صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار / نقدی 45,330 (0%) 0 44,570 45,650 ۳۰ دی
دلار سنا / فروش   44,410 (0.25%) 113 44,410 44,763 ۹:۵۷
دلار / مبادله ای 36,639 (0%) 0 36,639 36,639 ۳۰ دی
حواله دلار آمریکا شرکتی 45,405 (0%) 0 45,245 45,405 ۳۰ دی
حواله دلار آمریکا شخصی 45,650 (0%) 0 45,650 45,650 ۳۰ دی
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار فردایی / سبزه 45,310 (0%) 0 44,800 45,390 ۳۰ دی
دلار فردایی / افشار 45,320 (0%) 0 44,810 45,750 ۳۰ دی
دلار امروزی / سبزه 45,310 (0%) 0 44,820 45,390 ۳۰ دی
دلار نقدی / افشار 45,620 (0%) 0 44,690 45,630 ۳۰ دی
دلار / سلیمانیه 45,450 (0.33%) 150 45,450 45,450 ۱۰:۰۰

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 45,330
 • بالاترین قیمت روز : 45,650
 • پایین ترین قیمت روز : 44,570
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ دی
 • نرخ روز گذشته : 45,330
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
45,330 ریال 19:56:01
45,460 ریال 19:55:52
45,330 ریال 19:55:49
45,460 ریال 19:55:38
45,330 ریال 19:55:36
45,460 ریال 19:53:51
45,450 ریال 19:53:35
45,460 ریال 19:52:53
45,620 ریال 19:20:33
45,640 ریال 17:52:23
45,650 ریال 17:51:49
45,620 ریال 17:43:43
45,600 ریال 17:43:09
45,620 ریال 17:37:53
45,580 ریال 17:34:10
45,620 ریال 17:33:51
45,590 ریال 17:33:17
45,610 ریال 17:32:43
45,550 ریال 17:31:07
45,560 ریال 17:30:15
45,580 ریال 17:26:09
45,570 ریال 17:25:12
45,590 ریال 17:24:11
45,570 ریال 17:20:57
45,560 ریال 17:19:57
45,550 ریال 17:18:17
45,560 ریال 17:17:16
45,530 ریال 17:12:41
45,550 ریال 17:12:06
45,560 ریال 17:10:56
45,570 ریال 17:08:20
45,600 ریال 17:02:47
45,570 ریال 16:52:31
45,560 ریال 16:51:20
45,570 ریال 16:49:05
45,560 ریال 16:47:33
45,540 ریال 16:45:28
45,560 ریال 16:45:12
45,550 ریال 16:41:23
45,570 ریال 16:35:46
45,520 ریال 16:35:13
45,570 ریال 16:34:57
45,500 ریال 16:34:07
45,570 ریال 16:29:55
45,500 ریال 16:14:17
45,480 ریال 16:12:55
45,440 ریال 16:09:46
45,420 ریال 16:09:14
45,460 ریال 16:08:41
45,470 ریال 16:08:25
45,530 ریال 16:07:52
45,500 ریال 16:07:19
45,520 ریال 16:05:23
45,590 ریال 16:05:07
45,570 ریال 15:59:29
45,520 ریال 15:54:09
45,470 ریال 15:48:35
45,420 ریال 15:47:45
45,470 ریال 15:45:47
45,450 ریال 15:44:56
45,420 ریال 15:43:35
45,370 ریال 15:38:04
45,320 ریال 15:28:45
45,290 ریال 15:23:32
45,280 ریال 15:23:15
45,290 ریال 15:21:37
45,280 ریال 15:19:39
45,270 ریال 15:13:14
45,240 ریال 15:13:03
45,270 ریال 15:11:34
45,280 ریال 15:10:29
45,290 ریال 15:09:22
45,270 ریال 15:05:29
45,260 ریال 15:05:12
45,270 ریال 15:04:55
45,250 ریال 15:01:49
45,240 ریال 14:58:24
45,190 ریال 14:46:51
45,170 ریال 14:46:35
45,190 ریال 14:45:29
45,200 ریال 14:43:34
45,160 ریال 14:42:12
45,150 ریال 14:41:38
45,160 ریال 14:41:22
45,170 ریال 14:41:05
45,200 ریال 14:40:49
45,190 ریال 14:40:15
45,200 ریال 14:40:08
45,170 ریال 14:39:25
45,190 ریال 14:36:56
45,210 ریال 14:36:22
45,220 ریال 14:35:07
45,230 ریال 14:34:09
45,240 ریال 14:33:36
45,230 ریال 14:30:31
45,220 ریال 14:30:13
45,240 ریال 14:28:51
45,230 ریال 14:27:12
45,240 ریال 14:23:34
45,270 ریال 14:23:18
45,220 ریال 14:22:28
45,200 ریال 14:18:04
45,210 ریال 14:17:53
45,220 ریال 14:17:40
45,210 ریال 14:17:30
45,220 ریال 14:11:47
45,190 ریال 14:11:03
45,220 ریال 14:10:25
44,760 ریال 14:09:48
45,170 ریال 14:08:26
45,180 ریال 14:07:54
45,220 ریال 14:07:20
45,190 ریال 14:04:50
45,200 ریال 14:04:16
45,170 ریال 14:03:28
45,210 ریال 14:03:11
45,190 ریال 14:02:55
45,210 ریال 14:02:23
45,170 ریال 14:02:05
45,220 ریال 14:01:45
45,210 ریال 14:01:10
45,180 ریال 13:48:11
45,190 ریال 13:47:54
45,180 ریال 13:46:46
45,190 ریال 13:46:30
45,180 ریال 13:45:56
45,190 ریال 13:45:40
45,200 ریال 13:45:24
45,170 ریال 13:45:07
45,200 ریال 13:44:17
45,190 ریال 13:41:49
45,200 ریال 13:40:09
45,190 ریال 13:39:36
45,170 ریال 13:39:20
45,190 ریال 13:38:15
45,170 ریال 13:37:07
45,190 ریال 13:34:05
45,170 ریال 13:33:49
45,180 ریال 13:30:43
45,190 ریال 13:30:26
45,180 ریال 13:29:52
45,140 ریال 13:28:46
45,170 ریال 13:25:28
45,110 ریال 13:25:09
45,120 ریال 13:24:04
45,130 ریال 13:22:51
