شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/HKD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 0 7.844 7.8442 7.844 (0%) 0 ۲۱ مهر
AED/HKD 0 2.1373 2.1374 2.1374 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/HKD 0 5.3258 5.3258 5.3258 (0%) 0 ۲۰ مهر
ARS/HKD 0 0.1352 0.1352 0.1352 (0%) 0 ۲۰ مهر
BRL/HKD 0 1.9091 1.9091 1.9091 (0%) 0 ۲۰ مهر
CAD/HKD 0 5.9387 5.9387 5.9387 (0%) 0 ۲۰ مهر
CHF/HKD 7.8694 7.8647 7.8694 7.8647 (0.43%) 0.0342 ۱۵:۳۰:۱۶
CNY/HKD 1.1017 1.1017 1.1051 1.1039 (0.28%) 0.0031 ۱۳:۰۹:۰۹
DKK/HKD 1.1552 1.1552 1.1608 1.1608 (0.27%) 0.0031 ۱۵:۳۰:۱۶
EUR/HKD 0 8.6542 8.6542 8.6542 (0%) 0 ۲۰ مهر
GBP/HKD 0 9.918 9.918 9.918 (0%) 0 ۲۰ مهر
SGD/HKD 5.7002 5.7002 5.7071 5.7071 (0.11%) 0.0061 ۱۵:۳۰:۱۶
NZD/HKD 4.9547 4.9547 4.9727 4.9727 (0.21%) 0.0103 ۱۵:۳۰:۱۶
JPY/HKD 0.0726 0.0723 0.0726 0.0723 (0.97%) 0.0007 ۱۵:۳۰:۱۶
KRW/HKD 0.6588 0.6588 0.6623 0.6623 (0.59%) 0.0039 ۱۵:۳۰:۱۶
MXN/HKD 0.4032 0.4032 0.405 0.405 (0.72%) 0.0029 ۱۵:۳۰:۱۶
MYR/HKD 1.8702 1.8702 1.877 1.877 (0.26%) 0.0049 ۱۵:۳۰:۱۶
ZAR/HKD 0.5217 0.5217 0.5278 0.5278 (1.13%) 0.0059 ۱۵:۳۰:۱۶
INR/HKD 0.1105 0.1104 0.1105 0.1104 (0%) 0 ۱۵:۳۰:۱۶
NOK/HKD 0 0.9339 0.9349 0.9347 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/HKD 0 0.147 0.1471 0.1471 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/HKD 0 2.1158 2.1181 2.1172 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/HKD 0 0.1167 0.1167 0.1167 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/HKD 0 2.093 2.0936 2.0933 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/HKD 0 0.8628 0.8638 0.8636 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/HKD 0.2577 0.2577 0.2579 0.2577 (0.12%) 0.0003 ۱۵:۳۰:۱۶
TRY/HKD 0 1.291 1.2974 1.2917 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HKD 0.2549 0.2549 0.2562 0.2562 (0.27%) 0.0007 ۱۵:۳۰:۱۶
VEF/HKD 0 0.0684 0.0684 0.0684 (0%) 0 ۱۵ تیر
XAG/ARS 0 1017.92 1017.92 1017.92 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/AUD 0 25.77 25.77 25.77 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/CAD 0 23.1531 23.1531 23.1531 (0%) 0 ۲۰ مهر
CNH/HKD 1.1051 1.1036 1.1054 1.1054 (0.43%) 0.0047 ۱۵:۳۰:۱۶
XAG/CNY 124.52 124.52 125.93 125.49 (0.77%) 0.96 ۱۳:۰۹:۰۹
XAU/HKD 0 11668.807 11668.807 11668.807 (0%) 0 ۲۰ مهر
IDR/HKD 0 0.0006 0.0006 0.0006 (0%) 0 ۱۹ تیر
XAG/HKD 137.149 137.145 138.1985 137.2382 (0.15%) 0.2085 ۱۵:۳۰:۱۶
XAG/INR 1239.78 1239.78 1250.59 1240.05 (0.06%) 0.69 ۱۵:۳۰:۱۶
XAG/IDR 2479.6 2467.69 2498.73 2467.69 (0.65%) 16.14 ۱۵:۳۰:۱۶
XAG/KRW 0 207.6 207.6 207.6 (0%) 0 ۲۱ مهر
XAG/MXN 0 338.94 338.94 338.94 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/RUB 0 1126.37 1126.37 1126.37 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/SAR 0 65.79 65.79 65.79 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/BRL 0 72.04 72.04 72.04 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAG/CHF 0 554.6554 554.6554 554.6554 (0%) 0 ۲۱ مهر
XAG/EUR 0 15.88 15.88 15.88 (0%) 0 ۲۱ مهر
XAG/GBP 0 13.85 13.85 13.85 (0%) 0 ۲۱ مهر
XAG/JPY 1885.27 1885.27 1902.59 1892.33 (0.53%) 9.89 ۱۵:۳۰:۱۶
XAG/TRY 0 103.265 103.265 103.265 (0%) 0 ۲۱ مهر
XAG/USD 0 17.528 17.528 17.528 (0%) 0 ۲۱ مهر
XAG/ZAR 0 258.78 258.78 258.78 (0%) 0 ۲۱ مهر