صفحات مرتبط

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار 149,340 (3.78%) 5,440 140,510 153,400 ۲۰:۵۹:۵۵
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,000 ۱۶ مرداد
دلار هرات 144,800 (1.47%) 2,100 141,600 145,800 ۲۱:۴۹:۳۵
دلار سلیمانیه 148,000 (2.67%) 3,850 140,950 149,000 ۲۰:۵۲:۲۲
دلار استانبول 142,800 (0%) 0 142,800 142,800 ۱۲:۰۶:۰۵
دلار دوبی 145,200 (0%) 0 141,800 145,200 ۱۴:۳۹:۰۶
دلار تفلیس 147,800 (0%) 0 143,700 147,800 ۱۵:۰۳:۰۵
دلار سنا / خرید 143,248 (1.17%) 1,658 143,248 143,248 ۱۸:۰۱:۱۵
دلار سنا / فروش   143,104 (3.77%) 5,202 143,104 143,104 ۱۸:۰۱:۱۵
دلار نقدی / سبزه 150,500 (5.17%) 7,400 146,600 150,500 ۱۶:۵۷:۰۴
دلار نقدی / افشار 49,060 (0%) 0 49,060 49,060 ۲۵ بهمن
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار کاغذی 150,000 (0%) 0 144,100 150,000 ۲۰:۲۴:۰۵
دلار مشهد 150,100 (0%) 0 145,000 150,100 ۲۰:۲۴:۰۵
دلار شیراز 150,000 (0%) 0 146,000 150,000 ۲۰:۲۴:۰۵
دلار مریوان 147,000 (0%) 0 144,800 147,000 ۲۰:۲۴:۰۵
دلار بانه 144,200 (0%) 0 143,000 144,200 ۱۲:۲۴:۰۵
دلار پیرانشهر 149,300 (0%) 0 143,500 149,300 ۲۰:۲۴:۰۵
حواله دلار از ترکیه 14,280 (0%) 0 14,280 14,280 ۱۱:۵۱:۰۵
حواله دلار از افغانستان 14,200 (0%) 0 14,200 14,200 ۱۱:۵۴:۰۵
حواله دلار از گرجستان 14,750 (0%) 0 14,350 14,750 ۱۵:۰۳:۰۵
دلار فردایی / سبزه 48,100 (0%) 0 47,780 48,460 ۲۵ بهمن
دلار فردایی / افشار 48,830 (0%) 0 48,830 48,830 ۲۵ بهمن

دلار آزاد