45,170 ریال 13:21:50
45,150 ریال 13:21:17
45,140 ریال 13:20:29
45,150 ریال 13:20:11
45,140 ریال 13:16:06
45,170 ریال 13:12:23
45,160 ریال 13:11:19
45,140 ریال 13:10:25
45,150 ریال 13:07:06
45,180 ریال 13:06:08
45,130 ریال 13:05:30
45,120 ریال 13:04:57
44,810 ریال 13:03:48
45,150 ریال 13:03:16
44,810 ریال 13:02:07
44,820 ریال 12:59:48
44,830 ریال 12:58:52
44,840 ریال 12:57:55
45,120 ریال 12:57:26
44,840 ریال 12:56:14
45,150 ریال 12:55:40
44,840 ریال 12:54:06
45,150 ریال 12:53:22
44,830 ریال 12:52:48
44,840 ریال 12:50:23
44,850 ریال 12:49:43
44,820 ریال 12:48:54
45,060 ریال 12:48:27
44,820 ریال 12:48:05
45,080 ریال 12:47:36
44,840 ریال 12:45:18
44,850 ریال 12:44:07
45,000 ریال 12:43:45
44,850 ریال 12:42:49
45,090 ریال 12:42:25
44,860 ریال 12:41:55
45,100 ریال 12:41:25
44,870 ریال 12:40:55
45,090 ریال 12:40:22
44,830 ریال 12:37:41
45,100 ریال 12:30:38
44,790 ریال 12:30:15
44,850 ریال 12:29:55
44,840 ریال 12:28:07
45,070 ریال 12:27:43
44,830 ریال 12:27:21
44,860 ریال 12:26:20
44,930 ریال 12:25:35
44,940 ریال 12:25:17
44,870 ریال 12:25:10
44,880 ریال 12:23:49
44,890 ریال 12:23:09
45,050 ریال 12:22:40
44,960 ریال 12:22:20
45,050 ریال 12:22:04
45,060 ریال 12:21:48
44,950 ریال 12:20:10
45,140 ریال 12:19:22
44,870 ریال 12:17:13
45,160 ریال 12:16:38
45,170 ریال 12:16:23
45,150 ریال 12:15:52
44,850 ریال 12:15:35
44,870 ریال 12:14:44
45,150 ریال 12:14:28
44,870 ریال 12:14:11
45,150 ریال 12:13:55
45,170 ریال 12:13:23
44,890 ریال 12:12:51
44,860 ریال 12:12:19
44,890 ریال 12:12:03
45,150 ریال 12:08:12
44,870 ریال 12:06:17
45,150 ریال 12:05:53
45,200 ریال 12:05:31
44,940 ریال 12:05:08
44,910 ریال 12:04:43
44,940 ریال 12:04:27
44,920 ریال 12:03:22
44,910 ریال 12:01:45
44,920 ریال 12:01:09
45,190 ریال 12:00:50
44,920 ریال 12:00:25
44,900 ریال 12:00:12
45,080 ریال 11:59:31
44,890 ریال 11:59:15
44,900 ریال 11:59:04
44,920 ریال 11:58:10
44,940 ریال 11:57:55
44,930 ریال 11:57:39
44,970 ریال 11:57:07
44,950 ریال 11:56:49
44,930 ریال 11:54:52
44,890 ریال 11:53:46
45,090 ریال 11:52:27
44,880 ریال 11:52:11
44,890 ریال 11:51:55
44,910 ریال 11:51:37
44,890 ریال 11:51:18
44,900 ریال 11:50:40
45,050 ریال 11:49:48
44,910 ریال 11:49:31
44,930 ریال 11:49:16
44,900 ریال 11:48:44
45,030 ریال 11:47:53
45,050 ریال 11:47:38
44,870 ریال 11:47:06
44,860 ریال 11:46:48
45,040 ریال 11:46:32
45,030 ریال 11:46:04
45,040 ریال 11:45:45
45,020 ریال 11:45:10
45,050 ریال 11:44:20
45,030 ریال 11:43:46
44,860 ریال 11:42:43
45,050 ریال 11:42:28
44,860 ریال 11:42:11
44,870 ریال 11:40:14
44,880 ریال 11:40:10
45,000 ریال 11:37:48
44,850 ریال 11:37:16
44,870 ریال 11:36:45
44,980 ریال 11:36:03
44,850 ریال 11:35:42
45,000 ریال 11:35:09
44,850 ریال 11:34:36
44,970 ریال 11:34:05
45,040 ریال 11:33:32
44,830 ریال 11:33:04
44,870 ریال 11:32:43
44,840 ریال 11:31:23
44,860 ریال 11:31:05
44,870 ریال 11:30:17
44,850 ریال 11:28:41
44,840 ریال 11:28:23
44,870 ریال 11:27:48
44,840 ریال 11:27:32
44,920 ریال 11:26:44
44,860 ریال 11:26:29
44,840 ریال 11:26:13
44,850 ریال 11:25:40
44,860 ریال 11:25:23
44,870 ریال 11:25:07
44,930 ریال 11:24:49
44,920 ریال 11:24:33
44,930 ریال 11:24:03
44,850 ریال 11:23:46
44,820 ریال 11:23:30
44,840 ریال 11:23:14
44,930 ریال 11:23:04
44,820 ریال 11:22:43
44,930 ریال 11:22:10
44,900 ریال 11:21:53
44,790 ریال 11:20:33
44,780 ریال 11:20:15
44,790 ریال 11:19:42
44,810 ریال 11:19:12
44,830 ریال 11:18:55
44,820 ریال 11:18:39
44,840 ریال 11:18:23
44,800 ریال 11:14:49
44,790 ریال 11:13:29
44,800 ریال 11:13:13
44,790 ریال 11:12:09
44,780 ریال 11:11:05
44,760 ریال 11:10:32
44,780 ریال 11:10:18
44,750 ریال 11:09:30
44,770 ریال 11:09:14
44,740 ریال 11:07:38
44,760 ریال 11:07:21
44,770 ریال 11:07:18
44,790 ریال 11:07:04
44,720 ریال 11:06:48
44,730 ریال 11:06:33
44,750 ریال 11:06:17
44,780 ریال 11:05:46
44,800 ریال 11:05:30
44,690 ریال 11:05:14
44,700 ریال 11:04:41
44,710 ریال 11:04:27
44,740 ریال 11:03:07
44,750 ریال 11:02:32
44,770 ریال 11:01:43
44,790 ریال 11:01:26
44,780 ریال 11:01:08
44,800 ریال 11:00:53
44,640 ریال 11:00:16
44,570 ریال 10:27:51

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 45,405
 • بالاترین قیمت روز : 45,405
 • پایین ترین قیمت روز : 45,245
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ دی
 • نرخ روز گذشته : 45,405
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
45,405 ریال 15:25:08
45,370 ریال 13:00:21
45,390 ریال 12:20:11
45,405 ریال 12:00:11
45,365 ریال 11:50:14
45,350 ریال 11:50:13
45,320 ریال 11:45:11
45,245 ریال 10:50:14

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 44,410
 • بالاترین قیمت روز : 44,763
 • پایین ترین قیمت روز : 44,410
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 353
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 44,763
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 44,523
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 113
جدول نرخ های امروز زمان
44,410 ریال 9:57:25
44,763 ریال 8:57:05

دلار سبزه میدان

 • نرخ فعلی : 45,310
 • بالاترین قیمت روز : 45,390
 • پایین ترین قیمت روز : 44,820
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۳۰ دی
 • نرخ روز گذشته : 45,310
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
45,310 ریال 19:54:47
45,300 ریال 19:53:52
45,290 ریال 19:52:07
45,300 ریال 19:51:33
45,290 ریال 19:51:16
45,300 ریال 19:50:22
45,310 ریال 19:49:12
45,320 ریال 19:47:43
45,330 ریال 19:47:24
45,340 ریال 19:46:46
45,350 ریال 19:46:28
45,340 ریال 19:44:40
45,350 ریال 19:41:48
45,360 ریال 19:40:20
45,370 ریال 19:39:12
45,350 ریال 19:36:48
45,330 ریال 19:33:23
45,320 ریال 19:31:30
45,300 ریال 19:28:11
45,290 ریال 19:26:37
45,280 ریال 19:26:19
45,290 ریال 19:24:09
45,300 ریال 19:23:23
45,310 ریال 19:21:57
45,320 ریال 19:21:41
45,330 ریال 19:20:46
45,340 ریال 19:18:47
45,350 ریال 19:18:28
45,360 ریال 19:17:09
45,350 ریال 19:16:48
45,360 ریال 19:14:36
45,370 ریال 19:12:53
45,380 ریال 19:12:35
45,370 ریال 19:12:07
45,380 ریال 19:10:35
45,390 ریال 19:08:11
45,380 ریال 19:07:36
45,370 ریال 19:05:53
45,380 ریال 19:04:08
45,370 ریال 19:02:28
45,360 ریال 19:00:44
45,370 ریال 18:59:17
45,350 ریال 18:57:35
45,340 ریال 18:56:45
45,330 ریال 18:54:25
45,340 ریال 18:53:06
45,330 ریال 18:51:35
45,340 ریال 18:49:51
45,350 ریال 18:49:17
45,340 ریال 18:48:27
45,330 ریال 18:48:10
45,340 ریال 18:47:51
45,310 ریال 18:47:34
45,320 ریال 18:46:18
45,310 ریال 18:44:52
45,300 ریال 18:42:07
45,290 ریال 18:41:41
45,300 ریال 18:40:51
45,280 ریال 18:36:31
45,290 ریال 18:34:13
45,250 ریال 18:30:41
45,260 ریال 18:30:15
45,270 ریال 18:26:24
45,280 ریال 18:26:06
45,270 ریال 18:25:30
45,260 ریال 18:22:35
45,270 ریال 18:20:16
45,280 ریال 18:19:42
45,290 ریال 18:19:26
45,270 ریال 18:17:43
45,250 ریال 18:13:06
45,260 ریال 18:12:26
45,270 ریال 18:05:13
45,280 ریال 18:04:36
45,260 ریال 18:03:30
45,250 ریال 18:01:07
45,240 ریال 18:00:32
45,230 ریال 17:59:39
45,240 ریال 17:59:19
45,210 ریال 17:49:46
45,180 ریال 17:45:26
45,190 ریال 17:44:52
45,200 ریال 17:43:09
45,210 ریال 17:41:56
45,200 ریال 17:40:15
45,210 ریال 17:38:44
45,220 ریال 17:35:15
45,200 ریال 17:33:17
45,170 ریال 17:32:23
45,160 ریال 17:29:55
45,170 ریال 17:28:47
45,200 ریال 17:28:32
45,180 ریال 17:26:10
45,070 ریال 17:25:17
45,170 ریال 17:23:34
45,160 ریال 17:23:17
45,170 ریال 17:22:27
45,180 ریال 17:21:51
45,190 ریال 17:21:16
45,220 ریال 17:18:33
45,230 ریال 17:18:17
45,180 ریال 17:14:30
45,190 ریال 17:13:52
45,200 ریال 17:13:33
45,170 ریال 17:12:25
45,160 ریال 17:12:06
45,140 ریال 17:09:28
45,100 ریال 17:07:14
45,120 ریال 17:06:39
45,140 ریال 17:06:23
45,160 ریال 17:04:11
45,180 ریال 17:01:05
45,190 ریال 17:00:44
45,200 ریال 16:57:04
45,210 ریال 16:50:15
45,220 ریال 16:47:51
45,230 ریال 16:46:20
45,240 ریال 16:45:28
45,250 ریال 16:45:13
45,220 ریال 16:42:13
45,170 ریال 16:37:28
45,140 ریال 16:34:24
45,150 ریال 16:34:07
45,160 ریال 16:33:50
45,170 ریال 16:31:35
45,180 ریال 16:30:30
45,200 ریال 16:29:55
45,190 ریال 16:29:06
45,200 ریال 16:28:16
45,170 ریال 16:26:04
45,160 ریال 16:24:22
45,150 ریال 16:23:47
45,160 ریال 16:23:04
45,170 ریال 16:22:42
45,160 ریال 16:22:25
45,170 ریال 16:21:18
45,180 ریال 16:20:45
45,110 ریال 16:16:03
45,100 ریال 16:14:17
45,090 ریال 16:12:55
45,100 ریال 16:11:14
45,090 ریال 16:10:40
44,980 ریال 16:07:19
45,080 ریال 16:06:13
45,090 ریال 16:03:10
45,100 ریال 15:59:11
45,340 ریال 15:58:56
45,100 ریال 15:57:04
45,120 ریال 15:54:43
45,130 ریال 15:54:26
45,120 ریال 15:53:53
45,090 ریال 15:51:41
45,080 ریال 15:50:10
45,070 ریال 15:49:24
45,080 ریال 15:48:19
45,070 ریال 15:46:54
45,060 ریال 15:46:03
45,050 ریال 15:45:31
45,040 ریال 15:44:40
45,030 ریال 15:43:50
45,020 ریال 15:43:04
45,010 ریال 15:42:45
45,200 ریال 15:42:13
45,020 ریال 15:41:21
45,010 ریال 15:40:31
45,200 ریال 15:40:15
45,030 ریال 15:39:42
45,020 ریال 15:38:51
45,010 ریال 15:38:35
45,020 ریال 15:38:04
45,030 ریال 15:36:38
45,040 ریال 15:36:21
45,030 ریال 15:36:06
45,040 ریال 15:35:47
45,030 ریال 15:35:08
45,040 ریال 15:33:52
45,050 ریال 15:33:37
45,040 ریال 15:32:30
45,050 ریال 15:31:50
45,210 ریال 15:31:34
45,220 ریال 15:30:44
45,020 ریال 15:29:52
45,000 ریال 15:26:50
44,980 ریال 15:24:04
44,970 ریال 15:23:15
44,980 ریال 15:18:50
44,970 ریال 15:17:27
45,200 ریال 15:17:08
44,980 ریال 15:16:03
44,990 ریال 15:15:44
44,980 ریال 15:14:38
44,990 ریال 15:13:14
44,970 ریال 15:06:35
44,980 ریال 15:04:55
44,970 ریال 15:01:49
44,980 ریال 15:01:32
44,960 ریال 15:00:41
44,940 ریال 14:57:34
44,970 ریال 14:56:07
44,920 ریال 14:55:50
44,900 ریال 14:55:34
44,970 ریال 14:52:32
44,960 ریال 14:52:04
44,950 ریال 14:50:53
44,940 ریال 14:50:36
44,920 ریال 14:42:12
44,890 ریال 14:40:08
44,990 ریال 14:39:25
44,880 ریال 14:39:09
44,870 ریال 14:37:47
44,880 ریال 14:37:30
44,990 ریال 14:36:56
44,890 ریال 14:36:39
44,900 ریال 14:35:32
44,910 ریال 14:34:42
44,920 ریال 14:33:36
44,930 ریال 14:33:20
44,940 ریال 14:31:21
45,040 ریال 14:31:05
44,940 ریال 14:30:48
44,930 ریال 14:28:52
44,940 ریال 14:27:45
44,950 ریال 14:26:38
44,930 ریال 14:24:07
44,950 ریال 14:23:18
45,020 ریال 14:22:44
44,940 ریال 14:22:28
45,030 ریال 14:21:38
44,940 ریال 14:21:22
44,950 ریال 14:21:04
45,040 ریال 14:20:47
44,950 ریال 14:20:32
44,960 ریال 14:20:09
44,980 ریال 14:19:25
44,970 ریال 14:18:19
44,960 ریال 14:17:30
44,940 ریال 14:15:27
45,010 ریال 14:13:45
44,990 ریال 14:12:05
44,900 ریال 14:11:47
44,960 ریال 14:10:25
44,880 ریال 14:09:03
44,970 ریال 14:07:37
44,880 ریال 14:07:20
44,970 ریال 14:07:05
44,880 ریال 14:04:50
44,870 ریال 14:04:03
44,860 ریال 14:03:11
44,850 ریال 14:02:38
44,930 ریال 14:01:28
44,850 ریال 14:00:52
44,860 ریال 14:00:15
44,870 ریال 13:58:49
44,970 ریال 13:58:32
44,880 ریال 13:56:55
44,980 ریال 13:49:49
44,990 ریال 13:48:44
45,180 ریال 13:48:27
45,000 ریال 13:48:11
44,900 ریال 13:47:22
44,890 ریال 13:47:04
44,880 ریال 13:45:40
44,890 ریال 13:44:17
44,870 ریال 13:43:27
44,860 ریال 13:42:22
44,870 ریال 13:40:09
44,940 ریال 13:39:52
44,870 ریال 13:39:36
44,880 ریال 13:38:47
44,860 ریال 13:37:41
44,920 ریال 13:37:07
44,850 ریال 13:36:50
44,920 ریال 13:36:03
44,850 ریال 13:34:22
44,840 ریال 13:33:32
44,830 ریال 13:29:52
44,880 ریال 13:29:04
44,890 ریال 13:28:46
44,840 ریال 13:28:13
44,850 ریال 13:27:40
44,840 ریال 13:26:34
44,890 ریال 13:26:03
44,830 ریال 13:25:09
44,900 ریال 13:24:32
44,840 ریال 13:23:41
44,900 ریال 13:23:15
44,840 ریال 13:22:07
44,850 ریال 13:21:50
44,900 ریال 13:21:17
44,840 ریال 13:21:04
44,850 ریال 13:20:29
44,840 ریال 13:20:11
44,830 ریال 13:17:06
44,890 ریال 13:16:31
44,830 ریال 13:16:07
44,890 ریال 13:15:21
44,900 ریال 13:14:13
44,840 ریال 13:13:36
44,830 ریال 13:12:59
44,840 ریال 13:10:37
44,860 ریال 13:10:25
44,920 ریال 13:08:26
44,840 ریال 13:06:08
44,890 ریال 13:04:57
44,820 ریال 13:03:16
44,830 ریال 13:01:07
44,880 ریال 13:00:20
44,830 ریال 12:59:48
44,840 ریال 12:58:25
44,850 ریال 12:57:55
44,890 ریال 12:57:26
44,840 ریال 12:55:40
44,850 ریال 12:54:06
44,860 ریال 12:53:22
44,850 ریال 12:52:48
44,890 ریال 12:52:16
44,850 ریال 12:49:43
44,860 ریال 12:49:18
44,850 ریال 12:48:54
44,840 ریال 12:48:27
44,860 ریال 12:48:05
44,900 ریال 12:47:10
44,850 ریال 12:45:18
44,860 ریال 12:42:49
44,920 ریال 12:41:25
44,880 ریال 12:40:55
44,850 ریال 12:39:28
45,120 ریال 12:37:41
44,910 ریال 12:31:56
44,860 ریال 12:30:14
44,850 ریال 12:29:55
44,860 ریال 12:29:34
44,910 ریال 12:28:45
44,850 ریال 12:28:25
44,910 ریال 12:28:06
44,860 ریال 12:27:04
44,870 ریال 12:26:19
44,920 ریال 12:24:12
44,880 ریال 12:23:28

