دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 98 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.45%