.4 3.3 3.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 11.93 12.09 11.96 12.17 11.95 14.55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 356558.30 361164 363414 365661 367887 388905
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76988.90 79512 100373 79303 99182 97698
تولید ناخالص داخلی سرانه 4711.99 4770 4660 4833 4847 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11424.63 11621 11742 11800 11858 12275
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 64816.91 64948 65036 65190 65296 66432
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35229.77 35314 35562 35462 35472 35499
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21462.41 21369 21659 21336 21483 21420
تولید ناخالص داخلی از معادن 48002.31 46851 47863 47231 47101 47521
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40001.29 39254 39044 39575 39468 39486
تولید ناخالص داخلی از خدمات 56516.68 56736 56751 56731 56744 56761
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 14.60 14 13.8 13.6 13.2 11.5
افراد بیکار 96.00 88.15 87.4 88.45 91.09 133
افراد شاغل 1067.00 1066 1067 1066 1066 1066
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90 65.15 64.74 64.38 64.04 63.81
دستمزد 56500.00 56505 56667 57240 57583 60667
حداقل دستمزد 22000.00 22117 22150 22175 22213 22546
جمعیت 2.88 2.88 2.88 2.87 2.87 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 26.60 25.4 25.8 24.57 24.79 23.79
نرخ اشتغال 56.30 56.32 56.25 56.37 56.22 56.23
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.00 2.2 2.4 2.2 2.3 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.16 -0.06 -0.01 -0.02 -0.02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.27 103 104 105 106 119
قیمت تولید 102.30 103 104 106 106 116
تغییر قیمت تولید کننده 5.03 4.7 4.1 3.6 3.6 2.8
تورم مواد غذایی 4.92 4.51 4.05 3.97 3.98 3.99
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.73 99.91 99.96 99.91 99.89 99.9
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
عرضه پول M0 388647.44 386672 386100 386000 385981 385978
عرضه پول M1 433600.01 437215 440898 443703 445946 453787
عرضه پول M2 724202.33 727289 730485 733675 736847 767775
عرضه پول M3 1239168.18 1233853 1229707 1226645 1224715 1219343
ترازنامه بانک 1431052.00 1435244 1440352 1445406 1450369 1495246
نرخ بهره سپرده 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23
نرخ وام 2.25 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
وام به بخش خصوصی 333122.50 328469 324207 320141 316256 285723
ترازنامه بانک مرکزی 500249.36 496193 495555 495455 495439 495436
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -30000.00 -28760 -28764 -28769 -28769 -28769
صادرات 25000.00 23706 23529 23489 23496 23495
واردات 55000.00 50868 52156 52065 51947 51999
حساب جاری -179.35 -186 -229 -197 -226 -214
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -8.2 -8.2 -6.6 -6.6 -4.2
گردش سرمایه -238.88 -268 -212 -240 -215 -234
ذخایر طلا 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
حواله 137.24 159 163 143 152 158
شاخص تروریسم 1.10 0.46 0.23 0.15 0.07 0.92
ورود توریست 1157354.00 1020798 1033990 1032715 1032838 1032827
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167.90 212 253 255 219 228
تولید نفت خام 22.00 22.24 22.34 22.44 22.54 23.25
بدهی خارجی 7958.22 8025 8082 8108 8147 8389
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 69.8 69.8 69.5 69.5 68.8
بودجه دولت -2.20 -2.63 -2.33 -2.43 -2.53 -2.26
ارزش بودجه دولت 3046.00 403 1504 1799 1669 1655
هزینه های دولت 38656.70 38902 41383 38978 41336 41180
درآمدهای دولت 212221.00 219244 189783 199555 203246 200284
بدهی های دولت 1015366.00 1037481 1027896 1038058 1033317 1047913
هزینه های مالی 209175.00 226706 193550 202369 207130 203960
مخارج نظامی 141.80 138 142 141 141 135
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 4.80 -4.5 -2.8 1.24 -0.59 -5
تولید صنعتی 13.40 3 -5.78 -12.78 -7.14 -2.34
تغییرات موجودی انبار 192706.26 123791 153081 152591 152101 151020
استخراج معدن 35.10 20.46 14.29 -3.66 -0.94 6.22
تولید صنعتی -0.70 6.76 0.06 0.28 -1.89 1.83
شاخص رقابتی 4.06 4 4 4.08 4.11 4.12
رتبه رقابتی 80.00 80 80 76 74 81
شاخص فساد مالی 39.00 39 39 39 39 39
رتبه فساد مالی 83.00 82 82 84 87 109
آسانی کسب و کار 58.00 93 98 92 87 81
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.20 -12.5 -10.5 -10.36 -10.1 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.14 5.81 4.93 4.58 4.65 4.83
هزینه های مصرف کننده 286645.90 285086 291328 285595 291041 290265
قیمت گازوئیل 1.52 1.56 1.6 1.62 1.62 1.63
تسهیلات اعتباری خریدار 164518.50 166055 167537 168885 170109 177551
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 24.20 17.74 15.97 13.84 17.47 16.38
جواز ساختمان 101.00 84.97 56.91 74.38 77.41 79.77
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 14.92 14.89 14.87
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 25.19 25.05 24.6 24.16 22.9
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.90 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.70 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.20 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2