کالایاب
شاخص یاب

XAU/RUB Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 99,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,582.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4,416.42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,400.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 89,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,587.58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.38%