شاخص یاب

مونه رو / Monero

  • نرخ فعلی:70.571
  • بالاترین قیمت روز:76.577
  • پایین ترین قیمت روز:65.01
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.33
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.97%
  • نرخ بازگشایی بازار:76.577
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۲:۲۲
  • نرخ روز گذشته:76.541
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.97

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار کندل استیک مونه رو / Monero در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
70.571 ریال17:52:22
69.72 ریال17:44:49
69.5 ریال17:32:44
69.74 ریال17:28:41
69.838 ریال17:12:44
69.429 ریال17:04:45
68.44 ریال16:52:42
68.501 ریال16:48:42
69.04 ریال16:44:41
68.533 ریال16:40:44
68.435 ریال16:24:42
68.865 ریال16:16:42
69.413 ریال16:08:49
69.202 ریال16:04:42
68.865 ریال16:00:52
68.126 ریال15:56:40
68.64 ریال15:48:41
68.557 ریال15:44:42
67.651 ریال15:40:44
67.839 ریال15:36:44
67.874 ریال15:28:41
69.202 ریال15:12:46
69.171 ریال15:08:42
69.108 ریال15:04:42
69.745 ریال14:44:42
69.296 ریال14:40:50
69.674 ریال14:36:41
69.761 ریال14:28:40
70.075 ریال14:20:32
70.851 ریال14:12:50
70.766 ریال14:08:42
70.638 ریال14:04:42
70.085 ریال14:00:53
69.987 ریال13:56:43
71 ریال13:52:30
70.706 ریال13:48:24
70.459 ریال13:44:43
69.166 ریال13:40:34
68.967 ریال13:32:43
69.166 ریال13:28:44
68.856 ریال13:20:41
68.194 ریال13:16:46
68.612 ریال13:12:45
68.171 ریال13:04:42
69.204 ریال13:00:53
68.996 ریال12:56:42
69.306 ریال12:52:48
68.624 ریال12:48:45
68.207 ریال12:44:44
68.996 ریال12:40:34
68.248 ریال12:36:46
67.444 ریال12:32:43
66.588 ریال12:28:43
65.833 ریال12:24:47
65.01 ریال12:20:32
65.767 ریال12:16:46
66.857 ریال12:08:45
67.269 ریال12:00:58
67.27 ریال11:56:41
67.858 ریال11:52:46
68.326 ریال11:48:47
68.967 ریال11:44:31
69.071 ریال11:40:45
69.248 ریال11:36:46
70 ریال11:28:44
69.935 ریال11:24:42
69.649 ریال11:20:44
69.963 ریال11:16:30
70.525 ریال11:12:42
69.984 ریال11:00:50
70.515 ریال10:56:41
69.963 ریال10:48:40
70.462 ریال10:44:43
69.984 ریال10:40:50
69.56 ریال10:32:46
68.916 ریال10:28:40
68.98 ریال10:24:42
69.558 ریال10:20:46
69.605 ریال10:16:43
69.99 ریال10:12:40
70.476 ریال10:08:43
70.014 ریال10:04:31
70.795 ریال10:00:49
70.629 ریال9:56:46
69.9 ریال9:44:44
70.234 ریال9:36:41
70.55 ریال9:28:41
70.744 ریال9:20:46
71.852 ریال9:12:42
71.574 ریال9:08:30
71.563 ریال9:04:40
70.536 ریال9:00:46
71.221 ریال8:56:42
71.839 ریال8:52:51
71.616 ریال8:48:42
71.831 ریال8:44:40
72.561 ریال8:36:42
73.041 ریال8:32:31
72.933 ریال8:28:46
72.72 ریال8:24:42
73.398 ریال8:16:40
74.373 ریال8:04:40
74.47 ریال8:00:53
74.776 ریال7:56:43
74.891 ریال7:32:49
75.007 ریال7:20:42
75 ریال7:16:35
74.977 ریال7:04:43
74.85 ریال6:52:41
75.106 ریال6:40:44
75.405 ریال6:32:48
75.412 ریال6:16:41
75.411 ریال6:12:46
75.36 ریال6:01:05
75.321 ریال5:56:45
75.059 ریال5:52:42
74.889 ریال5:48:43
74.856 ریال5:40:49
74.373 ریال5:28:42
74.166 ریال5:24:44
73.978 ریال5:20:49
73.901 ریال5:12:42
74 ریال5:08:44
74.166 ریال4:56:39
74.404 ریال4:48:41
74.521 ریال4:44:31
74.403 ریال4:36:45
74.668 ریال4:32:43
74.565 ریال4:28:39
74.188 ریال4:24:46
74.166 ریال4:20:41
74.925 ریال4:16:42
74.2 ریال4:12:43
73.967 ریال4:04:40
73.939 ریال3:48:40
73.519 ریال3:44:41
73.696 ریال3:40:44
73.6 ریال3:36:19
73.512 ریال3:32:19
73.629 ریال3:28:42
73.908 ریال3:24:42
74.243 ریال3:20:50
73.916 ریال3:16:43
74.023 ریال3:12:20
74.744 ریال3:08:31
74.175 ریال3:00:52
74.18 ریال2:56:42
74.299 ریال2:52:43
74.809 ریال2:48:47
74.786 ریال2:44:41
74.809 ریال2:40:43
74.554 ریال2:32:42
74.61 ریال2:28:42
73.814 ریال2:20:53
73.906 ریال2:16:41
73.884 ریال2:12:43
73.978 ریال2:08:43
73.561 ریال2:04:44
73.966 ریال2:00:53
74.799 ریال1:56:50
75.022 ریال1:52:43
74.517 ریال1:44:42
74.747 ریال1:40:44
74.004 ریال1:36:43
74.555 ریال1:32:43
74.167 ریال1:28:45
74.304 ریال1:24:44
73.887 ریال1:20:44
74 ریال1:16:40
74.445 ریال1:12:31
74.633 ریال1:08:30
74.615 ریال1:04:41
74.69 ریال1:00:53
74 ریال0:56:41
74.69 ریال0:52:41
74.742 ریال0:48:42
74.843 ریال0:44:41
75.53 ریال0:36:41
75.687 ریال0:32:33
75.929 ریال0:28:44
75.71 ریال0:20:44
75.687 ریال0:16:46
76.287 ریال0:12:41
76.028 ریال0:08:41
76.577 ریال0:04:44
نظرات