افغانستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 66.74 67.63 68.29 68.95 69.62 79.56
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 1.9 1.9 1.9 1.9 5.2
تولید ناخالص داخلی 19.30 16 16 16 16 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 619.80 618 618 617 615 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1808.00 1780 1750 1750 1750 1841
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 40.00 35 35 35 35 18
جمعیت 27.10 27.16 27.28 27.4 27.51 28.72
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 4.60 4 4.2 4.5 4.8 5.3
اندازه اصل تورم 2.90 3.05 3.05 3.09 3.08 3.08
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.1 0.1 0 0.4 0.3
تورم مواد غذایی 6.60 6.18 6.12 6.1 6.09 6.09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.40 111 112 114 115 120
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -7159.00 -6850 -6850 -6980 -6683 -6395
صادرات 570.50 647 610 589 647 786
واردات 7729.00 7400 7400 7572 7400 9060
حساب جاری -4809.97 -4827 -4976 -5124 -5273 -7406
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.00 -35.46 -33.8 -32.14 -30.48 -49.29
ذخایر طلا 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87
شاخص تروریسم 9.44 9.5 9.54 9.59 9.64 10.32
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 6.60 8.5 8.5 8.5 8.5 15
بودجه دولت -0.70 -0.81 -0.61 -0.42 -0.22 0.29
مخارج نظامی 217.30 250 244 237 240 256
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص فساد مالی 15.00 14 16 18 20 23
رتبه فساد مالی 169.00 164 162 160 159 138
آسانی کسب و کار 183.00 177 176 176 176 179
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10