افغانستان

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 66.50 67.42 68.09 68.75 69.42 80.1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -2 1.9 1.9 1.9 5.2
تولید ناخالص داخلی 19.20 17 16 16 16 23
تولید ناخالص داخلی سرانه 623.90 618 618 617 615 642
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1820.30 1780 1750 1750 1750 1841
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 40.00 40 35 35 35 18
جمعیت 27.10 27.51 27.61 27.7 27.79 28.72
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 6.69 6.9 7.1 6.8 6.1 5.3
اندازه اصل تورم 5.13 5.1 5.11 5.1 5.11 5.11
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 0.6 0.1 0.1 0.03 0.3
تورم مواد غذایی 8.11 8.18 8.13 8.12 8.11 8.11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.70 133 136 124 128 130
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 15.00 15 15 15 15 15
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -7159.00 -6850 -6850 -6850 -6546 -6395
صادرات 570.50 610 647 610 599 786
واردات 7729.00 7460 7400 7400 7136 9060
حساب جاری -4809.97 -5273 -5412 -5551 -5690 -7406
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.00 -30.48 -32.44 -34.4 -36.37 -49.29
ذخایر طلا 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87 21.87
شاخص تروریسم 9.44 9.64 9.68 9.73 9.78 10.32
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.11 7.09 7.07 7.05 7.22
بودجه دولت -0.70 -0.22 -0.16 -0.09 -0.03 0.29
مخارج نظامی 217.30 250 244 237 240 256
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص فساد مالی 11.00 10.96 10.96 10.96 10.97 10.97
رتبه فساد مالی 166.00 159 157 155 153 138
آسانی کسب و کار 183.00 177 176 176 176 179
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10