شاخص یاب

استلار / Stellar

  • نرخ فعلی:0.2327
  • بالاترین قیمت روز:0.234
  • پایین ترین قیمت روز:0.2181
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2207
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۴:۴۹
  • نرخ روز گذشته:0.2205
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0122

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار کندل استیک استلار / Stellar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2327 ریال17:04:49
0.232 ریال16:52:51
0.2304 ریال16:48:48
0.231 ریال16:44:48
0.2324 ریال16:40:54
0.2339 ریال16:32:53
0.2325 ریال16:28:51
0.2333 ریال16:20:51
0.234 ریال16:16:58
0.2339 ریال16:12:55
0.234 ریال16:04:58
0.2335 ریال16:01:13
0.2316 ریال15:56:53
0.2303 ریال15:52:48
0.23 ریال15:48:49
0.2293 ریال15:36:54
0.2282 ریال15:32:57
0.228 ریال15:28:50
0.2273 ریال15:16:51
0.228 ریال14:52:49
0.2273 ریال14:48:48
0.2272 ریال14:40:55
0.2273 ریال14:32:54
0.2272 ریال14:28:37
0.2267 ریال14:16:52
0.2249 ریال14:12:47
0.2273 ریال14:08:45
0.2266 ریال14:04:47
0.224 ریال14:01:00
0.2239 ریال13:56:51
0.2216 ریال13:52:57
0.2203 ریال13:44:36
0.2215 ریال12:52:48
0.2216 ریال12:44:52
0.22 ریال12:40:36
0.2198 ریال12:36:45
0.22 ریال12:28:49
0.2203 ریال12:24:51
0.2216 ریال12:20:33
0.2202 ریال12:01:05
0.2214 ریال11:56:37
0.2216 ریال11:48:32
0.2214 ریال11:16:46
0.2213 ریال11:08:46
0.22 ریال10:48:45
0.2197 ریال10:40:49
0.2198 ریال10:28:49
0.22 ریال10:24:50
0.2197 ریال10:20:50
0.22 ریال10:12:47
0.2195 ریال10:08:46
0.22 ریال9:56:48
0.2216 ریال9:52:51
0.2199 ریال9:48:32
0.2195 ریال9:44:43
0.2194 ریال9:36:47
0.221 ریال9:28:47
0.2216 ریال9:16:47
0.221 ریال9:12:40
0.2216 ریال8:04:44
0.221 ریال7:52:45
0.2208 ریال7:28:35
0.219 ریال7:20:44
0.2191 ریال7:16:46
0.219 ریال7:12:46
0.2208 ریال7:08:33
0.2192 ریال7:04:44
0.2208 ریال7:00:57
0.2199 ریال6:56:45
0.221 ریال6:36:47
0.2216 ریال6:32:50
0.2213 ریال6:04:48
0.222 ریال5:48:35
0.2211 ریال5:20:49
0.2212 ریال5:04:48
0.2222 ریال4:52:40
0.2226 ریال4:44:48
0.2217 ریال4:32:46
0.2203 ریال4:28:46
0.2202 ریال4:20:49
0.2219 ریال4:12:43
0.2202 ریال4:08:43
0.2215 ریال3:56:47
0.2212 ریال3:36:43
0.2198 ریال3:12:47
0.2205 ریال3:08:47
0.2212 ریال3:04:32
0.2219 ریال3:00:50
0.2224 ریال2:48:46
0.2226 ریال2:44:30
0.2219 ریال2:28:41
0.2228 ریال2:24:43
0.2227 ریال2:20:32
0.2231 ریال2:04:46
0.2227 ریال2:00:52
0.2204 ریال1:56:40
0.22 ریال1:40:44
0.2198 ریال1:36:46
0.2192 ریال1:32:50
0.2187 ریال1:28:45
0.2181 ریال1:24:30
0.2198 ریال1:20:44
0.2217 ریال1:16:41
0.22 ریال1:04:42
0.2211 ریال0:48:47
0.222 ریال0:44:41
0.221 ریال0:40:49
0.2207 ریال0:36:40
0.2206 ریال0:24:46
0.2228 ریال0:20:45
0.2214 ریال0:16:19
0.2215 ریال0:08:32
0.2207 ریال0:04:44
نظرات