آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.65 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4
نرخ بیکاری 13.60 13.2 13 13 12.7 11.5
نرخ تورم 2.10 2.3 2.5 2.6 2.6 3
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 2
موازنه تجاری -25698.00 -33700 -29700 -39000 -28900 -38500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 69.5 69.5 69.5 69.2 68.8
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 108.25
108 110 112 114 123
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.65
0.5 0.6 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.36
3.2 3 2.7 2.8 2.2
تولید ناخالص داخلی 11.93
11.8 12.1 12.45 13.69 14.55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 367049.00
368055 369178 375297 371083 393142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119162.00
98803 91888 124104 75254 130005
تولید ناخالص داخلی سرانه 4711.99
4750 4750 4750 4890 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11424.63
11499 11621 11742 12275 12346
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 65506.00
65165 66034 68181 66666 71423
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35560.00
39341 36948 36620 37393 38362
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24360.00
22417 23162 21610 22323 22638
تولید ناخالص داخلی از معادن 46763.00
49369 44762 48606 49299 50917
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42206.00
40707 42771 42726 41010 44757
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57108.00
58174 60117 60029 58099 62883
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 13.60
13.2 13 13 12.7 11.5
افراد شاغل 1123.00
1106 1106 1106 1106 1106
افراد بیکار 85.00
87.38 87.57 87.53 87.54 87.54
نرخ مشارکت نیروی کار 67.40
67.1 67.1 67.1 67.1 67.1
دستمزد 61600.00
61200 61300 61500 61800 64000
حداقل دستمزد 24000.00
24000 24000 24000 25000 25000
جمعیت 2.88
2.89 2.89 2.89 2.89 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.67
60.67 60.67 60.67 60.83 61
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 58.20
57.73 57.73 57.73 57.73 57.73
نرخ بیکاری جوانان 24.60
25.65 25.68 25.68 25.68 25.68
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.10
2.3 2.5 2.6 2.6 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.50
-0.15 0.38 0.15 0.15 0.18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.20
105 106 107 110 113
قیمت تولید 102.80
105 104 106 105 112
تغییر قیمت تولید کننده 2.01
3.6 3.2 2.9 1.83 2.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.80
106 107 108 112 114
تورم مواد غذایی 3.10
3.34 3.39 3.4 3.4 3.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.40
102 103 104 105 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 1.25
1.25 1.25 1.25 1.5 2
عرضه پول M0 392310.13
403017 402545 402451 402433 402429
عرضه پول M1 443566.24
460709 464365 467420 469964 480720
عرضه پول M2 715263.79
730330 732746 735277 737807 764718
عرضه پول M3 1238422.60
1253308 1253676 1252340 1251580 1250403
ترازنامه بانک 1449456.58
1453452 1458440 1463382 1468242 1516641
نرخ بهره سپرده 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
نرخ وام 2.25
2.25 2.25 2.25 2.5 3
وام به بخش خصوصی 331651.70
329253 326934 324716 322602 304966
ترازنامه بانک مرکزی 503600.94
501396 501556 501692 501713 501712
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -25698.00
-33700 -29700 -39000 -28900 -38500
صادرات 26704.00
23400 25100 22500 26200 25500
واردات 52402.00
57100 54800 61500 55100 64000
حساب جاری -294.53
-279 -129 -266 -141 -223
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.10
-6.6 -6.6 -6.6 -4.9 -4.2
گردش سرمایه -374.91
-222 -221 -221 -221 -221
ذخایر طلا 1.60
1.57 1.57 1.57 1.57 1.57
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232.20
249 249 249 249 249
بدهی خارجی 7927.80
7844 7844 7844 7844 7844
تولید نفت خام 21.00
20.78 20.69 20.59 20.49 19.53
شاخص تروریسم 1.49
0.95 1 1.04 1 0.74
ورود توریست 1706295.00
1239100 1298100 1290600 1291600 1291500
حواله 172.34
163 167 169 155 171
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92
69.5 69.5 69.5 69.2 68.8
بودجه دولت -2.00
-1.6 -1.6 -1.6 -2.43 -1
ارزش بودجه دولت 5195.00
136 -1840 -3779 -2436 -2823
هزینه های دولت 43396.00
41716 42071 46559 37836 48773
درآمدهای دولت 105380.00
258762 236701 192909 216604 214199
بدهی های دولت 1036964.00
1038008 1033577 1033078 1031518 960014
هزینه های مالی 100185.00
258626 238540 197595 219040 217022
مخارج نظامی 151.55
134 137 141 142 141
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.40
1.9 1.9 -2.5 1.9 -5
تولید صنعتی 3.00
-5.35 -2.4 -0.44 1.84 0.06
تغییرات موجودی انبار 128787.00
94503 123793 153084 152595 151026
سرعت اینترنت 6792.76
7698 8060 8292 8336 9890
آدرس های IP 122132.00
121295 123815 121883 124496 123121
تولید صنعتی 4.50
5.95 5.95 5.95 5.95 5.95
آسانی کسب و کار 65.00
65 65 65 65 65
شاخص رقابتی 4.18
4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
رتبه رقابتی 75.00
77 77 77 77 77
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
استخراج معدن 0.75
10.08 12.37 13.81 14.4 16.03
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.90
-8.65 -8.34 -10 -8.37 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.20
1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
هزینه های مصرف کننده 266063.00
302706 278847 275164 261580 288248
قیمت گازوئیل 1.58
1.51 1.42 1.34 1.26 0.88
شاخص خوشبینی اقتصادی 110.70
112 114 112 114 113
تسهیلات اعتباری خریدار 170264.10
169618 167691 165204 162962 164152
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 7.50
12.64 12.01 11.73 11.55 11.32
جواز ساختمان 211.00
212 302 213 301 217
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 14 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 23 19 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 24.5 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15.43 15.43 15.43 15.43 15.85
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 1.95
72.14 46.83 124 94 86.11
درجه حرارت 3.89
15.79 21.04 8.9 4.86 12.92