شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0701
  • بالاترین قیمت روز:0.0701
  • پایین ترین قیمت روز:0.0693
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0699
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۹:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.0698
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0701 ریال20:59:15
0.07 ریال20:56:16
0.0699 ریال20:41:15
0.0698 ریال20:37:16
0.0697 ریال20:33:21
0.0698 ریال20:31:18
0.0699 ریال20:23:16
0.0698 ریال20:15:22
0.0697 ریال20:14:17
0.0698 ریال20:11:18
0.0697 ریال20:05:16
0.0696 ریال19:40:20
0.0695 ریال19:39:21
0.0696 ریال19:21:20
0.0697 ریال19:08:16
0.0696 ریال19:00:27
0.0695 ریال18:38:16
0.0694 ریال18:35:17
0.0693 ریال18:33:19
0.0694 ریال18:29:15
0.0695 ریال18:18:19
0.0694 ریال18:15:21
0.0695 ریال18:12:19
0.0694 ریال18:00:27
0.0693 ریال17:48:19
0.0694 ریال17:40:17
0.0695 ریال17:13:14
0.0696 ریال16:54:18
0.0695 ریال16:41:16
0.0696 ریال16:40:17
0.0695 ریال16:39:19
0.0696 ریال16:34:15
0.0697 ریال15:35:17
0.0698 ریال15:30:25
0.0697 ریال15:14:14
0.0696 ریال15:03:20
0.0697 ریال15:02:16
0.0696 ریال14:49:16
0.0697 ریال14:48:19
0.0696 ریال14:47:16
0.0697 ریال14:44:16
0.0696 ریال14:38:16
0.0695 ریال14:33:21
0.0696 ریال13:58:15
0.0697 ریال13:31:17
0.0696 ریال13:28:16
0.0697 ریال13:25:17
0.0696 ریال13:18:19
0.0695 ریال13:15:21
0.0696 ریال13:13:16
0.0695 ریال12:37:16
0.0696 ریال12:33:20
0.0697 ریال12:31:17
0.0696 ریال12:11:15
0.0697 ریال12:05:19
0.0696 ریال12:01:18
0.0695 ریال12:00:30
0.0696 ریال11:54:19
0.0697 ریال11:53:17
0.0696 ریال11:26:15
0.0697 ریال11:25:17
0.0696 ریال11:22:15
0.0697 ریال11:15:20
0.0696 ریال11:05:16
0.0695 ریال10:49:16
0.0696 ریال10:46:15
0.0695 ریال10:44:15
0.0696 ریال10:41:15
0.0695 ریال10:38:14
0.0696 ریال10:37:15
0.0695 ریال10:36:18
0.0696 ریال10:34:15
0.0695 ریال10:31:14
0.0696 ریال10:28:14
0.0695 ریال10:21:18
0.0696 ریال10:19:14
0.0695 ریال10:13:14
0.0696 ریال10:07:15
0.0695 ریال10:01:15
0.0696 ریال10:00:27
0.0695 ریال9:54:17
0.0694 ریال9:52:15
0.0695 ریال9:51:18
0.0694 ریال9:49:14
0.0695 ریال9:45:18
0.0696 ریال9:38:14
0.0697 ریال9:23:14
0.0698 ریال9:08:13
0.0697 ریال9:05:14
0.0698 ریال9:02:14
0.0697 ریال8:58:13
0.0696 ریال8:57:16
0.0697 ریال8:53:13
0.0696 ریال7:37:12
0.0697 ریال7:34:14
0.0696 ریال7:32:14
0.0697 ریال7:30:19
0.0696 ریال7:27:15
0.0697 ریال7:26:12
0.0696 ریال7:25:13
0.0697 ریال7:23:12
0.0696 ریال7:22:11
0.0697 ریال7:21:14
0.0696 ریال7:17:12
0.0697 ریال7:13:12
0.0696 ریال7:09:14
0.0697 ریال7:06:15
0.0696 ریال7:05:13
0.0697 ریال6:51:15
0.0696 ریال6:50:14
0.0697 ریال6:48:15
0.0696 ریال6:47:12
0.0697 ریال6:46:12
0.0696 ریال6:44:12
0.0697 ریال5:52:12
0.0698 ریال5:50:15
0.0697 ریال5:20:13
0.0698 ریال5:14:11
0.0697 ریال4:56:10
0.0698 ریال4:53:09
0.0697 ریال4:04:11
0.0698 ریال4:02:12
0.0697 ریال3:44:09
0.0698 ریال3:41:09
0.0697 ریال3:40:11
0.0698 ریال3:23:09
0.0699 ریال3:08:09
0.0698 ریال3:05:09
0.0699 ریال3:04:09
0.0698 ریال3:03:11
0.0699 ریال3:02:09
0.0698 ریال2:58:08
0.0699 ریال1:59:09
0.0698 ریال1:58:08
0.0699 ریال1:54:11
0.0698 ریال1:33:12
0.0699 ریال1:18:10
0.0698 ریال1:17:07
0.0699 ریال1:08:07
0.0698 ریال0:59:07
0.0699 ریال0:32:08
0.0698 ریال0:16:07
0.0699 ریال0:09:10
نظرات