شاخص یاب

آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15 0.4 0.5 0.8 0.9 0.4
نرخ بیکاری 12.90 13 13 12.7 12.5 11.5
نرخ تورم 2.20 2.5 2.6 2.6 2.5 3
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری -27740.00 -29700 -39000 -28900 -33400 -38500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92 68.5 68.5 67.8 67.8 66.3
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 106.84
108 109 110 111 113
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.15
0.4 0.5 0.8 0.9 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.45
3.3 2.7 2.8 2.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 13.04
14 14 14.5 14.5 14.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 372884.00
369724 376959 383325 372039 394884
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72483.00
88280 121942 74513 94900 127740
تولید ناخالص داخلی سرانه 4868.20
4900 4900 4960 4960 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11803.40
12000 12200 12200 12200 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66147.00
66132 67275 67999 65871 70474
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35582.00
37002 36520 36578 39767 38257
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24474.00
23196 25018 25159 22659 26207
تولید ناخالص داخلی از معادن 53181.00
44828 48026 54670 49904 50309
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41447.00
42835 43346 42608 41147 45407
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58168.00
60206 58650 59797 58804 61439
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 12.90
13 13 12.7 12.5 11.5
افراد شاغل 1137.00
1129 1129 1130 1131 1138
افراد بیکار 78.00
85 84 84 83 80
نرخ مشارکت نیروی کار 68.00
67.69 67.43 67.08 66.7 64.95
دستمزد 60595.00
61300 61500 61800 63513 64000
حداقل دستمزد 24000.00
24000 24000 25000 25147 25000
جمعیت 2.87
2.87 2.87 2.87 2.87 2.86
سن بازنشستگی زنان 60.67
60.67 60.67 60.83 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 57.30
59.66 59.92 59.95 59.93 59.92
نرخ بیکاری جوانان 22.60
23.83 23.56 23.88 23.5 22.89
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.5 2.6 2.6 2.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.53 0.17 0.1 0.26 0.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00
106 107 109 107 113
قیمت تولید 103.50
104 106 105 106 112
تغییر قیمت تولید کننده 2.40
3.2 2.9 1.3 2.7 2.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.00
107 108 111 109 114
تورم مواد غذایی 2.95
3.16 3.48 3.58 3.59 3.59
CPI مسکن آب و برق 104.30
104 104 104 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.30
103 104 104 105 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.00
1 1 1 1 1
عرضه پول M0 391056.23
389957 389785 389760 389756 389755
عرضه پول M1 464022.98
464181 468335 472083 475411 492145
عرضه پول M2 725399.73
724493 725871 727634 729437 746687
عرضه پول M3 1239677.96
1236213 1242703 1244285 1245465 1248987
ترازنامه بانک 1447341.94
1443792 1445437 1447088 1448709 1463332
نرخ بهره سپرده 0.10
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 1.90
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
وام به بخش خصوصی 320863.20
312370 307638 303092 298719 263578
ترازنامه بانک مرکزی 504421.70
506771 507802 507577 507495 507489
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -27740.00
-29700 -39000 -28900 -33400 -38500
صادرات 20375.00
25100 22500 26200 24600 25500
واردات 48115.00
54800 61500 55100 58000 64000
حساب جاری -172.59
-187 -246 -187 -238 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.40
-6.6 -6.6 -4.9 -4.9 -4.2
گردش سرمایه -264.52
-222 -199 -243 -210 -222
ذخایر طلا 1.60
1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283.50
228 251 247 258 246
بدهی خارجی 8111.40
7977 7975 8005 8023 8134
تولید نفت خام 15.00
14.94 14.93 14.93 14.92 14.92
شاخص تروریسم 1.49
1 1.04 1 0.95 0.74
ورود توریست 1242616.00
1125700 1136200 1135200 1135300 1135300
حواله 147.40
166 171 153 162 167
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.92
68.5 68.5 67.8 67.8 66.3
بودجه دولت -2.00
-1.6 -1.6 -2.36 -2.39 -1
ارزش بودجه دولت 3101.00
-483 -2581 -1580 -1176 -1699
هزینه های دولت 37646.00
41521 44877 38700 42043 47011
درآمدهای دولت 255873.00
239345 199284 211357 217170 212998
بدهی های دولت 1028219.00
1041384 1034931 1037829 1038218 1043434
هزینه های مالی 252772.00
239828 202662 212938 218346 214697
مخارج نظامی 151.55
151 160 160 160 159
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70
29.64 29.54 29.64 29.73 30.66
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار -1.40
-1.18 -2.5 -0.78 -0.08 -5
تولید صنعتی 2.40
3.5 4.64 4.94 5.05 4.1
تغییرات موجودی انبار 128787.00
135277 135354 135233 135112 134902
سرعت اینترنت 6792.76
8060 8292 8336 8486 9890
آدرس های IP 122132.00
123815 121883 124496 122244 123121
تولید صنعتی 9.40
3.35 5.3 3.75 5.76 5.13
آسانی کسب و کار 65.00
78 78 75 72 68
شاخص رقابتی 4.18
4.1 4.1 4.15 4.17 3.92
رتبه رقابتی 75.00
75 75 75 75 75
شاخص فساد مالی 38.00
38 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 91.00
95 99 101 103 103
استخراج معدن -3.30
2.79 5.07 5.43 5.86 2.99
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.50
-10.62 -10 -10.6 -11.15 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.30
4.4 5.34 5.15 4.73 4.65
هزینه های مصرف کننده 262816.00
277386 272921 270175 304590 285899
قیمت گازوئیل 1.66
1.69 1.6 1.51 1.43 1.13
شاخص خوشبینی اقتصادی 106.60
110 111 109 112 111
نرخ وام بانکی 4.08
4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
تسهیلات اعتباری خریدار 172202.50
172220 173067 173835 174533 178800
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 6.10
14.06 14.05 12.93 11.7 12.24
جواز ساختمان 221.00
280 250 340 330 350
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00
23 23 22 22 22
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50
24.5 24.5 25 25 25
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50
9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 1.95
46.83 124 94 81.56 86.11
درجه حرارت 3.89
21.04 8.9 4.86 19.25 12.92