شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/PYG Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.9726 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.9726 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.9726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.9726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.35%