Bonds

Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.2783 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.77% Jul/27
UK 1.23 0.05 0.05% 0.10% 0.23% -0.22% Jul/26
Japan 0.07 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 0.36% Jul/27
Germany 0.56 0.07 0.07% 0.14% 0.23% 0.39% Jul/26
Greece 5.31 0.02 0.02% -2.52% -1.70% -6.01% Jul/26
Netherlands 0.67 0.06 0.06% 0.05% 0.11% 0.28% Jul/26
Spain 1.55 0.09 0.09% -0.09% -0.06% -0.03% Jul/26
Italy 2.12 0.01 0.01% -0.06% 0.11% 0.91% Jul/26
Brazil 10.11 0.06 -0.02% -0.01% -0.69% -1.87% Jul/26
France 0.81 0.00 0.01% 0.02% 0.09% 0.68% Jul/26
Portugal 2.97 0.01 0.01% -0.08% -0.06% 0.42% Jul/26
Switzerland 0.03 0.01 -0.01% 0.09% 0.27% 0.30% Jul/26
Australia 2.69 0.05 -0.05% -0.07% 0.22% 0.81% Jul/27
New Zealand 2.94 0.03 0.03% -0.21% -0.17% -0.13% Jul/27
Canada 1.97 0.00 0.00% 0.07% 0.40% 0.89% Jul/26
Mexico 6.86 0.02 -0.02% -0.34% -0.37% 0.66% Jul/26
India 6.42 0.10 0.10% 0.09% 0.03% -0.47% Jul/27

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.2783 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.77% Jul/27
US 1M 1.01 0.02 0.01% 0.04% 0.20% 0.76% Jul/26
US 3M 1.13 0.04 -0.01% 0.10% 0.18% 0.85% Jul/26
US 6M 1.13 0.03 0.03% -0.02% 0.01% 0.75% Jul/26
US 52W 1.25 0.04 0.04% 0.01% 0.07% 0.78% Jul/27
US 2Y 1.35 0.00 0.00% -0.03% 0.03% 0.74% Jul/27
US 3Y 1.50 0.06 0.05% 0.04% 0.08% 0.69% Jul/26
US 5Y 1.83 0.01 0.01% -0.06% 0.07% 0.88% Jul/27
US 7Y 2.09 0.06 0.07% 0.07% 0.17% 0.75% Jul/26
US 20Y Bond 2.61 0.00 0.00% -0.04% 0.12% 0.70% Jul/19
US 30Y 2.89 0.02 0.08% 0.06% 0.21% 0.63% Jul/26

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.23 0.05 0.05% 0.10% 0.23% -0.22% Jul/26
UK 1M 0.48 0.34 -0.01% 0.00% 0.00% -0.21% Jul/26
UK 3M 0.15 0.04 0.00% -0.01% 0.00% -0.17% Jul/26
UK 6M 0.25 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.10% Jul/26
UK 52W 0.31 0.02 0.01% 0.05% 0.08% 0.16% Jul/26
UK 2Y 0.28 0.01 0.01% 0.19% 0.13% -0.06% Jul/26
UK 3Y 0.33 0.03 0.03% 0.03% 0.10% 0.16% Jul/26
UK 5Y 0.59 0.03 0.05% 0.02% -0.85% 0.26% Jul/26
UK 7Y 0.86 0.03 0.05% 0.04% 0.18% 0.28% Jul/26
UK 20Y 1.76 0.02 0.05% 0.03% 0.21% 0.22% Jul/26
UK 30Y 1.87 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% -0.42% Jul/26

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.07 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 0.36% Jul/27
Japan 1M -0.05 0.01 0.01% -0.01% 0.04% 0.11% Jul/26
Japan 3M -0.12 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% 0.11% Jul/26
Japan 6M -0.10 0.01 0.00% -0.02% -0.01% 0.17% Jul/26
Japan 52W -0.10 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.23% Jul/26
Japan 2Y -0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.22% Jul/26
Japan 3Y -0.07 0.01 0.00% 0.00% 0.02% 0.26% Jul/26
Japan 5Y -0.05 0.01 0.00% -0.02% 0.01% 0.28% Jul/26
Japan 7Y 0.00 0.01 0.00% -0.01% 0.02% 0.35% Jul/26
Japan 20Y 0.60 0.01 0.00% 0.00% 0.02% 0.41% Jul/26
Japan 30Y 0.87 0.01 -0.01% -0.01% 0.05% 0.59% Jul/26

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany 0.56 0.07 0.07% 0.14% 0.23% 0.39% Jul/26
Germany 1M -0.80 0.04 0.04% 0.10% 0.08% -0.09% Jul/26
Germany 3M -0.73 0.01 0.01% -0.09% 0.12% 0.01% Jul/26
Germany 6M -0.69 0.02 -0.02% 0.01% 0.06% -0.08% Jul/26
Germany 52W -0.68 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.06% Jul/26
Germany 2Y -0.67 0.00 0.00% -0.03% -0.05% -0.05% Jul/26
Germany 3Y -0.56 0.01 -0.01% -0.03% 0.02% 0.07% Jul/26
Germany 5Y -0.15 0.01 -0.01% -0.02% 0.23% 0.34% Jul/26
Germany 7Y 0.10 0.01 -0.01% -0.02% 0.23% 0.49% Jul/26
Germany 30Y 1.32 0.01 -0.01% 0.02% 0.28% 0.86% Jul/26

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 0.81 0.00 0.01% 0.02% 0.09% 0.68% Jul/26
France 1M -0.53 0.05 -0.06% 0.00% 0.06% 0.02% Jul/26
France 52W -0.54 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.02% Jul/26
France 20Y 1.49 0.01 0.06% -0.01% 0.21% 0.73% Jul/26
France 2Y -0.52 0.00 -0.01% -0.04% 0.01% 0.03% Jul/26
France 30Y 1.87 0.00 0.05% 0.00% 0.20% 0.92% Jul/26
France 3M -0.62 0.01 -0.01% -0.05% -0.01% -0.06% Jul/26
France 3Y -0.40 0.02 0.02% 0.01% 0.07% 0.12% Jul/26
France 5Y -0.07 0.03 0.04% -0.02% 0.16% 0.31% Jul/26
France 6M -0.55 0.03 0.01% 0.01% 0.12% 0.04% Jul/26
France 7Y 0.27 0.01 0.05% -0.02% 0.22% 0.46% Jul/26

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 2.12 0.01 0.01% -0.06% 0.11% 0.91% Jul/26
Italy 1M -0.53 0.08 0.07% 0.03% 0.29% -0.07% Jul/26
Italy 52W -0.33 0.00 0.01% 0.01% 0.03% -0.16% Jul/26
Italy 20Y 2.82 0.01 0.07% -0.04% 0.26% 1.00% Jul/26
Italy 2Y -0.14 0.00 0.01% -0.03% 0.01% -0.12% Jul/26
Italy 30Y 3.24 0.00 0.08% -0.04% 0.23% 1.02% Jul/26
Italy 3M -0.47 0.03 -0.02% -0.10% -0.11% -0.22% Jul/26
Italy 3Y 0.20 0.02 0.02% -0.04% 0.08% 0.20% Jul/26
Italy 5Y 0.79 0.02 0.05% -0.04% 0.14% 0.50% Jul/26
Italy 6M -0.38 0.01 -0.01% -0.03% -0.04% -0.19% Jul/26
Italy 7Y 1.50 0.01 0.06% -0.05% 0.18% 0.83% Jul/26

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 7.86 0.05 -0.05% 0.08% 0.18% -0.81% Jul/26
Russia 1M 8.93 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -1.85% Jul/26
Russia 52W 7.94 0.09 0.02% 0.02% 0.26% -1.95% Jul/26
Russia 20Y 8.12 0.00 0.00% 0.02% 0.03% -0.56% Jul/26
Russia 2Y 8.09 0.02 -0.03% 0.04% 0.14% -1.20% Jul/26
Russia 3M 8.87 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -2.09% Jul/26
Russia 3Y 8.11 0.01 0.06% 0.08% 0.13% -1.13% Jul/26
Russia 5Y 8.05 0.04 -0.01% 0.12% 0.19% -0.74% Jul/26
Russia 6M 8.76 0.00 -0.01% -0.01% 0.00% -2.24% Jul/26
Russia 7Y 8.02 0.04 0.00% 0.07% 0.16% -0.66% Jul/26

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.64 0.01 0.02% -0.04% 0.04% 0.00% Jul/26
Australia 20Y 3.27 0.04 0.01% -0.07% 0.25% 0.74% Jul/26
Australia 2Y 1.84 0.01 0.01% -0.07% 0.18% 0.29% Jul/26
Australia 30Y 3.58 0.04 0.00% -0.07% 0.25% 0.30% Jul/26
Australia 3Y 2.02 0.01 0.01% -0.07% 0.24% 0.50% Jul/26
Australia 5Y 2.23 0.00 0.01% -0.07% 0.20% 0.63% Jul/26
Australia 7Y 2.56 0.03 0.01% -0.06% 0.33% 0.78% Jul/26
Australia 2.69 0.05 -0.05% -0.07% 0.22% 0.81% Jul/27
New Zealand 2.94 0.03 0.03% -0.21% -0.17% -0.13% Jul/27

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1M 0.70 0.03 0.01% 0.04% 0.19% 0.23% Jul/26
Canada 52W 1.14 0.01 0.06% 0.07% 0.30% 0.56% Jul/26
Canada 20Y 2.31 0.02 0.09% 0.13% 0.43% 0.61% Jul/26
Canada 2Y 1.29 0.04 0.05% 0.13% 0.42% 0.73% Jul/26
Canada 30Y 2.35 0.01 0.09% 0.13% 0.41% 0.63% Jul/26
Canada 3M 0.74 0.01 0.04% 0.05% 0.16% 0.24% Jul/26
Canada 3Y 1.41 0.04 0.05% 0.09% 0.43% 0.85% Jul/26
Canada 5Y 1.59 0.05 0.07% 0.15% 0.51% 0.96% Jul/26
Canada 6M 0.93 0.02 0.03% 0.03% 0.28% 0.36% Jul/26
Canada 7Y 1.77 0.06 0.09% 0.15% 0.57% 0.98% Jul/26
Canada 1.97 0.00 0.00% 0.07% 0.40% 0.89% Jul/26

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.65 0.04 0.04% 0.00% 0.21% 0.66% Jul/26
China 52W 3.39 0.01 0.00% -0.05% -0.09% 1.14% Jul/26
China 20Y 4.02 0.02 0.02% 0.05% 0.04% 0.71% Jul/26
China 2Y 3.49 0.01 0.00% 0.00% -0.08% 1.02% Jul/26
China 30Y 4.09 0.01 0.05% 0.08% 0.07% 0.64% Jul/26
China 3Y 3.51 0.02 0.00% 0.00% -0.06% 1.00% Jul/26
China 5Y 3.58 0.02 0.01% 0.03% 0.04% 0.95% Jul/26
China 7Y 3.68 0.01 0.01% 0.04% 0.04% 0.84% Jul/26

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 52W 6.34 0.01 0.01% -0.07% -0.06% -0.50% Jul/26
India 2Y 6.32 0.02 0.03% 0.02% -0.05% -0.55% Jul/26
India 30Y 7.07 0.02 0.02% -0.02% -0.01% -0.44% Jul/26
India 3M 6.09 0.01 0.02% -0.06% -0.16% -0.49% Jul/26
India 3Y 6.46 0.01 0.02% -0.02% -0.02% -0.49% Jul/26
India 5Y 6.54 0.01 0.03% -0.02% -0.15% -0.59% Jul/26
India 6M 6.24 0.04 0.00% -0.12% -0.10% -0.55% Jul/26
India 7Y 6.73 0.01 0.03% -0.04% 0.02% -0.49% Jul/26
India 6.42 0.10 0.10% 0.09% 0.03% -0.47% Jul/27

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 10.11 0.06 -0.02% -0.01% -0.69% -1.87% Jul/26
Brazil 52W 8.31 0.03 0.02% -0.12% -0.49% -5.12% Jul/26
Brazil 2Y 8.69 0.02 0.04% -0.07% -0.63% -3.89% Jul/26
Brazil 3M 8.96 0.01 -0.03% -0.14% -0.48% -5.22% Jul/26
Brazil 3Y 9.30 0.02 0.04% -0.10% -0.69% -3.01% Jul/26
Brazil 5Y 9.83 0.04 0.08% 0.02% -0.56% -2.20% Jul/26
Brazil 6M 8.51 0.03 0.01% -0.12% -0.56% -5.49% Jul/26

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.54 0.03 -0.03% -0.12% -0.16% -0.75% Jul/26
South Africa 20Y 9.54 0.03 0.03% 0.03% 0.12% 0.25% Jul/26
South Africa 2Y 7.19 0.01 0.02% -0.23% -0.24% -0.43% Jul/26
South Africa 30Y 9.80 0.04 0.06% 0.08% 0.23% 0.35% Jul/26
South Africa 3M 6.86 0.28 0.24% 0.64% 0.34% -0.86% Jul/26
South Africa 3Y 7.31 0.02 0.00% -0.18% -0.13% -0.53% Jul/26
South Africa 5Y 7.46 0.03 0.01% -0.15% -0.06% -0.59% Jul/26

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 6.94 0.01 0.01% -0.02% 0.12% -0.20% Jul/26
Indonesia 1M 5.73 0.02 0.08% -0.03% -0.04% -0.65% Jul/26
Indonesia 52W 5.74 0.14 -0.06% 0.01% -0.04% -0.71% Jul/26
Indonesia 20Y 7.60 0.03 0.03% -0.12% -0.01% 0.04% Jul/26
Indonesia 30Y 7.94 0.02 -0.04% -0.10% 0.03% 0.18% Jul/26
Indonesia 3M 5.40 0.03 0.00% -0.08% -0.33% -1.11% Jul/26
Indonesia 3Y 6.77 0.03 -0.03% -0.07% 0.01% -0.15% Jul/26
Indonesia 5Y 6.77 0.01 0.01% -0.03% 0.39% -0.17% Jul/26
Indonesia 6M 5.60 0.03 0.00% -0.05% -0.13% -0.81% Jul/26

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 2.25 0.05 0.05% -0.04% 0.10% 0.44% Jul/26
South Korea 52W 1.43 0.00 -0.03% -0.03% -0.04% 0.17% Jul/26
South Korea 20Y 2.29 0.03 -0.03% -0.03% 0.07% 0.78% Jul/26
South Korea 2Y 1.65 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% 0.39% Jul/26
South Korea 30Y 2.29 0.03 -0.03% -0.03% 0.06% 0.75% Jul/26
South Korea 3Y 1.73 0.02 -0.01% -0.03% 0.02% 0.49% Jul/26
South Korea 5Y 1.93 0.03 -0.01% -0.04% 0.05% 0.65% Jul/26

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 1M 1.85 0.05 -0.05% -0.02% -0.35% -1.71% Jul/26
Greece 20Y 6.52 0.01 0.00% 0.04% 0.14% -1.30% Jul/26
Greece 2Y 3.36 0.16 -0.09% -0.21% -0.74% -4.64% Jul/26
Greece 3M 2.21 0.02 0.08% 0.00% -0.08% -1.16% Jul/26
Greece 6M 2.24 0.00 -0.01% -0.06% -0.13% -0.86% Jul/26
Greece 5.31 0.02 0.02% -2.52% -1.70% -6.01% Jul/26

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 2.97 0.01 0.01% -0.08% -0.06% 0.42% Jul/26
Portugal 52W -0.27 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.32% Jul/26
Portugal 20Y 3.65 0.01 0.08% -0.04% 0.03% -0.02% Jul/26
Portugal 2Y 0.10 0.02 0.00% -0.02% -0.04% -0.56% Jul/26
Portugal 30Y 3.91 0.00 0.10% -0.02% 0.07% 0.04% Jul/26
Portugal 3M -0.27 0.02 -0.01% -0.09% 0.00% -0.26% Jul/26
Portugal 3Y 0.24 0.01 0.02% -0.05% 0.00% -0.92% Jul/26
Portugal 5Y 1.19 0.01 0.03% -0.09% -0.03% -0.69% Jul/26
Portugal 6M -0.28 0.01 0.00% 0.05% 0.03% -0.28% Jul/26
Portugal 7Y 1.99 0.01 0.02% 5.82% 5.93% 5.29% Jul/26

