شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Volkswagen VZO

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.96%