استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.2929
  • بالاترین قیمت روز:0.2983
  • پایین ترین قیمت روز:0.2804
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2959
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۶:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.295
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2929 ریال19:16:39
0.2935 ریال19:08:43
0.2918 ریال18:52:42
0.2935 ریال18:48:41
0.2936 ریال18:40:43
0.2933 ریال18:32:41
0.2942 ریال18:28:41
0.294 ریال18:24:37
0.293 ریال18:20:42
0.2937 ریال18:16:46
0.2919 ریال18:12:43
0.2924 ریال18:08:41
0.2932 ریال18:04:38
0.2931 ریال18:00:45
0.2913 ریال17:56:44
0.2916 ریال17:48:38
0.291 ریال17:40:49
0.2911 ریال17:24:41
0.293 ریال17:20:42
0.2909 ریال17:16:44
0.2932 ریال17:08:41
0.2899 ریال17:00:44
0.2916 ریال16:52:39
0.2934 ریال16:48:38
0.2916 ریال16:40:46
0.2894 ریال16:28:28
0.2895 ریال16:24:37
0.2894 ریال16:12:40
0.286 ریال16:04:27
0.2851 ریال16:00:50
0.2811 ریال15:52:38
0.2804 ریال15:48:43
0.2831 ریال15:44:42
0.2818 ریال15:40:39
0.2806 ریال15:36:39
0.2824 ریال15:32:31
0.2835 ریال15:28:45
0.2845 ریال15:24:39
0.286 ریال15:16:38
0.2866 ریال15:08:39
0.2851 ریال14:56:41
0.2867 ریال14:36:38
0.2865 ریال14:12:48
0.2845 ریال13:56:48
0.2837 ریال13:48:48
0.2855 ریال13:44:53
0.2851 ریال13:40:51
0.2865 ریال13:36:48
0.287 ریال13:16:47
0.2859 ریال13:08:50
0.2843 ریال12:44:43
0.2869 ریال12:40:46
0.2843 ریال12:32:53
0.2867 ریال12:28:47
0.2868 ریال12:24:50
0.2843 ریال12:00:51
0.285 ریال11:48:48
0.2843 ریال11:40:47
0.29 ریال11:36:48
0.288 ریال11:32:36
0.29 ریال11:28:45
0.2908 ریال11:24:46
0.2941 ریال11:20:34
0.2963 ریال11:12:50
0.2974 ریال11:08:46
0.2954 ریال11:04:45
0.2964 ریال10:56:34
0.2975 ریال10:40:51
0.2974 ریال10:20:53
0.2956 ریال10:12:46
0.2974 ریال10:08:47
0.2956 ریال10:04:44
0.2953 ریال10:00:55
0.2974 ریال9:52:49
0.2952 ریال9:48:49
0.2949 ریال9:44:48
0.2942 ریال9:36:42
0.2954 ریال9:24:48
0.2955 ریال9:16:51
0.2974 ریال9:04:47
0.2975 ریال8:44:47
0.2941 ریال8:36:48
0.2952 ریال8:28:33
0.2945 ریال8:08:45
0.2952 ریال8:00:49
0.2971 ریال7:56:47
0.2979 ریال7:52:46
0.2983 ریال7:44:47
0.2982 ریال7:40:34
0.2978 ریال7:36:46
0.2974 ریال7:32:46
0.2957 ریال7:24:47
0.2971 ریال7:20:49
0.2961 ریال7:12:48
0.2968 ریال7:04:50
0.2935 ریال6:56:34
0.291 ریال6:52:41
0.293 ریال6:48:44
0.291 ریال6:44:33
0.2919 ریال6:40:44
0.2918 ریال6:36:44
0.2904 ریال6:32:50
0.2918 ریال6:28:51
0.2887 ریال6:08:42
0.2876 ریال5:52:59
0.2887 ریال5:48:49
0.2876 ریال5:40:47
0.2887 ریال5:32:45
0.2876 ریال5:28:46
0.288 ریال5:16:46
0.2887 ریال5:12:50
0.2912 ریال4:52:44
0.292 ریال4:40:52
0.2912 ریال4:32:44
0.29 ریال4:28:44
0.2912 ریال4:24:48
0.2935 ریال4:20:46
0.2931 ریال4:12:41
0.2934 ریال4:08:31
0.2956 ریال4:04:46
0.2964 ریال4:00:47
0.295 ریال3:56:45
0.2937 ریال3:52:45
0.2956 ریال3:48:51
0.2947 ریال3:44:48
0.2937 ریال3:40:44
0.294 ریال3:36:49
0.2934 ریال3:32:47
0.2931 ریال3:28:46
0.2926 ریال3:24:32
0.2922 ریال3:20:32
0.2914 ریال3:12:31
0.2912 ریال3:04:45
0.2922 ریال2:56:45
0.2912 ریال2:52:50
0.286 ریال2:40:42
0.2864 ریال2:28:44
0.287 ریال2:24:44
0.2897 ریال2:16:49
0.29 ریال2:12:44
0.2877 ریال2:00:49
0.2901 ریال1:52:45
0.2909 ریال1:08:47
0.2901 ریال0:56:47
0.2914 ریال0:48:44
0.293 ریال0:44:48
0.2914 ریال0:40:48
0.2923 ریال0:36:46
0.295 ریال0:32:36
0.2945 ریال0:28:49
0.2929 ریال0:20:51
0.2967 ریال0:16:47
0.2959 ریال0:08:46
نظرات