شاخص یاب

زدکش / Zcash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 65.31%