شاخص یاب

ریپل / Ripple

  • نرخ فعلی:0.4535
  • بالاترین قیمت روز:0.4575
  • پایین ترین قیمت روز:0.4505
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.456
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.4567
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار کندل استیک ریپل / Ripple در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4535 ریال13:01:07
0.4543 ریال12:48:46
0.452 ریال12:40:39
0.451 ریال12:36:48
0.4518 ریال12:28:53
0.4505 ریال12:01:00
0.4507 ریال11:56:49
0.4522 ریال11:52:43
0.451 ریال11:24:44
0.4507 ریال11:20:44
0.4519 ریال11:16:46
0.4531 ریال11:04:46
0.451 ریال11:01:07
0.4516 ریال10:56:47
0.452 ریال10:52:43
0.451 ریال10:44:46
0.4543 ریال10:24:45
0.453 ریال10:08:47
0.4525 ریال10:04:51
0.452 ریال10:00:55
0.453 ریال9:40:52
0.4515 ریال9:36:48
0.4531 ریال9:32:51
0.4515 ریال9:20:45
0.4517 ریال9:16:43
0.4534 ریال8:56:46
0.4529 ریال8:48:43
0.4523 ریال8:28:51
0.4522 ریال8:12:43
0.4515 ریال8:08:43
0.4521 ریال7:56:42
0.4523 ریال7:48:44
0.4515 ریال7:44:40
0.4527 ریال7:40:35
0.4529 ریال7:24:45
0.454 ریال7:20:47
0.4544 ریال7:16:45
0.4553 ریال7:04:49
0.4559 ریال6:56:42
0.4562 ریال6:52:43
0.4556 ریال6:48:41
0.456 ریال6:36:45
0.4561 ریال6:32:47
0.455 ریال6:28:48
0.4537 ریال6:20:45
0.4531 ریال6:13:04
0.4524 ریال6:08:50
0.4527 ریال5:52:46
0.4523 ریال5:48:46
0.453 ریال5:44:47
0.4531 ریال5:40:52
0.4533 ریال5:32:55
0.453 ریال5:24:48
0.4523 ریال5:16:45
0.4535 ریال5:12:49
0.4536 ریال5:04:32
0.4541 ریال4:56:45
0.4519 ریال4:52:33
0.4521 ریال4:44:33
0.4511 ریال4:40:36
0.4551 ریال4:36:32
0.4555 ریال3:36:32
0.4554 ریال3:32:33
0.4545 ریال3:04:37
0.4544 ریال3:00:49
0.4545 ریال2:48:38
0.4554 ریال2:44:42
0.4553 ریال2:40:42
0.456 ریال2:04:50
0.4562 ریال1:48:49
0.4567 ریال1:44:44
0.4556 ریال1:36:56
0.4567 ریال1:32:48
0.457 ریال1:28:44
0.4575 ریال1:24:48
0.4556 ریال1:12:53
0.4558 ریال1:08:41
0.4556 ریال1:04:43
0.4573 ریال1:00:57
0.4559 ریال0:56:47
0.4557 ریال0:52:36
0.4554 ریال0:48:41
0.4561 ریال0:44:32
0.4556 ریال0:40:45
0.4554 ریال0:32:54
0.4567 ریال0:28:50
0.4556 ریال0:16:42
0.454 ریال0:12:46
0.456 ریال0:04:55
نظرات