شاخص یاب

افغانستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2017-12
نرخ تورم 0.2 2018-09
موازنه تجاری -6961 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 76.01 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 20.82 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 618 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1804 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139181 AFN Million 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65138 AFN Million 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51872 AFN Million 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4206 AFN Million 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274350 AFN Million 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 140570 AFN Million 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 235 AFN Million 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637 AFN Million 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 % 2017-12
جمعیت 29.7 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 % 2018-09
اندازه اصل تورم 2.3 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 110 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی -1.9 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6961 USD - میلیون 2017-12
صادرات 832 USD - میلیون 2017-12
واردات 7793 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری -595 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2016-12
ذخایر طلا 21.9 تن 2018-09
شاخص تروریسم 9.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -10433 AFN Million 2017-12
هزینه های دولت 174187 AFN Million 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.9 % 2017-12
مخارج نظامی 181 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1902 KBps 2017-03
آدرس های IP 14505 IP 2017-03
تولید سیمان 186 هزاران تن 2016-12
تغییرات موجودی انبار 544374 AFN Million 2017-12
شاخص فساد مالی 15 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 177 2017-12
آسانی کسب و کار 167 2018-12
تولید الکتریسیته 1076 گیگاوات ساعت 2016-12
استخراج معدن 3697 % 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1112235 AFN Million 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.04 mm 2015-12
درجه حرارت 2.88 celsius 2015-12