کالایاب
شاخص یاب

Walmart

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
107.68 107.68 107.68 107.68 2019/06/29 1398/04/08 1398-04-08
107.43 107.43 107.43 107.43 2019/06/22 1398/04/01 1398-04-01
108.88 108.88 108.88 108.88 2019/06/19 1398/03/29 1398-03-29
102.80 102.80 102.80 102.80 2019/06/04 1398/03/14 1398-03-14
103.01 103.01 103.01 103.01 2019/05/17 1398/02/27 1398-02-27
100.06 100.06 100.06 100.06 2019/05/10 1398/02/20 1398-02-20
105.19 105.19 105.19 105.19 2019/05/05 1398/02/15 1398-02-15
103.10 103.10 103.10 103.10 2019/04/17 1398/01/28 1398-01-28
98.07 98.07 98.07 98.07 2019/03/25 1398/01/05 1398-01-05
98.49 98.49 98.49 98.49 2019/03/04 1397/12/13 1397-12-13
91.85 91.85 91.85 91.85 2018/12/11 1397/09/20 1397-09-20
95.26 95.26 95.26 95.26 2018/12/05 1397/09/14 1397-09-14
93.26 93.26 93.26 93.26 2018/11/21 1397/08/30 1397-08-30
101.39 101.39 101.39 101.39 2018/11/13 1397/08/22 1397-08-22
97.30 97.30 97.30 97.30 2018/10/21 1397/07/29 1397-07-29
89.50 89.50 89.50 89.50 2018/09/21 1397/06/30 1397-06-30
94 94 94 94 2018/09/11 1397/06/20 1397-06-20
93.50 93.50 93.50 93.50 2018/08/29 1397/06/07 1397-06-07
96 96 96 96 2018/08/16 1397/05/25 1397-05-25
88.50 88.50 88.50 88.50 2018/07/18 1397/04/27 1397-04-27
85 85 85 85 2018/07/10 1397/04/19 1397-04-19
82.50 82.50 82.50 82.50 2018/07/09 1397/04/18 1397-04-18
86 86 86 86 2018/05/18 1397/02/28 1397-02-28
87 87 87 87 2018/05/02 1397/02/12 1397-02-12
83 83 83 83 2018/04/24 1397/02/04 1397-02-04

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Walmart