آلبانی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.36 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4
نرخ بیکاری 14.30 13.8 13.6 13.2 13 11.5
نرخ تورم 1.60 2.1 2.2 2.3 2.5 3
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
موازنه تجاری -29119.30 -29660 -29114 -28654 -28202 -24886
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 69.8 69.5 69.5 69.5 68.8
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 113.35 113 112 111 110 96.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.36 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.06 3.4 3.3 3.2 3 2.2
تولید ناخالص داخلی 11.93 11.96 11.82 11.55 11.27 14.55
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 362258.40 361732 360892 359886 358839 349729
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76988.90 97904 98598 102850 104116 124183
تولید ناخالص داخلی سرانه 4711.99 4660 4750 4750 4750 4970
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11424.63 11615 11623 11632 11641 11516
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 64138.76 64099 63897 63845 63657 62604
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 38721.32 38840 39733 39254 39234 37224
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22063.78 21659 21418 20943 20622 18311
تولید ناخالص داخلی از معادن 48591.73 48262 48033 47529 47457 45274
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 40065.56 39630 39485 39576 39432 38903
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57257.98 56429 56120 55840 55581 53996
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 14.30 13.8 13.6 13.2 13 11.5
افراد بیکار 92.00 90.42 91.62 93.83 96.9 140
افراد شاغل 1091.00 1089 1087 1084 1081 1055
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90 64.23 63.78 63.37 63.15 63.99
دستمزد 60500.00 61817 62436 62614 62770 62483
حداقل دستمزد 24000.00 24235 24380 24393 24413 24247
جمعیت 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ بیکاری جوانان 26.60 26.39 26.58 27.18 27.28 28.44
نرخ اشتغال 57.30 55.64 55.31 54.47 53.65 53.75
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.60 2.1 2.2 2.3 2.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.71 0.86 0.94 0.99 1.03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.10 104 105 106 103 119
قیمت تولید 101.40 104 106 106 101 116
تغییر قیمت تولید کننده 5.03 4.1 3.6 3.6 3.2 2.8
تورم مواد غذایی 3.50 3.82 4.01 4.06 4.07 4.08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.31 100 99.95 99.79 99.62 98.24
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2
عرضه پول M0 390563.42 390563 390149 389821 389512 386779
عرضه پول M1 438290.79 438183 437819 437453 437087 433820
عرضه پول M2 720532.20 718803 718334 718054 717808 715665
عرضه پول M3 1250280.32 1254442 1254891 1254640 1254174 1249155
ترازنامه بانک 1449316.80 1462012 1466859 1468732 1468920 1453502
نرخ بهره سپرده 0.25 0.27 0.3 0.33 0.36 0.61
نرخ وام 2.25 2.29 2.34 2.39 2.43 2.83
وام به بخش خصوصی 336191.00 336930 337393 337624 337761 338384
ترازنامه بانک مرکزی 510160.63 511853 511064 509663 508134 494672
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -29119.30 -29660 -29114 -28654 -28202 -24886
صادرات 24044.10 21643 22654 22244 22174 21210
واردات 53163.40 51955 51817 51430 51043 47845
حساب جاری -231.04 -223 -209 -220 -214 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.10 -8.2 -6.6 -6.6 -6.6 -4.2
گردش سرمایه -86.55 -94.49 -103 -86.14 -82.69 -40.88
ذخایر طلا 1.57 1.59 1.61 1.62 1.64 1.76
حواله 137.24 167 147 157 163 169
شاخص تروریسم 1.10 0.23 0.15 0.07 -0.01 0.92
ورود توریست 1157354.00 754800 600500 1166500 2302900 795400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 167.90 213 191 193 191 170
تولید نفت خام 21.00 20.9 20.81 20.71 20.62 19.82
بدهی خارجی 7958.22 8011 8001 7994 7981 7508
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.95 69.8 69.5 69.5 69.5 68.8
بودجه دولت -2.20 -2 -1.6 -1.6 -1.6 -1
ارزش بودجه دولت 101.00 -13046 -15004 -15279 -15282 -15268
هزینه های دولت 38656.70 42016 42795 43614 44310 48592
درآمدهای دولت 284279.00 151510 128568 125818 125877 126002
بدهی های دولت 1015366.00 1019762 1021302 1014995 1009045 926568
هزینه های مالی 284178.00 149246 135922 140270 141743 141515
مخارج نظامی 141.80 142 142 142 141 141
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 2.80 -2.8 -0.72 -2.63 -4.2 -5
تولید صنعتی 13.40 16.62 14.23 12.3 10.84 9.87
تغییرات موجودی انبار 192706.26 142979 123856 104733 85610 62884
استخراج معدن 35.10 42.74 36.04 30.87 26.41 18.12
تولید صنعتی -0.70 9.86 10.47 9.82 8.74 8.1
شاخص رقابتی 4.18 4.1 4.1 4.1 4.1 4.06
رتبه رقابتی 75.00 77 77 77 77 92
شاخص فساد مالی 39.00 39 39 39 39 36
رتبه فساد مالی 83.00 82 84 87 90 109
آسانی کسب و کار 58.00 115 105 94 84 56
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -10.5 -11.23 -11.03 -10.88 -12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.14 4.97 4.63 4.71 4.87 4.89
هزینه های مصرف کننده 286645.90 314692 323860 332143 339612 378992
قیمت گازوئیل 1.52 1.51 1.49 1.49 1.48 1.41
تسهیلات اعتباری خریدار 167320.20 169337 169679 169534 169160 164536
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 24.20 15.76 14.13 12.95 12.25 11.14
جواز ساختمان 101.00 56.91 74.38 77.41 70.52 79.77
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15.3 14.76 14.5 14.23 13.24
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23.83 22.14 20.46 18.77 12.08
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 27.90 27.9 27.9 27.9 27.9 27.9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.70 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.20 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2