شاخص یاب

آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.34 0.5 0.9 1 0.7 0.4
نرخ بیکاری 12.90 13 12.7 12.5 12.3 11.5
نرخ تورم 1.90 2.2 2.6 2.5 2.7 3
نرخ بهره 1.00 1 1 1.25 1.25 2
موازنه تجاری -24721.00 -39000 -28900 -33400 -27261 -38500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 68.5 67.8 67.8 67.8 66.3
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 108.26
110 110 111 112 115
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.34
0.5 0.9 1 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.32
2.7 3.6 3.9 3.8 3.7
تولید ناخالص داخلی 13.04
14 14.5 14.5 14.5 14.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 377940.00
378525 386369 392680 392302 407839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 93772.00
121942 74433 97429 97335 131385
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20
4900 4960 4960 4960 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40
12200 12200 12200 12200 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66779.00
67517 68529 69383 69317 72746
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35261.00
36303 36978 36636 36601 39115
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25525.00
25056 25436 26520 26495 26996
تولید ناخالص داخلی از معادن 57686.00
48962 55190 59936 59878 52754
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41384.00
43246 43013 42998 42957 46595
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59719.00
59209 60135 62048 61988 63794
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 12.90
13 12.7 12.5 12.3 11.5
افراد شاغل 1137.00
1129 1130 1131 1133 1138
افراد بیکار 78.00
84 84 83 83 80
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00
67.51 67.18 66.82 66.48 65.11
دستمزد 60595.00
61500 61800 63513 64059 64000
حداقل دستمزد 24000.00
24000 25000 25147 25353 25000
جمعیت 2.87
2.87 2.87 2.87 2.87 2.86
سن بازنشستگی زنان 60.67
60.67 60.83 60.67 60.67 61
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 57.30
56.81 56.11 56.01 56.2 56.18
نرخ بیکاری جوانان 22.60
21.76 21.17 20.36 20.45 18.71
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.2 2.6 2.5 2.7 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.04 0.27 0.13 0.16 0.17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00
106 109 107 108 113
قیمت تولید 103.50
109 105 106 107 116
تغییر قیمت تولید کننده 2.40
2.9 1.3 2.7 2.5 2.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.30
107 111 109 109 114
تورم مواد غذایی 1.89
3.3 3.4 3.4 3.5 4
CPI مسکن آب و برق 105.00
105 105 105 105 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.30
103 104 105 106 110
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.00
1 1 1.25 1.25 2
عرضه پول M0 413029.76
411021 410156 410103 410094 410091
عرضه پول M1 469046.68
470746 469048 470745 469050 470736
عرضه پول M2 722979.66
724630 726158 727830 729451 743655
عرضه پول M3 1254291.70
1268616 1276309 1282479 1286429 1293657
ترازنامه بانک 1460438.10
1470299 1475567 1480744 1485839 1528188
نرخ بهره سپرده 0.10
0.1 0.1 0.35 0.35 1.1
نرخ وام 1.90
1.9 1.9 2.15 2.15 2.9
وام به بخش خصوصی 321618.40
314322 310834 307462 304225 280574
ترازنامه بانک مرکزی 516553.17
523279 522607 522379 522373 522384
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -24721.00
-39000 -28900 -33400 -27261 -38500
صادرات 26160.00
22500 26200 24600 25432 25500
واردات 50881.00
61500 55100 58000 52693 64000
حساب جاری -172.59
-201 -156 -191 -172 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40
-6.6 -7 -7 -7 -6.5
گردش سرمایه -264.52
-198 -242 -210 -223 -221
ذخایر طلا 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 212.00
249 244 253 232 244
بدهی خارجی 8111.40
8260 8391 8454 8531 9119
تولید نفت خام 14.00
13.85 13.84 13.83 13.83 13.82
شاخص تروریسم 1.49
1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
ورود توریست 1242616.00
1136200 1135200 1135300 1135300 1135300
حواله 181.71
173 157 179 173 173
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92
68.5 67.8 67.8 67.8 66.3
بودجه دولت -2.00
-1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1
ارزش بودجه دولت 4084.00
-2190 -1627 64 -1213 -1002
هزینه های دولت 39428.00
44682 38841 40966 40926 48142
درآمدهای دولت 293799.00
195089 210528 223658 214691 216193
بدهی های دولت 1042090.00
1035453 1038670 1039241 1041853 1045639
هزینه های مالی 289714.00
198199 212155 223595 215904 217195
مخارج نظامی 151.55
160 160 160 160 159
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -1.60
-2.5 -2.6 -2.8 -3.1 -5
تولید صنعتی 13.40
15.05 13.89 10.97 10.63 11.82
تغییرات موجودی انبار 128787.00
135354 135233 135112 134990 134902
سرعت اینترنت 6792.76
8292 8336 8486 8741 9890
آدرس های IP 122132.00
121883 124496 122244 123911 123121
تولید صنعتی 12.90
9.47 7.55 6.74 9.01 8.65
آسانی کسب و کار 63.00
69 66 64 63 65
شاخص رقابتی 58.10
58.6 58.6 58.6 58.6 61.1
رتبه رقابتی 76.00
76 76 76 76 76
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
استخراج معدن 14.70
20.58 19.67 14.5 12.4 15.15
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.10
-10 -11.22 -11.5 -10.9 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.50
4.61 5.07 4.89 4.63 4.61
هزینه های مصرف کننده 306718.27
272921 272301 318680 318374 294057
قیمت گازوئیل 1.63
1.61 1.58 1.55 1.52 1.41
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.60
111 109 112 111 111
نرخ وام بانکی 4.29
4.29 4.29 4.54 4.54 5.29
تسهیلات اعتباری خریدار 173244.60
175913 177390 178750 180002 187627
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز -3.00
3.52 4.16 5.03 2.55 3.46
جواز ساختمان 270.00
250 340 330 280 350
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 1.95
124 94 81.56 81.56 86.11
درجه حرارت 3.89
8.9 4.86 19.25 15.09 12.92