افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 68.56 67.37 66.69 66.01 65.33 57.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 1.9 3.3 3.3 3.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 19.47 20 21 21 21 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 596.30 614 620 620 588 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1739.60 1750 1723 1719 1716 1841
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.50 9 8.5 8.5 8.52 10
جمعیت 28.60 29.41 29.59 29.77 29.95 31.26
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.80 5.1 5.3 5.5 3.8 5.3
اندازه اصل تورم 2.40 2.99 3.06 3.31 3.46 4.27
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 -0.15 -0.13 -0.13 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.50 111 110 110 109 112
تورم مواد غذایی 5.40 4.14 4.29 4.68 4.97 5.21
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -7151.00 -6355 -6117 -5879 -5641 -3959
صادرات 571.41 647 531 519 508 786
واردات 7722.80 7400 6769 6553 6337 9060
حساب جاری -595.20 -954 -1104 -1243 -1379 -2256
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00 -19 -15 -15 -31.89 -9
ذخایر طلا 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87
شاخص تروریسم 9.44 9.39 9.37 9.36 9.34 9.01
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.30 8.5 9.1 9.1 10.82 15
بودجه دولت -0.70 -2.52 -2.9 -3.28 -3.66 -6.38
مخارج نظامی 187.20 228 227 226 225 247
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 1901.54 1909 1885 1860 1834 1610
آدرس های IP 14505.00 13893 13748 13544 13391 12317
آسانی کسب و کار 183.00 180 179 179 178 170
شاخص فساد مالی 15.00 20 20 20 20 23
رتبه فساد مالی 169.00 169 169 169 169 163
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 19.00 26.03 26.05 26.05 26.04 26.05
درجه حرارت 2.00 3.58 7.67 22.25 18.14 5.29