کالایاب
شاخص یاب

Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.26%