شاخص یاب

مونه رو / Monero

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 67.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47.49%