شاخص یاب

افغانستان

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2017-12
نرخ تورم -1.1 2018-05
موازنه تجاری -5938 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 73.01 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 20.82 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 618 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1804 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 114632 AFN Million 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64903 AFN Million 2016-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51469 AFN Million 2016-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 3704 AFN Million 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 265736 AFN Million 2016-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136478 AFN Million 2016-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231 AFN Million 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 236173 AFN Million 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 % 2017-12
جمعیت 29.7 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.1 % 2018-05
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی -3.6 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 264 نقاط شاخص 2016-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5938 USD - میلیون 2016-12
صادرات 596 USD - میلیون 2016-12
واردات 6534 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -595 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2016-12
ذخایر طلا 21.9 تن 2018-06
شاخص تروریسم 9.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.6 % 2017-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -9851 AFN Million 2016-12
هزینه های دولت 164515 AFN Million 2016-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12 % 2016-12
مخارج نظامی 181 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1902 KBps 2017-03
آدرس های IP 14505 IP 2017-03
تولید سیمان 186 هزاران تن 2016-12
تغییرات موجودی انبار 413413 AFN Million 2016-12
شاخص فساد مالی 15 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 177 2017-12
آسانی کسب و کار 183 2017-12
تولید الکتریسیته 1076 گیگاوات ساعت 2016-12
استخراج معدن 3697 % 2016-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 1121093 AFN Million 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.04 mm 2015-12
درجه حرارت 2.88 celsius 2015-12