کالایاب
شاخص یاب

Vietjet Aviation

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 131,833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,095 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 128,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 124,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.72%