شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Wuliangye A

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.5%