روی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,067 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 323.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.33%