زدکش / Zcash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک زدکش / Zcash در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.49%