دلار آزاد

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند.

دلار حواله

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند.

دلار سنا

منظور نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد.

دلار مبادله ای

منظور نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

معاملات دلار پاساژ افشار

- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 15:08:15   1399/10/25
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 10:08:27   1399/10/24
- 15:08:15   1396/10/24
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 10:08:27   1396/10/23
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 18:23:28   1396/10/18
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 12:42:02   1396/10/14
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:30:42   1396/10/10
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 10:12:32   1396/10/4
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
- 12:36:21   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
asd 12:33:28   1396/9/29
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 12:36:32   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 12:33:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 12:29:50   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 12:26:38   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:22:52   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4206 12:17:59   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4208 12:12:28   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4207 12:07:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4207 12:03:11   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4208 11:56:31   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4207 11:52:05   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4207 11:48:10   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4205 11:44:34   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4204 11:41:08   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4207 11:37:08   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4203 11:33:20   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4205 11:28:35   1396/9/23
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4203 11:26:58   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4202 11:25:33   1396/9/23
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 16:56:36   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 16:56:36   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 16:53:07   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 16:53:07   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 16:49:54   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 16:49:54   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 16:47:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 16:47:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:36:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:36:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 16:36:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 16:36:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 16:29:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 16:29:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 16:24:40   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 16:24:40   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 16:20:48   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 16:15:48   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:11:30   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 16:07:02   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 16:05:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 16:00:10   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 15:53:23   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 15:46:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 15:42:57   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 15:40:26   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 15:35:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 15:26:26   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 15:22:48   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 15:16:57   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 15:12:53   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 15:05:57   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 15:03:03   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4220 14:58:28   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 14:53:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 14:50:08   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 14:45:43   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 14:38:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:34:18   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 14:31:03   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4218 14:27:18   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:22:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 14:22:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:17:11   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4219 14:11:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 14:06:49   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4217 14:01:41   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4218 14:01:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4216 13:55:03   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 13:49:36   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 13:46:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4218 13:43:34   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4217 13:40:49   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 13:35:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:33:06   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:26:46   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 13:23:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:19:32   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 13:15:29   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 13:12:27   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 13:08:58   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 13:06:19   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:02:15   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 12:56:20   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 12:52:15   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 12:49:13   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 12:46:52   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 12:44:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 12:40:59   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 12:39:16   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4222 12:35:40   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4221 12:31:08   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 12:25:52   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4222 12:23:23   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4220 12:20:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4222 12:17:18   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4223 12:12:07   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4223 12:07:46   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4221 12:04:37   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 12:02:17   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4219 11:57:58   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 11:57:00   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4220 11:54:28   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 11:54:24   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 11:52:52   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 11:51:44   1396/9/22
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 11:51:27   1396/9/22
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 17:00:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 17:00:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:56:49   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:56:49   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:54:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4220 16:54:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 16:51:00   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 16:51:00   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4220 16:47:08   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4220 16:47:08   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 16:43:03   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 16:43:03   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4220 16:38:51   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4220 16:38:51   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 16:35:14   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4221 16:35:14   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 16:32:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 16:30:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 16:28:07   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 16:23:12   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4220 16:21:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 16:17:15   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 16:12:06   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 16:08:49   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 16:03:13   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 16:00:47   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 15:57:36   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 15:50:46   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 15:47:13   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 15:42:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 15:38:45   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4220 15:34:03   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4221 15:30:44   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4220 15:22:25   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 15:18:29   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 15:18:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 15:10:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4224 15:02:16   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4222 14:58:09   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4222 14:54:53   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4224 14:50:53   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4223 14:47:39   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4224 14:44:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4222 14:40:28   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 14:36:46   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4221 14:35:00   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4219 14:30:46   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 14:27:45   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 14:25:50   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 14:21:42   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 14:19:02   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4220 14:15:42   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4218 14:10:57   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 14:06:26   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 14:03:14   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 13:59:50   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:58:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 13:56:57   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4218 13:53:50   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:52:06   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4219 13:50:48   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 13:50:41   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 13:49:02   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4220 13:43:39   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:38:37   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 13:33:37   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4218 13:33:32   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 13:27:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 13:21:43   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 13:12:47   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4219 13:07:24   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4220 13:02:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4219 12:56:28   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 12:50:35   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4219 12:47:11   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4218 12:41:34   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 12:36:16   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:29:30   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4215 12:26:01   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 12:22:20   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4216 12:18:55   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:14:23   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4215 12:11:53   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 12:06:31   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4217 12:01:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 11:59:20   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4219 11:52:07   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4219 11:49:25   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4217 11:46:09   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4217 11:42:34   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4215 11:39:52   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 11:37:57   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4217 11:35:22   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4215 11:31:27   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 11:28:58   1396/9/21
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4221 11:23:40   1396/9/21
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 16:48:31   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 16:48:31   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:45:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:45:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 16:40:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 16:40:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 16:36:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 16:36:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4211 16:33:25   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4211 16:33:25   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:20   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:20   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 16:28:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 16:24:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 16:24:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 16:24:52   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 16:21:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 16:21:16   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 16:17:03   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 16:17:02   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4215 16:13:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4215 16:13:16   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4214 16:06:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4214 16:06:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 16:03:08   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 16:03:03   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4216 15:58:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4216 15:58:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 15:55:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 15:55:14   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 15:51:33   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 15:51:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4213 15:46:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4213 15:46:30   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:42:29   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:42:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 15:37:22   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 15:37:18   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 15:34:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 15:34:40   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 15:31:59   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 15:31:55   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:24:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 15:24:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4212 15:20:38   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4212 15:20:35   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4213 15:16:56   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4213 15:16:52   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 15:13:47   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 15:13:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 15:08:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 15:08:48   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 15:05:47   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 15:05:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 15:03:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 15:03:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 14:59:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 14:59:53   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 14:54:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 14:54:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 14:49:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 14:49:15   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 14:44:30   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 14:44:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4212 14:40:47   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4212 14:40:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4210 14:37:11   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4208 14:33:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4209 14:30:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4209 14:30:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4208 14:26:05   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4208 14:26:01   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4209 14:20:46   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4208 14:17:01   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4208 14:16:50   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4209 14:14:10   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4209 14:14:07   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4210 14:08:56   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4210 14:08:53   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 14:05:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4209 14:05:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 14:00:52   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 14:00:50   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 13:59:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 13:59:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:56:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:56:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:54:51   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:54:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4212 13:52:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4212 13:52:55   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4209 13:50:38   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4209 13:50:36   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 13:47:44   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 13:47:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 13:44:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 13:44:30   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:43:28   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4211 13:43:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:42:04   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 13:42:02   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 13:36:48   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 13:35:07   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 13:35:02   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 13:33:00   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 13:32:56   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 13:30:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 13:30:55   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 13:29:22   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 13:29:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 13:22:59   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 13:22:52   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4215 13:18:40   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4215 13:18:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4214 13:17:14   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4214 13:17:12   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 13:14:31   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 13:14:29   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4216 13:12:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4216 13:12:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4215 13:10:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4215 13:10:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4216 13:09:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4216 13:09:20   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4214 12:56:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4214 12:56:32   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4215 12:55:07   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4215 12:55:02   