شاخص یاب

زدکش / Zcash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 45.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.43%