شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UYU

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,086 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,225 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 331 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.85%