شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/IDR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,297 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 170.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.41%