مونه رو / Monero

  • نرخ فعلی:202.47
  • بالاترین قیمت روز:205.83
  • پایین ترین قیمت روز:200.68
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.45
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:203.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۴:۴۷
  • نرخ روز گذشته:203.31
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.84

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
202.47 ریال13:44:47
201.43 ریال13:32:52
201.03 ریال13:20:33
200.99 ریال13:16:46
201.65 ریال13:12:45
200.95 ریال13:08:42
200.68 ریال13:04:47
200.95 ریال12:52:43
201.69 ریال12:36:45
202.4 ریال12:32:47
202.71 ریال12:16:50
201.26 ریال12:00:53
201.57 ریال11:52:50
202 ریال11:40:47
203.04 ریال11:32:45
201.53 ریال11:28:42
201.46 ریال11:24:47
201.01 ریال10:16:43
201.83 ریال10:08:44
202.03 ریال9:52:46
203.01 ریال9:48:45
203.02 ریال9:44:47
203.32 ریال9:36:42
203.4 ریال9:20:46
202.3 ریال8:32:44
201.22 ریال8:28:42
202.2 ریال8:24:43
202.48 ریال8:00:48
201.09 ریال7:52:46
202.48 ریال7:40:50
201.05 ریال7:36:49
201.23 ریال7:32:34
202.7 ریال7:16:32
201.97 ریال7:08:44
201.09 ریال7:00:52
200.68 ریال6:56:31
201.5 ریال6:44:44
201.09 ریال6:32:46
202.13 ریال6:28:32
202.6 ریال6:24:48
201.36 ریال6:20:32
202.5 ریال6:08:40
201.42 ریال5:56:46
202.29 ریال5:53:48
201.95 ریال5:40:47
203.24 ریال5:36:44
201.95 ریال5:28:43
202.79 ریال5:24:48
203.16 ریال5:20:43
202.36 ریال5:12:33
202.71 ریال5:08:46
204.47 ریال4:52:49
204.12 ریال4:44:46
204.66 ریال4:40:48
204.75 ریال4:36:40
203.4 ریال4:24:43
204 ریال4:16:43
204.33 ریال4:08:46
204.28 ریال4:04:42
204.3 ریال4:00:45
203.02 ریال3:52:32
203.81 ریال3:48:43
204.81 ریال3:20:42
202.36 ریال3:08:45
204.59 ریال3:04:47
204.29 ریال2:56:43
204.59 ریال2:40:48
205.5 ریال2:20:46
204.36 ریال2:08:45
204.15 ریال2:04:49
205.49 ریال1:52:42
205.5 ریال1:44:46
203.44 ریال1:28:45
205.83 ریال1:24:46
204.23 ریال1:04:48
204.87 ریال0:52:44
204.74 ریال0:44:45
205.52 ریال0:36:42
204.49 ریال0:32:47
204.77 ریال0:16:33
203.2 ریال0:04:45
نظرات