شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Verizon Communications BDR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.16%