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.23 0.05 0.05% 0.10% 0.23% -0.22% Jul/26
UK 1M 0.48 0.34 -0.01% 0.00% 0.00% -0.21% Jul/26
UK 3M 0.15 0.04 0.00% -0.01% 0.00% -0.17% Jul/26
UK 6M 0.25 0.00 0.00% -0.02% -0.01% -0.10% Jul/26
UK 52W 0.31 0.02 0.01% 0.05% 0.08% 0.16% Jul/26
UK 2Y 0.28 0.01 0.01% 0.19% 0.13% -0.06% Jul/26
UK 3Y 0.33 0.03 0.03% 0.03% 0.10% 0.16% Jul/26
UK 5Y 0.59 0.03 0.05% 0.02% -0.85% 0.26% Jul/26
UK 7Y 0.86 0.03 0.05% 0.04% 0.18% 0.28% Jul/26
UK 20Y 1.76 0.02 0.05% 0.03% 0.21% 0.22% Jul/26
UK 30Y 1.87 0.02 -0.02% -0.05% -0.06% -0.42% Jul/26
Germany 0.56 0.07 0.07% 0.14% 0.23% 0.39% Jul/26
Germany 1M -0.80 0.04 0.04% 0.10% 0.08% -0.09% Jul/26
Germany 3M -0.73 0.01 0.01% -0.09% 0.12% 0.01% Jul/26
Germany 6M -0.69 0.02 -0.02% 0.01% 0.06% -0.08% Jul/26
Germany 52W -0.68 0.01 -0.01% 0.00% 0.01% -0.06% Jul/26
Germany 2Y -0.67 0.00 0.00% -0.03% -0.05% -0.05% Jul/26
Germany 3Y -0.56 0.01 -0.01% -0.03% 0.02% 0.07% Jul/26
Germany 5Y -0.15 0.01 -0.01% -0.02% 0.23% 0.34% Jul/26
Germany 7Y 0.10 0.01 -0.01% -0.02% 0.23% 0.49% Jul/26
Germany 30Y 1.32 0.01 -0.01% 0.02% 0.28% 0.86% Jul/26
Greece 5.31 0.02 0.02% -2.52% -1.70% -6.01% Jul/26
Netherlands 0.67 0.06 0.06% 0.05% 0.11% 0.28% Jul/26
Spain 1.55 0.09 0.09% -0.09% -0.06% -0.03% Jul/26
Denmark 0.67 0.02 -0.02% 0.40% 0.49% 0.37% Jul/26
Finland 0.54 0.00 0.00% 0.26% 0.35% 0.21% Jul/26
France 0.81 0.00 0.01% 0.02% 0.09% 0.68% Jul/26
France 1M -0.53 0.05 -0.06% 0.00% 0.06% 0.02% Jul/26
France 52W -0.54 0.01 -0.01% 0.00% 0.08% 0.02% Jul/26
France 20Y 1.49 0.01 0.06% -0.01% 0.21% 0.73% Jul/26
France 2Y -0.52 0.00 -0.01% -0.04% 0.01% 0.03% Jul/26
France 30Y 1.87 0.00 0.05% 0.00% 0.20% 0.92% Jul/26
France 3M -0.62 0.01 -0.01% -0.05% -0.01% -0.06% Jul/26
France 3Y -0.40 0.02 0.02% 0.01% 0.07% 0.12% Jul/26
France 5Y -0.07 0.03 0.04% -0.02% 0.16% 0.31% Jul/26
France 6M -0.55 0.03 0.01% 0.01% 0.12% 0.04% Jul/26
France 7Y 0.27 0.01 0.05% -0.02% 0.22% 0.46% Jul/26
Greece 1M 1.85 0.05 -0.05% -0.02% -0.35% -1.71% Jul/26
Greece 20Y 6.52 0.01 0.00% 0.04% 0.14% -1.30% Jul/26
Greece 2Y 3.36 0.16 -0.09% -0.21% -0.74% -4.64% Jul/26
Greece 3M 2.21 0.02 0.08% 0.00% -0.08% -1.16% Jul/26
Greece 6M 2.24 0.00 -0.01% -0.06% -0.13% -0.86% Jul/26
Hungary 3.21 0.02 0.02% 0.11% 0.16% -0.14% Jul/26
Ireland 0.87 0.01 -0.01% 0.24% 0.31% 0.13% Jul/26
Norway 1.68 0.01 -0.01% 0.06% 0.08% 0.25% Jul/26
Sweden 0.64 0.02 -0.02% 0.07% 0.08% -0.15% Jul/26
Portugal 2.97 0.01 0.01% -0.08% -0.06% 0.42% Jul/26
Portugal 52W -0.27 0.01 -0.01% 0.01% -0.01% -0.32% Jul/26
Portugal 20Y 3.65 0.01 0.08% -0.04% 0.03% -0.02% Jul/26
Portugal 2Y 0.10 0.02 0.00% -0.02% -0.04% -0.56% Jul/26
Portugal 30Y 3.91 0.00 0.10% -0.02% 0.07% 0.04% Jul/26
Portugal 3M -0.27 0.02 -0.01% -0.09% 0.00% -0.26% Jul/26
Portugal 3Y 0.24 0.01 0.02% -0.05% 0.00% -0.92% Jul/26
Portugal 5Y 1.19 0.01 0.03% -0.09% -0.03% -0.69% Jul/26
Portugal 6M -0.28 0.01 0.00% 0.05% 0.03% -0.28% Jul/26
Portugal 7Y 1.99 0.01 0.02% 5.82% 5.93% 5.29% Jul/26
Switzerland 0.03 0.01 -0.01% 0.09% 0.27% 0.30% Jul/26
Iceland 4.81 0.05 -0.05% -0.39% -0.42% -1.55% Jul/26
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Jul/26
Lithuania 0.85 0.00 0.00% 0.40% 0.45% 0.45% Jul/26
Poland 3.34 0.02 0.02% 0.12% 0.04% 0.37% Jul/26
Romania 3.93 0.04 0.04% 0.78% 0.89% 0.38% Jul/26
Russia 7.86 0.05 -0.05% 0.08% 0.18% -0.81% Jul/26
Russia 1M 8.93 0.00 0.00% -0.01% 0.01% -1.85% Jul/26
Russia 52W 7.94 0.09 0.02% 0.02% 0.26% -1.95% Jul/26
Russia 20Y 8.12 0.00 0.00% 0.02% 0.03% -0.56% Jul/26
Russia 2Y 8.09 0.02 -0.03% 0.04% 0.14% -1.20% Jul/26
Russia 3M 8.87 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -2.09% Jul/26
Russia 3Y 8.11 0.01 0.06% 0.08% 0.13% -1.13% Jul/26
Russia 5Y 8.05 0.04 -0.01% 0.12% 0.19% -0.74% Jul/26
Russia 6M 8.76 0.00 -0.01% -0.01% 0.00% -2.24% Jul/26
Russia 7Y 8.02 0.04 0.00% 0.07% 0.16% -0.66% Jul/26
Slovakia 0.35 0.01 -0.01% 0.16% 0.22% 0.33% Jul/26
Slovenia 1.17 0.00 0.00% 0.39% 0.54% 0.55% Jul/26
Turkey 10.34 0.01 -0.01% -0.06% -0.14% 0.29% Jul/26
Bulgaria 1.75 0.00 0.00% -0.25% -0.30% -0.85% Jul/26
Croatia 2.88 0.00 0.00% -0.22% -0.29% -0.78% Jul/26
Czech Republic 0.90 0.06 -0.06% 0.41% 0.52% 0.41% Jul/26
Euro Area EFSF -0.44 0.00 0.00% -0.06% -0.04% -0.28% Jul/26
Austria 0.62 0.01 -0.01% 0.30% 0.35% 0.40% Jul/26
Belgium 0.82 0.01 -0.01% 0.03% 0.02% 0.27% Jul/26
Italy 2.12 0.01 0.01% -0.06% 0.11% 0.91% Jul/26
Italy 1M -0.53 0.08 0.07% 0.03% 0.29% -0.07% Jul/26
Italy 52W -0.33 0.00 0.01% 0.01% 0.03% -0.16% Jul/26
Italy 20Y 2.82 0.01 0.07% -0.04% 0.26% 1.00% Jul/26
Italy 2Y -0.14 0.00 0.01% -0.03% 0.01% -0.12% Jul/26
Italy 30Y 3.24 0.00 0.08% -0.04% 0.23% 1.02% Jul/26
Italy 3M -0.47 0.03 -0.02% -0.10% -0.11% -0.22% Jul/26
Italy 3Y 0.20 0.02 0.02% -0.04% 0.08% 0.20% Jul/26
Italy 5Y 0.79 0.02 0.05% -0.04% 0.14% 0.50% Jul/26
Italy 7Y 1.50 0.01 0.06% -0.05% 0.18% 0.83% Jul/26

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.2783 0.00 0.00% 0.01% 0.06% 0.77% Jul/27
US 1M 1.01 0.02 0.01% 0.04% 0.20% 0.76% Jul/26
US 3M 1.13 0.04 -0.01% 0.10% 0.18% 0.85% Jul/26
US 6M 1.13 0.03 0.03% -0.02% 0.01% 0.75% Jul/26
US 52W 1.25 0.04 0.04% 0.01% 0.07% 0.78% Jul/27
US 2Y 1.35 0.00 0.00% -0.03% 0.03% 0.74% Jul/27
US 3Y 1.50 0.06 0.05% 0.04% 0.08% 0.69% Jul/26
US 5Y 1.83 0.01 0.01% -0.06% 0.07% 0.88% Jul/27
US 7Y 2.09 0.06 0.07% 0.07% 0.17% 0.75% Jul/26
US 20Y Bond 2.61 0.00 0.00% -0.04% 0.12% 0.70% Jul/19
US 30Y 2.89 0.02 0.08% 0.06% 0.21% 0.63% Jul/26
Venezuela 10.43 0.00 0.00% -0.14% -0.15% -0.15% Jul/26
Canada 1.97 0.00 0.00% 0.07% 0.40% 0.89% Jul/26
Mexico 6.86 0.02 -0.02% -0.34% -0.37% 0.66% Jul/26
Argentina 30Y 7.65 0.02 0.02% -0.14% 2.48% 3.22% Jul/19
Argentina 5Y 6.32 0.00 0.00% -1.32% -1.48% -1.48% Jul/24
Argentina 4.29 0.23 -0.23% -0.29% -0.26% 1.94% Jul/26
Argentina 20Y 4.89 0.03 0.03% 0.20% 0.08% 1.02% Jul/26
Argentina 3Y 4.93 0.01 0.08% 0.37% -0.20% 4.57% Jul/26
Chile 4.28 0.00 0.00% -0.01% 0.11% -0.28% Jul/26
Colombia 7.01 0.09 0.09% -0.40% -0.06% -0.94% Jul/26
Canada 1M 0.70 0.03 0.01% 0.04% 0.19% 0.23% Jul/26
Canada 52W 1.14 0.01 0.06% 0.07% 0.30% 0.56% Jul/26
Canada 20Y 2.31 0.02 0.09% 0.13% 0.43% 0.61% Jul/26
Canada 2Y 1.29 0.04 0.05% 0.13% 0.42% 0.73% Jul/26
Canada 30Y 2.35 0.01 0.09% 0.13% 0.41% 0.63% Jul/26
Canada 3M 0.74 0.01 0.04% 0.05% 0.16% 0.24% Jul/26
Canada 3Y 1.41 0.04 0.05% 0.09% 0.43% 0.85% Jul/26
Canada 5Y 1.59 0.05 0.07% 0.15% 0.51% 0.96% Jul/26
Canada 6M 0.93 0.02 0.03% 0.03% 0.28% 0.36% Jul/26
Canada 7Y 1.77 0.06 0.09% 0.15% 0.57% 0.98% Jul/26
Brazil 10.11 0.06 -0.02% -0.01% -0.69% -1.87% Jul/26
Brazil 52W 8.31 0.03 0.02% -0.12% -0.49% -5.12% Jul/26
Brazil 2Y 8.69 0.02 0.04% -0.07% -0.63% -3.89% Jul/26
Brazil 3M 8.96 0.01 -0.03% -0.14% -0.48% -5.22% Jul/26
Brazil 3Y 9.30 0.02 0.04% -0.10% -0.69% -3.01% Jul/26
Brazil 5Y 9.83 0.04 0.08% 0.02% -0.56% -2.20% Jul/26
Brazil 6M 8.51 0.03 0.01% -0.12% -0.56% -5.49% Jul/26
Peru 9y 5.39 0.01 0.01% -0.31% -0.34% -0.72% Jul/26

