شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/JPY Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 161,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 161,491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 112.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 160,331 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,047.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 152,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,444.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.52%