شاخص یاب

افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.80 8.9 8.5 8.9 8.9 10
نرخ تورم -1.10 5.5 5.8 5.4 5 5.3
موازنه تجاری -5937.70 -6277 -7234 -6177 -6072 -8274
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.60 9.1 9.1 12 12 15
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 72.16
73.81 74.39 74.96 75.54 77.89
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3.3 3.3 3 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 20.82
21 21 22 22 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 618.30
620 620 634 634 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1804.00
1810 1810 1817 1817 1841
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 236172.80
238569 234289 233268 232246 191362
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 114632.00
104768 101756 105953 110149 107388
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64902.70
66488 64660 64156 63652 61458
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51468.60
50086 49804 49480 49156 43945
تولید ناخالص داخلی از معادن 3703.50
3475 3597 3538 3479 2765
تولید ناخالص داخلی از خدمات 265736.00
266256 268792 269448 270105 276478
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 136478.40
139053 139967 140920 141874 153538
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 231.00
240 241 241 240 250
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.80
8.9 8.5 8.9 8.9 10
جمعیت 29.70
30.24 30.52 30.72 30.92 32.95
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -1.10
5.5 5.8 5.4 5 5.3
اندازه اصل تورم 1.50
1.78 1.74 1.75 1.75 1.75
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.01 0.3 0 0 0.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263.80
275 278 281 284 324
تورم مواد غذایی -3.60
5 5.2 6 5 -4.56
CPI مسکن آب و برق 108.30
108 109 108 108 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.00
108 107 107 107 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.80
117 119 118 116 131
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -5937.70
-6277 -7234 -6177 -6072 -8274
صادرات 596.46
556 686 550 545 786
واردات 6534.14
6833 7920 6727 6616 9060
حساب جاری -595.20
-527 -503 -527 -510 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -15 -12 -12 -9
ذخایر طلا 21.90
21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
شاخص تروریسم 9.44
9.49 9.48 9.5 9.51 9.6
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.60
9.1 9.1 12 12 15
بودجه دولت -0.70
-0.45 -0.51 -0.49 -0.47 -3
مخارج نظامی 180.85
190 188 184 181 178
هزینه های دولت 164514.90
167300 169374 171038 172702 191955
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 12.00
11.76 11.74 11.7 11.66 11.29
ارزش بودجه دولت -9850.60
-59191 -78790 -88068 -97346 -143097
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1901.54
1962 1964 1963 1964 1964
آدرس های IP 14505.00
14126 14110 14086 14100 14080
استخراج معدن 3697.10
3409 3761 3861 3960 2770
آسانی کسب و کار 183.00
182 181 180 180 181
تولید الکتریسیته 1076.30
1105 1109 1093 1078 957
شاخص فساد مالی 15.00
14 14 14 14 14
رتبه فساد مالی 177.00
180 183 183 183 174
تولید سیمان 186.30
195 210 202 194 165
تغییرات موجودی انبار 413412.60
443904 450697 446843 442988 481823
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 1121093.20
1182856 1198592 1212096 1225601 1449798
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 19.04
6.48 19.46 53.54 26.63 27
درجه حرارت 2.88
24.21 8.06 3.96 24.32 14.38