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4213 12:52:35   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4213 12:52:33   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 12:52:03   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4214 12:52:00   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4215 12:48:53   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4215 12:48:49   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4213 12:48:21   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4213 12:48:17   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 12:48:14   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 12:48:13   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 12:44:37   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 12:44:34   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 12:40:48   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 12:40:47   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 12:39:06   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 12:39:05   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4215 12:36:45   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4215 12:36:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:34:43   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:34:40   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 12:30:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 12:30:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 12:30:20   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 12:30:20   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4215 12:27:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4215 12:27:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 12:26:22   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 12:26:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 12:20:03   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 12:20:01   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4216 12:18:12   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4216 12:18:07   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:15:30   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 12:15:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4215 12:13:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4215 12:13:51   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4217 12:10:16   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4217 12:10:09   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4215 12:07:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4215 12:07:22   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 12:07:19   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 12:07:17   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4217 12:03:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4217 12:03:54   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4216 12:00:02   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4216 12:00:00   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 11:57:29   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4217 11:57:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4214 11:55:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4214 11:55:22   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4215 11:55:08   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4215 11:55:05   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 11:50:26   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 11:50:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 11:50:17   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 11:50:13   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 11:47:26   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 11:47:24   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 11:43:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 11:43:39   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 11:40:25   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4218 11:40:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4222 11:33:42   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4222 11:33:38   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 11:29:27   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4219 11:29:23   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4216 11:25:57   1396/9/20
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4216 11:25:55   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4218 11:24:06   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4218 11:24:02   1396/9/20
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4205 16:56:48   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4205 16:56:48   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4203 16:51:47   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4203 16:51:47   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4205 16:48:28   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4205 16:48:28   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4204 16:43:51   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4204 16:43:51   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4205 16:40:07   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4205 16:40:07   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4203 16:32:37   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4203 16:32:37   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4206 16:27:06   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4206 16:27:06   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4208 16:20:21   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4208 16:20:21   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 16:13:42   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4210 16:09:00   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 16:04:44   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 16:01:25   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4210 15:55:46   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4212 15:49:49   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4210 15:42:47   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4211 15:40:13   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4212 15:36:32   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4212 15:33:02   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 15:26:42   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 15:22:00   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4216 15:14:48   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 15:08:50   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 15:02:42   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4215 14:57:41   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4217 14:54:02   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4216 14:49:34   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4214 14:44:43   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 14:41:22   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 14:33:50   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4211 14:29:10   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4213 14:29:05   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4212 14:23:19   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 14:17:47   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 14:12:44   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4214 14:06:50   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 14:02:28   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4214 13:57:23   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 13:54:10   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4215 13:49:33   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4215 13:44:57   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4212 13:38:38   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 13:32:45   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4212 13:27:48   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 13:23:49   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 13:18:40   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4212 13:14:19   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4213 13:09:56   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 13:04:36   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4214 13:00:06   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4216 12:54:52   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4214 12:50:35   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4216 12:44:41   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4216 12:41:40   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4217 12:36:26   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4216 12:30:33   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 12:28:17   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4218 12:24:01   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4217 12:20:31   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4213 12:14:29   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 12:12:11   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4215 12:07:52   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4216 12:05:56   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4214 12:01:07   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4213 11:57:55   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4213 11:52:15   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4212 11:48:26   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4215 11:46:03   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4206 11:40:26   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4208 11:36:52   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4205 11:33:31   1396/9/19
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4205 11:29:04   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4207 11:25:29   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4208 11:22:49   1396/9/19
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4200 16:53:23   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4200 16:53:23   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4198 16:46:53   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4198 16:46:53   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4199 16:42:57   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4199 16:42:57   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4199 16:36:41   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4199 16:36:41   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4200 16:31:25   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4200 16:31:25   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4198 16:26:11   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4198 16:26:11   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4199 16:22:07   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4199 16:22:07   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4195 16:11:47   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4195 16:11:47   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4195 16:11:47   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4196 16:05:58   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4194 16:00:30   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4194 15:53:02   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4193 15:47:42   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4192 15:41:25   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4193 15:41:17   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4192 15:34:53   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4193 15:30:26   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4194 15:25:07   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4194 15:21:01   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4192 15:15:56   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4192 15:05:35   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4194 15:00:20   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4195 14:55:01   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4194 14:50:46   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 14:43:01   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4196 14:39:10   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 14:35:36   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4195 14:31:26   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4193 14:26:55   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4194 14:23:27   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4195 14:20:36   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4192 14:12:24   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4191 14:09:28   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4189 14:04:04   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4193 13:55:12   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 13:52:59   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4198 13:49:40   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4200 13:44:18   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4195 13:40:42   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4195 13:36:33   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4194 13:30:10   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4191 13:25:09   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4191 13:22:35   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4189 13:17:46   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4188 13:12:21   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4190 13:07:16   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4190 13:02:21   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4189 12:54:55   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4189 12:48:44   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4188 12:45:13   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4190 12:40:11   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4189 12:38:24   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4190 12:33:53   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4188 12:29:20   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4191 12:25:01   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4191 12:21:43   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4190 12:17:56   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4189 12:11:58   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4189 12:09:49   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4190 12:07:22   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4189 11:58:35   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4191 11:55:36   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4189 11:52:40   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4189 11:49:01   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4188 11:44:55   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4188 11:43:20   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4188 11:43:20   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4188 11:40:26   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4189 11:36:54   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4187 11:33:49   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4188 11:31:09   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4186 11:29:04   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4188 11:27:01   1396/9/18
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4185 11:24:40   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4187 11:24:04   1396/9/18
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:57:25   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:57:25   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:57:25   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:57:25   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:57:25   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4197 13:54:39   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4197 13:54:39   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4197 13:54:39   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4197 13:54:39   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4197 13:54:39   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4196 13:49:46   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4196 13:49:46   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4196 13:49:46   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4196 13:49:46   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4196 13:49:46   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4197 13:45:06   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4197 13:45:06   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4197 13:45:06   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4197 13:45:06   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4197 13:45:06   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4198 13:39:45   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4198 13:39:45   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4198 13:39:45   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4198 13:39:45   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4198 13:39:45   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4198 13:34:57   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4198 13:34:57   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4198 13:34:57   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4198 13:34:57   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4198 13:34:57   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 13:30:50   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 13:30:50   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 13:30:50   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 13:30:50   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4196 13:30:50   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:26:02   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:26:02   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:26:02   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:26:02   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4197 13:26:02   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4196 13:21:59   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4194 13:17:38   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4195 13:12:37   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4196 13:08:25   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4195 13:05:23   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4195 13:00:11   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4196 12:59:01   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4194 12:55:06   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4194 12:52:44   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4193 12:51:23   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4195 12:42:41   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4194 12:40:21   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4192 12:37:21   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4194 12:34:26   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4195 12:30:12   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4197 12:24:52   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4198 12:22:32   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4200 12:18:35   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4197 12:14:44   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4196 12:10:54   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4193 12:08:03   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4195 12:04:20   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4194 12:00:54   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4194 11:57:24   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4193 11:53:51   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4192 11:48:31   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4193 11:44:45   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4192 11:42:32   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4191 11:38:42   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 100 تا 4190 11:32:59   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4191 11:29:31   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 50 تا 4189 11:26:27   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 100 تا 4190 11:24:54   1396/9/16
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4192 11:23:25   1396/9/16
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4203 16:56:44   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4203 16:56:44   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4203 16:56:44   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4203 16:56:44   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4204 16:53:46   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4204 16:53:46   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4204 16:53:46   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 20 تا 4204 16:53:46   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4202 16:49:24   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4202 16:49:24   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4202 16:49:24   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 10 تا 4202 16:49:24   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4203 16:43:32   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4203 16:43:32   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4203 16:43:32   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 50 تا 4203 16:43:32   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4200 16:39:00   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4200 16:39:00   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4200 16:39:00   1396/9/14
دلارافشار نقدی خرید 20 تا 4200 16:39:00   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4200 16:31:31   1396/9/14
دلارافشار نقدی فروش 10 تا 4200 16:31:31   1396/9/14

