کالایاب
شاخص یاب

مونه رو / Monero

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.762 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.762 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.238 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.99%