کالایاب
شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0703
  • بالاترین قیمت روز:0.0707
  • پایین ترین قیمت روز:0.0699
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0701
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۲:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.0702
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0703 ریال5:22:27
0.0704 ریال5:21:32
0.0703 ریال5:18:31
0.0704 ریال5:16:29
0.0703 ریال4:24:32
0.0704 ریال4:23:27
0.0703 ریال4:21:30
0.0704 ریال4:20:33
0.0703 ریال4:14:29
0.0704 ریال4:12:33
0.0703 ریال4:11:27
0.0704 ریال4:10:33
0.0703 ریال3:45:30
0.0704 ریال3:44:29
0.0703 ریال3:31:32
0.0704 ریال3:30:38
0.0703 ریال3:20:34
0.0704 ریال3:19:27
0.0703 ریال3:14:26
0.0704 ریال3:11:26
0.0703 ریال3:00:49
0.0704 ریال2:59:28
0.0703 ریال2:41:27
0.0704 ریال2:38:29
0.0703 ریال1:56:28
0.0704 ریال1:55:26
0.0703 ریال1:39:29
0.0704 ریال1:38:26
0.0703 ریال1:36:29
0.0704 ریال1:35:26
0.0703 ریال1:29:26
0.0704 ریال1:27:29
0.0703 ریال1:22:25
0.0704 ریال1:21:29
0.0703 ریال1:11:26
0.0704 ریال1:10:28
0.0703 ریال1:07:26
0.0704 ریال1:06:28
0.0703 ریال23:36:30
0.0704 ریال23:35:27
0.0703 ریال23:33:30
0.0704 ریال23:32:28
0.0703 ریال23:14:25
0.0702 ریال23:13:25
0.0703 ریال23:12:30
0.0702 ریال23:11:26
0.0703 ریال23:10:29
0.0702 ریال23:09:27
0.0703 ریال22:55:26
0.0702 ریال22:51:27
0.0703 ریال22:44:25
0.0704 ریال22:43:25
0.0703 ریال22:39:27
0.0702 ریال22:38:23
0.0703 ریال22:36:29
0.0702 ریال22:33:31
0.0703 ریال22:27:28
0.0704 ریال22:26:25
0.0703 ریال22:25:26
0.0704 ریال22:24:29
0.0703 ریال22:22:23
0.0704 ریال22:21:29
0.0703 ریال22:16:24
0.0704 ریال22:15:28
0.0703 ریال22:04:27
0.0702 ریال22:03:29
0.0703 ریال22:00:43
0.0702 ریال21:59:22
0.0703 ریال21:57:27
0.0702 ریال21:55:24
0.0703 ریال21:54:25
0.0702 ریال21:40:27
0.0701 ریال21:39:26
0.0702 ریال21:35:26
0.0703 ریال21:31:25
0.0701 ریال21:25:25
0.07 ریال21:23:23
0.0701 ریال21:22:23
0.07 ریال21:14:21
0.0701 ریال21:13:22
0.07 ریال21:12:27
0.0701 ریال21:09:25
0.07 ریال21:03:28
0.0699 ریال20:47:24
0.07 ریال20:46:22
0.0699 ریال20:45:26
0.07 ریال20:44:22
0.0699 ریال20:43:22
0.07 ریال20:41:20
0.0699 ریال20:40:27
0.07 ریال20:36:27
0.0699 ریال20:35:29
0.07 ریال20:33:29
0.0699 ریال20:30:35
0.07 ریال20:23:25
0.0701 ریال20:18:28
0.07 ریال20:09:26
0.0701 ریال20:07:23
0.07 ریال20:05:28
0.0699 ریال20:04:28
0.07 ریال20:01:30
0.0699 ریال19:58:24
0.07 ریال19:56:23
0.0701 ریال19:52:25
0.0702 ریال19:43:24
0.0701 ریال19:42:26
0.0702 ریال19:36:26
0.0703 ریال19:34:24
0.0702 ریال19:32:29
