کالایاب
شاخص یاب

Value Partners China Convergence F

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 178 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.01%