افغانستان

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 68.9 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 19.47 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 596 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1740 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2016-12
جمعیت 28.6 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2017-11
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 4.7 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2017-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7151 USD - میلیون 2016-12
صادرات 571 USD - میلیون 2016-12
واردات 7723 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -595 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2016-12
ذخایر طلا 21.87 تن 2017-12
شاخص تروریسم 9.44 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 187 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1902 KBps 2017-03
آدرس های IP 14505 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 15 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 169 2016-12
آسانی کسب و کار 183 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 19.04 mm 2015-12
درجه حرارت 2.88 celsius 2015-12