شاخص یاب

مونه رو / Monero

  • نرخ فعلی:114.224
  • بالاترین قیمت روز:116.441
  • پایین ترین قیمت روز:112.179
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:115
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۲:۴۰
  • نرخ روز گذشته:114.33
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.106

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114.224 ریال8:52:40
115.058 ریال8:48:44
114.681 ریال8:40:44
114.3 ریال8:20:39
114 ریال8:16:42
113.877 ریال8:00:47
113.337 ریال7:56:39
113 ریال7:36:40
112.5 ریال7:32:43
112.792 ریال7:04:27
112.559 ریال6:48:26
112.179 ریال6:36:40
112.839 ریال6:32:40
113.147 ریال6:28:26
113.317 ریال5:32:40
113.181 ریال5:28:40
113.147 ریال5:20:43
113.48 ریال5:12:39
114.015 ریال5:08:26
114.761 ریال5:04:39
114.463 ریال5:00:53
115.106 ریال4:56:39
115.077 ریال4:48:38
115.503 ریال4:36:41
115.585 ریال4:28:39
115.949 ریال4:00:44
116.08 ریال3:48:38
116.441 ریال3:40:48
116.184 ریال3:36:43
115.836 ریال3:32:27
115.797 ریال3:28:25
115.756 ریال3:24:39
115.643 ریال3:20:50
115.5 ریال3:08:40
115.45 ریال3:04:42
114.599 ریال2:40:39
114.812 ریال2:28:37
114.999 ریال2:12:36
114.505 ریال1:56:26
114.53 ریال1:48:42
115.346 ریال1:28:42
114.731 ریال1:20:41
114.392 ریال0:48:41
114.317 ریال0:32:45
115.712 ریال0:24:26
115.168 ریال0:20:43
115.091 ریال0:12:42
115.056 ریال0:08:43
115 ریال0:04:41
نظرات