افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 68.32 67.65 66.96 66.28 65.6 58.08
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 1.9 1.9 3.3 3.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 19.47 20 20 21 21 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 596.30 614 614 620 620 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1739.60 1750 1750 1629 1613 1841
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 8.50 9 9 8.5 8.5 10
جمعیت 28.60 29.01 29.5 29.71 29.92 31.82
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 5.10 5.6 5.1 5.3 5.5 5.3
اندازه اصل تورم 3.00 3.06 3.48 3.58 3.75 4.48
نرخ تورم (ماهانه) -1.40 -0.15 0.4 -0.16 -0.13 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.50 114 115 116 117 112
تورم مواد غذایی 7.40 6.87 5.66 5.32 5.27 5.41
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -7151.00 -6389 -6319 -6440 -6561 -6927
صادرات 571.41 624 647 626 631 786
واردات 7722.80 7560 7400 7441 7496 9060
حساب جاری -595.20 -438 -555 -492 -518 -517
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.00 -19 -19 -15 -15 -9
ذخایر طلا 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87
شاخص تروریسم 9.44 9.59 9.64 9.68 9.73 10.32
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.30 8.5 8.5 9.1 9.1 15
بودجه دولت -0.70 -0.45 -0.51 -0.49 -0.47 -0.34
مخارج نظامی 187.20 198 204 203 202 188
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 183.00 176 176 176 176 179
شاخص فساد مالی 15.00 18 20 20 20 23
رتبه فساد مالی 169.00 169 171 171 172 175
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10