شاخص یاب

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0704
  • بالاترین قیمت روز:0.071
  • پایین ترین قیمت روز:0.0703
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0706
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.0707
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0704 ریال13:46:14
0.0705 ریال13:45:20
0.0704 ریال13:41:15
0.0705 ریال13:38:15
0.0704 ریال13:33:18
0.0703 ریال13:27:20
0.0704 ریال13:22:15
0.0705 ریال13:18:20
0.0706 ریال13:05:17
0.0705 ریال13:04:15
0.0706 ریال12:50:19
0.0705 ریال12:38:15
0.0706 ریال12:26:15
0.0707 ریال12:22:15
0.0708 ریال12:21:18
0.0707 ریال12:19:13
0.0708 ریال12:18:19
0.0707 ریال12:16:14
0.0708 ریال12:15:22
0.0707 ریال12:14:13
0.0708 ریال11:52:15
0.0709 ریال11:40:17
0.071 ریال11:37:14
0.0709 ریال11:35:16
0.071 ریال11:33:17
0.0709 ریال11:18:18
0.071 ریال11:17:14
0.0709 ریال11:04:13
0.0708 ریال10:58:13
0.0707 ریال10:51:17
0.0708 ریال10:48:16
0.0709 ریال10:47:13
0.0708 ریال10:45:17
0.0709 ریال10:43:14
0.0708 ریال10:42:16
0.0709 ریال10:39:17
0.0708 ریال10:36:18
0.0709 ریال10:20:15
0.071 ریال10:16:13
0.0709 ریال10:09:16
0.071 ریال10:01:14
0.0709 ریال9:59:13
0.071 ریال9:57:17
0.0709 ریال9:53:13
0.071 ریال9:52:12
0.0709 ریال9:49:13
0.071 ریال9:48:16
0.0709 ریال9:44:13
0.0708 ریال9:04:12
0.0709 ریال9:03:16
0.0708 ریال8:57:14
0.0709 ریال8:55:13
0.0708 ریال8:51:15
0.0709 ریال8:50:15
0.0708 ریال8:23:11
0.0707 ریال8:22:11
0.0708 ریال8:19:12
0.0707 ریال8:17:11
0.0708 ریال8:11:10
0.0707 ریال8:10:14
0.0708 ریال8:09:14
0.0707 ریال8:08:11
0.0708 ریال8:06:15
0.0707 ریال8:04:11
0.0708 ریال7:24:14
0.0709 ریال7:19:11
0.0708 ریال7:08:11
0.0707 ریال7:05:12
0.0708 ریال7:00:22
0.0709 ریال6:59:10
0.0708 ریال6:19:23
0.0708 ریال6:19:12
0.0709 ریال6:16:46
0.0708 ریال5:59:11
0.0707 ریال5:56:12
0.0708 ریال5:53:11
0.0707 ریال5:50:15
0.0708 ریال5:44:12
0.0707 ریال5:43:11
0.0708 ریال5:42:15
0.0707 ریال5:41:11
0.0708 ریال5:34:11
0.0707 ریال5:33:16
0.0708 ریال5:31:12
0.0707 ریال5:30:18
0.0708 ریال5:28:11
0.0707 ریال5:25:12
0.0708 ریال5:23:11
0.0707 ریال5:13:10
0.0708 ریال5:08:10
0.0707 ریال5:07:10
0.0708 ریال5:05:12
0.0707 ریال5:04:10
0.0708 ریال4:58:09
0.0707 ریال4:57:15
0.0708 ریال4:54:13
0.0707 ریال4:53:11
0.0708 ریال4:49:10
0.0707 ریال4:48:12
0.0709 ریال4:47:09
0.0706 ریال4:45:14
0.0705 ریال4:42:12
0.0706 ریال4:41:09
0.0705 ریال4:36:14
0.0706 ریال4:34:10
0.0705 ریال4:32:11
0.0706 ریال4:30:17
0.0705 ریال4:27:13
0.0706 ریال4:25:11
0.0705 ریال4:19:10
0.0706 ریال4:18:13
0.0705 ریال4:16:10
0.0706 ریال4:15:15
0.0705 ریال4:12:13
0.0706 ریال4:09:13
0.0705 ریال3:29:09
0.0706 ریال3:27:13
0.0705 ریال3:26:09
0.0706 ریال3:19:10
0.0705 ریال3:15:13
0.0706 ریال3:11:10
0.0705 ریال3:07:09
0.0706 ریال2:48:11
0.0705 ریال2:47:09
0.0706 ریال2:42:12
0.0705 ریال2:40:11
0.0706 ریال2:39:12
0.0705 ریال2:33:12
0.0706 ریال2:19:08
0.0705 ریال2:17:08
0.0706 ریال2:11:08
0.0705 ریال2:10:10
0.0706 ریال2:05:10
0.0705 ریال2:02:08
0.0706 ریال1:38:09
0.0707 ریال1:35:09
0.0706 ریال1:34:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات