شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/KRW Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.04%