0.0703 ریال19:31:27
0.0701 ریال19:28:24
0.07 ریال19:27:26
0.0701 ریال19:20:28
0.0702 ریال19:06:25
0.0703 ریال18:53:23
0.0702 ریال18:52:25
0.0703 ریال18:51:27
0.0702 ریال18:45:28
0.0701 ریال18:43:26
0.0702 ریال18:38:24
0.0703 ریال18:37:25
0.0702 ریال18:28:26
0.0703 ریال18:23:24
0.0702 ریال18:19:24
0.0703 ریال18:14:25
0.0704 ریال18:13:25
0.0703 ریال18:06:27
0.0704 ریال18:04:27
0.0702 ریال18:02:28
0.0704 ریال18:01:31
0.0703 ریال17:59:25
0.0702 ریال17:52:25
0.0703 ریال17:48:27
0.0704 ریال17:47:24
0.0703 ریال17:46:24
0.0704 ریال17:45:29
0.0703 ریال17:43:25
0.0704 ریال17:19:23
0.0705 ریال17:17:24
0.0704 ریال17:15:28
0.0705 ریال17:14:23
0.0704 ریال17:13:24
0.0705 ریال17:03:32
0.0704 ریال16:59:22
0.0705 ریال16:56:25
0.0704 ریال16:51:27
0.0705 ریال16:50:30
0.0704 ریال16:46:23
0.0703 ریال16:43:22
0.0704 ریال16:24:26
0.0703 ریال16:23:22
0.0704 ریال16:11:22
0.0703 ریال16:08:24
0.0704 ریال16:00:40
0.0703 ریال15:47:22
0.0702 ریال15:41:22
0.0703 ریال15:40:27
0.0702 ریال15:24:24
0.0703 ریال15:23:21
0.0702 ریال15:18:24
0.0703 ریال15:17:21
0.0702 ریال15:12:25
0.0703 ریال14:46:20
0.0704 ریال14:45:24
0.0703 ریال14:41:21
0.0704 ریال14:38:20
0.0703 ریال14:32:23
0.0702 ریال14:31:23
0.0703 ریال14:24:24
0.0704 ریال14:20:25
0.0703 ریال14:19:20
0.0704 ریال14:13:20
0.0705 ریال14:11:19
0.0704 ریال14:08:22
0.0703 ریال14:07:21
0.0704 ریال13:58:20
0.0705 ریال13:57:22
0.0704 ریال13:56:21
0.0705 ریال13:51:22
0.0704 ریال13:38:20
0.0705 ریال13:31:22
0.0704 ریال13:30:32
0.0705 ریال13:26:20
0.0704 ریال13:24:23
0.0705 ریال13:23:20
0.0704 ریال13:17:20
0.0705 ریال13:15:22
0.0704 ریال13:10:24
0.0705 ریال13:00:38
0.0704 ریال12:59:17
0.0705 ریال12:56:20
0.0704 ریال12:41:19
0.0705 ریال12:38:20
0.0704 ریال12:37:19
0.0705 ریال12:36:22
0.0704 ریال12:34:20
0.0703 ریال12:30:28
0.0704 ریال12:10:23
0.0705 ریال11:56:20
0.0706 ریال11:53:20
0.0705 ریال11:51:22
0.0706 ریال11:47:19
0.0705 ریال11:46:18
0.0706 ریال11:45:21
0.0705 ریال11:43:18
0.0706 ریال11:38:18
0.0705 ریال11:21:20
0.0706 ریال11:20:23
0.0705 ریال11:17:19
0.0706 ریال11:00:35
0.0707 ریال10:59:17
0.0706 ریال10:55:19
0.0707 ریال10:53:17
0.0706 ریال10:51:19
0.0705 ریال10:39:19
0.0704 ریال10:37:17
0.0705 ریال10:34:19
0.0704 ریال10:13:18
0.0703 ریال10:12:20
0.0704 ریال10:00:33
0.0703 ریال9:59:17
0.0704 ریال9:55:18
0.0703 ریال9:54:20
0.0704 ریال9:49:17
0.0703 ریال9:48:19
0.0704 ریال9:47:16
0.0703 ریال9:44:17
0.0704 ریال9:40:20
0.0703 ریال9:39:18
0.0704 ریال9:38:16
0.0703 ریال9:37:16
0.0704 ریال9:36:19
0.0703 ریال9:35:19
0.0704 ریال9:32:19
