افغانستان

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 68.90
70.18 70.61 71.05 71.49 73.28
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3.3 3.3 3.3 3.3 5.2
تولید ناخالص داخلی 19.47
21 21 21 21 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 596.30
620 620 620 620 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1739.60
1768 1768 1768 1768 1841
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.50
8.5 8.5 8.5 8.5 10
جمعیت 29.70
29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.10
5.3 5.5 5.5 5.8 5.3
اندازه اصل تورم 1.60
2.1 2.44 2.66 2.89 4.09
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
-0.18 -0.11 -0.12 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.70
111 111 110 110 112
تورم مواد غذایی 4.70
4.75 4.94 5.11 5.21 5.27
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 15.00
15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -5938.00
-5938 -5938 -5938 -7234 -8274
صادرات 596.46
596 596 596 686 786
واردات 6534.14
6534 6534 6534 7920 9060
حساب جاری -595.20
-1104 -1243 -1379 -1510 -2256
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -20.00
-15 -15 -15 -15 -9
ذخایر طلا 21.87
21.87 21.87 21.87 21.87 21.87
شاخص تروریسم 9.44
9.19 9.19 9.19 9.19 8.79
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 8.30
9.1 9.1 9.1 9.1 15
بودجه دولت -0.70
-5.32 -5.32 -5.32 -5.32 -7.26
مخارج نظامی 187.20
231 231 231 231 239
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1901.54
1885 1860 1834 1807 1530
آدرس های IP 14505.00
13748 13544 13391 13247 11979
آسانی کسب و کار 183.00
173 173 173 173 168
شاخص فساد مالی 15.00
15 15 15 15 15
رتبه فساد مالی 177.00
177 177 177 177 177
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 19.04
53.43 26.27 6.48 19.46 27
درجه حرارت 2.88
3.95 19.94 24.21 8.06 14.38