شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0728
  • بالاترین قیمت روز:0.073
  • پایین ترین قیمت روز:0.0727
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.073
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.0729
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0728 ریال10:45:20
0.0729 ریال10:42:19
0.0728 ریال10:41:15
0.0729 ریال10:32:16
0.0728 ریال10:31:17
0.0729 ریال10:24:18
0.0728 ریال10:11:16
0.0729 ریال10:10:18
0.0728 ریال10:09:18
0.0729 ریال10:08:15
0.0728 ریال10:07:15
0.0729 ریال10:05:18
0.0728 ریال10:03:23
0.0729 ریال10:01:16
0.0728 ریال9:59:15
0.0729 ریال9:58:15
0.0728 ریال9:51:20
0.0729 ریال9:49:15
0.0728 ریال9:47:14
0.0729 ریال9:46:14
0.0728 ریال9:45:19
0.0729 ریال9:41:15
0.0728 ریال9:40:17
0.0729 ریال9:39:18
0.0728 ریال9:10:17
0.0729 ریال9:09:18
0.0728 ریال9:05:19
0.0729 ریال9:03:19
0.0728 ریال9:02:14
0.0729 ریال9:01:16
0.0728 ریال9:00:22
0.0729 ریال8:59:14
0.0728 ریال8:42:17
0.0729 ریال8:41:14
0.0728 ریال8:30:23
0.0727 ریال8:22:14
0.0728 ریال8:20:17
0.0727 ریال8:13:14
0.0728 ریال8:03:18
0.0727 ریال8:01:16
0.0728 ریال7:59:15
0.0727 ریال7:47:15
0.0728 ریال7:46:13
0.0727 ریال7:44:13
0.0728 ریال7:42:17
0.0727 ریال7:41:13
0.0728 ریال7:32:14
0.0727 ریال7:29:13
0.0728 ریال7:24:17
0.0727 ریال7:23:14
0.0728 ریال5:44:14
0.0727 ریال5:43:15
0.0728 ریال5:42:18
0.0727 ریال5:41:14
0.0728 ریال5:40:18
0.0727 ریال5:39:18
0.0728 ریال5:30:22
0.0727 ریال5:25:15
0.0728 ریال5:22:14
0.0729 ریال5:19:12
0.0728 ریال5:18:17
0.0729 ریال5:03:17
0.073 ریال5:02:14
0.0728 ریال5:01:15
0.0729 ریال4:57:15
0.0728 ریال4:56:14
0.0729 ریال4:53:12
0.0728 ریال4:50:16
0.0729 ریال4:48:17
0.0728 ریال4:46:13
0.0729 ریال4:35:14
0.0728 ریال4:32:13
0.0729 ریال4:30:19
0.0728 ریال4:29:12
0.0729 ریال4:25:14
0.0728 ریال4:21:16
0.0729 ریال4:19:13
0.0728 ریال4:16:12
0.0729 ریال4:09:17
0.073 ریال4:08:14
0.0728 ریال2:58:11
0.0727 ریال2:57:15
0.0728 ریال2:09:16
0.0727 ریال2:04:13
0.0728 ریال1:58:11
0.0729 ریال1:47:10
0.0728 ریال1:46:10
0.0729 ریال1:43:10
0.0728 ریال1:42:14
0.0729 ریال1:35:11
0.0728 ریال1:30:19
0.0729 ریال1:23:10
0.0728 ریال1:21:14
0.0729 ریال1:19:10
0.0728 ریال1:15:15
0.0729 ریال1:12:13
0.0728 ریال1:10:12
0.0729 ریال1:04:10
0.0728 ریال0:59:09
0.0729 ریال0:56:10
0.0728 ریال0:55:10
0.0729 ریال0:54:16
0.0728 ریال0:50:12
0.0729 ریال0:49:10
0.0728 ریال0:48:12
0.0729 ریال0:43:09
0.0728 ریال0:42:12
0.0729 ریال0:35:11
0.0728 ریال0:33:12
0.0729 ریال0:21:13
0.073 ریال0:09:13
0.0729 ریال0:06:13
0.073 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات