شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/HKD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1295 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1295 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.8705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.77%