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan 0.07 0.01 -0.01% -0.02% 0.00% 0.36% Jul/27
Japan 1M -0.05 0.01 0.01% -0.01% 0.04% 0.11% Jul/26
Japan 3M -0.12 0.01 -0.01% -0.02% -0.04% 0.11% Jul/26
Japan 6M -0.10 0.01 0.00% -0.02% -0.01% 0.17% Jul/26
Japan 52W -0.10 0.01 0.01% 0.00% 0.00% 0.23% Jul/26
Japan 2Y -0.11 0.00 0.00% 0.00% -0.01% 0.22% Jul/26
Japan 3Y -0.07 0.01 0.00% 0.00% 0.02% 0.26% Jul/26
Japan 5Y -0.05 0.01 0.00% -0.02% 0.01% 0.28% Jul/26
Japan 7Y 0.00 0.01 0.00% -0.01% 0.02% 0.35% Jul/26
Japan 20Y 0.60 0.01 0.00% 0.00% 0.02% 0.41% Jul/26
Japan 30Y 0.87 0.01 -0.01% -0.01% 0.05% 0.59% Jul/26
Malaysia 3.98 0.03 0.03% 0.36% 0.41% 0.11% Jul/26
Pakistan 8.10 0.00 0.00% 0.07% 0.07% 0.07% Jul/26
Philippine 5.03 0.06 0.06% 1.04% 1.18% 1.39% Jul/26
Qatar 3.53 0.00 0.02% % % % Jul/14
Singapore 2.11 0.04 0.04% 0.18% 0.24% 0.10% Jul/26
South Korea 2.25 0.05 0.05% -0.04% 0.10% 0.44% Jul/26
South Korea 52W 1.43 0.00 -0.03% -0.03% -0.04% 0.17% Jul/26
South Korea 20Y 2.29 0.03 -0.03% -0.03% 0.07% 0.78% Jul/26
South Korea 2Y 1.65 0.01 -0.01% -0.02% -0.01% 0.39% Jul/26
South Korea 30Y 2.29 0.03 -0.03% -0.03% 0.06% 0.75% Jul/26
South Korea 3Y 1.73 0.02 -0.01% -0.03% 0.02% 0.49% Jul/26
South Korea 5Y 1.93 0.03 -0.01% -0.04% 0.05% 0.65% Jul/26
Taiwan 1.07 0.02 0.02% -0.01% 0.02% 0.22% Jul/26
Thailand 2.50 0.02 0.02% 0.32% 0.24% 0.42% Jul/26
Vietnam 5.28 0.01 0.01% -0.69% -0.71% -1.63% Jul/26
China 3.65 0.04 0.04% 0.00% 0.21% 0.66% Jul/26
China 52W 3.39 0.01 0.00% -0.05% -0.09% 1.14% Jul/26
China 20Y 4.02 0.02 0.02% 0.05% 0.04% 0.71% Jul/26
China 2Y 3.49 0.01 0.00% 0.00% -0.08% 1.02% Jul/26
China 30Y 4.09 0.01 0.05% 0.08% 0.07% 0.64% Jul/26
China 3Y 3.51 0.02 0.00% 0.00% -0.06% 1.00% Jul/26
China 5Y 3.58 0.02 0.01% 0.03% 0.04% 0.95% Jul/26
China 7Y 3.68 0.01 0.01% 0.04% 0.04% 0.84% Jul/26
Hong Kong 1.55 0.03 0.03% 0.51% 0.50% 0.40% Jul/26
India 52W 6.34 0.01 0.01% -0.07% -0.06% -0.50% Jul/26
India 2Y 6.32 0.02 0.03% 0.02% -0.05% -0.55% Jul/26
India 30Y 7.07 0.02 0.02% -0.02% -0.01% -0.44% Jul/26
India 3M 6.09 0.01 0.02% -0.06% -0.16% -0.49% Jul/26
India 3Y 6.46 0.01 0.02% -0.02% -0.02% -0.49% Jul/26
India 5Y 6.54 0.01 0.03% -0.02% -0.15% -0.59% Jul/26
India 6M 6.24 0.04 0.00% -0.12% -0.10% -0.55% Jul/26
India 7Y 6.73 0.01 0.03% -0.04% 0.02% -0.49% Jul/26
India 6.42 0.10 0.10% 0.09% 0.03% -0.47% Jul/27
Indonesia 6.94 0.01 0.01% -0.02% 0.12% -0.20% Jul/26
Indonesia 1M 5.73 0.02 0.08% -0.03% -0.04% -0.65% Jul/26
Indonesia 52W 5.74 0.14 -0.06% 0.01% -0.04% -0.71% Jul/26
Indonesia 20Y 7.60 0.03 0.03% -0.12% -0.01% 0.04% Jul/26
Indonesia 30Y 7.94 0.02 -0.04% -0.10% 0.03% 0.18% Jul/26
Indonesia 3M 5.40 0.03 0.00% -0.08% -0.33% -1.11% Jul/26
Indonesia 3Y 6.77 0.03 -0.03% -0.07% 0.01% -0.15% Jul/26
Indonesia 5Y 6.77 0.01 0.01% -0.03% 0.39% -0.17% Jul/26
Indonesia 6M 5.60 0.03 0.00% -0.05% -0.13% -0.81% Jul/26
1.90 0.00 0.00% 0.09% 0.08% 0.22% Jul/26

