کالایاب
شاخص یاب

XAU/RUB Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 63.94 63.8911 64.048 63.9386 (0.68%) 0.4339 ۰۸:۲۷:۰۷
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/RUB 44.176 44.176 44.217 44.217 (0.09%) 0.039 ۰۸:۱۸:۰۶
ARS/RUB 0 2.2419 2.2437 2.2431 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AZN/RUB 0 39.5024 39.5804 39.5738 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 0 15.735 15.827 15.735 (0%) 0 ۲۳ شهریور
BYN/RUB 0 32.979 33.1385 33.1331 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/RUB 48.38 48.333 48.38 48.333 (0.24%) 0.118 ۰۶:۱۵:۰۹
CHF/RUB 64.717 64.717 64.717 64.717 (0.47%) 0.302 ۰۶:۴۵:۰۸
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/RUB 71.2816 71.2816 71.2816 71.2816 (0.01%) 0.0071 ۰۶:۴۵:۰۸
GBP/RUB 79.743 79.743 79.743 79.743 (0.89%) 0.71 ۰۶:۴۵:۰۸
GEL/RUB 0 26.0654 26.0809 26.0736 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0.5937 0.5937 0.5937 0.5937 (0.3%) 0.0018 ۰۵:۳۰:۱۱
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KZT/RUB 0 0.1864 0.1884 0.1884 (0%) 0 ۳۱ مرداد
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.3065 3.3065 3.3065 3.3065 (0.29%) 0.0097 ۰۶:۴۲:۰۶
NOK/RUB 0 7.1613 7.1613 7.1613 (0%) 0 ۲۳ شهریور
NZD/RUB 0 45 45.16 45.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 0 6.6991 6.6991 6.6991 (0%) 0 ۲۳ شهریور
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.3902 4.3902 4.3902 4.3902 (0.51%) 0.0222 ۰۶:۴۵:۰۸
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/ARS 84280.3 84280.3 84717.5 84537.6 (1.27%) 1062.5 ۰۸:۱۸:۰۶
XAU/AUD 2184.9 2184.9 2193.4 2189.1 (1.64%) 35.3 ۰۸:۱۸:۰۶
XAU/CAD 1987.74 1987.74 1994.47 1994.47 (0.87%) 17.27 ۰۶:۱۵:۰۹
XAU/CNY 10640.3 10640.3 10640.3 10640.3 (0.97%) 102.6 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/BRL 6137.9 6137.9 6160.5 6160.5 (1.29%) 78.5 ۰۶:۱۵:۰۹
XAU/CHF 47550.33 47550.33 47550.33 47550.33 (0.87%) 409.81 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/EUR 1358.49 1358.49 1358.49 1358.49 (1.09%) 14.69 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/GBP 1205 1205 1205 1205 (1.29%) 15.3 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/HKD 11771.604 11771.604 11771.604 11771.604 (1.15%) 133.338 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/IDR 211210.5 211210.5 211210.5 211210.5 (1.53%) 3186.3 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/INR 107552.9 107552.9 107552.9 107552.9 (1.81%) 1915.1 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/JPY 162171.7 162171.7 162171.7 162171.7 (0.91%) 1460.4 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/KRW 17810.64 17810.64 17810.64 17810.64 (1.43%) 251.28 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/MXN 29255.31 29255.31 29255.31 29255.31 (1.24%) 357.15 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/RUB 96806.5 96806.5 96806.5 96806.5 (1.03%) 988.92 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/SAR 5637.2 5637.2 5637.2 5637.2 (0.97%) 54 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/THB 45834 45834 45834 45834 (1.05%) 477 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/TRY 8620.74 8620.74 8620.74 8620.74 (1.94%) 163.75 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/USD 1504.26 1504.26 1504.26 1504.26 (1.07%) 15.99 ۰۸:۰۹:۰۷
XAU/ZAR 22011 22011 22011 22011 (1.5%) 325 ۰۸:۰۹:۰۷
KRW/RUB 0.054 0.054 0.054 0.054 (1.11%) 0.0006 ۰۵:۳۶:۰۸
BTC/RUB 660643 660643 660643 660643 (0.21%) 1359 ۰۶:۴۵:۰۸
XAG/RUB 1154.08 1154.08 1154.08 1154.08 (2.8%) 31.48 ۰۶:۴۵:۰۸
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TJS/RUB 0 7.132 7.1836 7.1824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UZS/RUB 0 0.0087 0.0087 0.0087 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MDL/RUB 0 4.0201 4.0476 4.0469 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KGS/RUB 0 0.9683 0.9702 0.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SDR/RUB 0 93.8202 93.863 93.863 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/RUB 0 39.7802 39.8522 39.8522 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TMT/RUB 0 19.1507 19.1982 19.195 (0%) 0 ۳۱ مرداد
USD/RUB TOM 63.94 63.8911 64.048 63.9391 (0.68%) 0.4334 ۰۸:۲۷:۰۷