معاملات دلار سبزه میدان

سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530.5 19:59:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530.5 19:59:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:59:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:59:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:59:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:59:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530.5 19:59:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530.5 19:59:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 19:59:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 19:59:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:59:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:59:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:59:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:59:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:59:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:59:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:58:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:58:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4529 19:58:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:58:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4529 19:58:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:58:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:58:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:58:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:58:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4529 19:58:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:58:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:57:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:57:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4529 19:57:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:57:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:57:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:57:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:57:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4529 19:56:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4529 19:56:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4529 19:56:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:56:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:56:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:56:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:55:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4528 19:55:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:55:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:55:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4530 19:55:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4528 19:55:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:55:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4529 19:55:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4530 19:55:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4530 19:55:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4529 19:55:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530.5 19:54:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530.5 19:54:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:54:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:54:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4530.5 19:54:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4531 19:54:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4531 19:54:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:54:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4531 19:54:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4531 19:54:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4531 19:54:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:54:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4531 19:53:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531.5 19:53:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4531 19:52:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4532 19:52:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4532.5 19:52:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4531.5 19:52:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4531 19:52:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4532.5 19:51:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533 19:51:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4533 19:51:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533.5 19:51:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4534 19:50:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 19:50:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:50:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4534 19:50:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4534 19:50:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4534 19:50:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4534 19:50:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4534 19:50:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 19:49:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 19:49:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 19:49:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4534 19:48:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 19:48:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 19:48:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:48:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4534 19:48:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:47:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:47:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 19:47:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4534 19:47:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:47:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 19:47:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 19:46:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 19:46:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:46:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:46:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4536 19:46:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4536 19:45:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4536 19:44:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4535 19:44:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4535 19:44:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4536 19:44:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4535 19:44:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4535 19:44:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4535 19:43:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4535 19:43:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4535 19:43:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:43:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4535 19:43:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4535 19:43:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4535 19:43:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4534 19:42:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4535 19:42:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 19:41:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4534 19:41:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:41:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4533.5 19:41:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:40:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533.5 19:40:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4533 19:40:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 19:39:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4533 19:38:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4533 19:38:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4532 19:37:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4532 19:37:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4531.5 19:37:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4531 19:37:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4531 19:37:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4531 19:37:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4531 19:36:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4532 19:36:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4532 19:35:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4532 19:35:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4531 19:35:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4532 19:35:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4531 19:35:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4531 19:35:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4531 19:35:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 19:34:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 19:34:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 19:34:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 19:34:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:34:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:34:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:34:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:33:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4529.5 19:33:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4529 19:33:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4529 19:32:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4529 19:32:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:32:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4529 19:32:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4529 19:32:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:31:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4528.5 19:31:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:31:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4528 19:31:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4529 19:31:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:31:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:30:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:30:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:30:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:30:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4528 19:30:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 19:30:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4527.5 19:30:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4528 19:30:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:29:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:29:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4527 19:29:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:29:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:29:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4528 19:28:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4528 19:28:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 19:28:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4529 19:28:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4528 19:28:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4529 19:28:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4529 19:28:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4529 19:28:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:27:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:27:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 19:27:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:27:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:27:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 19:27:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4529 19:26:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4531 19:26:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4530 19:26:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4531 19:26:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4532 19:26:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4532 19:26:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4532 19:25:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533 19:25:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533 19:25:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533 19:24:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 19:24:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 19:24:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4533 19:24:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4532 19:24:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4533 19:24:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4531 19:24:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4533 19:23:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4533 19:23:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 19:23:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4534 19:23:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 19:22:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4535 19:22:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4535 19:22:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4535 19:22:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4535 19:22:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 19:22:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4536 19:21:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4535 19:21:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4535 19:21:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4535 19:21:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4536 19:21:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4535 19:21:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4536 19:21:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4535 19:21:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4534 19:20:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 19:20:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 19:20:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:20:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 19:20:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4534 19:20:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4536 19:19:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4536 19:19:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4537 19:19:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4535 19:18:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4536.5 19:18:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4537 19:18:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:18:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4536.5 19:18:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4537 19:18:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4536.5 19:17:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:17:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4537.5 19:17:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:17:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4537 19:16:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4538 19:16:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4537 19:16:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4537 19:16:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4537 19:16:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4536 19:16:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4536.5 19:16:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537.5 19:16:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:16:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:15:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4538 19:15:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:15:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4539 19:15:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4538 19:15:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:15:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:15:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4538 19:15:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:14:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:14:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4539 19:14:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4539 19:14:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4539 19:14:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4537 19:14:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4539 19:14:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4539 19:14:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4539 19:13:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4539 19:13:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4539 19:13:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4539 19:13:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4538 19:13:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4538 19:13:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4538 19:13:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4539 19:12:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4538 19:12:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4538 19:12:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4538 19:11:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4538 19:11:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4537 19:10:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4536 19:10:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:10:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4537 19:10:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4537 19:10:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4537 19:10:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:09:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4537 19:09:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4536 19:09:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4537 19:09:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4537 19:09:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4537 19:09:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4537 19:08:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4537 19:07:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4537 19:07:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:07:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:07:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4536 19:07:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 400 تا 4536 19:07:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4536 19:07:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:04:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:04:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4536 19:04:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4536 19:04:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:04:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4537 19:04:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4536 19:04:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4537 19:04:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4536 19:03:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:03:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4537 19:03:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4537 19:03:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4536 19:03:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 400 تا 4535 19:03:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4535 19:02:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4535 19:02:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4534 19:02:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4535 19:01:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4534 19:01:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4534 19:01:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4534 19:01:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4534 19:01:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4534 19:01:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 19:00:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 19:00:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:59:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4533 18:58:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:58:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533 18:58:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4533 18:58:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:58:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 18:58:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:58:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 18:58:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:57:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:57:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4533 18:57:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 18:57:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 18:57:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 18:57:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4533 18:57:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 18:57:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 18:57:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 18:57:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4534 18:57:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 18:56:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 400 تا 4533 18:56:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 400 تا 4533 18:56:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:56:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4532 18:56:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533 18:56:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:56:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4533 18:55:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4532 18:55:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4531 18:55:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4533 18:55:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 18:55:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4533 18:54:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4534 18:54:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 400 تا 4535 18:54:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4534 18:54:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4534 18:54:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 400 تا 4534 18:53:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 400 تا 4535 18:53:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 18:53:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4535 18:53:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4534 18:53:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 400 تا 4535 18:53:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 18:53:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 18:53:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4534 18:53:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4534 18:52:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4534 18:52:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4533 18:52:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4534 18:52:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4535 18:52:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4534 18:52:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4533 18:51:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4533 18:51:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4531 18:51:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4531 18:51:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4532 18:51:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4531 18:50:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 18:50:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4532 18:50:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4531 18:50:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 18:50:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4530 18:50:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 18:50:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 18:50:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 18:50:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 18:50:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4530 18:49:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4530 18:49:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 18:49:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4530 18:49:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4530 18:49:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4530 18:49:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4531 18:49:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4530 18:49:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4531 18:48:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4530 18:48:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4530 18:48:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4530 18:48:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4530 18:48:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4530 18:48:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4530 18:48:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4529 18:47:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4529.5 18:46:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4530 18:46:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4529.5 18:46:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4529.5 18:45:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529.5 18:45:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4529 18:45:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4529 18:45:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4530 18:45:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4530 18:45:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4529 18:44:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4529 18:44:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4528 18:44:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4527 18:42:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:42:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526 18:41:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526 18:41:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:41:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4528 18:40:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 18:38:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526 18:37:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:37:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:37:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:37:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4525 18:36:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4524 18:36:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4525 18:35:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4524 18:35:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4525 18:35:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4525 18:35:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4525 18:34:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4526 18:34:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4526 18:34:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4527 18:34:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:33:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4526 18:32:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526 18:32:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4526 18:32:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:31:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526 18:31:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:31:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:30:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4528 18:30:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4527 18:29:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:29:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:29:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4526 18:28:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:28:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4525 18:27:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4526 18:27:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:27:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526.5 18:26:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4527 18:26:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4527 18:25:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4527 18:25:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526.5 18:25:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526 18:25:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4527.5 18:24:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4529 18:23:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4527 18:22:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4527 18:22:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4526 18:22:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4526 18:22:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4525.5 18:21:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4527 18:21:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:21:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4525 18:21:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:20:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4525 18:20:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4524.5 18:20:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4525 18:20:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4524 18:20:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4524 18:20:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4525 18:19:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4525 18:19:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4525 18:19:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4525.5 18:17:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4525.5 18:17:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4526 18:17:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4526 18:16:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4526.5 18:16:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:16:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4527 18:16:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:15:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4527 18:14:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4527 18:14:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:13:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4526 18:13:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:11:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:11:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:11:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:09:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4526.5 18:09:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4527 18:09:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526.5 18:09:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4528 18:08:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:08:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:08:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4526 18:08:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:07:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4526 18:07:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4527 18:07:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4526 