مونه رو / Monero

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.38%