0.0703 ریال9:28:18
0.0704 ریال9:26:17
0.0703 ریال9:10:20
0.0704 ریال9:09:17
0.0703 ریال9:08:17
0.0704 ریال9:06:18
0.0703 ریال9:00:31
0.0704 ریال8:59:15
0.0703 ریال8:53:16
0.0704 ریال8:52:17
0.0703 ریال8:50:19
0.0704 ریال8:49:16
0.0703 ریال8:43:16
0.0704 ریال8:42:18
0.0703 ریال8:37:15
0.0704 ریال8:36:18
0.0703 ریال8:31:19
0.0704 ریال8:30:24
0.0703 ریال8:25:18
0.0704 ریال8:23:16
0.0703 ریال8:15:19
0.0704 ریال8:14:16
0.0703 ریال8:05:18
0.0704 ریال8:04:17
0.0703 ریال8:00:32
0.0704 ریال7:57:16
0.0703 ریال7:52:15
0.0704 ریال7:51:17
0.0703 ریال7:23:15
0.0702 ریال7:22:15
0.0703 ریال7:19:15
0.0702 ریال7:13:16
0.0703 ریال7:11:16
0.0702 ریال7:10:18
0.0703 ریال7:09:17
0.0702 ریال7:08:16
0.0703 ریال7:06:17
0.0702 ریال7:04:18
0.0703 ریال7:01:19
0.0702 ریال6:50:18
0.0703 ریال6:49:15
0.0702 ریال6:46:15
0.0703 ریال6:33:18
0.0704 ریال6:30:22
0.0703 ریال6:27:16
0.0704 ریال6:26:15
0.0703 ریال6:25:16
0.0704 ریال6:22:15
0.0703 ریال6:21:16
0.0704 ریال6:16:14
0.0703 ریال6:13:14
0.0704 ریال6:11:14
0.0703 ریال6:08:15
0.0704 ریال6:00:32
0.0703 ریال5:58:19
0.0704 ریال5:55:16
0.0703 ریال5:54:21
0.0704 ریال5:53:16
0.0703 ریال5:50:20
0.0704 ریال5:39:17
0.0703 ریال5:37:14
0.0704 ریال5:31:17
0.0703 ریال5:30:24
0.0704 ریال5:24:18
0.0703 ریال5:22:15
0.0704 ریال5:21:19
0.0703 ریال5:20:18
0.0704 ریال5:19:15
0.0703 ریال5:17:15
0.0704 ریال5:16:15
0.0703 ریال5:14:15
0.0704 ریال5:11:15
0.0703 ریال4:58:14
0.0704 ریال4:57:16
0.0703 ریال4:56:14
0.0704 ریال4:10:16
0.0703 ریال4:05:15
0.0704 ریال4:04:13
0.0703 ریال4:02:14
0.0702 ریال4:01:17
0.0703 ریال4:00:28
0.0702 ریال3:06:14
0.0701 ریال3:05:14
0.0702 ریال3:04:13
0.0701 ریال3:02:14
0.0702 ریال2:57:14
0.0701 ریال2:56:12
0.0702 ریال2:54:14
0.0701 ریال2:50:15
0.0702 ریال2:49:12
0.0701 ریال2:45:14
0.0702 ریال2:43:11
0.0703 ریال2:42:13
0.0702 ریال2:41:11
0.0701 ریال2:26:12
0.07 ریال2:25:14
0.0701 ریال2:21:12
0.07 ریال2:20:14
0.0701 ریال1:50:15
0.07 ریال1:49:12
0.0701 ریال1:35:13
0.07 ریال1:31:13
0.0701 ریال1:28:11
0.07 ریال1:27:12
0.0701 ریال1:20:15
0.07 ریال1:18:11
0.0701 ریال1:17:11
0.07 ریال1:16:11
0.0701 ریال1:13:10
0.07 ریال1:10:13
0.0701 ریال1:08:11
0.07 ریال1:07:10
0.0701 ریال1:06:12
0.07 ریال1:02:12
0.0701 ریال0:54:12
0.07 ریال0:52:10
0.0701 ریال0:51:11
0.07 ریال0:49:10
0.0701 ریال0:46:10
0.07 ریال0:41:10
0.0701 ریال0:40:13
0.07 ریال0:39:11
0.0701 ریال0:36:12
0.07 ریال0:35:12
0.0701 ریال0:32:11
0.07 ریال0:28:10
0.0701 ریال0:27:12
0.07 ریال0:25:11
0.0701 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات