دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / فرانک در مستعمرات فرانسه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.84%