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 52W 1.64 0.01 0.02% -0.04% 0.04% 0.00% Jul/26
Australia 20Y 3.27 0.04 0.01% -0.07% 0.25% 0.74% Jul/26
Australia 2Y 1.84 0.01 0.01% -0.07% 0.18% 0.29% Jul/26
Australia 30Y 3.58 0.04 0.00% -0.07% 0.25% 0.30% Jul/26
Australia 3Y 2.02 0.01 0.01% -0.07% 0.24% 0.50% Jul/26
Australia 5Y 2.23 0.00 0.01% -0.07% 0.20% 0.63% Jul/26
Australia 7Y 2.56 0.03 0.01% -0.06% 0.33% 0.78% Jul/26
Australia 2.69 0.05 -0.05% -0.07% 0.22% 0.81% Jul/27
New Zealand 2.94 0.03 0.03% -0.21% -0.17% -0.13% Jul/27

Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.54 0.03 -0.03% -0.12% -0.16% -0.75% Jul/26
South Africa 20Y 9.54 0.03 0.03% 0.03% 0.12% 0.25% Jul/26
South Africa 2Y 7.19 0.01 0.02% -0.23% -0.24% -0.43% Jul/26
South Africa 30Y 9.80 0.04 0.06% 0.08% 0.23% 0.35% Jul/26
South Africa 3M 6.86 0.28 0.24% 0.64% 0.34% -0.86% Jul/26
South Africa 3Y 7.31 0.02 0.00% -0.18% -0.13% -0.53% Jul/26
South Africa 5Y 7.46 0.03 0.01% -0.15% -0.06% -0.59% Jul/26
Kenya 13.00 0.00 0.00% -0.50% -0.50% -1.56% Jul/26
Nigeria 16.16 0.18 -0.18% 0.03% 0.26% 1.96% Jul/26