شاخص یاب

افغانستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 75.1 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2017-12
نرخ بیکاری 8.8 2017-12
نرخ تورم 1.1 2018-11
موازنه تجاری -6961 2017-12
حساب جاری -595 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.6 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2017-12
تولید ناخالص داخلی 20.82 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 618 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1804 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139181 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65138 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51872 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4206 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274350 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 140570 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 235 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2017-12
جمعیت 29.7 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2018-11
اندازه اصل تورم 2.7 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2018-11
CPI مسکن آب و برق 111 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2018-11
تورم مواد غذایی -0.5 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6961 2017-12
حساب جاری -595 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 2016-12
صادرات 832 2017-12
واردات 7793 2017-12
ذخایر طلا 21.9 2018-12
شاخص تروریسم 9.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.6 2017-12
بودجه دولت -0.7 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -10433 2017-12
هزینه های دولت 174187 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.9 2017-12
مخارج نظامی 181 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1902 2017-03
آدرس های IP 14505 2017-03
تولید سیمان 186 2016-12
تغییرات موجودی انبار 544374 2017-12
شاخص فساد مالی 15 2017-12
رتبه فساد مالی 177 2017-12
آسانی کسب و کار 167 2018-12
تولید الکتریسیته 1076 2016-12
استخراج معدن 3697 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1112235 2017-12