شاخص یاب

افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.80 8.9 8.9 8.9 8.9 9
نرخ تورم 0.20 3.5 5.2 4.7 4.9 5.3
موازنه تجاری -6960.70 -5706 -6047 -6047 -6047 -6368
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.60 7.1 6.8 6.8 6.8 6.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 75.70
75.68 75.96 76.24 76.52 77.66
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20
2.3 2.5 2.5 2.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 20.82
21 22 22 22 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 618.30
620 634 634 634 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1804.00
1810 1817 1817 1817 1841
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265637.00
249000 257000 257000 257000 261500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139181.00
120000 135000 135000 135000 141000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65138.00
66500 69900 69900 69900 70000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 51872.00
51900 52400 52400 52400 52770
تولید ناخالص داخلی از معادن 4206.00
3800 3720 3720 3720 3960
تولید ناخالص داخلی از خدمات 274350.00
268700 271500 271500 271500 276000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 140570.00
139000 143000 143000 143000 148500
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 235.00
239 247 247 247 254
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.80
8.9 8.9 8.9 8.9 9
جمعیت 29.70
31.2 32.5 32.5 32.5 33.1
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.20
3.5 5.2 4.7 4.9 5.3
اندازه اصل تورم 2.30
1.4 1.7 1.5 1.3 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.2 0.1 0.2 0.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 262.40
275 283 283 283 292
تورم مواد غذایی -1.90
1.2 6 5 4 4
CPI مسکن آب و برق 110.10
108 108 108 108 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.10
107 107 107 107 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.20
116 118 116 117 129
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -6960.70
-5706 -6047 -6047 -6047 -6368
صادرات 831.93
627 674 674 674 692
واردات 7792.60
6333 6721 6721 6721 7060
حساب جاری -595.20
-524 -558 -541 -524 -516
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -12 -12 -12 -9
ذخایر طلا 21.90
21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
شاخص تروریسم 9.44
9.57 9.68 9.68 9.68 9.61
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.60
7.1 6.8 6.8 6.8 6.2
بودجه دولت -0.70
-0.4 0.5 0.5 0.5 -0.7
مخارج نظامی 180.85
177 178 178 178 175
هزینه های دولت 174187.00
177000 186000 186000 186000 191000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 11.90
11.7 11.3 11.3 11.3 11.2
ارزش بودجه دولت -10433.20
-7800 -6750 -6750 -6750 -6190
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1901.54
1964 1963 1964 1964 1964
آدرس های IP 14505.00
14110 14086 14100 14081 14080
استخراج معدن 3697.10
3990 4060 4060 4060 4700
آسانی کسب و کار 167.00
182 181 181 181 183
تولید الکتریسیته 1076.30
1105 1147 1147 1147 1178
شاخص فساد مالی 15.00
15 15 15 15 15
رتبه فساد مالی 177.00
177 177 177 177 177
تولید سیمان 186.30
195 210 210 210 224
تغییرات موجودی انبار 544374.00
450600 432100 432100 432100 481000
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 1112235.00
1198000 1230000 1230000 1230000 1250000
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 19.04
19.46 53.54 26.63 26.63 27
درجه حرارت 2.88
8.06 3.96 24.32 18.17 14.38