شاخص یاب

زدکش / Zcash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 114 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61.32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 116.4%