کالایاب
شاخص یاب

VEF/LBP Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.61 0.61 0.62 0.62 2018/08/14 1397/05/23 1397-05-23
1.28 1.28 1.28 1.28 2018/07/12 1397/04/21 1397-04-21
0.01 0.01 0.01 0.01 2018/07/02 1397/04/11 1397-04-11
0.02 0.02 0.02 0.02 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.02 0.02 0.02 0.02 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/LBP Ask