شاخص یاب

دلار / کواچا زامبیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.8%