شاخص یاب

افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 75.28 75.45 75.75 76.05 76.36 76.97