افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 71.50
69.69 70.14 70.59 71.04 72.87
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3.3 3.3 3.3 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 19.47
21 21 21 22 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 596.30
620 620 620 634 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1739.60
1651 1648 1768 1785 1841
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.80
8.5 8.55 8.5 8.57 10
جمعیت 29.70
29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.20
5.5 5.5 5.8 5.2 5.3
اندازه اصل تورم 2.00
2.44 2.66 2.89 3.08 4.09
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
-0.11 -0.12 0.3 -0.12 0.3
تورم مواد غذایی -1.60
-1 5 5.2 6 7.25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.70
119 117 119 118 131
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -5937.70
-5938 -5938 -7234 -5938 -8274
صادرات 596.46
596 596 686 596 786
واردات 6534.14
6534 6534 7920 6534 9060
حساب جاری -595.20
-1243 -1379 -1510 -1631 -2474
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -15 -15 -12 -9
ذخایر طلا 21.90
21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
شاخص تروریسم 9.44
9.47 9.43 9.39 9.37 8.79
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 7.60
9.1 9.1 9.1 12 15
بودجه دولت -0.70
-2.52 -2.52 -2.52 -2.9 -7.26
مخارج نظامی 180.85
193 199 206 207 202
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1901.54
1860 1834 1807 1779 1530
آدرس های IP 14505.00
13544 13391 13247 13098 11979
آسانی کسب و کار 183.00
179 179 178 177 168
شاخص فساد مالی 15.00
15 15 15 15 15
رتبه فساد مالی 177.00
177 177 177 177 177
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 18 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 19.04
26.27 6.48 19.46 53.54 27
درجه حرارت 2.88
19.94 24.21 8.06 3.96 14.38