شاخص یاب

زدکش / Zcash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 56.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.73%