آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ بیکاری 13.60 13.6 13.2 13 13 11.5
نرخ تورم 1.70 2.2 2.3 2.5 2.6 3
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
موازنه تجاری -21311.90 -28115 -27833 -27196 -26933 -23188
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 69.5 69.5 69.5 69.5 68.8
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 107.15
112 114 116 118 127
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.38
0.5 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.55
3.3 3.2 3 2.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 11.93
11.27 11.55 11.82 12.45 14.55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 363722.20
361760 360727 359824 358936 349124
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90530.00
100760 105730 106574 109978 130706
تولید ناخالص داخلی سرانه 4711.99
4750 4750 4750 4750 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11424.63
11271 11386 11500 11615 11321
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 65058.23
64862 64920 64793 64826 63586
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36401.54
37923 37006 37490 37386 36482
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22819.33
22506 22282 21864 21457 18596
تولید ناخالص داخلی از معادن 44100.14
45886 44201 44868 44742 42759
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42139.36
41675 41103 41187 41059 40239
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59228.53
58295 58016 57782 57548 55466
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 13.60
13.6 13.2 13 13 11.5
افراد شاغل 1103.00
1102 1099 1095 1091 1056
افراد بیکار 86.00
80.1 79.39 79.93 81.6 137
نرخ مشارکت نیروی کار 67.10
66.37 65.9 65.35 64.86 64.4
دستمزد 60650.00
61964 62076 62213 62268 61631
حداقل دستمزد 24000.00
24000 24000 24000 24000 25000
جمعیت 2.88
2.88 2.88 2.88 2.88 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.00
60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 57.70
56.89 56.4 55.64 54.97 54.37
نرخ بیکاری جوانان 26.00
26.16 26.36 26.64 27.03 28.16
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.70
2.2 2.3 2.5 2.6 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
0.37 -0.18 0.4 0.15 0.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.55
105 106 105 110 119
قیمت تولید 101.10
106 106 100 109 116
تغییر قیمت تولید کننده 2.02
3.6 3.6 3.2 2.9 2.8
تورم مواد غذایی 2.20
3.01 3.73 3.95 4 4.03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.90
103 103 103 103 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20
101 101 101 100 98.66
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 1.25
1.25 1.25 1.25 1.25 2
عرضه پول M0 394738.41
394100 393785 393479 393178 390790
عرضه پول M1 444574.62
444420 444071 443713 443355 439101
عرضه پول M2 722743.94
723214 723081 722865 722635 719852
عرضه پول M3 1252569.34
1253619 1253441 1253008 1252493 1245923
ترازنامه بانک 1469518.20
1482491 1486563 1488036 1488015 1466628
نرخ بهره سپرده 0.25
0.26 0.29 0.32 0.35 0.65
نرخ وام 2.25
2.27 2.32 2.36 2.41 2.91
وام به بخش خصوصی 338531.50
339807 339994 340096 340154 340397
ترازنامه بانک مرکزی 517498.62
518723 517426 515945 514446 497377
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -21311.90
-28115 -27833 -27196 -26933 -23188
صادرات 23390.20
24068 23331 23273 23191 21988
واردات 44702.10
51589 50672 50249 49916 45804
حساب جاری -133.07
-166 -195 -178 -193 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.10
-6.6 -6.6 -6.6 -6.6 -4.2
گردش سرمایه -193.93
-125 -118 -99.8 -96.79 -38.82
ذخایر طلا 1.57
1.58 1.59 1.61 1.62 1.73
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 298.77
214 209 226 213 179
تولید نفت خام 21.00
20.78 20.68 20.58 20.48 19.76
بدهی خارجی 7833.40
7715 7663 7590 7499 6214
شاخص تروریسم 1.49
0.89 0.71 0.53 0.35 0.71
ورود توریست 2465389.00
599500 1164400 2422100 773200 803100
حواله 165.76
147 163 167 169 171
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95
69.5 69.5 69.5 69.5 68.8
بودجه دولت -2.20
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1
ارزش بودجه دولت -10532.00
-14792 -15169 -15171 -15156 -15151
هزینه های دولت 41449.00
43182 43860 44398 44947 49034
درآمدهای دولت 390445.00
179955 138300 130086 128868 128746
بدهی های دولت 1024491.00
1009423 1002394 993449 985412 860792
هزینه های مالی 400977.00
161202 135640 141565 144276 144141
مخارج نظامی 141.80
130 134 138 142 141
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار -0.50
-1.66 -3.59 -5.07 -2.5 -5
تولید صنعتی 6.00
8.14 8.55 9.19 9.62 10.61
تغییرات موجودی انبار 192706.26
64446 90624 116801 142979 73739
سرعت اینترنت 6792.76
7034 7184 7166 7046 6576
آدرس های IP 122132.00
113726 111267 111823 110329 103243
استخراج معدن 2.60
11.77 10.08 12.37 13.81 16.03
تولید صنعتی 8.20
9.85 9.63 8.8 8.33 7.9
شاخص رقابتی 4.18
4.1 4.1 4.1 4.1 3.92
رتبه رقابتی 75.00
77 77 77 77 101
شاخص فساد مالی 39.00
38 39 39 39 35
رتبه فساد مالی 83.00
82 82 82 82 108
آسانی کسب و کار 65.00
83 86 89 91 80
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.70
-10.5 -10.84 -10.63 -10 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.09
5.23 5.4 4.96 4.65 4.73
هزینه های مصرف کننده 274726.00
298927 306297 315274 323024 373503
قیمت گازوئیل 1.61
1.64 1.66 1.66 1.65 1.54
تسهیلات اعتباری خریدار 169084.30
169858 169784 169461 169023 163312
شاخص خوشبینی اقتصادی 110.70
108 107 105 104 102
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 18.60
13.49 12.64 12.01 11.73 11.32
جواز ساختمان 310.00
202 265 172 157 120
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
14 14 14 14 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
19 19 19 19 15
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50
25 25 25 25 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15.43 15.43 15.43 15.43 15.85
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50
9.93 9.93 9.93 9.93 10.35
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 1.95
93.81 72.14 46.83 124 86.11
درجه حرارت 3.89
4.85 15.79 21.04 8.9 12.92