شاخص یاب

آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15 0.6 0.5 0.8 0.9 0.4
نرخ بیکاری 13.00 13 13 12.7 12.5 11.5
نرخ تورم 2.40 2.5 2.6 2.6 2.5 3
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری -26582.00 -29700 -39000 -28900 -33400 -38500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 69.5 69.5 69.2 69.2 68.8
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 107.32
110 112 114 116 126
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15
0.6 0.5 0.8 0.9 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.45
3 2.7 2.8 3.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 13.04
14 14 14.5 14.5 14.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 372884.00
369178 376959 383325 374937 394884
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119162.00
89554 122379 122499 96952 128199
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20
4900 4900 4960 4960 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40
12023 12138 12275 12275 12687
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66147.00
66034 67275 67999 66384 70474
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35582.00
36948 36520 36578 40077 38257
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24474.00
23162 25018 25159 22836 26207
تولید ناخالص داخلی از معادن 53181.00
44762 48026 54670 50292 50309
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41447.00
42771 43346 42608 41468 45407
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58168.00
60117 58650 59797 59262 61439
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 13.00
13 13 12.7 12.5 11.5
افراد شاغل 1128.00
1129 1128 1128 1128 1128
افراد بیکار 85.00
90.05 94.43 99.58 105 129
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00
67.69 67.43 67.08 66.7 64.95
دستمزد 59728.00
61300 61500 61800 63513 64000
حداقل دستمزد 24000.00
24000 24000 25000 25147 25000
جمعیت 2.87
2.87 2.87 2.87 2.87 2.86
سن بازنشستگی زنان 60.67
60.67 60.67 60.83 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 59.20
59.66 59.92 59.95 59.93 59.92
نرخ بیکاری جوانان 24.50
23.83 23.56 23.88 23.5 22.89
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.40
2.5 2.6 2.6 2.5 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.64 0.02 0.17 0.24 0.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.87
106 107 109 107 113
قیمت تولید 103.30
104 106 106 107 112
تغییر قیمت تولید کننده 1.00
3.2 2.9 3 1.6 2.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.20
107 108 111 109 114
تورم مواد غذایی 3.20
3.39 3.43 3.43 3.43 3.43
CPI مسکن آب و برق 104.30
104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.40
103 104 104 105 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.00
1 1 1 1 1
عرضه پول M0 377273.78
378756 378782 378778 378777 378777
عرضه پول M1 447288.75
448642 449506 450096 450580 452398
عرضه پول M2 713508.28
716290 717227 718038 718870 726827
عرضه پول M3 1223010.00
1200736 1189726 1181806 1176191 1163122
ترازنامه بانک 1455331.30
1461999 1466403 1470734 1474992 1513768
نرخ بهره سپرده 0.10
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
وام به بخش خصوصی 329290.00
324745 322126 319646 317281 298822
ترازنامه بانک مرکزی 503600.94
501556 501692 501713 501713 501712
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -26582.00
-29700 -39000 -28900 -33400 -38500
صادرات 30124.90
25100 22500 26200 24600 25500
واردات 56706.50
54800 61500 55100 58000 64000
حساب جاری -164.57
-187 -246 -187 -238 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40
-6.6 -6.6 -4.9 -4.9 -4.2
گردش سرمایه -127.49
-222 -199 -243 -210 -222
ذخایر طلا 1.60
1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232.20
221 248 240 238 235
بدهی خارجی 7927.80
7921 7898 7923 7927 7962
تولید نفت خام 20.00
20.01 19.99 20 19.99 19.99
شاخص تروریسم 1.49
1 1.04 1 0.95 0.74
ورود توریست 1706295.00
1298100 1290600 1291600 1291500 1291500
حواله 147.40
166 171 153 162 167
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92
69.5 69.5 69.2 69.2 68.8
بودجه دولت -2.00
-1.6 -1.6 -2.36 -2.39 -1
ارزش بودجه دولت -735.00
-2975 -2276 -2547 -2221 -2362
هزینه های دولت 43396.00
41460 44568 44611 42371 46687
درآمدهای دولت 180009.00
236477 199897 212362 216767 213065
بدهی های دولت 1036964.00
1049910 1048459 1054650 1057584 1080646
هزینه های مالی 180744.00
239451 202020 214909 218988 215426
مخارج نظامی 151.55
151 160 160 160 159
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
29.64 29.54 29.64 29.73 30.66
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -1.40
-1.18 -2.5 -0.78 -0.08 -5
تولید صنعتی 3.00
-2.4 -0.44 1.84 2.1 0.06
تغییرات موجودی انبار 128787.00
135277 135354 135233 135112 134902
سرعت اینترنت 6792.76
8060 8292 8336 8486 9890
آدرس های IP 122132.00
123815 121883 124496 122244 123121
تولید صنعتی 4.50
0.05 2.31 3.11 3.63 2.43
آسانی کسب و کار 65.00
78 78 75 72 68
شاخص رقابتی 4.18
4.1 4.1 4.15 4.17 3.92
رتبه رقابتی 75.00
75 75 75 75 75
شاخص فساد مالی 38.00
38 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 91.00
95 99 101 103 103
استخراج معدن 0.75
-3.76 -1.04 1.96 2.61 -1.87
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.50
-10.62 -10 -10.6 -11.15 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.20
5.62 5.75 4.99 4.5 4.63
هزینه های مصرف کننده 266063.00
278847 273247 273513 308367 286240
قیمت گازوئیل 1.65
1.56 1.47 1.39 1.31 0.76
شاخص خوشبینی اقتصادی 110.70
111 112 112 112 112
نرخ وام بانکی 4.36
4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
تسهیلات اعتباری خریدار 170697.40
172452 173367 174199 174955 179597
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 7.50
13.49 13.59 12.58 11.22 11.77
جواز ساختمان 221.00
286 256 346 332 352
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 22 22 22
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 1.95
46.83 124 94 81.56 86.11
درجه حرارت 3.89
21.04 8.9 4.86 19.25 12.92