افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 69.35
70.18 70.61 71.05 71.49 73.28
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40
3.3 3.3 3.3 3.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 19.47
21 21 21 21 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 596.30
620 620 592 620 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1739.60
1730 1728 1768 1768 1841
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.50
8.5 8.5 8.5 8.5 10
جمعیت 28.60
28.45 28.93 29.41 29.59 31.26
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.10
5.3 5.5 5.8 5.8 5.3
اندازه اصل تورم 1.60
2.44 2.66 2.89 3.08 3.88
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
-0.18 -0.11 -0.12 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.50
110 109 108 108 112
تورم مواد غذایی 4.70
4.94 5.11 5.21 5.25 5.27
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 15.00
15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -7151.00
-6357 -6356 -6356 -6355 -3959
صادرات 571.41
558 550 686 686 786
واردات 7722.80
6927 6946 6966 7920 9060
حساب جاری -595.20
-1104 -1243 -1379 -1510 -2256
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -15 -15 -15 -9
ذخایر طلا 21.87
21.87 21.87 21.87 21.87 21.87
شاخص تروریسم 9.44
9.47 9.43 9.39 9.37 9.01
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.30
9.1 9.1 9.1 9.1 15
بودجه دولت -0.70
-2.52 -2.52 -2.52 -2.9 -6.38
مخارج نظامی 187.20
227 226 225 224 247
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1901.54
1860 1834 1807 1779 1610
آدرس های IP 14505.00
13544 13391 13247 13098 12317
آسانی کسب و کار 183.00
179 179 178 177 170
شاخص فساد مالی 15.00
16 18 20 20 23
رتبه فساد مالی 169.00
162 164 166 169 163
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 19.04
53.43 26.27 6.48 19.46 27
درجه حرارت 2.88
3.95 19.94 24.21 8.06 14.38