شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

WisdomTree Emerging Markets High Dividend

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.31%