شاخص یاب

زدکش / Zcash

  • نرخ فعلی:133.25
  • بالاترین قیمت روز:136.5
  • پایین ترین قیمت روز:128.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.52
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.64%
  • نرخ بازگشایی بازار:130
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۰:۵۱
  • نرخ روز گذشته:129.72
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.53

نمودار کندل استیک زدکش / Zcash در روز جاری

نمودار کندل استیک زدکش / Zcash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
133.25 ریال14:00:51
132.15 ریال13:52:34
132.51 ریال13:44:46
132.01 ریال13:40:48
132.11 ریال13:28:49
131.5 ریال13:24:30
131.32 ریال12:52:51
131.67 ریال12:44:48
131.74 ریال12:12:43
132.2 ریال12:04:49
132.55 ریال11:48:47
132.1 ریال11:44:45
132.75 ریال11:28:47
133.28 ریال11:20:45
132.5 ریال11:08:43
132 ریال11:04:47
131.74 ریال11:00:54
133 ریال10:52:52
132.88 ریال10:44:47
131.88 ریال10:40:49
131.67 ریال10:36:44
131.32 ریال10:24:29
131.49 ریال10:20:48
132.5 ریال10:16:42
133 ریال9:48:42
132.2 ریال9:32:42
132.95 ریال9:24:27
132.2 ریال9:20:45
132.95 ریال9:04:44
132.4 ریال9:00:48
129.88 ریال8:44:40
128.83 ریال8:28:36
129.67 ریال8:20:38
129.78 ریال8:16:41
129.67 ریال7:48:40
128.51 ریال7:44:47
128.12 ریال7:40:41
128.84 ریال7:36:39
129.88 ریال7:32:43
130.03 ریال7:28:39
129.45 ریال7:24:41
129.82 ریال6:32:40
129.61 ریال6:24:40
131.49 ریال5:52:42
132.65 ریال5:44:39
132.67 ریال5:36:38
132.33 ریال5:20:43
132.5 ریال5:08:26
133.32 ریال4:48:38
134.32 ریال4:24:43
135.09 ریال4:00:43
135.52 ریال3:40:47
136.5 ریال3:36:42
135.51 ریال3:32:27
135.38 ریال3:28:25
134.82 ریال3:16:41
135.38 ریال3:08:40
133.09 ریال3:04:41
131.87 ریال2:44:43
132.64 ریال2:40:39
131.87 ریال2:36:41
132.64 ریال2:32:38
133.01 ریال2:20:38
133 ریال1:56:26
132.64 ریال1:48:41
132.75 ریال1:44:39
133.93 ریال1:32:41
133.89 ریال1:28:41
132.08 ریال1:08:39
133.5 ریال1:04:39
133.21 ریال1:00:43
132.73 ریال0:56:39
131.99 ریال0:48:41
131.5 ریال0:40:44
129.98 ریال0:32:45
131.1 ریال0:24:26
131.49 ریال0:20:42
130.26 ریال0:12:41
131.1 ریال0:08:42
130 ریال0:04:41
نظرات