کالایاب
شاخص یاب

زدکش / Zcash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.97%