شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UZS/RUB Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / روبل روسیه 63.8602 63.637 63.9936 63.755 (0.07%) 0.044 ۱۹:۰۵:۲۵
AED/RUB 0 18.3109 18.3198 18.3137 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/RUB 43.75 43.75 43.75 43.75 (0.08%) 0.037 ۰۳:۰۶:۰۸
ARS/RUB 0 2.2419 2.2437 2.2431 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AZN/RUB 0 39.5024 39.5804 39.5738 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/RUB 0 15.489 15.489 15.489 (0%) 0 ۲۷ مهر
BYN/RUB 0 32.979 33.1385 33.1331 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/RUB 48.589 48.589 48.589 48.589 (0.02%) 0.012 ۰۷:۰۶:۰۸
CHF/RUB 64.667 64.667 64.667 64.667 (0.16%) 0.106 ۱۲:۰۶:۲۲
CHF/RUB RTS 0 68.2357 68.2984 68.2984 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CNY/RUB 0 9.8224 9.8275 9.8234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/RUB 71.1427 71.1427 71.1427 71.1427 (0.12%) 0.0845 ۱۲:۰۶:۲۲
GBP/RUB 82.684 82.684 82.684 82.684 (0.13%) 0.105 ۱۲:۰۶:۲۲
GEL/RUB 0 26.0654 26.0809 26.0736 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/RUB 0 8.5673 8.5725 8.5697 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/RUB 0 0.2405 0.2409 0.2407 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/RUB 0 0.9634 0.9639 0.9635 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/RUB 0 0.6266 0.6271 0.6271 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/RUB 0 0.5882 0.5882 0.5882 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/RUB RTS 0 0.6087 0.6104 0.6103 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KZT/RUB 0 0.1864 0.1884 0.1884 (0%) 0 ۳۱ مرداد
LTL/RUB 0 21.3535 21.4418 21.4418 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
MXN/RUB 3.3319 3.3319 3.3319 3.3319 (0.11%) 0.0036 ۱۲:۳۳:۲۱
NOK/RUB 6.9784 6.9784 6.9784 6.9784 (0.25%) 0.0173 ۱۲:۳۳:۲۱
NZD/RUB 0 45 45.16 45.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/RUB 0 1.2594 1.2607 1.2607 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/RUB 0 0.5492 0.5518 0.5518 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/RUB 0 17.811 17.811 17.811 (0%) 0 ۱۰ بهمن
RON/RUB 0 1.0000 1.0000 1 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
SAR/RUB 0 17.9314 17.9421 17.9357 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/RUB 6.6087 6.6087 6.6087 6.6087 (0.05%) 0.0033 ۱۲:۰۶:۲۲
SGD/RUB 0 49.24 49.28 49.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/RUB 0 2.0584 2.0606 2.0594 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/RUB 0 11.06 11.11 11.07 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/RUB 0 0.55 0.55 0.55 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/RUB 4.31 4.31 4.31 4.31 (0.03%) 0.0011 ۱۲:۰۶:۲۲
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
XAU/RUB 95132.16 95132.16 95132.16 95132.16 (0.1%) 96.58 ۱۱:۰۶:۲۶
KRW/RUB 0.0545 0.0544 0.0545 0.0544 (0.55%) 0.0003 ۱۵:۰۶:۱۹
BTC/RUB 535295 535295 535295 535295 (2.04%) 10705 ۱۲:۰۶:۲۲
XAG/RUB 1126.1 1126.1 1126.1 1126.1 (0.65%) 7.22 ۱۲:۰۶:۲۲
UZS/CHF 0 0.00012 0.00012 0.00012 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
UZS/GBP 0 9.0E-5 9.0E-5 9.0E-5 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
UZS/USD 0 0.00012 0.00012 0.00012 (0%) 0 ۲۲ اردیبهشت
CZK/RUB 0 3.027 3.0296 3.0294 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TJS/RUB 0 7.132 7.1836 7.1824 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UZS/RUB 0 0.0087 0.0087 0.0087 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MDL/RUB 0 4.0201 4.0476 4.0469 (0%) 0 ۳۱ مرداد
KGS/RUB 0 0.9683 0.9702 0.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SDR/RUB 0 93.8202 93.863 93.863 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/RUB 0 39.7802 39.8522 39.8522 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TMT/RUB 0 19.1507 19.1982 19.195 (0%) 0 ۳۱ مرداد
USD/RUB TOM 63.8602 63.637 63.9936 63.755 (0.07%) 0.044 ۱۹:۰۵:۲۴