18:07:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:07:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 20 تا 4526 18:07:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:07:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4526 18:06:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4526 18:06:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4525 18:06:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:06:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4525 18:06:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4525 18:06:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4525 18:06:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4524 18:06:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4523 18:04:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4523 18:04:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4523 18:04:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4523 18:04:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4522 18:04:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4523 18:03:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4523.5 18:03:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4523.5 18:03:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4523 18:03:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4522.5 18:03:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4522 18:02:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4522 18:02:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521.5 18:02:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4521 18:02:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 18:02:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 18:02:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4521 18:01:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4521 18:01:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 20021 خط 4520 18:01:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4521 18:01:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 18:01:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 18:01:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 18:01:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:59:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:59:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4521 17:58:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 17:58:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:58:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 20 تا 4521 17:58:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 17:57:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 17:57:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 17:57:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 17:57:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 3 تا 4521 17:56:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:56:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 17:56:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 20020 خط 4520 17:56:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4519.5 17:56:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:56:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4519 17:56:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:55:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 17:55:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:55:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:55:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 17:54:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 17:54:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4519 17:54:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 17:53:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4519 17:53:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:53:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4519 17:53:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4519 17:53:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:52:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 17:52:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4519 17:52:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:52:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4518 17:52:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:52:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:51:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4518 17:51:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:51:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:51:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4518 17:50:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4518 17:50:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4518 17:50:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4518 17:49:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518 17:49:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4518.5 17:49:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4518.5 17:49:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4519 17:49:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4519 17:49:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4519 17:48:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4520 17:48:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4520 17:48:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:48:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:48:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 400 تا 4519.5 17:48:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4520 17:48:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 400 تا 4519.5 17:47:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4519 17:47:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4520.5 17:47:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4521 17:46:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:45:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4520 17:45:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 17:45:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:45:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:45:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4520 17:44:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4520 17:44:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:44:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 17:43:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4520 17:43:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:43:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 17:43:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:43:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4520 17:42:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521 17:42:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 17:42:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 17:42:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4521 17:41:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 17:41:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4522 17:41:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4521 17:41:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4521 17:40:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 17:40:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4521 17:40:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4522 17:40:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4522 17:40:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4522 17:40:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 17:39:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 17:39:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:38:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518.5 17:38:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4518.5 17:38:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4518 17:38:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:37:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4518 17:37:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:37:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4518 17:37:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4517 17:37:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4517 17:37:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517 17:36:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 17:36:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 17:36:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4515 17:35:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 17:35:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 17:35:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4516 17:34:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 17:34:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 17:33:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 500 تا 4517 17:33:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 17:32:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518 17:30:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4517 17:30:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 17:30:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4518 17:30:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4518 17:29:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4517 17:29:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517 17:29:17   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4517 17:29:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4516 17:29:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4516 17:29:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4516 17:28:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 17:28:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 17:28:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 17:28:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4515.5 17:28:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4515.5 17:28:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 17:27:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 17:27:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 17:26:48   1396/10/30
سبزه معکوس فروش 200 تا 4508 17:26:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4518 17:26:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518 17:26:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4519 17:26:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4519 17:26:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4519 17:25:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4520 17:25:44   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:25:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4520 17:24:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4521 17:24:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 17:24:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4521.5 17:23:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4522 17:23:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 17:23:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4522 17:23:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522.5 17:23:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4521 17:22:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4521 17:22:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522.5 17:22:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 17:21:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4520 17:21:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4520 17:21:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:21:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 17:21:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:21:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4518 17:21:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:20:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517.5 17:19:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518.5 17:18:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517.5 17:18:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517.5 17:18:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4517 17:17:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4517 17:17:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4517 17:17:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 17:17:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4517.5 17:17:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517.5 17:17:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4516.5 17:17:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4516.5 17:16:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 17:16:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4516 17:16:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 17:16:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 17:16:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 17:16:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4516 17:15:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 17:15:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4516 17:15:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 17:15:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 17:15:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4514 17:15:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4513.5 17:15:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4513 17:15:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4513 17:14:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4512.5 17:14:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4514 17:14:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4512 17:14:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4512 17:14:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4514 17:13:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4512 17:13:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4514 17:13:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4515 17:13:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4511 17:12:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4512 17:12:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 17:12:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 17:12:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 17:11:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4508 17:11:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4512 17:11:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4513 17:10:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4514 17:10:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4514 17:10:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4515 17:10:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 17:08:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 17:08:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518 17:07:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4519 17:06:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4518 17:05:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518 17:05:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4518 17:05:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 17:05:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517 17:03:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517 17:03:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:03:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4517 17:03:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517 17:03:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:03:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4521 17:02:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4520 17:02:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 17:02:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4521 16:59:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 16:59:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 16:58:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 16:58:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 16:58:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 16:58:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4521 16:57:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 16:57:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 16:56:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522.5 16:56:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 16:56:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4523 16:56:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 16:56:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 16:55:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 16:54:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 16:53:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4522 16:53:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 16:53:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4522 16:52:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 16:52:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4521 16:52:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4522 16:52:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522.5 16:51:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4522 16:50:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4523 16:50:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4523.5 16:50:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4522 16:50:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4523.5 16:50:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4523.5 16:50:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4524 16:49:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4523 16:49:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4523 16:49:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4524 16:49:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4525 16:49:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4524 16:49:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4523.5 16:48:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4523 16:48:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4525 16:48:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4523 16:48:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4522 16:48:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4521.5 16:48:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4521 16:47:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4521 16:47:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4521 16:47:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 16:47:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4520 16:47:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 16:47:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4520 16:46:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4522 16:46:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4520 16:45:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 300 تا 4520 16:45:26   1396/10/30
سبزه امروزی خرید 100 تا 4540 16:45:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 16:45:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4517 16:45:00   1396/10/30
سبزه امروزی معامله 100 تا 4540 16:44:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4516 16:44:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 16:43:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:43:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 16:43:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:43:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 16:41:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 16:41:45   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4515.5 16:41:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 16:41:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4515.5 16:41:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4515 16:41:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4516 16:41:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4515 16:40:55   1396/10/30
سبزه امروزی خرید 100 تا 4537 16:40:24   1396/10/30
سبزه امروزی خرید 100 تا 4535 16:39:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 16:39:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 16:39:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4514.5 16:39:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4514 16:39:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4514.5 16:38:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4514.5 16:38:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4515 16:38:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4515 16:38:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4515.5 16:38:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 16:38:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:37:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:37:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4516.5 16:37:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 16:36:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 16:35:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4516 16:35:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:35:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517.5 16:35:36   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4518 16:35:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4518 16:34:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518 16:34:43   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4519 16:33:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4519 16:33:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 500 تا 4519.5 16:33:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 16:33:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4519 16:33:12   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 16:33:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4518 16:32:46   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4518 16:32:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4518 16:32:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4520 16:31:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4520 16:31:54   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4518 16:31:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 300 تا 4518 16:30:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 300 تا 4518 16:30:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4517 16:30:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:30:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4516 16:29:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4516 16:29:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:29:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4516 16:28:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4516 16:28:57   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4516 16:28:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 16:28:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4515 16:28:40   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4515 16:28:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4516 16:27:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 16:27:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 16:26:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4516 16:26:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 16:26:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516 16:26:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4516.5 16:26:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4517 16:26:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 16:26:04   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515 16:26:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4517 16:25:55   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4517 16:25:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4518 16:25:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4520 16:25:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4517 16:24:47   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4516 16:24:37   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4515.5 16:24:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4515 16:24:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4515 16:24:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4514.5 16:24:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4514 16:24:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4513.5 16:24:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4513 16:24:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4512 16:24:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4512 16:23:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 500 تا 4512 16:23:58   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4512 16:23:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4511 16:23:53   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4512 16:23:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4511 16:23:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 16:23:11   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4510 16:23:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4510 16:22:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4510 16:22:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:22:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509.5 16:22:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4511 16:21:39   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4510 16:21:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4511 16:21:34   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 16:21:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4511 16:21:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 16:20:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4511 16:20:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 16:20:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:19:07   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:18:33   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:18:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:17:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:17:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:16:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:15:56   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4510 16:15:28   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 16:15:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:15:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4510 16:15:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:15:21   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:15:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4508 16:15:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507.5 16:14:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 400 تا 4508 16:14:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4507 16:14:20   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507 16:14:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4507 16:13:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507 16:13:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4507.5 16:13:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507.5 16:13:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507 16:13:09   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4506 16:13:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4507 16:12:52   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4508 16:12:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4508 16:11:05   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 16:10:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507 16:10:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 16:10:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507 16:10:02   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4508 16:10:01   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 16:09:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 16:07:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4508 16:07:26   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 16:07:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507 16:07:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 16:07:19   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4507 16:07:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 16:07:13   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4509 16:07:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:06:38   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:06:32   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:06:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:06:29   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:05:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:05:16   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:04:59   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4510 16:04:31   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:04:30   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:04:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4510 16:04:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4509 16:04:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 16:04:19   1396/10/30
سبزه امروزی فروش 100 تا 4534 16:03:42   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4510 16:03:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4510 16:03:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4511 16:03:00   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4511 16:02:49   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4511 16:01:08   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4511 15:59:18   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4511 15:59:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4512 15:58:51   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 15:58:50   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4512 15:58:45   1396/10/30
سبزه امروزی خرید 100 تا 4530 15:58:41   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4512 15:58:06   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4510 15:58:03   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4509 15:57:35   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 200 تا 4508.5 15:57:23   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4508 15:57:14   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4508 15:56:48   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4508 15:56:25   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 100 تا 4508 15:56:24   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4509 15:56:15   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ خرید 100 تا 4508 15:55:27   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ معامله 200 تا 4508 15:55:22   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 200 تا 4508 15:55:10   1396/10/30
سبزه نقدی⏳ فروش 100 تا 4508 15:54:38   1396/10/30
حجم قیمت تاریخ
آخرین لفظ خرید 100 1518500 00:38:35   1396/11/1
آخرین لفظ فروش 100 1519500 00:38:46   1396/11/1
آخرین معامله 100 1520000 23:36:49   1396/10/30

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,870 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6,460 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 43,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,980 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 41,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 3,408 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 8.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 40,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4,937 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 12.22%