شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard S&P Small Cap 600

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.04%