افغانستان

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 68 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 19.47 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 596 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1740 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2016-12
جمعیت 28.6 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 % 2017-08
اندازه اصل تورم 3.3 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 5.9 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 15 % 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7151 USD - میلیون 2016-12
صادرات 571 USD - میلیون 2016-12
واردات 7723 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -595 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20 % 2016-12
ذخایر طلا 21.87 تن 2017-06
شاخص تروریسم 9.44 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.3 % 2016-12
بودجه دولت -0.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 187 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 15 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 169 2016-12
آسانی کسب و کار 183 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2016-12